• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Zgody obowiązkowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Dane kontaktowe

    Zgłoszenia szkody lub roszczenia:

    zgloszenie.compensa.pl

     

    Dokumenty do złożonej szkody prześlij na szkody@compensa.pl

    Informacje o ubezpieczeniach majątkowych

    22 501 61 00 (pn-pt 7:30-18:00)
    centrala@compensa.pl

    Informacje o ubezpieczeniach na życie

    22 867 66 67 (pn-pt 7:30-18:00)
    mojacompensa@compensazycie.com.pl

    Opinie i sugestie

    Podziel się swoją opinią lub zostaw sugestię, która dotyczy usług lub procesów.

    Opinie i sugestie

    Reklamacje

    Masz zastrzeżenia odnośnie oferowanych przez nas produktów lub usług?

    Zgłoszenie

    Anonimowe zgłoszenie naruszeń

    Zgłaszanie rzeczywistych i potencjalnych naruszeń przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

    Zgłoszenie

    Adres

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

    Jesteśmy otwarci na dialog

    Mediacje

    Dialog leży u podstaw działalności Compensy. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i uwagi. W przypadku różnicy zdań, dążymy do satysfakcjonującej dla obu stron kompromisu. Jesteśmy otwarci na mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

    Likwidacja szkody

    Etapy likwidacji szkód

    Jakie są etapy likwidacji szkód?

    Uproszczona likwidacja
    1. Zgłaszasz szkodę. Dokładnie opisujesz okoliczności kolizji oraz uszkodzenia samochodu/mienia. Możesz przesłać samodzielnie wykonane zdjęcia.
    2. Na podstawie Twojego opisu oszacujemy koszt naprawy (naprawa auta, pojazdu) czy mienia.
    3. Likwidacja szkody może zakończyć się już na tym etapie, jeżeli zaakceptujesz złożoną propozycję. Przekazujemy odszkodowanie na wskazane przez Ciebie konto. Otrzymujesz odszkodowanie szybko i bez zbędnych formalności.
    Oględziny Podczas rejestracji szkody nasz Konsultant doradzi Ci najbardziej optymalny sposób jej likwidacji. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania oględzin uszkodzonego pojazdu/mienia, wykwalifikowany rzeczoznawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia rejestracji. Wspólnie ustalicie dogodny dla Ciebie termin i miejsce oględzin. Jeżeli kwota odszkodowania zaproponowana przez rzeczoznawcę jest dla Ciebie satysfakcjonująca, likwidacja szkody może zakończyć się już na tym etapie, o ile dostarczysz dokumenty i informacje niezbędne do zakończenia procesu. Kosztorys i naprawa auta (pojazdu) Jeżeli podczas oględzin nie zdecydujesz się na kwotę zaproponowaną przez rzeczoznawcę, otrzymasz kosztorys naprawy, który przekażemy Ci niezwłocznie – według Twojego wyboru – mailem lub listem. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze sposobu naprawy pojazdu, możemy wskazać warsztat, który wykonana naprawę. Możesz również wybrać warsztat sam. W obu przypadkach szkodę rozliczymy na podstawie faktur/rachunków po dokonaniu naprawy auta (pojazdu). Ustalenie odpowiedzialności Oględziny nie są jednoznaczne z wypłatą odszkodowania. Likwidator na podstawie zebranej dokumentacji ustala, czy w danej szkodzie można przyjąć odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i dokonać wypłaty odszkodowania. Po wykonanych oględzinach Ty decydujesz czy oraz kiedy i gdzie planujesz naprawiać należący do Ciebie pojazd/mienie. Aby zlecić przeprowadzenie naprawy, nie musisz oczekiwać na wypłatę odszkodowania. Decyzja Informację o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania przekazujemy w formie pisemnej decyzji. Każdorazowo w jej treści zawarte są informacje o trybie odwołania się od zajętego stanowiska. Wypłata odszkodowania – termin Zgodnie z prawem Compensa powinna zakończyć likwidację szkody w ciągu 30 dni od daty jej zgłoszenia. W razie wydłużenia tego terminu Compensa informuje pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynie przedłużenia procesu likwidacji.

    Oględziny

    W jakim czasie przyjeżdża rzeczoznawca na oględziny?

    Rzeczoznawca przyjeżdża na oględziny w terminie i miejscu ustalonym z Klientem.

    Gdzie w Compensie mogę przeprowadzić oględziny?

    W celu ustalenia miejsca oględzin pojazdu, skontaktuj się z infolinią Compensy: 22 501 61 00.

    Co mam zrobić, jeśli po zarejestrowaniu szkody chcę zmienić miejsce oględzin?

    W celu zmiany adresu oględzin pojazdu, skontaktuj się z naszą infolinią Compensy: 22 501 61 00.

    Ogólne

    Czy jest górna granica odpowiedzialności Compensy przy szkodzie z OC?

    Tak. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych jest to suma gwarancyjna, która wynosi:
    • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
    • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

    Czy ubezpieczyciel może mi udostępnić akta szkody?

    Tak. Ubezpieczyciel może udostępnić akta szkody.

    Kiedy obowiązkowo należy wezwać policję przy zdarzeniu drogowym?

    W przypadku gdy:
    • są osoby ranne,
    • kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
    • uczestnik zdarzenia był pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
    • strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii winy,
    • doszło do kolizji z udziałem obcokrajowca,
    • którykolwiek z uczestników zdarzenia nie posiada ważnego ubezpieczenia OC,
    • nastąpi znaczne uszkodzenie mienia/pojazdu.

