• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje korporacyjne

    3 stycznia 2022

    Ubezpieczenia OC i AC. Jaki był 2021, a jaki będzie 2022 rok?

    Pracownicy Compensy dołączyli do Szlachetnej Paczki w ramach corocznych, świątecznych akcji charytatywnych. Udział w gru…

    8 października 2021

    „Oddaj krew kto może” – kolejna akcja krwiodawstwa w Compensie

    może”. Październikowa edycja inicjatywy zgromadziła ponad 20 chętnych dawców, który oddali łącznie ok. 10 litrów krwi. O…

    8 sierpnia 2021

    Mobilna polisa już także w produktach życiowych Compensy

    klient może zakupić polisę właściwe z każdego miejsca i o każdej porze, a doradca nie musi już drukować wielu dokumentów…

    4 sierpnia 2021

    Ubezpieczenia mieszkań coraz częściej „wychodzą” z domu

    Ubezpieczenie nieruchomości zabezpiecza przed finansowymi skutkami szkód (np. działania ognia i innych zdarzeń losowych)…

    26 lipca 2021

    Kampania społeczna Compensy – Bezpieczna Autostrada

    Trwa trzecia edycja kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada organizowanej przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Grou…

    21 czerwca 2021

    Pożar w Nowej Białej: pierwsze odszkodowania już u mieszkańców

    W pożarze w Nowej Białej w województwie małopolskim spłonęło blisko 50 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Na pełne p…

    20 kwietnia 2021

    Dobre praktyki Compensy w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”

    12 praktyk Compensy znalazło się w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanym 15 kwietn…

    22 lutego 2021

    Compensa z automatyczną wypłatą w samodzielnej likwidacji szkód

    Automatyczna wypłata, mająca zastosowanie w procesie samodzielnej likwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych i NNW, t…

    18 grudnia 2020

    Compensa zaprasza pracowników i partnerów biznesowych do wspólnych działań charytatywnych

    W tym roku, w ramach świątecznych działań charytatywnych, Compensa zaproponowała chętnym pracownikom współpracę przy org…

    17 grudnia 2020

    Ruszyła kampania świąteczna Compensy – NIEzwykłe Święta

    16 grudnia rozpoczęła się kampania Compensy, której myślą przewodnią jest stworzenie wyjątkowej świątecznej atmosfery w …

    6 listopada 2020

    Compensa zachęca do korzystania z bezpiecznej formy wystawiania polis

    Wygoda, oszczędność czasu i papieru, a także bezpieczeństwo – to zalety zawierania umów ubezpieczenia przez Internet w C…

    1 lipca 2020

    Nowe ubezpieczenie w ofercie Compensy Życie

    Compensa Życie wprowadza do sprzedaży ubezpieczenie Compensa Maxima. Nowy produkt to unikatowe połączenie ubezpieczenia …

    17 czerwca 2020

    Trzecie miejsce w konkursie Gazety Bankowej „Lider 2019” dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group zdobyła III miejsce w technologicznym konkursie Gazety Bankowej Lider 2019. Nagrod…

    9 grudnia 2019

    Compensa z nagrodą za Bezpieczną Autostradę

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group otrzymała tytuł Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019, w kategorii Firma Ro…

    11 października 2019

    Inicjator Innowacji – nagroda od Newsweeka dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group została uhonorowana nagrodą Inicjator Innowacji 2019 w kategorii Duże Przedsiębior…

    24 września 2019

    „National Winner” – prestiżowa europejska nagroda dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group otrzymała nagrodę „National Winner” przyznawaną przez European Business Awards (EB…

    20 sierpnia 2019

    One To Watch – prestiżowe europejskie wyróżnienie dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group znalazła się na prestiżowej europejskiej liście „Ones to Watch”, opublikowanej w l…

    3 lipca 2019

    Pierwsze firmy przystępują do PPK w Compensie

    1 lipca zainaugurowane zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Tego samego dnia Compensa Życie uruchomiła serwis interneto…

    11 czerwca 2019

    Druga odsłona kampanii społecznej Compensy – Bezpieczna Autostrada

    Trwa druga odsłona kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada organizowanej przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group…

    31 maja 2019

    Brokerzy ubezpieczeniowi po raz kolejny docenili Compensę Życie

    Już po raz czwarty Compensa Życie TU S.A. Vienna Insurance Group została wyróżniona nagrodą Fair Play tradycyjnie przyzn…

    27 maja 2019

    Compensa wspiera ratownictwo powypadkowe

    Wiosna w Compensie to działania na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W kwietniu firma zorganizowa…

    7 maja 2019

    Compensa wprowadziła telemedycynę w ubezpieczeniach zdrowotnych

    Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa rozbudowało ofertę ubezpieczeń zdrowotnych o usługi telemedyczne. W ramach przeprowadzo…

    25 kwietnia 2019

    Compensa Flotowym Liderem Innowacyjności

    Podczas konferencji „Flotowe Trendy 2019” Compensa została nagrodzona za  innowacyjne rozwiązanie w zakresie kwotacji fl…

    25 kwietnia 2019

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z wnioskiem o wpis do ewidencji PPK

    25 kwietnia Compensa Życie wystąpiła z wnioskiem do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do ewidencji Pracowniczych Planów …

    18 kwietnia 2019

    Bardzo dobre wyniki biznesu majątkowego Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku

    Dynamika spółek majątkowych Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż rynku ubezpiecz…

    15 kwietnia 2019

    Compensa dołączyła do koalicji Dom Bezpieczny

    Koalicja Dom Bezpieczny zrzesza liderów branżowych, dostarczających rozwiązań dla domów, stowarzyszenia, ekspertów i lab…

    9 kwietnia 2019

    Compensa integruje zarządzanie sprzedażą

    8 kwietnia 2019 roku w zarządzie oraz w strukturze organizacyjnej Compensa TU na Życie S.A. VIG i Compensa TU S.A. VIG w…

    1 kwietnia 2019

    Dobre praktyki Compensy w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”

    W 17. edycji największego w Polsce przeglądu CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” uwzględniono …

    21 stycznia 2019

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferentem PPK

    1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesi…

    29 listopada 2018

    Dwucyfrowy przyrost składki z tytułu ub. majątkowych głównym czynnikiem wzrostu rentowności Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r.

