Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się listą najczęściej zadawanych pytań.
W przypadku braku odpowiedzi na Twoje pytanie, prosimy o kontakt z naszym konsultantem.


Click here to expand contentClick here to collapse content  
Kupuję\sprzedaję Samochód
Czy nowy nabywca auta musi wypowiedzieć umowę jeśli nabył auto z ubezpieczeniem w Compensie, a zbywca powiadomił Compense o sprzedaży pojazdu?
Nowy nabywca auta nie musi wypowiadać umowy w Compensie, może kontynuować polisę. W tym celu musi udać się do oddziału Compensy i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj
W jaki sposób zbywca auta ma poinformować Compensę o sprzedaży pojazdu?
Dla umów zawartych przed 11 luty 2012 - Informacja o sprzedaży pojazdu powinna zostać złożona w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem, wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu, w przeciągu 30 dni od daty zbycia auta. Dokumenty można przesłać do Centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Dla umów zawartych od 11 lutego 2012 - Informacja o sprzedaży pojazdu powinna zostać złożona w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem, wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu, w przeciągu 14 dni od daty zbycia auta. Informacja o sprzedaży powinna zawierać następujące dane Zbywcy i Nabywcy:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
• nazwę, siedzibę i numer REGON. Dokumenty można przesłać do Centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
W jaki sposób należy rozwiązać umowę z ubezpieczenia OC?
Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę, najpóźniej dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Dokument można przesłać do Centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Czy zbywca pojazdu musi powiadamiać Compense o sprzedaży auta?
Dla polis zawartych przed 11 lutego 2012 - W myśl art. 32, pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - W myśl art. 32, pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), Zbywca pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Informacja o sprzedaży powinna zawierać następujące dane Zbywcy i Nabywcy:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
• nazwę, siedzibę i numer REGON.
Jak rozwiązać umowę OC lub co muszę zrobić, gdy chcę kontynuować polisę OC poprzedniego właściciela pojazdu w przypadku sprzedaży auta?
Dla polis zawartych przed 11 luty 2012 - Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu, w przeciągu 30 dni od daty nabycia auta, jednak nie później niż dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Dokument można przesłać do centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. W przypadku kontynuacji Nabywca pojazdu musi udać się do oddziału terenowego i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesztutaj.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem wypowiedzenia (data nadania korespondencji w polskiej placówce Poczty Polskiej). Dokument można przesłać do centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. W przypadku kontynuacji Nabywca pojazdu musi udać się do oddziału terenowego i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Czy nowy nabywca może korzystać ze zniżek poprzedniego właściciela?
Dla polis zawartych przed 11 lutego 2012 - Nie. W myśl art. 31 ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), Zakład Ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem zniżek przysługujących Nabywcy oraz zwyżek obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - Nie. W myśl art. 31 ust 2 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), Zakład Ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia przejęcia praw własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących Nabywcy oraz zwyżek obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. Na wniosek Nabywcy, Zakład Ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki za okres od dnia przejęcia praw własności pojazdu.
Kto musi zapłacić zaległą składkę w momencie sprzedaży auta?
Dla polis zawartych przed 11 lutego - W myśl art. 31, pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), w razie nabycia pojazdu, na Nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W związku z powyższym Nabywca pojazdu powinien sprawdzić czy składka została zapłacona przez zbywcę. Jeżeli zbywca nie zapłacił składki, to do momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeń przez nabywcę o kupnie auta ma zastosowanie solidarna odpowiedzialność zbywcy i nabywcy do zapłaty zaległej składki. Jeżeli nabywca poinformował już towarzystwo ubezpieczeń o kupnie auta, to zapłata składki od momentu poinformowania towarzystwa leży po stronie nabywcy, Zbywca jest zobowiązany do uregulowania zaległej składki, liczonej do momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeń o kupnie pojazdu przez nabywcę.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - W myśl art. 31, pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), w razie nabycia pojazdu, na Nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W związku z powyższym Nabywca pojazdu powinien sprawdzić czy składka została zapłacona przez zbywcę. Zbywca odpowiada za uregulowanie zaległości do dnia sprzedaży pojazdu. Koszty wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej za okres od dnia przejęcia praw własności pojazdu do momentu wypowiedzenia polisy (w przypadku nie wypowiedzenia polisy – do końca okresu, na jaki ubezpieczenia zostało zawarte) leżą po stronie Nabywcy.
Jeżeli nabywca poinformował już towarzystwo ubezpieczeń o kupnie auta, to zapłata składki od momentu poinformowania towarzystwa leży po stronie nabywcy, Zbywca jest zobowiąny do uregulowania zaległej składki, liczonej od momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeń o kupnie pojazdu przez nabywcę.
Jaki jest minimalny okres, na który zawierane jest OC?
30 dni
W jakim czasie nowy nabywca pojazdu może wypowiedzieć polisę OC?
Dla polis zawartych przed 11 lutego 2012 - Zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia komunikacyjnego w przeciągu 30 dni od daty nabycia auta, jednak nie później niż dzień przed upływem okresu ubezpieczenia.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - Zgodnie z zapisem w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia komunikacyjnego. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem wypowiedzenia (data nadania korespondencji w polskiej placówce Poczty Polskiej).
Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą 2 dni po zawarciu umowy kupna-sprzedaży pojazdu? Nowy czy stary nabywca?