    Co należy zrobić, gdy pojazd wjechał w dziurę w jezdni, a ubezpieczony nie posiada polisy ubezpieczenia AC (autocasco)?

    Gdy ubezpieczony nie posiada ubezpieczenia AC (autocasco), należy wezwać Policję, a następnie zgłosić się do Zarządcy Dróg i poprosić o podanie serii i numeru polisy OC. Szkodę zgłasza się w towarzystwie ubezpieczeń Zarządcy Dróg.

    Czy przy zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej i wypłacie odszkodowania, ubezpieczenie AC (z którego zgłoszona została szkoda) ulega rozwiązaniu?

    Tak. Ubezpieczenie AC ulega wtedy rozwiązaniu.

    Kiedy mogę naprawiać auto po szkodzie?

    Auto możesz naprawiać dopiero po oględzinach.

    Czy Compensa współpracuje z siecią warsztatów?

    Tak, współpracujemy. Pełną listę warsztatów znajdziesz tutaj.

    Szkoda a zniżki

    Czy jeśli mam szkodę z ubezpieczenia AC to zabierane mi są też zniżki w ubezpieczeniu OC?

    Nie. W przypadku szkody z ubezpieczenia AC zniżki z ubezpieczenia OC nie są zabierane.

    Kto traci zniżki na ubezpieczenie samochodu po wypłacie odszkodowania? Tylko właściciel pojazdu czy współwłaściciel również?

    Wypłata odszkodowania

    Co dzieje się z wypłatą odszkodowania, gdy pojazdem w momencie szkody kierowała osoba nieuwzględniona na polisie (np. poniżej 25. roku życia)?

    Następuje pomniejszenie wypłaty odszkodowania o kwotę 1 500 zł (udział własny).

    Czy odszkodowanie z ubezpieczenia OC obejmuje również koszty dodatkowego badania technicznego?

    Tak.

    Jeśli w zdarzeniu brały udział tylko pojazdy należące do tej samej osoby lub firmy, to czy można dochodzić odszkodowania z OC?

    Nie można.

    Zgłoszenie szkody

    Czy muszę powiadamiać administrację lub administratora domu o szkodzie zaistniałej w nieruchomości, w której mieszkam?

    Jeśli szkoda została zgłoszona z własnej polisy, wtedy nie ma konieczności powiadamiania administracji budynku. Jeśli szkoda powstała na częściach wspólnych, które są własnością administracji, wtedy należy poinformować administrację.

    Gdzie mogę zgłosić szkodę z ubezpieczenia Voyage?

    W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą należy zadzwonić do Centrum Alarmowego: 22 295 82 01. W przypadku szkód z NNW, ubezpieczenia bagażu lub OC w życiu prywatnym należy zgłosić szkodę przez Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody na www.compensa.pl, infolinię Compensa Kontakt lub drukowanego formularza zgłoszenia szkody. Wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl

    Jaki jest czas na zgłoszenie szkody z OC, OC osobowego, AC, NNW?

    • OC – 3 lata,
    • OC osobowe – 10 lat,
    • AC uszkodzenia – 5 dni roboczych w przypadku szkody na terytorium RP,
    • AC kradzież – 2 dni robocze w przypadku szkody na terytorium RP,
    • AC uszkodzenia, szkoda powstała poza terytorium RP:
     1. 5 dni roboczych po przekroczeniu granicy jeśli szkoda powstała za granicą;
     2. 3 dni robocze po przekroczeniu granicy, jeśli wezwano pomoc przedstawiciela Compensy za granicą,
    • NNW – niezwłocznie, ale najpóźniej do 3 lat od zaistnienia szkody.

    Ubezpieczenia życiowe

    Ogólne

    Co to jest wartość wykupu? Jak mogę sprawdzić jej wysokość?

    Wartość wykupu to kwota, jaką Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. Wartość wykupu jest zależna od typu umowy.
    • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W przypadku takich umów wartość wykupu obliczana jest poprzez pomnożenie liczby jednostek przez cenę sprzedaży jednostki. Kwota ta może być skorygowana o odpowiednie  wskaźniki wykupu określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
    • Pozostałe umowy.
    W przypadku pozostałych umów przewidujących takie świadczenie, wartość wykupu to minimalna kwota, jaką Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zgodnie z Tabelą wykupu dołączoną do polisy. Towarzystwo raz w roku przesyła aktualną informację dotyczącą wartości wykupu umowy. W każdym momencie możesz samodzielnie sprawdzić aktualną wartość wykupu umowy poprzez stronę internetową. W tym celu możesz skorzystać z portalu mojaCompensa.pl (w przypadku produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Wartość wykupu nie występuje w umowie o charakterze wyłącznie ochronnym (np. indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie).

    Jakie dokumenty muszę złożyć w celu dokonania częściowego wykupu ubezpieczenia?

    Żeby  dokonać częściowego wykupu, musisz wypełnić odpowiedni druk pobrany z naszej strony internetowej www.compensa.pl . Znajdziesz go w sekcji Strefa Klienta → Obsługa ubezpieczeń. Komplet dokumentów wraz z załączoną kserokopią dokumentu tożsamości lub zawartym we wniosku wypisem z dokumentu tożsamości, prześlij na nasz adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Wcześniej możesz również wysłać skan dokumentów na adres: oświadczenia_indywidualne@compensazycie.com.pl, dzięki temu przyspieszysz wypłatę środków.