    Prawie 2 mld PLN składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych z wysoce satysfakcjonującą dynamiką ub. komunikacyjnych…

    28 listopada 2018

    Vienna Insurance Group continued its upward trend in the third quarter of 2018 (ENGLISH)

    Do pożaru domu jednorodzinnego znajdującego się przy gospodarstwie rolnym w Osielcu w woj. pomorskim doszło 8 maja 2018 …

    26 października 2018

    Compensa architektem innowacji

    Celem programu IdeaBox jest umożliwienie pracownikom zgłaszającym innowacyjne pomysły, pozyskanie wiedzy i zasobów w cel…

    16 października 2018

    11 litrów krwi od pracowników Compensy

    Przez blisko 5 godzin, w nowoczesnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, pracown…

    17 września 2018

    Global Assistance wchodzi do Polski

    Dnia 03.08.2018 r. – wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – została powołana spółka Global Assistance Polska Sp….

    12 września 2018

    Bezpieczna Autostrada: Ponad 10 tys. przeszkolonych osób w kampanii społecznej Compensy i Centrum BRD

    Od długiego weekendu majowego do ostatniego dnia wakacji szkolnych organizatorzy Bezpiecznej Autostrady odbyli 21 spotka…

    16 lipca 2018

    Blisko 6 tys. uczestników za półmetkiem Bezpiecznej Autostrady

    Letnia odsłona kampanii Bezpieczna Autostrada rozpoczęła się przed weekendem majowym i potrwa do końca wakacji szkolnych…

    30 maja 2018

    Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie ukończona

    W dniu 30 maja 2018r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compensa TU na…

    29 maja 2018

    Tatarska Jurta odbuduje się za pieniądze z ubezpieczenia

    Do pożaru dwóch drewnianych budynków mieszkalnych w gospodarstwie agroturystycznym Tatarska Jurta w Kruszynianach (woj. …

    25 kwietnia 2018

    14 litrów krwi od pracowników Compensy

    Przez blisko 5 godzin, w nowoczesnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, pracown…

    13 kwietnia 2018

    Compensa wyróżniona w XVI edycji konkursu technologicznego Gazety Bankowej Lider 2017

    11 kwietnia podczas Gali TechnoBiznes 2018 rozdano nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych ubiegłego roku. W ka…

    9 kwietnia 2018

    Znaczący wzrost rentowności oraz satysfakcjonujący wzrost składki Vienna Insurance Group w Polsce w 2017 roku

    Składka przypisana brutto polskich spółek majątkowych Vienna Insurance Group w 2017 roku wzrosła r/r o 13% i osiągnęła w…

    20 lutego 2018

    Compensa na podium w rankingu jakości danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

    Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po raz siódmy podsumował współpracę z zakładami ubezpieczeń, prowadzącymi działalnoś…

    19 lutego 2018

    Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór – Onkopensa

    Zgodnie z opublikowanym 2 lutego 2018 roku raportem NIK, do 2025 roku nowotwory złośliwe będą główną przyczyną zgonów w …

    12 grudnia 2017

    Ponad 300 pracowników Compensy zaangażowanych w przedświąteczną pomoc

    W grudniu pracownicy Compensy zrealizowali dwie akcje charytatywne: kiermasz książek oraz „Akcję Bombka”. Środki ze sprz…

    15 listopada 2017

    Compensa: o 40% większa suma odszkodowań po ostatnich wichurach

    Towarzystwo ubezpieczeń Compensa podsumowało tegoroczne wypłaty odszkodowań z okresu od 1 czerwca do początku listopada,…

    26 października 2017

    Nowa polityka przeciw wyłudzeniom w Vienna Insurance Group Polska

    Vienna Insurance Group Polska wdraża w swoich polskich spółkach Compensa oraz InterRisk i Polisa Życie nowy projekt anty…

    9 października 2017

    Uproszczona procedura likwidacji szkód w Compensie po Orkanie Ksawery

    W związku z wichurami, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez Polskę i znacznym wzrostem liczby zgłoszeń, Compen…

    2 października 2017

    40 tys. interwencji w pierwszym roku własnego assistance Compensy

    Zakład ubezpieczeń Compensa prowadził w lipcu i sierpniu 2016 r. pilotażowy program własnego assistance, a od września u…

    28 września 2017

    Bezpieczna Autostrada – ogólnopolska kampania społeczna Compensy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na autostradach

    Podstawowym celem kampanii jest rozpowszechnienie wśród użytkowników dróg wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się p…

    18 września 2017

    Profesor Marek Belka dołącza do rad nadzorczych spółek Vienna Insurance Group w Polsce

    Profesor Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów oraz były Prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 5 września 2017 r. …

    15 września 2017

    W sierpniu ponad 50% więcej szkód

    Gwałtowne nawałnice, które nawiedziły Polskę w sierpniu, spowodowały, że był to miesiąc, w którym Towarzystwo ubezpiecze…

    9 sierpnia 2017

    Compensa stawia na ubezpieczenia zdrowotne

    W ciągu ostatnich 5 lat rynek ubezpieczeń zdrowotnych urósł o 73%. W tym czasie Compensa Majątek podwoiła swój portfel. …