Nowy nabywca
Czy Ubezpieczenie Zbywcy może zostać przedłużone automatycznie?
Dla polis zawartych przed 11 lutego 2012 – Powołując się na art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), w razie nabycia pojazdu, na Nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku braku wypowiedzenia, zastosowanie będzie miał art. 28 ust 1, zgodnie, z którym umowa ubezpieczenia zostanie przedłużona na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust 2, w myśl, którego, w przypadku nie opłacenia w terminie w całości określonej w umowie składki za mijający okres, zawarcie umowy prolongacyjnej nie następuje.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - W myśl art. 31 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Umowa ubezpieczenia Zbywcy nie podlega automatycznemu przedłużeniu.
Czy AC przechodzi na nowego właściciela po sprzedaży pojazdu?
Nie
Czy można ubezpieczyć samochód, który jest na zagranicznych numerach rejestracyjnych (bez przerejestrowywania auta)?
Nie
Gdzie mogę otrzymać zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia?
W celu uzyskania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia należy skontaktować bezpośrednio się z najbliższą jednostką terenową, Oddziałem, bądź Filią.
Gdzie mogę otrzymać zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia?
Należy zgłosić się bezpośrednio do Oddziału lub Filii.
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy moje pisemne wypowiedzenie umowy dotarło do adresata?
Należy skontaktować się z naszą infolinią: 0 801 120 000
Gdzie powinienem się udać, gdy otrzymuję zawiadomienia o zaległościach? Posiadałem wcześniej ubezpieczenie na pojazd, ale dawno go już sprzedałem.
Należy skontaktować się z naszą infolinią: 0 801 120 000
Czy mogę uzyskać zaświadczenie o bezszkodowości w formie mailowej?
Wybrane jednostki wydają zaświadczenie w takiej formie. Należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem lub Filią Compensy i zapytać, czy dana jednostka posiada taką możliwość.
Czy auto na angielskich numerach rejestracyjnych można zarejestrować w Compensie?
Nie
O ile % wzrośnie składka za ubezpieczenie AC, jeśli pojazd został wyprodukowany w USA, Kanadzie lub Meksyku?
O 30%

 

Click here to expand contentClick here to collapse content  
Miałem szkodę
Kto pokrywa koszty parkingu po zdarzeniu drogowym?
Jeśli powstała szkoda z OC sprawcy, to wtedy towarzystwo ubezpieczeń sprawcy pokrywa koszty postoju pojazdu od dnia zdarzenia do dnia następującego po dniu oględzin.
Jaki jest termin na wypłatę odszkodowania?
30 dni od daty zgłoszenia szkody, jeśli wszystkie dokumenty zarówno od poszkodowanego, jak i sprawcy zostały dostarczone w odpowiednim czasie; 90 dni w przypadku szkód zagranicznych; 30 dni w przypadku szkód na osobie w kwestii bezspornej.
W jaki sposób można ubiegać się o zwrot składki?
Należy wystąpić z pisemnym wnioskiem (osobiście lub pocztą) do Centrum Rozliczeniowego (zgodnie z miejscem ubezpieczenia) o wypłatę nadpłaconej składki.
Czy po wypłacie odszkodowania zniżki tarci tylko właściciel pojazdu, czy współwłaściciel również?
Zniżki traci zarówno właściciel, jak i współwłaściciel.
Do jakiej kwoty Compensa nie pokrywa roszczeń z OC sprawcy?
Od każdej kwoty pokrywane są roszczenia z OC sprawcy. Górną granicą odpowiedzialności jest suma gwarancyjna, która na osobie wynosi 5 000 000 euro, a w mieniu 1 000 000 euro.
Czy jest górna granica odpowiedzialności Compensy przy szkodzie z OC?
Tak, jest to suma gwarancyjna, która na osobie wynosi 5 000 000 euro, a w mieniu 1 000 000 euro.
Co należy zrobić jeśli sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia OC?
Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, które następnie kieruje szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w szkodach powstałych na terytorium RP:
 • na osobie – jeśli nie ustalono tożsamości posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
 • w mieniu (w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój, trwający dłużej niż 14 dni) – jeśli nie ustalono tożsamości posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
 • ww mieniu i na osobie – jeśli ustalono tożsamość posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, a sprawca ten nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeśli rolnik lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe lub osoba w nim pracująca wyrządziła szkodę w mieniu lub na osobie, a rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Z ubezpieczenia którego pojazdu (naczepy czy ciągnika), powinna zostać zgłoszona szkoda, jeśli od jadącego ciągnika odczepi się naczepa i stoczy się na inny pojazd?
Z ubezpieczenia ciągnika
Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą 2 dni po zawarciu umowy kupna-sprzedaży pojazdu? Nowy czy stary nabywca?
Nowy nabywca
Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w przypadku rażącego niedbalstwa?
Tak obejmuje
Czy towarzystwo ubezpieczeń może udostępnić klientowi akta szkody?
Tak
Czy towarzystwo ubezpieczeń może dochodzić od kierującego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia?
Tak
Gdzie powinna zostać zgłoszona szkoda, gdy Policja orzeknie współwinę?
Uczestnicy zdarzenia powinni zgłosić szkody do towarzystw ubezpieczeniowych drugiej strony, czyli ubezpieczony w Compensie do towarzystwa drugiego uczestnika, a drugi uczestnik do Compensy.