    Chce dokupić dodatkowe indywidualne ubezpieczenie. W jaki sposób będę je opłacać?

    Składka należna z tytułu ubezpieczenia dodatkowego powiększa składkę regularną z tytułu Ubezpieczenia podstawowego. Płatna jest jednocześnie ze składką regularną na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Czy każde ubezpieczenie dodatkowe mogę dokupić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

    Ubezpieczenie dodatkowe możesz dokupić w 3 momentach.
    • przed rozpoczęciem ochrony w ramach polisy (odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia podstawowego),
    • w każdą rocznicę polisy
    • w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
    Oczywiście zmian można dokonać zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

    Czy zmiana osoby Ubezpieczającej wiąże się z opłatami?

    Zmiana osoby Ubezpieczającej nie wiąże się z żadnymi opłatami.

    Jak mogę zmienić Ubezpieczającego?

    Chcąc dokonać zmiany Ubezpieczającego, czyli osoby zobowiązanej do opłacania składek, przekaż pobrany z naszej strony, sekcja Strefa Klienta -> Obsługa ubezpieczeń, wypełniony wniosek o przeniesienie praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia. Po dokonaniu zmiany, nowy Ubezpieczający otrzyma od Towarzystwa dokument potwierdzający zmianę. Wniosek możesz wysłać na adres: mojacompensa@compensazycie.com.pl.

    Czy w każdym czasie trwania umowy mogę zrezygnować z ubezpieczenia dodatkowego?

    Z ubezpieczenia dodatkowego możesz zrezygnować w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Jeśli jednak zdecydujesz się na rozwiązanie umowy, wypełnij formularz dostępny pod linkiem https://zgloszenie.www.compensa.pl/roszczenia-zyciowe postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Jeżeli wartość wykupu Twojej umowy przekracza 20 000 zł, poprosimy Cię o dostarczenie dokumentów zawierających Twój odręczny podpis.

    Jak przebiega realizacja zlecenia konwersji (przeniesienia środków z jednego funduszu do drugiego) przez portal mojaCompensa.pl?

    Po zarejestrowaniu zlecenia konwersji na portalu, zostaje ona przyjęta do realizacji.   Następnie określona zostaje data oraz cena jednostek po jakich będzie dokonane umorzenie oraz zakup jednostek funduszy. Wszystko zgodnie ze wskazaniem osoby uprawnionej do dokonywania konwersji jednostek.

    Kto może dokonać zmiany alokacji/konwersji?

    Zmiany alokacji składki/konwersji może dokonać osoba uprawniona zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

    Jaka jest różnica między alokacją składki, a konwersją jednostek?

    Alokacja składki to sposób podziału wpłacanej składki między poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Konwersja to przeniesienie już zgromadzonych środków pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

    Co uposażeni powinni zrobić po śmierci Ubezpieczonego?

    Uposażony powinien skontaktować się z Compensą, poinformować o śmierci Ubezpieczonego oraz dostarczyć akt zgonu. W tym trudnym okresie odpowiemy na wszystkie pytania i poinformujemy, jeśli będziemy potrzebować jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Jak tylko roszczenie zostanie rozpatrzone, niezwłocznie dokonamy wypłaty świadczenia bezpośrednio na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja rodzina otrzyma wsparcie finansowe w momencie, gdy będzie potrzebowała go najbardziej. Zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia można dokonać przez formularz internetowy pod adresem www.zgłoszenie.www.compensa.pl

    Ilu Uposażonych mogę wyznaczyć?

    Możesz wybrać dowolną liczbę Uposażonych. Uposażonymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

    Co się stanie, jeśli nie wyznaczę Uposażonego?

    Jeśli nie wybierzesz Uposażonego, pieniądze z polisy zostaną wypłacone członkom rodziny zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

    W jakim celu wybiera się Uposażonych?

    Uposażony to wybrana przez Ciebie osoba, która zgodnie z Twoją wolą otrzyma wypłatę świadczenia po śmierci Ubezpieczonego. Wyznaczając Uposażonych możesz być spokojny, że zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, osoby te otrzymają pomoc finansową w chwili, gdy będzie im ona najbardziej potrzebna.

    Co stanie się, gdy umrze jedna z osób Uposażonych?

    Jeśli wyznaczyłeś kilka osób Uposażonych i po śmierci jednej z nich nie zmienisz udziałów przypadających pozostałym osobom, to ta część świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uposażonych.

    Czy przy zmianie danych osobowych powinienem dosyłać jakieś dokumenty?

    Zmiany adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu możesz dokonać przez swoje konto w portalu mojaCompensa.pl. Chcesz zmienić nazwisko lub dokument tożsamości? Poprosimy Cię o przesłanie formularza aktualizacji danych dostępnego na naszej stronie www.compensa.pl  w sekcji: Stefa klienta -> Obsługa Ubezpieczeń oraz dokumentu, który potwierdza zmianę (np. kopii dowodu osobistego). Które możesz wysłać na adres mojacompensa@compensazycie.com.pl

    Moja umowa ubezpieczenia została rozwiązana po mojej decyzji miesiąc temu. Czy mogę ją wznowić?

    W przypadku, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują taką możliwość, wznowienia umowy możesz dokonać najpóźniej do 6 miesięcy od daty rozwiązania.