    18 lipca 2017

    Połączenie Compensy Życie i Polisy-Życie

    W wyniku analizy sytuacji na polskim rynku ubezpieczeniowym, Vienna Insurance Group podjęła decyzję o połączeniu spółek …

    14 lipca 2017

    Compensa uruchomiła swój fanpage na Facebooku

    Profil spółki ma charakter edukacyjno-informacyjny, a publikowane posty nawiązują do  aktualnej oferty Compensy i budują…

    20 czerwca 2017

    Compensa w Lublinie uczy najmłodszych prawidłowych zachowań na drodze

    lisko 320 uczniów z 12 szkół podstawowych wzięło udział w imprezie edukacyjnej zorganizowanej przez Compensę i Centrum B…

    6 czerwca 2017

    Compensa. Żadnych ale. – wiosenna kampania reklamowa Compensy.

    W czerwcu Compensa rozpoczęła kampanię reklamową pod hasłem: Compensa. Żadnych ale. Spot emitowany w telewizji i na YouT…

    2 czerwca 2017

    Compensa Życie: Gwarancja Ochrona Optima – elastyczne ubezpieczenie na życie dla singli i rodzin

    Compensa wprowadziła do sprzedaży multiochronne ubezpieczenie umożliwiające kompleksową ochronę życia i zdrowia członków…

    10 maja 2017

    Compensa dba o bezpieczeństwo na drodze i uczy pierwszej pomocy

    Pragnąc promować swoją podstawową wartość – bezpieczeństwo, w 2017 roku Compensa podejmuje działania mające na celu kszt…

    10 maja 2017

    Compensa uczy najmłodszych prawidłowych zachowań na drodze w Słupsku

    Ponad 250 uczniów z 10 szkół podstawowych wzięło udział w imprezie edukacyjnej zorganizowanej przez Compensę i Centrum B…

    30 kwietnia 2017

    Compensa z nowym produktem dla właścicieli mieszkań i domów

    27 kwietnia Compensa wprowadziła do sprzedaży kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli domów i mieszkań. Compensa Mój D…

    26 kwietnia 2017

    Ponad 16 litrów krwi od pracowników Compensy

    Już po raz trzeci pracownicy Compensy zorganizowali akcję krwiodawstwa pod hasłem „Oddaj krew kto może”. Wiosenna edycja…

    13 kwietnia 2017

    Compensa Najlepszym Cyfrowym Ubezpieczycielem

    12 kwietnia 2017r. podczas VI Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń rozdano nagrody w konkursie dla sekt…

    16 stycznia 2017

    Dobry start własnego assistance komunikacyjnego Compensy

    Przeprowadzony w sierpniu i pierwszych dniach września pilotaż zaowocował uruchomieniem przez Compensę własnej usługi as…

    11 stycznia 2017

    Compensa Majątek laureatem konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016”

    Celem organizowanego przez Gazetę Bankową konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” jest wyróżnienie solidnych ubezpiec…

    4 stycznia 2017

    Informacja dotycząca Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dedykowana ubezpieczonym będącym konsumentami w podeszłym wieku

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Towarzystwem”) informuje, że w dniu …

    4 stycznia 2017

    Informacja dotycząca Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dedykowana konsumentom posiadającym aktywne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym aktywne w dacie 01.12.2016 r.

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Towarzystwem”) informuje, że w dniu …

    14 grudnia 2016

    VIG w Polsce na ścieżce wzrostu po 3 kwartałach 2016r.

    Po 3 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 15…

    7 listopada 2016

    „Compensa. Żadnych ale.” – ubezpieczyciel z nową kampanią reklamową w radiu i telewizji

    Trwa kampania reklamowa towarzystwa ubezpieczeń Compensa. W radiu i telewizji emitowane są spoty podkreślające ofertę fi…

    29 września 2016

    Zmiany personalne w zarządach spółek Compensa oraz Compensa Dystrybucja

    Rady nadzorcze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Com…

    2 września 2016

    Powrót VIG Polska na ścieżkę wzrostu po 2kw. 2016r.

    Po 2 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 10…

    28 kwietnia 2016

    Tomasz Borowski dołącza do zarządu Skandii Życie TU S.A.

    Rada nadzorcza Skandii zadecydowała o rozszerzeniu składu zarządu i powołaniu z dniem 01.05.2016 Tomasza Borowskiego na …

    25 marca 2016

    Komunikat dotyczący propozycji zmiany warunków Umowy ubezpieczenia w zakresie wyliczania Wartości Świadczenia inwestycyjnego

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Towarzystwo) informuje, że w związku z rea…

    25 marca 2016

    Prof. Stadler w radach nadzorczych polskich spółek grupy VIG

    W dniach 16 oraz 18 marca bieżącego roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Vienna Insuranc…

    25 marca 2016

    Rafał Mosionek dołącza do Zarządów Compensy Majątek i Compensy Życie

    W dniu 22.03.2016r. Rady Nadzorcze spółek Compensa TU S.A. VIG oraz Compensa TU na Życie S.A. VIG. podjęły uchwały w spr…

    26 stycznia 2016

    Wstępne składki Vienna Insurance Group za 2015r. Dobre wyniki w niekorzystnym otoczeniu rynkowym

    VIG osiąga 9,2 mld Euro ze składek; Solidny 2,2% wzrost produktów ze składką regularną; Dodatnia dynamika wzrostu na wie…

    2 grudnia 2015

    Vienna Insurance Group: changes to the Management Group (English)

    Due to differences in opinion regarding the future strategic orientation and steering of the Group, Peter Hagen will be …

    5 listopada 2015

    VIG Ekspert rozszerza zakres działalności o obsługę roszczeń życiowych

    W dniu 01.11.2015 r. do grona członków Spółdzielni VIG Ekspert dołączyły spółki: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insura…

    19 czerwca 2015

    Rozpoczęcie fuzji Compensy i Benefii

    W dniu 1 czerwca br. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group oficjalnie rozp…

    15 maja 2015

    Compensa z najniższym wskaźnikiem skarg klientów

    Analiza Raportu Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg zgłoszonych na ubezpieczycieli w pierwszym kwartale 2015 roku w…

    10 kwietnia 2015

    Compensa wypłaciła ponad 13,5 miliona odszkodowania po pożarze w hali tkalnej w Turku. W przygotowaniu następne kilkumilionowe wypłaty.