Czy odszkodowanie z OC obejmuje również koszty dodatkowego badania technicznego?
Tak
W jakich przypadkach jest obowiązek wezwania Policji przy zdarzeniu drogowym?
W przypadku gdy:
 • są osoby ranne,
 • kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • uczestnik zdarzenia był pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
 • w sytuacjach, w których strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii winy,
 • doszło do kolizji z udziałem obcokrajowca,
 • którykolwiek z uczestników zdarzenia nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.
Co należy zrobić, gdy pojazd wjechał w dziurę w jezdni, a ubezpieczony nie posiada polisy AC?
Należy wezwać Policję, a następnie zgłosić się do Zarządcy Dróg i poprosić o podanie serii i numeru polisy OC. Szkodę zgłasza się w towarzystwie ubezpieczeń Zarządcy Dróg.
Jeśli w zdarzeniu brały udział tylko pojazdy należące do tej samej osoby lub firmy, to czy można dochodzić odszkodowania z OC?
Nie można
Czy przy zakwalifikowaniu szkody, jako całkowitej i wypłacie odszkodawania z tego tytułu, ubezpieczenie AC, z którego zgłoszona została szkoda ulega rozwiązaniu?
Tak
W sytuacji, gdy miała miejsce szkoda zakwalifikowana jako całkowita, czy można ponownie ubezpieczyć naprawiony samochód od ryzyka AC?
Można, ale za zgodą towarzystwa ubezpieczeń.
Czy jeśli kierujący pojazdem w chwili zdarzenia przekroczył dozwoloną prędkość, towarzystwo ubezpieczeń może obniżyć wysokość wypłaconego odszkodowania z polisy AC? Jeśli tak to o ile?
Tak. Jeśli podczas zdarzenia została przekroczona prędkość o 50 km/h i więcej, odszkodowanie z polisy AC ulega zmniejszeniu o 25%.
Czy z polisy OC majątkowej można zgłosić szkodę, jeśli szkoda wystąpiła pod innym adresem niż ubezpieczone mieszkanie?
Tak
Jeśli Ubezpieczający posiada kilka pojazdów i jeden z nich uczestniczył w zdarzeniu drogowym, w wyniku którego zostało wypłacone odzkodowanie z polisy AC, czy traci zniżki na ubezpieczenie tylko pojazdu, którego dotyczyła wypłata, czy na wszystkie pojazdy?
Na wszystkie pojazdy
Ile % zniżki utracę, jeśli z mojej polisy AC została zlikwidowana jedna szkoda (wypłacono mi w niej odszkodowanie)?
Należy to sprawdzić w tabeli Bonus/Malus znajdującej się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC
Czy jeśli mam szkodę z ubezpieczenia AC to zabierane mi są też zniżki w ubezpieczeniu OC?
Nie
Czy ubezpieczenie Assistance w wariancie TOP gwarantuje mi dowiezienie paliwa/części niezbędnych do naprawy na drodze i czy koszty dowiezionego paliwa/części pokrywa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Assistance w wariancie TOP gwarantuje dowiezienie paliwa w ilości niezbędnej do dotarcia do stacji paliw, jak również części niezbędnych do naprawy. Zarówno koszt paliwa, jak i części pokrywa sam ubezpieczony, płacąc bezpośrednio pomocy drogowej. Centrum Alarmowe gwarantuje bezpłatne dowiezienie paliwa/części we wskazane przez Ubezpieczonego miejsce postoju.
Jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą, a pojazd objęty jest ochroną z tytułu ubezpieczenia Assistance, czy Centrum Alarmowe zapewnia usługę transportu samochodu?
Tak. W wariancie Baza do limitu 100 euro, w wariancie Top do limitu 2500 euro.
Jaki jest czas na zgłoszenie szkody z OC, OC osobowe, AC, NNW?
 • OC – 3 lata,
 • OC osobowe – 10 lat,
 • AC uszkodzenia - 5 dni roboczych w przypadku szkody na terytorium RP,
 • AC kradzież – 2 dni robocze w przypadku szkody na terytorium RP,
 • AC uszkodzenia, szkoda powstała poza terytorium RP – 5 dni roboczych po przekroczeniu granicy, jeśli szkoda powstała za granica oraz 3 dni robocze po przekroczeniu granicy, jeśli wezwano pomoc przedstawiciela Compensy za granicą,
 • NNW - niezwłocznie, ale najpóźniej do 24 miesięcy od zaistnienia szkody.
Co dzieje się z wypłatą odszkodowania gdy pojazdem w momencie szkody kierowała osoba nieuwzględniona na polisie (np. poniżej 25 roku życia)?
Potrącany jest dodatkowy udział własny w wysokości 1500 zł.
Czy w przypadku „złapania gumy” moje ubezpieczenie Assistance w wariancie TOP pokrywa koszt organizacji, dostarczenia i zakupu koła zapasowego?
Nie. Przedstawiciel Centrum Alarmowego może jedynie wymienić uszkodzone koło na zapasowe, które jest na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu. Koszt dojazdu, powrotu i samej usługi wymiany pokrywany jest przez Centrum Alarmowe.
Co to jest konsumpcja sumy ubezpieczeniowej?