    Jak mogę dokonać częściowego bądź całkowitego rozwiązania umowy?

    Decyzja o przedterminowym rozwiązaniu umowy może wiązać się  z dodatkowymi kosztami, dlatego powinna być podejmowana tylko w wyjątkowych przypadkach. Przed podjęciem decyzji  o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem 22 867 66 67 lub Twoim agentem. Nasi przedstawiciele postarają się zaproponować rozwiązania, które pomogą Ci w podjęciu decyzji.

    Składka i płatności

    Gdzie znajdę wysokość składki?

    Wysokość składki regularnej sprawdzisz na swoim koncie w portalu mojaCompensa.pl, na polisie lub dzwoniąc na naszą infolinię pod numerem 22 867 66 67.

    Gdzie znajdę numer rachunku do wpłat składek?

    Numer rachunku znajdziesz na swoim koncie w portalu mojaCompensa.pl lub na polisie ubezpieczeniowej.

    Kiedy mam opłacić składkę?

    Datę płatności składki znajdziesz na swoim koncie w portalu mojaCompensa.pl lub kontaktując się z naszą infolinią pod numerem 22 867 66 67.

    Czy naliczane są kary za spóźnioną wpłatę?

    W ubezpieczeniach na życie Towarzystwo nie nalicza dodatkowych kosztów lub odsetek za spóźnienie z wpłatą. Jeżeli spóźniłeś się kilka dni z przelewem po prostu go wykonaj, a umowa będzie kontynuowana!

    Czy zostanę poinformowany o zaległości?

    Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, poinformujemy Cię o widocznej zaległości w formie SMS. Jeżeli nie wiesz, czy wyraziłeś zgodę na SMS, wypełnij formularz aktualizacji danych na naszej stronie Sekcja Strefa Klienta -> Obsługa Ubezpieczeń i wyślij go na adres mojacompensa@compensazycie.com.pl

    Jak mogę opłacić składkę?

    Aby opłacić składkę, skorzystaj z blankietu do wpłaty otrzymanego z polisą, wykonaj przelew bankowy lub skorzystaj z opcji polecenia zapłaty.

    Przelałem za dużą kwotę na konto umowy. Co teraz?

    Jeżeli dokonałeś płatności o zbyt dużej wysokości, możesz zwrócić się do nas o zwrot środków. Wystarczy, że prześlesz skan oświadczenia na e-mail mojacompensa@compensazycie.com.pl z informacją jaką kwotę zwrócić i na jaki numer rachunku mamy dokonać zwrotu. Nie zapomnij się podpisać!

    Kiedy mogę odwołać usługę polecenia zapłaty?

    Zgodę na obciążanie rachunku możesz odwołać w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia. Wystarczy kontakt z infolinią: 22 501 61 00.

    Dlaczego warto aktywować usługę polecenia zapłaty?

    Polecenie zapłaty to jedna z możliwości opłacania składek za umowę ubezpieczenia. Dzięki uruchomieniu usługi Twoja polisa zawsze będzie opłacona na czas i nie musisz martwić się o zaległości.

    Jak aktywować polecenie zapłaty?

    Aby uruchomić polecenie zapłaty prześlij do nas formularz zgody. Znajdziesz go na naszej stronie internetowej www.compensa.pl, w sekcji Strefa Klienta -> Obsługa ubezpieczeń. Po wypełnieniu, prześlij formularz na adres Compensy: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.  

    Jaka jest minimalna wysokość składki dodatkowej?

    Minimalna wysokość składki dodatkowej jest określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Kiedy mogę wpłacić składkę dodatkową?

    Składkę dodatkową można wpłacać w każdej chwili trwania umowy.

    Posiadam umowę w formie bezskładkowej. Czy mogę wznowić opłacanie składek?

    Przekształcenie umowy z formy bezskładkowej w ubezpieczenie z regularnie opłacaną składką rozpatrywane jest w każdym przypadku indywidualnie.

    Jak długo będę czekać na wypłatę środków w przypadku posiadania ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)?

    W przypadku funduszy z wyceną codzienną wypłata następuje w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów. Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W przypadku funduszy z wyceną miesięczną wypłata następuje w terminie do 30 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów.

    Jak często mogę dokonywać zmiany częstotliwości opłacania składki?

    Zmiany częstotliwości opłacania składki możesz dokonywać w każdą rocznicę umowy.

    Czy dokonanie zmiany częstotliwości opłacania składek wiąże się z opłatami?

    Dokonanie zmiany nie wiąże się z żadnymi opłatami.

    Opłacam składki należne z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z miesięczną częstotliwością. Chciałbym zmienić częstotliwość na kwartalną. Kiedy mogę to zrobić?

    Zmiana częstotliwości opłacania składek możliwa jest w każdą rocznicę umowy Ubezpieczenia.

    Co się dzieje po okresie zawieszenia?

    Po zakończeniu okresu zawieszenia, Twoja składka funduszowa staje się należna w wysokości jak przed okresem Ubezpieczenia. Nie jest pobierana żadna opłata wznowieniowa. Szczegółowe warunki zawieszenia opłacania składek regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

    Czy muszę uzupełnić składkę po okresie zawieszenia?

    Nie masz obowiązku uzupełnienia składek po okresie zawieszenia.

    Jak długo może trwać ubezpieczenie bezskładkowe?