    Kompleksowa obsługa oraz rzetelne podejście do ubezpieczonych klientów korporacyjnych i w efekcie sprawna likwidacja szk…

    7 kwietnia 2015

    Ubezpieczenia OC i AC w reklamie Compensa

    Przygotowany na użytek kampanii spot TV podkreśla przyjazne dla kierowców rozwiązania oferowane przez Compensa – do skut…

    10 listopada 2014

    Compensa Perłą Polskiej Gospodarki

    Z przyjemnością informujemy o przyznaniu firmie Compensa TU S.A. Vienna Insurance tytułu „Perła Polskiej Gospodarki” ora…

    30 września 2014

    Połączenie Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    W dniu 30 września 2014 roku wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compens…

    22 września 2014

    Zdrowy poranek z VIG Polska

    W poniedziałek 22 września w polskich spółkach Vienna Insurance Group wystartowała akcja „Zdrowy poranek z VIG Polska”….

    22 września 2014

    W kinach o polisach OC

    Od piątku 19 września na ekranach kin w całym kraju można obejrzeć emitowany w ramach wspólnej kampanii polskiego rynku …

    30 lipca 2014

    Skład zarządu Compensy Życie po fuzji z Benefią Życie

    Rada Nadzorcza Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group uzgodniła skład zarządu spółki po finalizacji fuzji z Be…

    10 marca 2014

    Franz Fuchs przekazuje prezesurę w Compensie Arturowi Borowińskiemu

    Po 10 latach zarządzania spółkami Compensa Życie i Compensa Majątek z dniem 1 maja 2014 roku Franz Fuchs obejmie funkcję…

    24 lutego 2014

    Vienna Insurance Group Polska w 2013 roku

    Historycznie najwyższy wynik finansowy MSR brutto: 229 mln zł; Stabilna 3. pozycja mimo spadku udziału w rynku; Łączna s…

    6 lutego 2014

    Połączenie Compensy Życie i Benefii Życie

    W dniu 27 stycznia br. Zarząd Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe podjął decyzję o połączeniu spółek Co…

    10 grudnia 2013

    Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce

    Trzecia pozycja na rynku ze składką 3,6 mld zł. Najwyższy zysk brutto w historii 182,3 mln zł. Prawie 60% wzrost wyniku …

    13 listopada 2013

    Compensa pracodawcą godnym zaufania

    W piątej edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Ubezpieczenia” odznaczenie otrzymała firma Com…

    3 września 2013

    Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2013:

    Po dwóch kwartałach 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysok…

    24 lipca 2013

    Compensa wprowadza innowacyjną mobilną aplikację dla agentów Compensa Mobile:

    Możliwość sprzedaży wybranych ubezpieczeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych; maksymalne uproszczenie procesu wystawian…

    3 czerwca 2013

    Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po I kw. 2013:

    Po pierwszym kwartale 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wys…

    11 kwietnia 2013

    Kampania wizerunkowa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

    W kwietniu rozpoczęła się kampania Compensy w mediach, mająca na celu budowanie wizerunku spółki jako ubezpieczyciela za…

    5 lutego 2013

    Vienna Insurance Group Polska w 2012 roku: awans na 3. pozycję na łącznym rynku dzięki 69% wzrostowi składki przypisanej brutto

    Rekordowa składka 6,9 mld PLN w 2012 roku; 4,4 mld PLN składki życiowej i 2,5 mld PLN składki majątkowej; VIG Polska jes…

    18 grudnia 2012

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group: Przedłużenie kadencji i rozszerzenie składu Zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group: Przedłużenie kadencji Zarządu

    5 grudnia br. Rada Nadzorcza Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Gro…

    28 listopada 2012

    Vienna Insurance Group Polska po III kw. 2012: 5,3 mld zł składki, zysk wyższy o 16,5 mln zł

    3,4 mld zł składki życiowej i 1,9 mld zł składki majątkowej; Zysk brutto: 120 mln zł, wyższy o 16,5 mln zł niż przed rok…

    8 listopada 2012

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group otwiera oddział na Łotwie

    7 listopada 2012 r. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oficjalnie rozpoczęła działalność na Łotwie. Otwarcie łotews…

    4 września 2012

    Rekordowe wyniki Vienna Insurance Group po dwóch kwartałach 2012

    VIG Polska podwaja składkę przypisaną brutto do ponad 4 miliardów złotych. Zysk brutto rośnie o 46%, osiągając 96 mln PL…

    19 lipca 2012

    Informacja w sprawie ujednolicenia statutów polskich spółek z Grupy VIG

    Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem ponad 50 spółek ubezpieczeniowych w 25 krajach w regionie Euro…

    19 kwietnia 2012

    Ubezpieczeni w Compensie zadowoleni z obsługi

    Zadowolenie z procesu likwidacji szkód i obsługi agentów, poczucie bezpieczeństwa, poziom zaufania do firmy – o ocenę ty…

    3 stycznia 2022

    Ubezpieczenia OC i AC. Jaki był 2021, a jaki będzie 2022 rok?