Jest to wyczerpanie całej sumy ubezpieczenia na skutek realizowania wypłat odszkodowań w szkodach zgłaszanych w całym okresie ubezpieczenia.
Gdzie należy się udać w celu ustalenia nazwiska likwidatora, prowadzącego zgłoszoną szkodę?

Nazwisko likwidatora, jak również jego dane kontaktowe, umieszczane są w treści listu potwierdzającego przyjęcie przez Compensę zgłoszenia szkody. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można ustalić nazwiska likwidatora, należy zadzwonić na numer infolinii: 0 801 120 000

Czy muszę powiadamiać administrację lub administratora domu o szkodzie zaistniałej w nieruchomości w której mieszkam?
Jeśli szkoda została zgłoszona z własnej polisy, wtedy nie ma konieczności powiadamiania administracji budynku. Jeśli szkoda powstała na częściach wspólnych, które są własnością administracji, wtedy należy poinformować administrację.
Jaka jest forma zgłoszenia szkody przy ubezpieczeniach majątkowych – szkody z NNW?
Należy przesłać korespondencyjnie do Compensy druk zgłoszenia szkody oraz kopię dokumentacji medycznej.
Gdzie powinienem się udać, gdy chcę się ubiegać o zwrot kosztów leczenia z ubezpieczenia życiowego indywidualnego.
Proszę dzwonić na infolinię: 0 801 120 000
Czy mogę wynająć niezależnego rzeczoznawcę na oględziny, jeśli nie zgadzam się z kwotą wyceny?
Tak
W jakim momencie traci się zniżki po szkodzie?
Po wypłacie odszkodowania
Czy szkoda może zostać rozliczona bezgotówkowo z warsztatem?
Tak, istnieje taka możliwość. Skontaktuj się bezpośrednio z warsztatem i sprawdź czy realizuje on bezgotówkowe rozliczenia z Compensą.
Gdzie zgłosić szkodę z ubezpieczenia Voyage?
W przypadku zawarcia polisy przed 1 Listopada 2012 roku, należy zadzwonić do Centrum Alarmowego: 22 570 47 09.
W przypadku zawarcia polisy od 1 Listopada 2012 roku, należy zadzwonić do Centrum Alarmowego: 22 295 82 01.
Zgłosiłem szkodę z AC i po oględzinach wycofałem to zgłoszenie. Czy tracę zniżki?
Nie. Do chwili wypłaty odszkodowania nie traci się zniżek.
W jakich godzinach można zgłaszać szkody telefonicznie?
Przez całą dobę
Czy mogę zgłosić szkodę równocześnie z OC sprawcy i własnego AC?
Nie, jest to surowo zabronione.
Czym różni się ubezpieczenie na życie indywidualne od grupowego?
Indywidualne ubezpieczenie dotyczy jednej osoby, natomiast grupowe ubezpieczenie dotyczy pracowników firm. Warunki zawierania tych ubezpieczeń są różne.
Do kogo mogę zgłosić odwołanie w sprawie odszkodowania?
Do likwidatora
W jakim czasie przyjeżdża rzeczoznawca na oględziny?
Do 7 dni od zgłoszenia szkody
Gdzie w Compensie można przeprowadzić oględziny?
W celu ustalenia miejsca oględzin pojazdu, należy skontaktować się z infolinią: 0 801 120 000.
Co należy zrobić jeśli po zarejestrowaniu szkody chcę zmienić miejsce oględzin?
W celu zmiany adresu oględzin pojazdu, należy skontaktować się z naszą infolinią: 0 801 120 000
W jakim momencie można naprawiać auto po szkodzie?
Auto można naprawiać dopiero po oględzinach.
Czy Compensa współpracuje z siecią warsztatów?
Tak, współpracuje. Pełną listę warsztatów znajdziesz tutaj
Czy Compensa posiada zakłady partnerskie?
Tak, pełną listę zakładów partnerskich znajdziesz tutaj
Czy w ubezpieczeniu AC traci się zniżki za roszczenie regresowe?
Jeśli roszczenie regresowe zostanie w całości zaspokojone przez Compensę to początkowo zabrane zniżki zostaną zwrócone.

 

Click here to expand contentClick here to collapse content  
Płatności
Współwłaściciel pojazdu zmarł. Czy zniżki tego współwłaściciela może przejąć właściciel auta?
Nie
Jeżeli II składka nie została opłacona, to gdzie mogę sprawdzić ile mam zapłacić (rata za ubezpieczenie + ewentualne odsetki)?
Takie informacje można uzyskać na naszej infolinii: 0 801 120 000 lub w Centrum Rozliczeniowym.
Gdzie należy się udać, gdy Compensa przysłała zawiadomienie o zaległościach?
Należy skontaktować się z naszą infolinią: 0 801 120 000
W jakim momencie traci się zniżki po szkodzie?
Zniżki traci się po wypłacie odszkodowania.
Czy szkoda może zostać rozliczona bezgotówkowo z warsztatem?
Tak, istnieje taka możliwość. Należy skontaktować się bezpośrednio z warsztatem i sprawdzić czy realizuje on bezgotówkowe rozliczenia z Compensą.
Click here to expand contentClick here to collapse content  
Prawa i obowiązki wynikające z umowy
Czy nowy nabywca auta musi wypowiedzieć umowę, jeśli nabył auto z ubezpieczeniem w Compensie, a zbywca powiadomił Compensę o sprzedaży pojazdu?
