Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Informacja dotycząca Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dedykowana ubezpieczonym będącym konsumentami w podeszłym wieku

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Towarzystwem”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pomiędzy Towarzystwem a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało zawarte porozumienie (zwanej dalej „Porozumieniem”), dotyczące możliwości zmiany sposobu wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną (zwanych dalej „Umowami ubezpieczenia na życie z UFK”) wskazanych w Porozumieniu.

W związku z zawarciem Porozumienia Towarzystwo oferuje wszystkim konsumentom, którzy na podstawie wzorców umownych wskazanych w Porozumieniu zawarli z Towarzystwem Umowy ubezpieczenia na życie z UFK na własny rachunek, a w przypadku zawarcia Umów ubezpieczenia na życie z UFK na cudzy rachunek – wszystkim konsumentom, na rzecz których została zawarta Umowa ubezpieczenia na życie z UFK na podstawie wzorców umownych wskazanych w Porozumieniu, jeżeli data początku odpowiedzialności przypada w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a ww. konsumenci w dacie początku odpowiedzialności mieli ukończone 61 lat życia, i Umowa ubezpieczenia na życie z UFK została rozwiązana przed datą 01 grudnia 2016 roku, a ww. konsumenci w dacie rozwiązania Umowy ubezpieczenia na życie z UFK mieli ukończone 65 lat życia (w przypadku Umowy ubezpieczenia na życie z UFK zawartej na cudzy rachunek za dzień rozwiązania Umowy uznaje się także dzień wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w związku z wystąpieniem z tej Umowy), możliwość skorzystania z nowego sposobu wyliczenia odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu.

Wartość odpowiednio świadczenia inwestycyjnego albo wykupu będzie równa wyższej z kwot:

1) sumy:
a) wartości stanowiącej iloczyn współczynnika z poniższej tabeli i wartości jednostek powstałych w wyniku zainwestowania składek regularnych w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wpłaconych w okresie ubezpieczenia, oraz
b) wartości jednostek powstałych w wyniku zainwestowania składek dodatkowych,
2) wartości odpowiednio świadczenia inwestycyjnego albo wykupu obliczonej zgodnie z pierwotnymi warunkami Umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

 

Liczba pełnych lat ubezpieczenia, które upłynęły od dnia początku odpowiedzialności i za które opłacono należne składki regularne w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Wysokość współczynnika

0

75%

1

75%

2

78%

3

81%

4

84%

5

87%

6

90%

7

92%

8

94%

9

97%

10 i następne

100%

Liczba lat określona w powyższej tabeli jest wyliczana jako liczba pełnych lat, które upłynęły od dnia początku odpowiedzialności z Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, pomniejszona o okresy, za które nie opłacono należnych składek regularnych w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym o okresy zawieszenia opłacania tychże składek oraz okresy, kiedy Umowa ubezpieczenia na życie z UFK była rozwiązana lub bezskładkowa, co oznacza, że współczynnik 100% służący do wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu stosowany jest od miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym opłacono wszystkie należne składki za okres 10 lat ubezpieczenia.

Każdy konsument spełniający warunki, o których mowa powyżej, jest uprawniony do wystąpienia do Towarzystwa z wnioskiem o zwrot różnicy pomiędzy wysokością odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu, obliczoną na dzień rozwiązania Umowy ubezpieczenia na życie z UFK na zasadach określonych w Porozumieniu,  a wypłaconą odpowiednio wartością świadczenia inwestycyjnego albo wartością wykupu. W przypadku otrzymania takiego wniosku, Towarzystwo, w terminie 30 dni* od dnia jego otrzymania, wyśle listem poleconym propozycję porozumienia w zakresie zastosowania nowego sposobu wyliczania wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu na zasadach określonych w Porozumieniu. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: mojacompensa@compensazycie.com.pl).

Zawarcie porozumienia, o którym mowa powyżej, może nastąpić w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie Porozumienia i nie stanowi przeszkody do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia na życie z UFK na drodze cywilnoprawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Jawna treść Porozumienia znajduje się tu oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. 

 

*W przypadku konsumentów, którzy wystąpią do Towarzystwa z wnioskiem o zwrot różnicy pomiędzy wysokością odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu, obliczoną na dzień rozwiązania Umowy ubezpieczenia na życie z UFK na zasadach określonych w Porozumieniu, a wypłaconą odpowiednio wartością świadczenia inwestycyjnego albo wartością wykupu przed  datą 31 stycznia 2017 roku, Towarzystwo wyśle propozycję porozumienia w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

Infolinia 801 120 000