    Pracownicy Compensy dołączyli do Szlachetnej Paczki w ramach corocznych, świątecznych akcji charytatywnych. Udział w gru…

    8 października 2021

    „Oddaj krew kto może” – kolejna akcja krwiodawstwa w Compensie

    może”. Październikowa edycja inicjatywy zgromadziła ponad 20 chętnych dawców, który oddali łącznie ok. 10 litrów krwi. O…

    8 sierpnia 2021

    Mobilna polisa już także w produktach życiowych Compensy

    klient może zakupić polisę właściwe z każdego miejsca i o każdej porze, a doradca nie musi już drukować wielu dokumentów…

    4 sierpnia 2021

    Ubezpieczenia mieszkań coraz częściej „wychodzą” z domu

    Ubezpieczenie nieruchomości zabezpiecza przed finansowymi skutkami szkód (np. działania ognia i innych zdarzeń losowych)…

    26 lipca 2021

    Kampania społeczna Compensy – Bezpieczna Autostrada

    Trwa trzecia edycja kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada organizowanej przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Grou…

    21 czerwca 2021

    Pożar w Nowej Białej: pierwsze odszkodowania już u mieszkańców

    W pożarze w Nowej Białej w województwie małopolskim spłonęło blisko 50 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Na pełne p…

    20 kwietnia 2021

    Dobre praktyki Compensy w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”

    12 praktyk Compensy znalazło się w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanym 15 kwietn…

    22 lutego 2021

    Compensa z automatyczną wypłatą w samodzielnej likwidacji szkód

    Automatyczna wypłata, mająca zastosowanie w procesie samodzielnej likwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych i NNW, t…

    18 grudnia 2020

    Compensa zaprasza pracowników i partnerów biznesowych do wspólnych działań charytatywnych

    W tym roku, w ramach świątecznych działań charytatywnych, Compensa zaproponowała chętnym pracownikom współpracę przy org…

    17 grudnia 2020

    Ruszyła kampania świąteczna Compensy – NIEzwykłe Święta

    16 grudnia rozpoczęła się kampania Compensy, której myślą przewodnią jest stworzenie wyjątkowej świątecznej atmosfery w …

    6 listopada 2020

    Compensa zachęca do korzystania z bezpiecznej formy wystawiania polis

    Wygoda, oszczędność czasu i papieru, a także bezpieczeństwo – to zalety zawierania umów ubezpieczenia przez Internet w C…

    1 lipca 2020

    Nowe ubezpieczenie w ofercie Compensy Życie

    Compensa Życie wprowadza do sprzedaży ubezpieczenie Compensa Maxima. Nowy produkt to unikatowe połączenie ubezpieczenia …

    17 czerwca 2020

    Trzecie miejsce w konkursie Gazety Bankowej „Lider 2019” dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group zdobyła III miejsce w technologicznym konkursie Gazety Bankowej Lider 2019. Nagrod…

    9 grudnia 2019

    Compensa z nagrodą za Bezpieczną Autostradę

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group otrzymała tytuł Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019, w kategorii Firma Ro…

    11 października 2019

    Inicjator Innowacji – nagroda od Newsweeka dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group została uhonorowana nagrodą Inicjator Innowacji 2019 w kategorii Duże Przedsiębior…

    24 września 2019

    „National Winner” – prestiżowa europejska nagroda dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group otrzymała nagrodę „National Winner” przyznawaną przez European Business Awards (EB…

    20 sierpnia 2019

    One To Watch – prestiżowe europejskie wyróżnienie dla Compensy

    Compensa TU SA Vienna Insurance Group znalazła się na prestiżowej europejskiej liście „Ones to Watch”, opublikowanej w l…

    3 lipca 2019

    Pierwsze firmy przystępują do PPK w Compensie

    1 lipca zainaugurowane zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Tego samego dnia Compensa Życie uruchomiła serwis interneto…

    11 czerwca 2019

    Druga odsłona kampanii społecznej Compensy – Bezpieczna Autostrada

    Trwa druga odsłona kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada organizowanej przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group…

    31 maja 2019

    Brokerzy ubezpieczeniowi po raz kolejny docenili Compensę Życie

    Już po raz czwarty Compensa Życie TU S.A. Vienna Insurance Group została wyróżniona nagrodą Fair Play tradycyjnie przyzn…

    27 maja 2019

    Compensa wspiera ratownictwo powypadkowe

    Wiosna w Compensie to działania na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W kwietniu firma zorganizowa…

    7 maja 2019

    Compensa wprowadziła telemedycynę w ubezpieczeniach zdrowotnych

    Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa rozbudowało ofertę ubezpieczeń zdrowotnych o usługi telemedyczne. W ramach przeprowadzo…

    25 kwietnia 2019

    Compensa Flotowym Liderem Innowacyjności

    Podczas konferencji „Flotowe Trendy 2019” Compensa została nagrodzona za  innowacyjne rozwiązanie w zakresie kwotacji fl…

    25 kwietnia 2019

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z wnioskiem o wpis do ewidencji PPK

    25 kwietnia Compensa Życie wystąpiła z wnioskiem do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do ewidencji Pracowniczych Planów …

    18 kwietnia 2019

    Bardzo dobre wyniki biznesu majątkowego Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku

    Dynamika spółek majątkowych Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż rynku ubezpiecz…

    15 kwietnia 2019

    Compensa dołączyła do koalicji Dom Bezpieczny

    Koalicja Dom Bezpieczny zrzesza liderów branżowych, dostarczających rozwiązań dla domów, stowarzyszenia, ekspertów i lab…

    9 kwietnia 2019

    Compensa integruje zarządzanie sprzedażą

    8 kwietnia 2019 roku w zarządzie oraz w strukturze organizacyjnej Compensa TU na Życie S.A. VIG i Compensa TU S.A. VIG w…

    1 kwietnia 2019

    Dobre praktyki Compensy w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”

    W 17. edycji największego w Polsce przeglądu CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” uwzględniono …

    21 stycznia 2019

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferentem PPK

    1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesi…

    29 listopada 2018

    Dwucyfrowy przyrost składki z tytułu ub. majątkowych głównym czynnikiem wzrostu rentowności Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r.

