FAQ

 • Jestem pracodawcą. Co zrobić, gdy zgłosiłem do PPK pracowników, którzy nie powinni zostać zgłoszeni?

  W takiej sytuacji należy niezwłocznie zalogować się w aplikacji iPPK, gdzie należy zgłosić ten fakt i rozpocząć proces anonimizacji. Szczegółową instrukcję postępowania znajdziesz tutaj: //ior.ad/7fep

 • Kto wybiera podmiot zarządzający PPK?

  Wybór podmiotu, który poprowadzi PPK pracowników, to zadanie każdego pracodawcy. Pracodawca podejmuje tę decyzję w porozumieniu ze związkami zawodowymi (jeśli działają one u pracodawcy) lub też z reprezentacją pracowników. Wyboru może dokonać spośród podmiotów do tego uprawnionych. Należą do nich:

  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
  • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
  • Zakłady Ubezpieczeń,

  znajdujące się w ewidencji prowadzonej za pośrednictwem państwowej spółki Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Oferentem Pracowniczych Programów Kapitałowych jest m. in. Compensa Życie, z której ofertą możesz zapoznać się tutaj

 • Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?

  Co do zasady, do PPK będą zapisywani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Każdy z nich będzie mógł jednak złożyć oświadczenie, że rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. W innym przypadku zostanie on zapisany tam automatycznie. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną. Podlega ono co 4 lata odnowieniu. Jeśli po upływie tego okresu oświadczenie to nie zostanie ponownie złożone, to pracodawca zapisuje taką osobę zatrudnioną do oszczędzania w ramach PPK w wybranej wcześniej instytucji finansowej.

  Pracownicy w wieku od 55-70 lat również będą mogli przystąpić do PPK. W tym celu powinni wyrazić na to oddzielną zgodę. Osoby w wieku powyżej 70 lat nie będą miały możliwości przystąpienia do PPK.

 • Kiedy firma powinna wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe?

  Zgodnie z harmonogramem dostępnym w ustawie, PPK będą wprowadzane w następujących terminach:

  • w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób – od 1 lipca 2019 r. (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r.),
  • w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników – od 1 stycznia 2020 r. (według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.),
  • w firmach zatrudniających od 20 do 49 pracowników – od 1 lipca 2020 r. (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.),
  • w pozostałych firmach zatrudniających pracowników – od 1 stycznia 2021 r.

  Pracodawca ma przy tym obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK do 10. dnia miesiąca, po upływie 3 miesięcy od terminów wskazanych wyżej. Oznacza to, że terminami granicznymi na zawarcie takich umów będą:

  • w firmach powyżej 250 osób – 10 października 2019 r.
  • w firmach 50-249 osobowych – 10 października 2020 r.
  • w firmach 20-49 osobowych – 10 października 2020 r.,
  • w pozostałych firmach zatrudniających pracowników – 10 kwietnia 2021 r.
 • Czy oszczędności w PPK są dziedziczone?

  Tak. Kapitał w PPK podlega prawu spadkowemu oraz uwzględniany jest przy podziale majątku.

 • Kto składa się na PPK pracownika?

  Oszczędności, które gromadzi każdy uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), pochodzą ze składek. Istnieją ich trzy rodzaje: składki pracownika, pracodawcy oraz dopłaty ze strony państwa. Więcej informacji o tym, kto składa się na PPK pracownika i w jakim zakresie znajdziesz w artykule.

 • Czy PPK obejmie osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia?

  Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą nie tylko osoby, które ukończyły 18 lat i są zatrudnione na umowę o pracę, lecz także:

  • osoby fizyczne wykonujące prace na umowę-zlecenie,
  • osoby zatrudnione na umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą.

  Czy pracownicze plany kapitałowe są obowiązkowe dla jeszcze innych osób? Tak – wśród nich znajdą się również:

  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie.
 • Kiedy składki na PPK nie będą pobierane?

  Składki na PPK nie będą pobierane od pracowników w okresie, gdy:

  • przebywają na urlopie wychowawczym,
  • pobierają zasiłek macierzyński.

  Każdy przypadek pracodawca powinien analizować osobno, by poprawnie wyliczyć wysokość składki na PPK.

 • Czy oszczędności z PPK podlegają egzekucji komorniczej?

  Kapitał w PPK nie podlega egzekucji komorniczej, za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych i zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa.

 • Czy pracownik powyżej 55 lat może przystąpić do PPK?

  Tak, jest taka możliwość. Pracodawca automatycznie zapisuje pracowników, którzy ukończyli 18 lat a nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, o ile nie zrezygnowali z dokonywania wpłat do PPK.

  Jeżeli pracownik ukończył 55. rok życia, a nie ukończyła 70 lat może złożyć u pracodawcy  wniosek o dołączenie do programu.

 • PPK wpłyną na wysokość składek emerytalnych ZUS?

  Pracownicze Plany Kapitałowe poszerzają wyłącznie możliwości oszczędzania środków na emeryturę. Nie są związane z elementami funkcjonującego dotychczas systemu emerytalnego. PPK stanowią odrębną, prywatną formę gromadzenia oszczędności.

 • Czy oszczędności z PPK można wypłacić przed 60. rokiem życia?

  Tak, istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty oszczędności z PPK. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule.