Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Czy środki z PPK można wcześniej wypłacić?

29.04.2019, 11:29

Środki, które będą wypłacane z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) to dla pracownika dodatkowe wpływy po 60-ce. Standardowa forma wypłaty z PPK jest następująca:

  • 25% środków wypłacanych jest po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia,
  • 75% środków wypłacanych jest w 120 miesięcznych ratach.

Czy środki zgromadzone dzięki PPK można jednak wypłacić wcześniej, a jeśli tak, to:

  • Jakie są zasady takich wypłat?
  • Czy można zmieniać proporcję wypłat oraz liczbę rat?

Tego dowiesz się w poniższym artykule.


Wypłacenie środków ze względu na chorobę lub z przeznaczeniem na wkład własny

W ustawie o PPK znajdziesz informację o tym, że 25% zgromadzonych na koncie oszczędności uczestnik będzie mógł wypłacić na konto w razie poważnej choroby własnej, małżonka albo dziecka. Co niezwykle istotne, taka wypłata będzie miała charakter bezzwrotny i nie zostanie opodatkowana. Wystarczające jest w tej sytuacji złożenie przez uczestnika wniosku o wypłatę do instytucji, w której posiada konto PPK. Trzeba do niego dołączyć jeden z dwóch dokumentów:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (ze względu na umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności) lub
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zachorowanie na jedno ze schorzeń wymienionych w ustawie o PPK (wśród nich znajdują się nowotwory, HIV, gruźlica czy też choroba Parkinsona i choroba Alzheimera).

Ustawa o PPK daje także możliwość dokonania wcześniejszej wypłaty 100% oszczędności z konta PPK, na sfinansowanie wkładu własnego, jeśli pracownik kupuje mieszkanie lub dom. Wymogiem jest wiek uczestnika do 45 lat. W tym przypadku pracownik musi jednak pamiętać o zwrocie całej „pożyczonej” kwoty w ciągu 15 lat. Inaczej zostanie ona opodatkowana podatkiem od dochodów kapitałowych.


Wcześniejsza wypłata środków z PPK z innych przyczyn i jej konsekwencje

Szczególnym przypadkiem, który dopuszcza ustawa o PPK, jest możliwość wycofania całości zgromadzonych na koncie środków przed ukończeniem przez uczestnika 60. roku życia. Nie trzeba tutaj podawać przyczyny. Z takiej możliwości pracownik może skorzystać na dowolnym etapie oszczędzania. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot środków. Jest to unikatowe rozwiązanie w porównaniu z innymi, dotychczas wprowadzonymi w Polsce programami emerytalnymi.

W przypadku wcześniejszej wypłaty zgromadzonych na koncie PPK oszczędności, pracownik musi mieć świadomość konsekwencji. Taka wypłata nie obejmie bowiem całości środków i jej wysokość zostanie pomniejszona o różnego rodzaju potrącenia w wysokości:

  • 30% środków z wpłat, które finansuje pracodawca – przekazywane są na rachunek prowadzony przez ZUS (przy czym wpłata tego typu jest księgowana na koncie pracownika jako składka na ubezpieczenie emerytalne). Wynika to z tego, że przy gromadzeniu oszczędności na PPK wpłaty, które finansuje podmiot zatrudniający, nie stanowią podstawy do ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe,
  • 19% podatku od wypracowanego zysku z pozostałej części środków, które pochodzą z wpłat finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika,
  • dopłat ze środków publicznych (a więc przekazywanych przez państwo wpłat powitalnych w wysokości 250 złotych oraz dopłat rocznych w wysokości 240 złotych).