    Prawie 2 mld PLN składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych z wysoce satysfakcjonującą dynamiką ub. komunikacyjnych…

    28 listopada 2018

    Vienna Insurance Group continued its upward trend in the third quarter of 2018 (ENGLISH)

    Do pożaru domu jednorodzinnego znajdującego się przy gospodarstwie rolnym w Osielcu w woj. pomorskim doszło 8 maja 2018 …

    26 października 2018

    Compensa architektem innowacji

    Celem programu IdeaBox jest umożliwienie pracownikom zgłaszającym innowacyjne pomysły, pozyskanie wiedzy i zasobów w cel…

    16 października 2018

    11 litrów krwi od pracowników Compensy

    Przez blisko 5 godzin, w nowoczesnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, pracown…

    17 września 2018

    Global Assistance wchodzi do Polski

    Dnia 03.08.2018 r. – wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – została powołana spółka Global Assistance Polska Sp….

    12 września 2018

    Bezpieczna Autostrada: Ponad 10 tys. przeszkolonych osób w kampanii społecznej Compensy i Centrum BRD

    Od długiego weekendu majowego do ostatniego dnia wakacji szkolnych organizatorzy Bezpiecznej Autostrady odbyli 21 spotka…

    16 lipca 2018

    Blisko 6 tys. uczestników za półmetkiem Bezpiecznej Autostrady

    Letnia odsłona kampanii Bezpieczna Autostrada rozpoczęła się przed weekendem majowym i potrwa do końca wakacji szkolnych…

    30 maja 2018

    Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie ukończona

    W dniu 30 maja 2018r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compensa TU na…

    29 maja 2018

    Tatarska Jurta odbuduje się za pieniądze z ubezpieczenia

    Do pożaru dwóch drewnianych budynków mieszkalnych w gospodarstwie agroturystycznym Tatarska Jurta w Kruszynianach (woj. …

    25 kwietnia 2018

    14 litrów krwi od pracowników Compensy

    Przez blisko 5 godzin, w nowoczesnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, pracown…

    13 kwietnia 2018

    Compensa wyróżniona w XVI edycji konkursu technologicznego Gazety Bankowej Lider 2017

    11 kwietnia podczas Gali TechnoBiznes 2018 rozdano nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych ubiegłego roku. W ka…

    9 kwietnia 2018

    Znaczący wzrost rentowności oraz satysfakcjonujący wzrost składki Vienna Insurance Group w Polsce w 2017 roku

    Składka przypisana brutto polskich spółek majątkowych Vienna Insurance Group w 2017 roku wzrosła r/r o 13% i osiągnęła w…

    20 lutego 2018

    Compensa na podium w rankingu jakości danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

    Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po raz siódmy podsumował współpracę z zakładami ubezpieczeń, prowadzącymi działalnoś…

    19 lutego 2018

    Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór – Onkopensa

    Zgodnie z opublikowanym 2 lutego 2018 roku raportem NIK, do 2025 roku nowotwory złośliwe będą główną przyczyną zgonów w …

    12 grudnia 2017

    Ponad 300 pracowników Compensy zaangażowanych w przedświąteczną pomoc

    W grudniu pracownicy Compensy zrealizowali dwie akcje charytatywne: kiermasz książek oraz „Akcję Bombka”. Środki ze sprz…

    15 listopada 2017

    Compensa: o 40% większa suma odszkodowań po ostatnich wichurach

    Towarzystwo ubezpieczeń Compensa podsumowało tegoroczne wypłaty odszkodowań z okresu od 1 czerwca do początku listopada,…

    26 października 2017

    Nowa polityka przeciw wyłudzeniom w Vienna Insurance Group Polska

    Vienna Insurance Group Polska wdraża w swoich polskich spółkach Compensa oraz InterRisk i Polisa Życie nowy projekt anty…

    9 października 2017

    Uproszczona procedura likwidacji szkód w Compensie po Orkanie Ksawery

    W związku z wichurami, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez Polskę i znacznym wzrostem liczby zgłoszeń, Compen…

    2 października 2017

    40 tys. interwencji w pierwszym roku własnego assistance Compensy

    Zakład ubezpieczeń Compensa prowadził w lipcu i sierpniu 2016 r. pilotażowy program własnego assistance, a od września u…

    28 września 2017

    Bezpieczna Autostrada – ogólnopolska kampania społeczna Compensy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na autostradach

    Podstawowym celem kampanii jest rozpowszechnienie wśród użytkowników dróg wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się p…

    18 września 2017

    Profesor Marek Belka dołącza do rad nadzorczych spółek Vienna Insurance Group w Polsce

    Profesor Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów oraz były Prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 5 września 2017 r. …

    15 września 2017

    W sierpniu ponad 50% więcej szkód

    Gwałtowne nawałnice, które nawiedziły Polskę w sierpniu, spowodowały, że był to miesiąc, w którym Towarzystwo ubezpiecze…

    9 sierpnia 2017

    Compensa stawia na ubezpieczenia zdrowotne

    W ciągu ostatnich 5 lat rynek ubezpieczeń zdrowotnych urósł o 73%. W tym czasie Compensa Majątek podwoiła swój portfel. …