Nowy nabywca auta nie musi wypowiadać umowy w Compensie, może ją kontynuować. W tym celu musi udać się do oddziału Compensy i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj
W jaki sposób można wypowiedzieć polisę OC?
Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę, najpóźniej dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Dokument można przesłać do Centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Jak zbywca auta ma poinformować Compensę o sprzedaży pojazdu?
Dla umów zawartych przed 11 lutego 2012- Informacja o sprzedaży pojazdu powinna zostać złożona w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem, wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu, w przeciągu 30 dni od daty zbycia auta. Dokumenty można przesłać do Centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Dla umów zawartych od 11 lutego 2012 - Informacja o sprzedaży pojazdu powinna zostać złożona w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem, wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu, w przeciągu 14 dni od daty zbycia auta. Informacja o sprzedaży powinna zawierać następujące dane Zbywcy i Nabywcy:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
• nazwę, siedzibę i numer REGON. Dokumenty można przesłać do Centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Czy zbywca pojazdu musi powiadamiać Compensę o sprzedaży auta?
Dla polis zawartych przed 11 lutego 2012 - W myśl art. 32, pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - W myśl art. 32, pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), Zbywca pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Informacja o sprzedaży powinna zawierać następujące dane Zbywcy i Nabywcy:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
• nazwę, siedzibę i numer REGON.
Jak rozwiązać umowę OC lub co muszę zrobić, gdy chcę kontynuować polisę OC poprzedniego właściciela pojazdu w przypadku sprzedaży auta?
Dla polis zawartych przed 11 luty 2012 - Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu, w przeciągu 30 dni od daty nabycia auta, jednak nie później niż dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Dokument można przesłać do centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. W przypadku kontynuacji Nabywca pojazdu musi udać się do oddziału terenowego i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesztutaj.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem wypowiedzenia (data nadania korespondencji w polskiej placówce Poczty Polskiej). Dokument można przesłać do centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. W przypadku kontynuacji Nabywca pojazdu musi udać się do oddziału terenowego i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Czy z polisy OC można zgłosić szkodę na własnym pojeździe?
Nie
Czy można zawrzeć ubezpieczenie na okres rejestracji pojazdu?
Tak można, jest to ubezpieczenie krótkoterminowe, czasowe, na okres rejestracji. W celu uzyskania szczegółowej informacji skontaktuj się z naszą infolinią (0 801 120 000), najbliższą placówką lub Agentem.
Jak rozwiązać umowę OC lub co muszę zrobić, gdy chcę kontynuować polisę OC poprzedniego właściciela pojazdu w przypadku sprzedaży auta?
Dla polis zawartych przed 11 luty 2012 - Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu, w przeciągu 30 dni od daty nabycia auta, jednak nie później niż dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Dokument można przesłać do centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. W przypadku kontynuacji Nabywca pojazdu musi udać się do oddziału terenowego i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesztutaj.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, bądź faktury potwierdzającej przejęcie praw własności pojazdu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem wypowiedzenia (data nadania korespondencji w polskiej placówce Poczty Polskiej). Dokument można przesłać do centrali korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego. W przypadku kontynuacji Nabywca pojazdu musi udać się do oddziału terenowego i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.
Kiedy przysługuje zwrot składki z OC?
Zwrot składki przysługuje, gdy nastąpi:
 • wyrejestrowanie pojazdu,
 • sprzedaż auta, a nowy nabywca wypowie polisę OC,
 • wypowiedzenie posiadacza,
 • dstąpienie od umowy w zastosowaniu praw konsumenta.
Czy mogę ubezpieczyć samochód na 1 miesiąc?
Tak możesz w przypadku, gdy pojazd jest:
 • zarejestrowany czasowo,
 • zarejestrowany za granicą,
 • pojazdem historycznym.
Czy po wypłacie odszkodowania zniżki tarci tylko właściciel pojazdu czy współwłaściciel również?
Zniżki traci zarówno właściciel, jak i współwłaściciel.
Czyje zniżki brane są pod uwagę właściciela, czy współwłaściciela auta?
Zawsze brane są pod uwagę większe zniżki.
Czy nowy nabywca może korzystać ze zniżek poprzedniego właściciela?
Dla polis zawartych przed 11 lutego 2012 - Nie. W myśl art. 31 ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), Zakład Ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem zniżek przysługujących Nabywcy oraz zwyżek obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - Nie. W myśl art. 31 ust 2 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), Zakład Ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia przejęcia praw własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących Nabywcy oraz zwyżek obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. Na wniosek Nabywcy, Zakład Ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki za okres od dnia przejęcia praw własności pojazdu.
Kto musi zapłacić zaległą składkę w momencie sprzedaży auta?
Dla polis zawartych przed 11 lutego - W myśl art. 31, pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.), w razie nabycia pojazdu, na Nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W związku z powyższym Nabywca pojazdu powinien sprawdzić czy składka została zapłacona przez zbywcę. Jeżeli zbywca nie zapłacił składki, to do momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeń przez nabywcę o kupnie auta ma zastosowanie solidarna odpowiedzialność zbywcy i nabywcy do zapłaty zaległej składki. Jeżeli nabywca poinformował już towarzystwo ubezpieczeń o kupnie auta, to zapłata składki od momentu poinformowania towarzystwa leży po stronie nabywcy, Zbywca jest zobowiązany do uregulowania zaległej składki, liczonej do momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeń o kupnie pojazdu przez nabywcę.