    Wszystko zależy od rodzaju ubezpieczenia.
    • Ubezpieczenie kapitałowe W przypadku Ubezpieczenia kapitałowego ubezpieczenie bezskładkowe może trwać do końca okresu ubezpieczenia.
    • Ubezpieczenie z UFK (Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym)
    W tym przypadku czas ubezpieczenia bezskładkowego jest nieograniczony. Jednakże należy mieć na uwadze możliwość wyczerpania środków na rachunku.

    Jakie są skutki zmiany zakresu ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego?

    W przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z rachunku pobierane są opłaty zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

    Mam trudności finansowe i nie stać mnie na opłacanie składki. Co mogę zrobić, aby nie stracić ubezpieczenia?

    Decyzja o warunkach, na jakich umowa ma być zawarta, powinna być podejmowana z  poprzedzoną oceną możliwości opłacani składki w kolejnych latach. Zawsze może jednak zdarzyć się coś nieoczekiwanego, dlatego staramy się wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom także wtedy, gdy doświadczasz trudności finansowych. Możemy Ci zaoferować zmianę ubezpieczenia na umowę bezskładkową. Ustaje wtedy obowiązek opłacania składek. Ubezpieczenie nadal obowiązuje, jednakże z ograniczonym zakresem.

    Czy składkę za moje ubezpieczenie mogę przelewać z zagranicy?

    Możesz opłacić składkę przelewem z zagranicy w obcej walucie. Należy jednak dokładnie zapoznać się z opłatami pobieranymi przez bank, z którego dokonywany jest przelew oraz z aktualnym kursem złotego. Dokonując przelewu z zagranicy, należy posługiwać się międzynarodowym formatem numeru rachunku (IBAN).

    W jaki sposób mogę sprawdzić wysokość składki i sumy ubezpieczenia?

    Wysokość składki możesz sprawdzić:
    • na druku obowiązującej wersji umowy ubezpieczenia,
    • logując się do portalu mojaCompensa.pl.

    Kupiłem ubezpieczenie na życie Compensy. Dostałem list z propozycją podwyższenia składki za ubezpieczenie. Co mam z tym zrobić?

    Propozycja, która zaoferowaliśmy uwzględnia tzw. wskaźnik indeksacji. W takim przypadku możesz:
    • przyjąć naszą ofertę indeksacji. Wystarczy, że opłacisz składkę w nowej wysokości,
    • zrezygnować z indeksacji. O tej decyzji poinformuj nas pisemnie, w postaci e-maila: mojacompensa@compensazycie.com.pl lub dzwoniąc na naszą infolinię pod numerem 22 867 66 67.

    Co to jest wskaźnik indeksacji składki?

    Wskaźnik indeksacji powiązany jest ze zmianami inflacyjnymi. Umożliwia podwyższenia składki i sumy ubezpieczenia w każdą rocznicę obowiązywania polisy. W ten sposób chroniona jest wartość świadczeń określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Ubezpieczenie pojazdu

    Wypowiedzenie umowy/Odstąpienie

    Kiedy i w jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę OC?

    Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego jest możliwe:
    • na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej (art. 28 Ustawy*), ważne: wypowiedzenie złożone na koniec okresu ubezpieczenia musi do nas dotrzeć nie później niż jeden dzień przed końcem trwania polisy.
    • jeśli masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie, możesz wypowiedzieć polisę wznowioną w oparciu o klauzulę automatycznego wznowienia (art. 28a Ustawy*)
    • jeśli kupiłeś pojazd wraz z umową OC (art. 31 Ustawy*) , ważne: jeżeli nie chcesz korzystać z umowy OC zawartej przez zbywcę pojazdu, możesz ją wypowiedzieć w każdym momencie jej ważności i zostanie rozwiązana ze wskazanym przez Ciebie dniem.
    Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC w Compensie wypełnij  formularz (https://zgloszenie.www.compensa.pl/polisy-majatkowe)  uzupełniając niezbędne dane. * Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152)

    Kiedy i jak mogę odstąpić od umowy?

    Jeśli zawarłeś umowę przez Internet lub zdalnie przez telefon, możesz od niej odstąpić w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.   Jeśli chcesz odstąpić od umowy zawartej  w Compensie wypełnij  formularz (https://zgloszenie.www.compensa.pl/polisy-majatkowe)  uzupełniając niezbędne dane. Kontakt telefoniczny lub e-mailowy  ułatwi realizację bieżących sprawach dotyczących zawartych umów, głównie: potwierdzenia dokonanych wpłat, przypomnienia o zbliżających się terminach płatności rat.

    Gdzie mogę się dowiedzieć, czy moje wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dotarło?

    Konsultanci są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, w soboty: 08:00 – 16:00. Po skorzystaniu z  formularza online (https://zgloszenie.www.compensa.pl/polisy-majatkowe), na wskazany w formularzu adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wypowiedzenia.        

    Zmiana danych

    Kiedy i jak mogę zgłosić cesję?

    Jeśli chcesz zgłosić cesję polisy pojazdu lub mieszkania (domu), wyślij skan lub zdjęcie umowy cesji zawartej z bankiem na adres korespondencja@compensa.pl Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia cesji na umowie cesji zawartej z bankiem w tym celu zapraszamy do oddziału Compensy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.

    Jak mogę zgłosić zmianę numeru rejestracyjnego?

    Jeśli chcesz zgłosić zmianę numeru rejestracyjnego,  wyślij skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego na adres korespondencja@compensa.pl Jeśli chcesz uzyskać aneks do polisy potwierdzający zmianę zapraszamy do oddziału Compensy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.