    18 lipca 2017

    Połączenie Compensy Życie i Polisy-Życie

    W wyniku analizy sytuacji na polskim rynku ubezpieczeniowym, Vienna Insurance Group podjęła decyzję o połączeniu spółek …

    14 lipca 2017

    Compensa uruchomiła swój fanpage na Facebooku

    Profil spółki ma charakter edukacyjno-informacyjny, a publikowane posty nawiązują do  aktualnej oferty Compensy i budują…

    20 czerwca 2017

    Compensa w Lublinie uczy najmłodszych prawidłowych zachowań na drodze

    lisko 320 uczniów z 12 szkół podstawowych wzięło udział w imprezie edukacyjnej zorganizowanej przez Compensę i Centrum B…

    6 czerwca 2017

    Compensa. Żadnych ale. – wiosenna kampania reklamowa Compensy.

    W czerwcu Compensa rozpoczęła kampanię reklamową pod hasłem: Compensa. Żadnych ale. Spot emitowany w telewizji i na YouT…

    2 czerwca 2017

    Compensa Życie: Gwarancja Ochrona Optima – elastyczne ubezpieczenie na życie dla singli i rodzin

    Compensa wprowadziła do sprzedaży multiochronne ubezpieczenie umożliwiające kompleksową ochronę życia i zdrowia członków…

    10 maja 2017

    Compensa dba o bezpieczeństwo na drodze i uczy pierwszej pomocy

    Pragnąc promować swoją podstawową wartość – bezpieczeństwo, w 2017 roku Compensa podejmuje działania mające na celu kszt…

    10 maja 2017

    Compensa uczy najmłodszych prawidłowych zachowań na drodze w Słupsku

    Ponad 250 uczniów z 10 szkół podstawowych wzięło udział w imprezie edukacyjnej zorganizowanej przez Compensę i Centrum B…

    30 kwietnia 2017

    Compensa z nowym produktem dla właścicieli mieszkań i domów

    27 kwietnia Compensa wprowadziła do sprzedaży kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli domów i mieszkań. Compensa Mój D…

    26 kwietnia 2017

    Ponad 16 litrów krwi od pracowników Compensy

    Już po raz trzeci pracownicy Compensy zorganizowali akcję krwiodawstwa pod hasłem „Oddaj krew kto może”. Wiosenna edycja…

    13 kwietnia 2017

    Compensa Najlepszym Cyfrowym Ubezpieczycielem

    12 kwietnia 2017r. podczas VI Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń rozdano nagrody w konkursie dla sekt…

    16 stycznia 2017

    Dobry start własnego assistance komunikacyjnego Compensy

    Przeprowadzony w sierpniu i pierwszych dniach września pilotaż zaowocował uruchomieniem przez Compensę własnej usługi as…

    11 stycznia 2017

    Compensa Majątek laureatem konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016”

    Celem organizowanego przez Gazetę Bankową konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” jest wyróżnienie solidnych ubezpiec…

    4 stycznia 2017

    Informacja dotycząca Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dedykowana ubezpieczonym będącym konsumentami w podeszłym wieku

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Towarzystwem”) informuje, że w dniu …

    4 stycznia 2017

    Informacja dotycząca Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dedykowana konsumentom posiadającym aktywne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym aktywne w dacie 01.12.2016 r.

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Towarzystwem”) informuje, że w dniu …

    14 grudnia 2016

    VIG w Polsce na ścieżce wzrostu po 3 kwartałach 2016r.

    Po 3 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 15…

    7 listopada 2016

    „Compensa. Żadnych ale.” – ubezpieczyciel z nową kampanią reklamową w radiu i telewizji

    Trwa kampania reklamowa towarzystwa ubezpieczeń Compensa. W radiu i telewizji emitowane są spoty podkreślające ofertę fi…

    29 września 2016

    Zmiany personalne w zarządach spółek Compensa oraz Compensa Dystrybucja

    Rady nadzorcze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Com…

    2 września 2016

    Powrót VIG Polska na ścieżkę wzrostu po 2kw. 2016r.

    Po 2 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 10…

    28 kwietnia 2016

    Tomasz Borowski dołącza do zarządu Skandii Życie TU S.A.

    Rada nadzorcza Skandii zadecydowała o rozszerzeniu składu zarządu i powołaniu z dniem 01.05.2016 Tomasza Borowskiego na …

    25 marca 2016

    Komunikat dotyczący propozycji zmiany warunków Umowy ubezpieczenia w zakresie wyliczania Wartości Świadczenia inwestycyjnego

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Towarzystwo) informuje, że w związku z rea…

    25 marca 2016

    Prof. Stadler w radach nadzorczych polskich spółek grupy VIG

    W dniach 16 oraz 18 marca bieżącego roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Vienna Insuranc…

    25 marca 2016

    Rafał Mosionek dołącza do Zarządów Compensy Majątek i Compensy Życie

    W dniu 22.03.2016r. Rady Nadzorcze spółek Compensa TU S.A. VIG oraz Compensa TU na Życie S.A. VIG. podjęły uchwały w spr…

    26 stycznia 2016

    Wstępne składki Vienna Insurance Group za 2015r. Dobre wyniki w niekorzystnym otoczeniu rynkowym

    VIG osiąga 9,2 mld Euro ze składek; Solidny 2,2% wzrost produktów ze składką regularną; Dodatnia dynamika wzrostu na wie…

    2 grudnia 2015

    Vienna Insurance Group: changes to the Management Group (English)

    Due to differences in opinion regarding the future strategic orientation and steering of the Group, Peter Hagen will be …

    5 listopada 2015

    VIG Ekspert rozszerza zakres działalności o obsługę roszczeń życiowych

    W dniu 01.11.2015 r. do grona członków Spółdzielni VIG Ekspert dołączyły spółki: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insura…

    19 czerwca 2015

    Rozpoczęcie fuzji Compensy i Benefii

    W dniu 1 czerwca br. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group oficjalnie rozp…

    15 maja 2015

    Compensa z najniższym wskaźnikiem skarg klientów

    Analiza Raportu Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg zgłoszonych na ubezpieczycieli w pierwszym kwartale 2015 roku w…

    10 kwietnia 2015

    Compensa wypłaciła ponad 13,5 miliona odszkodowania po pożarze w hali tkalnej w Turku. W przygotowaniu następne kilkumilionowe wypłaty.

