Witaj w Internetowym Formularzu Zgłoszenia Szkody z ubezpieczeń na życie

Poniżej zamieściliśmy kilka wskazówek, które mogą być pomocne przy wypełnianiu formularza.

Przejdź do zgłoszenia roszczenia przez Internet

Zanim rozpoczniesz zgłoszenie szkody lub roszczenia

 • zweryfikuj ogólne warunki ubezpieczenia, z których chcesz zgłosić szkodę

 • zweryfikuj swoją polisę ubezpieczenia, w szczególności numer i typ polisy oraz okres obowiązywania ochrony

 • przygotuj dane osobowe uczestników zdarzenia

 • przygotuj wszelką posiadaną dokumentację związaną ze szkodą lub roszczeniem (np. dokumentację medyczną)

Informacje o formularzu

Niektóre pola formularza mogą zwierać ikonę znaku zapytania - po najechaniu kursorem na ten znak pojawi się podpowiedź, która wskaże prawidłowy sposób wypełnienia formularza.
W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia, niezbędne jest dołączenie wymaganych dokumentów dla danego typu zdarzenia.

Wskazówki dotyczące załączania dokumentów

 • zdjęcia powinny być wykonane przy dobrym oświetleniu

 • załączone w formacie jpg, przy czym rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 15 mb, a liczba załączanych zdjęć nie może przekroczyć 7
 • w przypadku dokumentów muszą być one zeskanowane do pliku w formacie pdf lub tiff, lub sfotografowane, przy czym rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 15 mb

 • łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 30 mb

Kto może zgłosić roszczenie?

Zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub osoba trzecia. Jeśli zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym, do druku zgłoszenia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania uprawnionego.

Jak przebiega obsługa roszczeń?

Przyjęcie zgłoszenia
Przy przyjęciu zgłoszenia pracownik Compensy dokona weryfikacji kompletności dokumentów oraz zarejestruje roszczenie w systemie. W razie stwierdzenia niekompletności dokumentacji prześlemy prośbę o uzupełnienie braków za pomocą poczty tradycyjnej lub mailowej.

Proces obsługi szkody lub roszczenia
Na podstawie otrzymanej dokumentacji nasz pracownik weryfikuje i analizuje dokumentację roszczeniową oraz podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia. W procesie weryfikacji merytorycznej uwzględnia się:

 • rodzaj zdarzenia

 • osoby uprawnione do świadczenia

 • okoliczności zdarzenia

 • kompletność dokumentacji dotyczącej zdarzenia

 • okres odpowiedzialności

 • wyłączenia odpowiedzialności Compensy

W przypadku, gdy Compensa skieruje Ubezpieczonego na badanie lekarskie mające na celu ustalenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu lub innych następstw wypadku lub choroby, koszty komisyjnych badań lekarskich pokrywa Ubezpieczyciel W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności Compensy, lekarz Towarzystwa wydaje opinię medyczną.

W jakim terminie Ubezpieczyciel jest zobowiązany zająć stanowisko w sprawie?

Termin realizacji świadczenia określony jest w OWU i Kodeksie cywilnym, tj. art. 817 ust. 1, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. W przypadku, gdy w terminie określonym na realizację świadczenia (OWU, Kodeks cywilny) wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Compensy albo wysokości świadczenia (zobowiązania) okaże się niemożliwe: uprawniony zostanie powiadomiony na piśmie o przyczynie niemożności realizacji należnego świadczenia w całości lub w części, bezsporna część świadczenia zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, świadczenie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem +48 22 501 61 00, 
codziennie w godzinach 6:00- 22:00.


Infolinia 22 501 61 00
Infolinia 801 120 000