    Jak mogę zaktualizować lub uzupełnić numer telefonu i adres e-mail?

    Skontaktuj się z naszą infolinią Compensa Kontakt: 22 501 61 00 i poinformuj konsultanta o chęci podania aktualnego numeru telefonu. Konsultanci są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, w soboty: 08:00 – 16:00. Kontakt telefoniczny lub e-mailowy ułatwi realizację bieżących sprawach dotyczących zawartych umów, głównie: potwierdzenia dokonanych wpłat, przypomnienia o zbliżających się terminach płatności rat.          

    Zmiana własności

    Co zrobić po złomowaniu lub wyrejestrowaniu pojazdu ubezpieczonego w Compensie?

    W przypadku złomowania pojazdu poinformuj nas korzystając z formularza (https://zgloszenie.www.compensa.pl/polisy-majatkowe)    i załącz skan lub zdjęcia dokumentu poświadczającego o demontażu/wyrejestrowaniu pojazdu.

    Co zrobić po sprzedaży pojazdu ubezpieczonego z Compensa?

    Jeżeli sprzedałeś samochód ubezpieczony w Compensa, powiadom nas o tym w terminie 14 dni od daty sprzedaży korzystając z formularza (https://zgloszenie.www.compensa.pl/polisy-majatkowe)  . Ważne: Twoim obowiązkiem jest również przekazanie nowemu właścicielowi pojazdu dotychczasowej Polisy ubezpieczenia OC. Pamiętaj, że do kupującego należy decyzja czy będzie korzystał z ochrony do końca okresu obowiązywania umowy OC, czy też ją wypowie. Jeśli nabywca pojazdu wypowie umowę OC, możesz zawnioskować o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.  Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

    Sprzedawca auta (zbywca) powiadomił Compensę o sprzedaży pojazdu. Czy nowy nabywca musi wypowiedzieć umowę?

    Nowy nabywca auta nie musi wypowiadać umowy w Compensie. Może kontynuować polisę. W tym celu nabywca musi udać się do oddziału Compensy i podpisać aneks do umowy. Pełną listę oddziałów znajdziesz tutaj.

    Czy nowy nabywca może korzystać ze zniżek poprzedniego właściciela (zbywcy)?

    Nie. W myśl art. 31 ust 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu  Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), Compensa może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia przejęcia praw własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących Nabywcy oraz zwyżek obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. Na wniosek Nabywcy, Zakład Ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki za okres od dnia przejęcia praw własności pojazdu.

    W jakim czasie nowy nabywca pojazdu może wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

    Nowy właściciel (nabywca) może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia komunikacyjnego w dowolnym momencie jej trwania. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem wypowiedzenia.

    Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą 2 dni po zawarciu umowy kupna-sprzedaży pojazdu? Nowy właściciel (nabywca) czy poprzedni posiadacz (zbywca)?

    Nowy nabywca.

    Czy Ubezpieczenie Zbywcy może zostać przedłużone automatycznie?

    Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Umowa ubezpieczenia Zbywcy nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

    Czy AC przechodzi na nowego właściciela po sprzedaży samochodu (pojazdu)?

    Nie. Po sprzedaży samochodu autocasco nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela (nabywcę).

    Czy mogę ubezpieczyć samochód, który jest na zagranicznych numerach rejestracyjnych (bez przerejestrowywania auta)?

    Nie.  

    Co zrobić po sprzedaży domu, mieszkania lub gospodarstwa rolnego ubezpieczonego w Compensa?

    W przypadku polisy mieszkaniowej lub ubezpieczenia rolnego wyślij  skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzenia zmiany własności na adres korespondencja@compensa.pl W zgłoszeniu e-mailowym możesz również zawnioskować o zwrot składki – pamiętaj o podaniu numeru konta. Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia.

    Ubezpiecznia majątkowe

    Ogólne

    Czy muszę złożyć wypowiedzenie i w jakim czasie? Czym skutkuje brak wypowiedzenia?

    Wypowiedzenie należy złożyć, jeżeli na polisie zaznaczona jest klauzula automatycznej kontynuacji ubezpieczenia. Jeżeli tego nie zrobisz, ubezpieczenie wznowi się na takich samych warunkach jak poprzednia polisa. Wypowiedzenie należy złożyć minimum 1 dzień przed końcem trwającej polisy lub w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia wznowionej polisy. Dokument można przesłać na adres: korespondencja@compensa.pl.

    Co zrobić w momencie śmierci ubezpieczającego/ubezpieczonego? Jakie dokumenty przesłać i gdzie?

    Płatność za polisę ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego może sprawdzić tylko Centrum Rozliczeniowe (korespondencja@compensa.pl) lub Infolinia Produktowa CNL (centrala@compensa.pl) .

    W jakim czasie wydawane jest zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia?

    Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności napływania. Wydanie zaświadczenia następuje do 14 dni roboczych.

    Gdzie mogę sprawdzić numer konta bankowego do opłacenia II raty składki?

    Numer konta znajdziesz na polisie. W razie problemów możesz także skontaktować się ze swoim Agentem lub najbliższym Oddziałem Compensy.

    Kto traci zniżki ubezpieczeniowe w przypadku szkody?

