Zostań Agentem

Zaproszenie do współpracy z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group kierujemy do osób pragnących rozpocząć karierę Agenta ubezpieczeniowego, osób posiadających doświadczenie w pracy z klientami, sprzedażą bezpośrednią, doradztwem, które pragną rozszerzyć zakres swoich usług lub podjąć nowa działalność.

Ofertę kierujemy również do aktualnych lub byłych Agentów ubezpieczeniowych innych towarzystw ubezpieczeniowych.

Niezbędne umiejętności Agenta ubezpieczeniowego:

 • Łatwe nawiązywanie kontaktu
 • Budowanie silnych relacji z klientami
 • Organizacja własnej pracy
 • Rzetelność i uczciwość
 • Nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • Konsekwentność

Zakres działalności Agenta ubezpieczeniowego:

 • Zawieranie umów ubezpieczenia
 • Aktywne budowanie własnej bazy Klientów
 • Analiza potrzeb i oczekiwań klienta
 • Prezentacja produktów i ofert ubezpieczenia
 • Nieustanne pogłębianie wiedzy o ofercie

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Pracę w dużej firmie ubezpieczeniowej o stabilnej sytuacji finansowej
 • Atrakcyjny system wynagradzania prowizyjnego,
 • Z góry ustalona ścieżka kariery,
 • Premie kwartalne,
 • Osobistego opiekuna,
 • Profesjonalne szkolenia z produktów, technik sprzedaży itp.,
 • Konkursy i promocje,
 • System sprzedażowy wspomagający pracę agentów
Aby zostać naszym Agentem skontaktuj się z jednym z naszych Oddziałów

Dokumenty wymagane od Agentów – osób fizycznych

 1. zaświadczenia o numerach REGON i NIP;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis do KNF;
 3. kserokopia dowodu osobistego lub karty stałego pobytu w przypadku cudzoziemca, (dane: imię i nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL, nr dokumentu);
 4. oryginał lub kopię (poświadczoną przez zakład ubezpieczeń) polisy OC w przypadku agenta działającego na rzecz więcej niż jednego ZU w tym samym dziale ubezpieczeń oraz informację, na rzecz ilu ZU działa wraz z numerem RAU, jeśli już posiada;
 5. oświadczenie agenta ubezpieczeniowego o wykonywaniu czynności agencyjnych osobiście lub oświadczenia o wykonywaniu czynności agencyjnych przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy do agenta ubezpieczeniowego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust.1 pkt. 5 ustawy, o ile zasady te przewidują wymóg wykonywania czynności agencyjnych osobiście lub przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 6. Dokumenty określone w pkt. . „ Dokumenty wymagane od osób wykonujących czynności agencyjne”;
 7. Lista osób, przy pomocy których agent będzie prowadził działalność agencyjną wraz z dokumentami określonymi w pkt. „Dokumenty wymagane od osób wykonujących czynności agencyjne”;
 8. inne dokumenty (nieustawowe) wymagane jedynie zapisami umowy agencyjnej;
 

Dokumenty wymagane od osób wykonujących czynności agencyjne

 1. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. potwierdzone okazaniem dowodu osobistego lub karty stałego pobytu w przypadku cudzoziemca, dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dokumentu;
 3. wyciąg z rejestru skazanych (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) wydany przez KRK (Krajowy Rejestr Karny) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku do KNF;
 4. zaświadczenie o zdaniu egzaminu i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń;
 5. świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dokument poświadczający zdobycie wykształcenia wyższego niż średnie.
 

Dokumenty wymagane od Agentów będących przedsiębiorcami innymi niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 1. zaświadczenia o numerach REGON i NIP;
 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku do KNF;
 3. oryginał lub kopię ( poświadczoną przez zakład ubezpieczeń) polisy OC w przypadku agenta działającego na rzecz więcej niż jednego ZU w tym samym dziale ubezpieczeń oraz informację, na rzecz ilu ZU działa wraz z numerem wpisu do RAU, jeśli już posiada;
 4. lista osób, przy pomocy których agent będzie prowadził działalność agencyjną wraz z dokumentami określonymi w pkt. „ Dokumenty wymagane od osób wykonujących czynności agencyjne”;
 5. warunki, o których mowa powyżej ( w pkt. 4) muszą również spełniać:
  1. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej
   - wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi;
   - w przypadku, gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne – co najmniej połowa ich członków zarządu;
  2. w przypadku Agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi:
   - co najmniej połowa ich członków zarządu;
 6. lista lokali, w których Agent będzie wykonywał działalność agencyjną, zawierająca adresy lokali, numery telefonów i telefaksów;