Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Informacja dotycząca Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dedykowana konsumentom posiadającym aktywne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym aktywne w dacie 01.12.2016 r.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Towarzystwem”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pomiędzy Towarzystwem a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało zawarte porozumienie (zwane dalej „Porozumieniem”), dotyczące możliwości zmiany sposobu wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną (zwanych dalej „Umowami ubezpieczenia na życie z UFK”) wskazanych w Porozumieniu.

W związku z zawarciem Porozumienia Towarzystwo oferuje wszystkim konsumentom posiadającym nierozwiązane na dzień 01 grudnia 2016 roku Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, zawarte na podstawie wzorców umownych wymienionych w Porozumieniu, możliwość zawarcia aneksu, określającego propozycję zmiany warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK w zakresie sposobu wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu poprzez wprowadzenie nowego sposobu jego wyliczania.

Wartość odpowiednio świadczenia inwestycyjnego albo wykupu będzie równa wyższej z kwot:
1) sumy:
a) wartości stanowiącej iloczyn współczynnika z poniższej tabeli i wartości jednostek powstałych w wyniku zainwestowania składek regularnych w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wpłaconych w okresie ubezpieczenia, oraz

b) wartości jednostek powstałych w wyniku zainwestowania składek dodatkowych,
2) wartości odpowiednio świadczenia inwestycyjnego albo wykupu obliczonej zgodnie z pierwotnymi warunkami Umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

Liczba pełnych lat ubezpieczenia, które upłynęły od dnia początku odpowiedzialności i za które opłacono należne składki regularne w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Wysokość współczynnika

0

75%

1

75%

2

78%

3

81%

4

84%

5

87%

6

90%

7

92%

8

94%

9

97%

10 i następne

100%

 

Liczba lat określona w powyższej tabeli jest wyliczana jako liczba pełnych lat, które upłynęły od dnia początku odpowiedzialności z Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, pomniejszona o okresy, za które nie opłacono należnych składek regularnych w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym o okresy zawieszenia opłacania tychże składek oraz okresy, kiedy Umowa ubezpieczenia na życie z UFK była rozwiązana lub bezskładkowa, co oznacza, że współczynnik 100% służący do wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu stosowany jest od miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym opłacono wszystkie należne składki za okres 10 lat ubezpieczenia.

Każdy konsument posiadający nierozwiązaną na dzień 01 grudnia 2016 roku Umowę ubezpieczenia na życie z UFK, zawartą na podstawie wzorca umownego wymienionego w Porozumieniu, jest uprawniony do wystąpienia do Towarzystwa z wnioskiem o zmianę sposobu obliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu zgodnie z Porozumieniem. W przypadku otrzymania takiego wniosku, Towarzystwo, w terminie 30 dni* od dnia jego otrzymania, wyśle listem poleconym aneks do Umowy ubezpieczenia na życie z UFK z propozycją zmiany warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK w zakresie sposobu wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: mojacompensa@compensazycie.com.pl).

Podpisanie aneksu, tj. wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, nie stanowi przeszkody do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia na życie z UFK na drodze cywilnoprawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Doręczenie do siedziby Towarzystwa podpisanego aneksu może nastąpić do momentu rozwiązania Umowy ubezpieczenia na życie z UFK. Brak zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, tj. brak doręczenia podpisanego przez konsumenta aneksu, nie spowoduje zaś żadnych zmian w Umowie ubezpieczenia na życie z UFK.

Jawna treść Porozumienia znajduje się tu oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 

*W przypadku konsumentów, którzy wystąpią do Towarzystwa z wnioskiem o zmianę sposobu obliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu zgodnie z Porozumieniem przed datą 31 stycznia 2017 roku, Towarzystwo wyśle aneks w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

Infolinia 801 120 000