    Zniżki tracą właściciele i kierujący pojazdem, jeżeli kierujący jest inną osobą niż właściciel polisy. Informacje o utraconych zniżkach można uzyskać u Agenta lub w Oddziale Compensy.

    Czy mogę korzystać z polisy po zakupie mieszkania?

    Nie. Ubezpieczenie majątkowe nie przechodzi na nowego nabywcę. Traci swoją ważność w momencie sprzedaży mieszkania.

    Jakie obowiązki ma Klient, który sprzedaje mieszkania? Czy musi wypowiedzieć polisę?

    Klient powinien przesłać informacje o sprzedaży mieszkania np. akt notarialny. Jeżeli opłacił polisę to na pisemny wniosek  przysługuje mu zwrot niewykorzystanej składki.

    Jaki jest czas oczekiwania na stworzenie duplikatu polisy?

    Do 3 dni roboczych.

    Czy polisa nabywcy wznawia się automatycznie?

    Polisa przejęta przez nabywcę nie wznawia się automatycznie na kolejny okres.

    Ile kosztuje Zielona Karta?

    Zielona Karta dodawana jest bez dodatkowych opłat (na żądanie Klienta) do ubezpieczenia OC. Odbiór jest możliwy w najbliższym Oddziale.

    Gdzie mogę sprawdzić numer konta bankowego do opłacenia II raty składki?

    Numer konta znajdziesz na polisie. W razie problemów możesz także skontaktować się ze swoim Agentem lub najbliższym Oddziałem Compensy.

    Samochód

    Kiedy przysługuje zwrot składki z OC?

    Zwrot składki OC przysługuje, gdy nastąpi:
    • wyrejestrowanie pojazdu,
    • sprzedaż pojazdu, a nowy nabywca wypowie polisę OC,
    • wypowiedzenie posiadacza (w określonych warunkach),
    • odstąpienie od umowy przy zastosowaniu praw konsumenta.

    Czyje zniżki brane są pod uwagę: właściciela czy współwłaściciela auta?

    Zawsze brane są pod uwagę wyższe zniżki.

    Ile kosztuje Zielona Karta?

    Zielona Karta dodawana jest bez dodatkowych opłat (na żądanie Klienta) do ubezpieczenia OC.

    Czy tylko właściciel może zawrzeć ubezpieczenie pojazdu?

    Nie. Może to zrobić również współwłaściciel lub użytkownik pojazdu.

    Czy rolnik, który posiada pojazd wolnobieżny musi zawrzeć umowę OC komunikacyjne?

    Musi posiadać ubezpieczenie komunikacyjne, jeśli pojazd jest zarejestrowany.

    Kiedy mogę odzyskać zwrot składki z AC?

    Po sprzedaży pojazdu pod warunkiem, że umowa AC jest w mocy. To znaczy, że suma ubezpieczenia nie została wyczerpana wskutek wypłacanych dotychczas odszkodowań.

    Jeśli spóźnię się z zapłatą składki, to czy umowa AC automatycznie się rozwiązuje?

    Jeśli spóźnisz się z zapłatą składki, wtedy Compensa wyśle do Ciebie informację o braku wpłaty (monit). Jeśli po otrzymaniu informacji o braku wpłaty nie dokonasz zapłaty składki, Compensa będzie udzielała ochrony w zakresie ryzyka. Wierzytelność trafi na kolejny etap procesu odzyskiwania wierzytelności

    Co to jest udział własny i ile wynosi?

    Udział własny (franszyza redukcyjna) jest to ustalona w umowie kwota lub procent sumy ubezpieczenia, które stanowią udział ubezpieczającego w szkodzie. O tę kwotę (lub procent) pomniejszana jest kwota odszkodowania.

    Gdzie mogę sprawdzić numer konta bankowego do opłacenia II raty składki?

    Numer konta znajdziesz na polisie.

    Co to jest wyposażenie podstawowe samochodu?

    Wyposażenie podstawowe to urządzenia oraz sprzęt zamontowane trwale w pojeździe podczas procesu produkcji albo w procesie przygotowania pojazdu fabrycznie nowego do sprzedaży.

    Co to jest wyposażenie dodatkowe samochodu?

    Wyposażenie dodatkowe to urządzenia oraz sprzęt zamontowane w pojeździe na stałe, ale nie będące wyposażeniem podstawowym. Ich demontaż wymaga użycia narzędzi i przyrządów mechanicznych. Przykłady wyposażenia dodatkowego:
    • sprzęt audiofoniczny,
    • sprzęt audiowizualny,
    • zmieniarka CD,
    • sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej,
    • GPS,
    • urządzenie głośnomówiące,
    • bagażnik zewnętrzny,
    • taksometry, haki holownicze, spojlery, nakładki i naklejki reklamowe.

    Co oznacza stwierdzenie „AC oparte na All Risks”?

    Oznacza to, że ubezpieczenie AC obejmuje wszystkie ryzyka szkodowe za wyjątkiem ryzyk wyłączonych, wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Czy jest możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży w AC? Jeśli tak to czy przy zawieraniu polisy zapłacę mniej?

    Jest możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży. Przy podpisywaniu polisy należy podjąć decyzję o wyłączeniu kradzieży.

    Składka i płatności

    Gdzie mogę sprawdzić płatności za polisę?

    Płatność za polisę ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego może sprawdzić tylko Centrum Rozliczeniowe (korespondencja@compensa.pl) lub Infolinia Produktowa CNL (centrala@compensa.pl) .