Dla polis zawartych od 11 lutego 2012 - W myśl art. 31, pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), w razie nabycia pojazdu, na Nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W związku z powyższym Nabywca pojazdu powinien sprawdzić czy składka została zapłacona przez zbywcę. Zbywca odpowiada za uregulowanie zaległości do dnia sprzedaży pojazdu. Koszty wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej za okres od dnia przejęcia praw własności pojazdu do momentu wypowiedzenia polisy (w przypadku nie wypowiedzenia polisy – do końca okresu, na jaki ubezpieczenia zostało zawarte) leżą po stronie Nabywcy.
Jeżeli nabywca poinformował już towarzystwo ubezpieczeń o kupnie auta, to zapłata składki od momentu poinformowania towarzystwa leży po stronie nabywcy, Zbywca jest zobowiąny do uregulowania zaległej składki, liczonej od momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeń o kupnie pojazdu przez nabywcę.
Jaki jest minimalny okres ubezpieczenia, na który można zawrzeć ubezpieczenie graniczne?
30 dni
W jakim czasie właściciel musi wypowiedzieć umowę jeśli chce zmienić towarzystwo ubezpieczeń?
Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w każdym terminie począwszy od dnia przejęcia praw własności pojazdu do końca okresu, na który umowa została zawarta. Polisa rozwiązuje się z dniem wypowiedzenia (data nadania korespondencji w polskiej placówce Poczty Polskiej).
Ile kosztuje Zielona Karta?
Zielona Karta dodawana jest bez dodatkowych opłat (na żądanie Klienta) do ubezpieczenia OC.
Co należy zrobić jeśli sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia OC?
Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, które później kieruję szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody powstałe na terytorium RP:
 • na osobie – jeśli nie ustalono tożsamości posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
 • w mieniu (w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój, trwający dłużej niż 14 dni) – jeśli nie ustalono tożsamości posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
 • ww mieniu i na osobie – jeśli ustalono tożsamość posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, a sprawca ten nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeśli rolnik lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe lub osoba w nim pracująca wyrządziła szkodę w mieniu lub na osobie, a rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Czy tylko właściciel może zawrzeć ubezpieczenie na pojazd?
Nie tylko, może to zrobić również współwłaściciel lub użytkownik pojazdu.
Czy towarzystwo ubezpieczeń może odmówić zawarcia ubezpieczenia OC?
Jeśli towarzystwo ubezpieczeń posiada takie ubezpieczenie w ofercie to nie może odmówić jego zawarcia, ponieważ OC jest obowiązkowe.
Jaki jest minimalny okres na który zawierane jest ubezpieczenie OC komunikacyjne?
30 dni
Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w przypadku rażącego niedbalstwa?
Tak obejmuje
Czy rolnik będący posiadaczem pojazdu wolnobieżnego musi zawrzeć umowę OC komunikacyjne na ten pojazd?
Nie
Gdzie Klient ma zgłosić szkodę, jeśli Policja orzeknie współwinę?
Klient zgłasza szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym drugiego uczestnika kolizji i na odwrót.
W których krajach UE obejmuje Zielona Karta?
Pełna lista państw, w których ważne jest twoje OC oraz w których potrzebujesz Zielonej Karty znajduje się tutaj
Czy pojazd, który stoi w garażu i nie jest używany z powodu awarii musi mieć OC?
Tak
Czy jeśli wystąpiła szkoda całkowita auta to ubezpieczenie AC ulega rozwiązaniu?
Tak
Czy AC przechodzi na nowego właściciela po sprzedaży pojazdu?
Nie
Czy z polisy OC majątkowej można zgłosić szkodę, jeśli szkoda jest pod innym adresem niż ubezpieczone mieszkanie?
Tak
Czy jeśli zostanie zgłoszona szkoda z AC na jednym pojeździe to czy utracone zostaną zniżki na wszystkie pojazdy, których właścicielem jest jedna osoba?
Tak, na wszystkie auta
Czy ryzyko ubezpieczenia AC zawierane jest jest na pojazd, czy na osobę?
Na pojazd
Kiedy można odzyskać zwrot składki z AC?
Po sprzedaży auta zbywca może dostać zwrot nadpłaconej składki, jeśli nie została w całości wypłacona suma ubezpieczenia za powstałe szkody.
Czy jeśli jest zgłoszona szkoda z ubezpieczenia AC to zabierane mi są też zniżki w ubezpieczeniu OC?
Nie
Jeśli spóźnię się z zapłatą składki to czy umowa AC automatycznie się rozwiązuje?
Jeśli Klient spóźni się z zapłatą składki, wtedy Compensa wysyła do klienta monit. Jeśli klient po otrzymaniu monitu nie zapłacił składki, wtedy polisa AC automatycznie się rozwiązuje.
Czy w przypadku posiadania ubezpieczenia Assistance przysługuje mi holowanie jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą?
Tak, w wariancie Baza do 100 euro, w wariancie Top 2500 euro.
Co to jest udział własny i ile wynosi?
