Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Komunikat dotyczący propozycji zmiany warunków Umowy ubezpieczenia w zakresie wyliczania Wartości Świadczenia inwestycyjnego

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Towarzystwo) informuje, że w związku z realizacją zobowiązań objętych treścią decyzji administracyjnej nr RBG-15/2015 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w dniu 28 grudnia 2015 roku, w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.) oferuje zawarcie aneksów, określających następujące propozycje zmiany warunków Umowy ubezpieczenia w zakresie sposobu wyliczania Wartości Świadczenia inwestycyjnego:

 

1.    dla produktu Top Fundusz, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej: OWU) o symbolu BRP-0412, Wartość Świadczenia inwestycyjnego będzie równa wyższej z wartości:

      iloczynowi współczynnika z poniższej tabeli i wartości Jednostek zgromadzonych na Indywidualnym rachunku zakupionych za Składki funduszowe wpłacone w Okresie ubezpieczenia,

      Wartości Świadczenia inwestycyjnego obliczonej zgodnie z dotychczasowymi zasadami wynikającymi z treści OWU.

Rok ubezpieczenia

Tabela współczynników

1

75,0%

2

75,0%

3

78,0%

4

81,0%

5

84,0%

6

87,0%

7

90,0%

8

92,0%

9

94,0%

10

96,0%

11 i następne

100,0%

 

2.    dla produktu Super Fundusz Plus, do którego zastosowanie mają OWU o symbolu
BRP-0712,
Wartość Świadczenia inwestycyjnego będzie równa wyższej z wartości:

      iloczynowi współczynnika z poniższej tabeli i wartości Jednostek zgromadzonych
na Indywidualnym rachunku zakupionych za Składki funduszowe wpłacone
w Okresie ubezpieczenia,

      Wartości Świadczenia inwestycyjnego obliczonej zgodnie z dotychczasowymi zasadami wynikającymi z treści OWU.

Rok ubezpieczenia

Tabela współczynników

1

75,0%

2

75,0%

3

78,0%

4

81,0%

5

85,0%

6

90,0%

7

93,0%

8

95,0%

9

97,0%

10

98,0%

11 i następne

100,0%

 

3.    dla produktu Mega Fundusz, do którego zastosowanie mają OWU o symbolu BRP-0512, Wartość Świadczenia inwestycyjnego będzie równa wyższej z wartości:

      iloczynowi współczynnika z poniższej tabeli i wartości Jednostek zgromadzonych na Indywidualnym rachunku zakupionych za Składki funduszowe wpłacone w Okresie ubezpieczenia,

      Wartości Świadczenia inwestycyjnego obliczonej zgodnie z dotychczasowymi zasadami wynikającymi z treści OWU.

 

 

Liczba pełnych Lat ubezpieczenia, które upłynęły od Dnia początku odpowiedzialności i za które opłacono należne Składki funduszowe

Tabela współczynników

0

75,0%

1

75,0%

2

78,0%

3

81,0%

4

84,0%

5

87,0%

6

90,0%

7

92,0%

8

94,0%

9

97,0%

10 i następne

100,0%

 

W najbliższym czasie zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej aneksy do wszystkich konsumentów, posiadających aktywne na dzień wysłania tychże aneksów umowy ubezpieczenia, zawarte na podstawie ww. OWU, zawierające propozycje wprowadzenia nowych korzystniejszych dla konsumentów zasad ustalania Wartości Świadczenia inwestycyjnego. Do wszystkich aneksów będą załączone również pisma przewodnie wyjaśniające zasady oraz tryb ich zawarcia.

Oferta zawarcia aneksu ma charakter bezterminowy i można z niej skorzystać do momentu rozwiązania Umowy ubezpieczenia. Jednocześnie pragniemy wskazać, że podpisanie aneksu, tj. wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia nie stanowi przeszkody do dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia na drodze cywilnoprawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Jednocześnie informujemy, że brak zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia nie spowoduje żadnych zmian w tej Umowie ubezpieczenia.

Pełna treść decyzji administracyjnej, o której mowa w niniejszym komunikacie, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

Pobierz komunikat.

Infolinia 801 120 000