    Gdzie mogę sprawdzić numer konta bankowego do opłacenia II raty składki?

    Numer konta znajdziesz na polisie. W razie problemów możesz także skontaktować się ze swoim Agentem lub najbliższym Oddziałem Compensy.

    Jeżeli składka nie została opłacona, to gdzie mogę sprawdzić, ile mam zapłacić?

    Harmonogram płatności znajdziesz na polisie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią Compensa Kontakt: 22 501 61 00.

    Co należy zrobić, gdy Compensa przysłała zawiadomienie o zaległościach?

    Sprawdź czy dokonałeś płatności. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią Compensa Kontakt: 22 501 61 00 lub zadzwoń pod numer telefonu podany w .    

    Co się stanie, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę składki?

    Ochrona ubezpieczeniowa nadal trwa, a umowa ubezpieczenia jest dalej aktywna. Compensa przypomina swoim klientom indywidualnym o konieczności wpłaty i wyznacza dodatkowy termin na zapłatę składki. Pamiętaj jednak, że zbyt długa zwłoka może doprowadzić do rozpoczęcia procesu windykacyjnego i powiększenia zaległej składki o koszty z tym związane!

    Czy mogę opłacić składkę w ratach?

    Tak. Można opłacać składki w dwóch i czterech ratach. Pamiętaj jednak, że opłacając składkę jednorazowo możesz zapłacić mniej!

    Gdzie znajdę numer konta do dokonania płatności?

    Numer konta jest indywidualnie przypisany do każdej zawartej polisy. Znajdziesz go:
    • na certyfikacie
    • na polisie
    • w korespondencji przypominającej o płatnościach wysyłanej przez Compensa
    Jeśli płacisz w ratach numer konta pozostaje ten sam.

    Jak mogę potwierdzić opłacenie składki?

    Jeśli podałeś numer telefonu przy zawarciu umowy ubezpieczenia otrzymasz sms z powiadomieniem od Compensa o otrzymaniu wpłaty. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią Compensa Kontakt: 22 501 61 00. Jakie będą konsekwencje braku opłacenia składki? W przypadku stwierdzenia braku płatności kolejnej raty składki Compensa przypomina swoim klientom indywidualnym o konieczności wpłaty i cały czas odpowiada za wyrządzone przez nich szkody. Pamiętaj jednak, że zbyt długa zwłoka może doprowadzić do rozpoczęcia procesu windykacyjnego i powiększenia zaległej składki o koszty z tym związane!

    Kiedy przeprowadzana jest rekalkulacja składki na nowego właściciela po zakupie pojazdu?

    Rekalkulacja jest robiona tylko w przypadku, gdy nowy nabywca nie skończył 28 lat lub na pisemną prośbę Klienta.

    Jeśli spóźnię się z zapłatą składki, to czy umowa AC automatycznie się rozwiązuje?

    Jeśli spóźnisz się z zapłatą składki Compensa wyśle do Ciebie informację o braku wpłaty (monit). Jeśli po otrzymaniu informacji o braku wpłaty nie dokonasz zapłaty składki, Compensa będzie udzielała ochrony w zakresie ryzyka.

    Wiedza ogólna o ubezpieczeniach

    Ogólne

    Gdzie mogę uzyskać informacje na temat ubezpieczenia turystycznego Voyage?

    O ubezpieczeniu turystycznym Voyage dowiesz się więcej na infolinii Compensa Kontakt (22 501 61 00), w placówkach Compensy oraz u Agentów.

    Kto to jest Ubezpieczający?

    Ubezpieczający to osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) zawierająca umowę ubezpieczenia zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

    Kto to jest Ubezpieczyciel?

    Ubezpieczyciel to zakład ubezpieczeń, który prowadząc działalność ubezpieczeniową, na podstawie umowy zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

    Co to jest suma gwarancyjna/suma ubezpieczenia?

    Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna) jest to górna granica, do której odpowiada zakład ubezpieczeń.

    Co to jest udział własny?

    Udział własny jest to część wartości szkody, którą Klient zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia.

    Franszyza redukcyjna – co to jest?

    Franszyza redukcyjna jest to kwota, którą ubezpieczyciel pobiera z odszkodowania. Przykładowo, jeżeli wartość szkody wynosi 2 000 zł, a franszyza redukcyjna 500 zł, ubezpieczyciel wypłaci 1 500 zł. Jeżeli wartość szkody nie przekroczy 500 zł, odszkodowanie nie będzie wypłacone. Franszyza redukcyjna nazywana jest także franszyzą bezwzględną lub bezwarunkową.

    Franszyza integralna – co to jest?

    Franszyza integralna jest to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę.

    Wyjazd za granicę

    Ogólne

    Czy ubezpieczenie komunikacyjne OC obowiązuje za granicą?

    Ubezpieczenie OC obowiązuje w większości krajów europejskich. Kiedy wyjeżdżasz za granicę, sprawdź czy Twoje ubezpieczenie będzie ważne w docelowym kraju podróży. W niektórych krajach, niezbędne jest posiadanie tzw. Zielonej Karty. W celu otrzymania Zielonej Karty zgłoś się do najbliższej placówki Compensy. Zielona Karta jest dodawana gratis do ubezpieczenia OC.

    Zielona Karta – gdzie jest potrzebna?

    Pełna lista państw, w których ważne jest twoje OC oraz w których potrzebujesz Zielonej Karty znajduje się tutaj.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large