Udział własny (franszyza redukcyjna) jest to ustalona w umowie kwota lub procent sumy ubezpieczenia stanowiąca udział ubezpieczającego w szkodzie, o którą pomniejszana jest kwota odszkodowania. Wysokość udziału własnego wynosi:
 • w wariancie AC BAZA – 700 zł (standardowy), albo 2000 zł (podwyższony)
 • w wariancie AC MOC – 2% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 700zł.
Ile kosztuje Assistance TOP?
49 zł
Czy w przypadku „złapania gumy” Assistance w wariancie TOP dostarczy zapasowe koło?
Nie dostarczy zapasowego koła, ale może je wymienić.
Jaki jest maksymalny wiek pojazdu do którego można wykupić Assistance TOP?
10 lat
Jaka jest suma ubezpieczenia w Assistance TOP?
2 500 euro
Co to jest konsumpcja sumy ubezpieczeniowej?
Jest to wyczerpanie całej sumy ubezpieczenia poprzez zgłaszane szkód w ciągu roku.
Ile wynosi maksymalna zniżka za bezszkodowość?
60%
Czy można ubezpieczyć samochód, który jest na zagranicznych numerach rejestracyjnych (bez przerejestrowywania auta)?
Nie
Gdzie mogę sprawdzić numer konta bankowego do opłacenia II raty składki?
Numer konta widnieje na polisie.
Gdzie mogę otrzymać zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia?
Należy zgłosić się bezpośrednio do Oddziału lub Filii Compensy.
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy doszło moje pisemne wypowiedzenie umowy?
Należy skontaktować się z naszą infolinią: 0 801 120 000.
Otrzymałem wniosek do wypełnienia w celu przedłużenia umowy ubezpieczenia od niezależnego agenta. Czy mogę wypełnić ten wniosek bez obecności Agenta i wysłać go do agencji?
Tak
Czy auto na angielskich numerach rejestracyjnych można zarejestrować w Compensie?
Nie
Co należy zrobić, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia?
Należy udać się do oddziału, filii lub Agenta Compensy i podpisać umowę ubezpieczenia.
Gdzie można przedłużyć umowę?
W oddziale, filii i u agenta.
Zgłosiłem szkodę z AC i po oględzinach wycofałem to zgłoszenie. Czy utracę zniżki?
Nie, do momentu wypłaty odszkodowania nie traci się zniżek.
W jakich godzinach można zgłaszać szkody telefonicznie?
Przez całą dobę
Czy mogę zgłosić szkodę równocześnie z OC sprawcy i własnego AC?
Nie, jest to surowo zabronione.
Czym różni się ubezpieczenie na życie indywidualne od grupowego?
Indywidualne ubezpieczenie dotyczy jednej osoby, natomiast grupowe ubezpieczenie jest dla firm. Warunki zawierania tych ubezpieczeń są różne.
Czy Compensa współpracuje z siecią warsztatów?
Tak, współpracuje. Pełną listę warsztatów znajdziesz tutaj
Czym się różni zakres terytorialny w wariancie BAZA i MOC w ubezpieczeniu AC?
W wariancie MOC ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium RP. Dopiero po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe na terytorium Unii Europejskiej oraz innych państw wymienionych w OWU. W wariancie BAZA ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie RP oraz bez uiszczenia dodatkowej opłaty na terenie UE (bez uiszczenia dodatkowej opłaty) i innych państw wymienionych w OWU.
Od jakiej wartości Compensa ubezpiecza pojazdy ryzyka AC?
Pojazdy o wartości powyżej 10 000 zł
Do jakiego wieku można ubezpieczyć pojazd od ryzyka AC?
Pojazdy do 10 lat (nie dotyczy kontynuacji)
Co to jest wyposażenie podstawowe samochodu?
Wyposażenie podstawowe to urządzenia oraz sprzęt zamontowane trwale w pojeździe podczas procesu produkcji albo w procesie przygotowania pojazdu fabrycznie nowego do sprzedaży.
Co to jest wyposażenie dodatkowe samochodu?
Wyposażenie dodatkowe to urządzenia oraz sprzęt zamontowane w pojeździe na stałe, ale nie będące wyposażeniem podstawowym, w przypadku których demontaż wymaga użycia narzędzi i przyrządów mechanicznych. Przykłady wyposażenia dodatkowego:
 • sprzęt audiofoniczny,
 • sprzęt audiowizualny,
 • zmieniarka CD,
 • sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej,
 • urządzenie służące nawigacji np. typu GPS,
 • urządzenie głośnomówiące,
 • bagażnik zewnętrzny,
 • taksometry, haki holownicze, spojlery, nakładki i naklejki reklamowe.
Co oznacza stwierdzenie „AC oparte na All Risks”?
Oznacza to, że ubezpieczenie AC obejmuje wszystkie ryzyka szkodowe za wyjątkiem ryzyk wymienionych w wyłączeniach.
Czy jest możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży w AC? Jeśli tak to czy przy zawieraniu polisy zapłacę mniej?
Jest możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży. Przy podpisywaniu polisy należy podjąć decyzję o wyłączeniu kradzieży. Wyłączając kradzież składka będzie niższa o 20%.
Co oznacza stwierdzenie „stała suma ubezpieczenia”?
Stała suma ubezpieczenia oznacza to, że deklarując się (przy podpisywaniu polisy) o wykupieniu tej opcji, suma ubezpieczenia nie zmieni się przez kolejne 12 miesięcy.