    Kompleksowa obsługa oraz rzetelne podejście do ubezpieczonych klientów korporacyjnych i w efekcie sprawna likwidacja szk…

    7 kwietnia 2015

    Ubezpieczenia OC i AC w reklamie Compensa

    Przygotowany na użytek kampanii spot TV podkreśla przyjazne dla kierowców rozwiązania oferowane przez Compensa – do skut…

    10 listopada 2014

    Compensa Perłą Polskiej Gospodarki

    Z przyjemnością informujemy o przyznaniu firmie Compensa TU S.A. Vienna Insurance tytułu „Perła Polskiej Gospodarki” ora…

    30 września 2014

    Połączenie Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    W dniu 30 września 2014 roku wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compens…

    22 września 2014

    Zdrowy poranek z VIG Polska

    W poniedziałek 22 września w polskich spółkach Vienna Insurance Group wystartowała akcja „Zdrowy poranek z VIG Polska”….

    22 września 2014

    W kinach o polisach OC

    Od piątku 19 września na ekranach kin w całym kraju można obejrzeć emitowany w ramach wspólnej kampanii polskiego rynku …

    30 lipca 2014

    Skład zarządu Compensy Życie po fuzji z Benefią Życie

    Rada Nadzorcza Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group uzgodniła skład zarządu spółki po finalizacji fuzji z Be…

    10 marca 2014

    Franz Fuchs przekazuje prezesurę w Compensie Arturowi Borowińskiemu

    Po 10 latach zarządzania spółkami Compensa Życie i Compensa Majątek z dniem 1 maja 2014 roku Franz Fuchs obejmie funkcję…

    24 lutego 2014

    Vienna Insurance Group Polska w 2013 roku

    Historycznie najwyższy wynik finansowy MSR brutto: 229 mln zł; Stabilna 3. pozycja mimo spadku udziału w rynku; Łączna s…

    6 lutego 2014

    Połączenie Compensy Życie i Benefii Życie

    W dniu 27 stycznia br. Zarząd Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe podjął decyzję o połączeniu spółek Co…

    10 grudnia 2013

    Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce

    Trzecia pozycja na rynku ze składką 3,6 mld zł. Najwyższy zysk brutto w historii 182,3 mln zł. Prawie 60% wzrost wyniku …

    13 listopada 2013

    Compensa pracodawcą godnym zaufania

    W piątej edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Ubezpieczenia” odznaczenie otrzymała firma Com…

    3 września 2013

    Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2013:

    Po dwóch kwartałach 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysok…

    24 lipca 2013

    Compensa wprowadza innowacyjną mobilną aplikację dla agentów Compensa Mobile:

    Możliwość sprzedaży wybranych ubezpieczeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych; maksymalne uproszczenie procesu wystawian…

    3 czerwca 2013

    Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po I kw. 2013:

    Po pierwszym kwartale 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wys…

    11 kwietnia 2013

    Kampania wizerunkowa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

    W kwietniu rozpoczęła się kampania Compensy w mediach, mająca na celu budowanie wizerunku spółki jako ubezpieczyciela za…

    5 lutego 2013

    Vienna Insurance Group Polska w 2012 roku: awans na 3. pozycję na łącznym rynku dzięki 69% wzrostowi składki przypisanej brutto

    Rekordowa składka 6,9 mld PLN w 2012 roku; 4,4 mld PLN składki życiowej i 2,5 mld PLN składki majątkowej; VIG Polska jes…

    18 grudnia 2012

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group: Przedłużenie kadencji i rozszerzenie składu Zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group: Przedłużenie kadencji Zarządu

    5 grudnia br. Rada Nadzorcza Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Gro…

    28 listopada 2012

    Vienna Insurance Group Polska po III kw. 2012: 5,3 mld zł składki, zysk wyższy o 16,5 mln zł

    3,4 mld zł składki życiowej i 1,9 mld zł składki majątkowej; Zysk brutto: 120 mln zł, wyższy o 16,5 mln zł niż przed rok…

    8 listopada 2012

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group otwiera oddział na Łotwie

    7 listopada 2012 r. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oficjalnie rozpoczęła działalność na Łotwie. Otwarcie łotews…

    4 września 2012

    Rekordowe wyniki Vienna Insurance Group po dwóch kwartałach 2012

    VIG Polska podwaja składkę przypisaną brutto do ponad 4 miliardów złotych. Zysk brutto rośnie o 46%, osiągając 96 mln PL…

    19 lipca 2012

    Informacja w sprawie ujednolicenia statutów polskich spółek z Grupy VIG

    Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem ponad 50 spółek ubezpieczeniowych w 25 krajach w regionie Euro…

    19 kwietnia 2012

    Ubezpieczeni w Compensie zadowoleni z obsługi

    Zadowolenie z procesu likwidacji szkód i obsługi agentów, poczucie bezpieczeństwa, poziom zaufania do firmy – o ocenę ty…

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large