Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Znaczący wzrost rentowności oraz satysfakcjonujący wzrost składki Vienna Insurance Group w Polsce w 2017 roku

Wzrost składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych o 13% i znacząca poprawa rentowności

Składka przypisana brutto polskich spółek majątkowych Vienna Insurance Group w 2017 roku wzrosła r/r o 13% i osiągnęła wartość 2 336 mln zł. Compensa Majątek, z przypisem w wysokości 1 411 mln zł (+18,2%), wniosła więcej niż połowę tego wyniku, InterRisk z kolei odnotował składkę rzędu 924,6 mln zł, tj. 6,2% więcej niż w 2016 r. Oprócz sprzyjających warunków rynkowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych, spółki odnotowały również wzrost o 10,1% w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych.

Polskie spółki majątkowe VIG wypracowały 75% całkowitego wyniku finansowego brutto Grupy w Polsce (wg MSSF), tj. 120 mln zł. W porównaniu do 2016 roku Compensa Majątek potroiła swój wynik i odnotowała 68,1 mln zł zysku, podczas gdy InterRisk wygenerował 52 mln zł, nieco poniżej ubiegłego roku. Spółki majątkowe zyskały z jednej strony na większym przypisie składki z ubezpieczeń komunikacyjnych, ale jednocześnie zdołały zwiększyć rentowność tego portfela poprzez zmniejszenie wskaźnika szkodowości o 11 pp. r/r. Co więcej, ścisła dyscyplina kosztowa pozwoliła na obniżenie całkowitego współczynnika zespolonego netto do 94,0% pomimo znacznego wpływu ryzyk katastroficznych w 2017 r.

Łączny przypis z tytułu ubezpieczeń na życie na poziomie z 2016 roku dzięki sprzedaży produktów ze składką jednorazową

Życiowe spółki VIG w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1 527 mln zł, czyli jedynie 0,4% mniej niż w 2016 r. Biorąc pod uwagę ogólnie niekorzystne tendencje rynkowe, stabilny wynik w stosunku do ubiegłego roku został osiągnięty głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową (+6,4%). Co więcej, klasyczne produkty życiowe (gr. 1) oferowane przez Vienna Insurance Group w Polsce osiągnęły satysfakcjonującą dynamikę +8,5% r/r, podczas gdy rynek odnotował spadek ich sprzedaży. Vienna Life, pomimo niższej składki r/r o 12,3%, miała największy wkład w łączny przypis VIG Polska z tytułu ubezpieczeń na życie (662,1 mln zł). Dodatni rozwój portfela zanotowała Compensa Życie (+9,4%), która zebrała 533,2 mln zł oraz Polisa-Życie ze stabilnym przypisem w wysokości 331,3 mln zł (+14,6%).

Największym osiągnięciem spółek życiowych VIG Polska w 2017 r. było wygenerowanie satysfakcjonującego zysku w wysokości 41 mln zł (wg MSSF). Biorąc pod uwagę wysoką dynamikę wyniku finansowego Vienna Life (+101,1 mln zł r/r) i Compensy Życie (+23,8 mln zł r/r) oraz rosnące przychody z lokat, perspektywy rozwoju biznesu życiowego VIG w Polsce są obiecujące.

- Spółki majątkowe VIG Polska podejmują szereg działań, mających na celu zapewnienie im trwałego wzrostu i rentowności. Właśnie przyjęto nową strategię spółki InterRisk, trwa finalizacja fuzji spółek Compensa Życie i Polisa-Życie, która w 2018 roku zaowocuje utworzeniem silniejszego podmiotu, znajdującego się wśród 10 największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce. Pozytywny rozwój VIG Polska w 2017 roku wspiera nasze dążenie do uzyskania 10% udziału w rynku, co jest strategicznym celem Grupy na kolejne lata, zawartym w Agendzie 2020. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

 Vienna Insurance Group Polska po 2017r. (mln zł):

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

 

 

Składka przypisana brutto

Wynik finansowy brutto
(MSSF)

 

 

2017

Zmiana

2017

Zmiana

 

r/r

r/r

Compensa Majątek

 

1 410,9

+18,2%

68,1

>100%

InterRisk

 

924,6

+6,2%

52,0

-14,3%

Compensa Życie

 

533,2

+9,4%

19,1

>100%

Polisa-Życie

 

331,3

+14,6%

10,4

+13,0%

Vienna Life

 

662,1

-12,3%

11,7

>100%

VIG Polska Majątek

 

2 335,5

+13,1%

120,1

+58,4%

VIG Polska Życie

 

1 526,6

-0,4%

41,2

>100%

VIG POLSKA

 

3 862,1

+7,4%

161,3

>100%

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000