Do jakiego wieku pojazdu jest możliwość wykupienia opcji stała suma ubezpieczenia?
Do 3 lat
Czy jest możliwość naprawienia auta po szkodzie z AC na częściach alternatywnych?
Tak
Ile % zniżki zyskam, jeśli zdecyduję się przy podpisywaniu polisy na naprawę na częściach alternatywnych?
20% zniżki
Jakie warunki należy spełnić, abym mógł skorzystać z opcji "naprawa na częściach alternatywnych"?
Naprawa na częściach alternatywnych – wymagania:
 • odpowiednia marka pojazdu tj. Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Skoda , Toyota,
 • okres eksploatacji pojazdu od 2 lat,
 • pojazd nie może być na gwarancji producenta,
 • naprawa pojazdu w zakładach partnerskich Compensy.
Ile % zwyżki w nowym ubezpieczeniu AC jest za pojazdy wyprodukowane w USA, Kanadzie lub Meksyku?
30% zwyżki
Czy w ubezpieczeniu AC traci się zniżki za roszczenie regresowe?
Jeśli roszczenie regresowe zostanie w całości zaspokojone przez Compensę, to początkowo zabrane zniżki zostaną zwrócone.

 

Click here to expand contentClick here to collapse content  
Ubezpieczenie Assistance
Jeżeli zostało wykupione Assistance TOP to czy Centrum Alarmowe dowiezie paliwo (w ilości niezbędnej, aby dojechać do stacji paliw) i czy pokryje koszty tego paliwa, a także czy dowiezie i zapłaci za części niezbędne do kontynuacji dalszej podróży?
Centrum Alarmowe dowiezie paliwo w ilości niezbędnej, aby dojechać na najbliższą stację benzynową, ale koszty paliwa należy pokryć samemu. Centrum Alarmowe dowiezie części niezbędne do kontynuacji dalszej jazdy, ale za te części należy zapłacić samemu.
Czy w przypadku posiadania ubezpieczenia Assistance przysługuje mi holowanie jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą?
Tak, w wariancie Baza do 100 euro, w wariancie Top 2500 euro.
Ile kosztuje Assistance TOP?
49 zł
Czy w przypadku „złapania gumy” Assistance w wariancie TOP dostarczy zapasowe koło?
Nie dostarczy zapasowego koła, ale może je wymienić.
Jaki jest maksymalny wiek pojazdu do którego można wykupić Assistance TOP?
10 lat
Jaka jest suma ubezpieczenia w Assistance TOP?
2 500 euro
Gdzie zgłosić szkodę z ubezpieczenia Voyage?
W przypadku zawarcia polisy przed 1 Listopada 2012 roku, należy zadzwonić do Centrum Alarmowego: 22 570 47 09.
W przypadku zawarcia polisy od 1 Listopada 2012 roku, należy zadzwonić do Centrum Alarmowego: 22 295 82 01.
Click here to expand contentClick here to collapse content  
Wiedza ogólna o ubezpieczeniach
Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi rejestr samych ubezpieczeń OC, czy AC również?
OC i AC
Co oznacza stwierdzenie „AC oparte na All Risks”?
Oznacza to, że ubezpieczenie AC obejmuje wszystkie ryzyka szkodowe, za wyjątkiem ryzyk wymienionych w wyłączeniach.
Co oznacza stwierdzenie „stała suma ubezpieczenia”?
Wykupując stałą sumę ubezpieczenia przy podpisywaniu umowy, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, obowiązuje stała suma ubezpieczenia, na jaką zostało zawarte AC.
Click here to expand contentClick here to collapse content  
Wyjeżdżam za granicę
Czy OC komunikacyjne obowiązuje za granicą?
Ubezpieczenie OC obowiązuje w większości krajów europejskich. W przypadku wyjazdu za granicę należy sprawdzić czy Twoje ubezpieczenie będzie ważne w docelowym kraju podróży. Pełna lista państw, w których ważne jest Twoje OC oraz w których potrzebujesz Zielonej Karty znajduje się tutaj. W celu otrzymania Zielonej Karty zgłoś się do najbliższej placówki Comepnsy. Zielona Karta jest dodawana gratis do ubezpieczenia OC.
Jaki jest minimalny okres ubezpieczenia, na który można zawrzeć ubezpieczenie graniczne?
30 dni
Ile kosztuje Zielona Karta?
Zielona Karta dodawana jest gratis (na żądanie Klienta) do ubezpieczenia OC.
W których krajach UE niezbędna jest Zielona Karta?
Pełna lista państw, w których ważne jest twoje OC oraz w których potrzebujesz Zielonej Karty znajduje się tutaj
Gdzie mogę uzyskać informacje na temat ubezpieczenia turystycznego Voyage?
Na infolinii Compensa (0 801 120 000), w placówkach Compensy oraz u Agentów.
Czym się różni zakres terytorialny w wariancie BAZA i MOC w ubezpieczeniu AC?
Tym, że w wariancie MOC ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium RP, natomiast dopiero po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe na terytorium Unii Europejskiej oraz innych państw wymienionych w OWU. Z kolei w wariancie BAZA ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie RP oraz, bez uiszczenia dodatkowej opłaty, na terenie UE i innych państw wymienionych w OWU.