Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, czyli ochrona i inwestycje

02.03.2021

Chcesz zabezpieczyć się przed sytuacjami losowymi i jednocześnie inwestować? Możesz to zrobić w ramach ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK). Jak wykonać pierwszy krok? Czy istnieje w ogóle coś takiego jak bezpieczna inwestycja? Jak zminimalizować ryzyko? Warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie daje nam ubezpieczenie na życie z UFK.

Ubezpieczenie na życie z UFK – ochrona i inwestycja.

Ubezpieczenie na życie z UFK łączy w sobie funkcję ochronną z inwestycyjną. Masz więc ubezpieczenie na życie, które daje CI możliwość inwestycji w fundusze. Środki inwestowane w dany fundusz nazywamy jednostkami uczestnictwa i to jest nasz udział w danym funduszu.

Na czym polega wspomniana funkcja ochronna i inwestycyjna?

 • Funkcja ochronna
  Część regularnie opłacanej przez Ciebie składki ubezpieczeniowej albo część środków zgromadzonych w ramach Twojej umowy w jednostkach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa to zabezpieczenie Ciebie i Twoich bliskich, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (np. zabezpieczenie finansowe osób najbliższych na wypadek Twojej śmierci czy wsparcie finansowe dla Ciebie w przypadku poważnego zachorowania). Tutaj bierzemy pod uwagę sytuację, w której to Ty jesteś Ubezpieczonym, czyli jeżeli to Twoje życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Bo możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia, w której to Ty będziesz płatnikiem składki, a Ubezpieczonym będzie inna osoba, np. Twój współmałżonek, partner, dziecko, pracownik).
   
 • Inwestycja
  Część regularnie opłacanej przez Ciebie składki ubezpieczeniowej jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. To znaczy, że za część Twojej składki kupowane są wspomniane jednostki UFK. Inwestycje w UFK powinny mieć charakter długoterminowy, czyli umowa taka powinna trwać 10, 20 lub 30 lat. Dzięki długiemu terminowi lokowania kapitału w fundusze, istnieje większa szansa na zysk. Inwestując w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe pamiętać należy o tzw. ryzyku inwestycyjnym. Ryzyko inwestycyjne oznacza, że inwestycja może  przynieść znaczące zyski, ale również wygenerować straty lub wypracować zyski niższe niż zakładane przez inwestującą osobę.

Dla kogo są Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe?

UFK jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz świadomość potencjalnych zysków z inwestycji i ryzyka inwestycyjnego i je akceptujesz,
 • akceptujesz długoterminowy charakter inwestycji,
 • możesz sobie pozwolić na systematyczne wpłaty w określonej wysokości,
 • posiadasz wiedzę i doświadczenie inwestycyjne i rozumiesz produkty finansowe (ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne).

Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi: „tak”? W takim razie możesz rozejrzeć się za produktem ubezpieczeniowym, który pozwoli Ci na inwestowanie środków w fundusze i da Ci perspektywę zysku.

oszczędzanie

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie z UFK?

Ważnym punktem powinno być zapoznanie się z zasadami zawarcia i ewentualnej rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Co jeszcze? Jasno określone zasady inwestycji, opłaty za prowadzenie Twojego rachunku inwestycyjnego, alokację Twojej składki i konwersję jednostek. Już wyjaśniamy wszystkie terminy.  

Konwersja Jednostek to przeniesienie zgromadzonych na rachunku środków inwestowanych w dany fundusz na inwestycję w inny fundusz. Alokacja Składki to wskazany przez Ciebie procentowy podział składki przeznaczonej na zakup jednostek funduszy, według którego nabywane są jednostki wybranego funduszu czy funduszy.

Każde takie działania, zmiany teoretycznie wiążą się z opłatami. W Compensa Maxima jest inaczej i masz je ograniczone do minimum. Opłata za prowadzenie Twojego rachunku (rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki kupione za składki opłacane regularnie) to tylko 3,5 zł/miesięcznie. Za prowadzenie rachunku dodatkowego (na którym ewidencjonowane są jednostki kupione za dodatkowe składki, wpłacane w dowolnym czasie) nie płacisz. Transakcje związane z konwersją i alokacją? Te zmiany także możesz dokonywać bezpłatnie, spełniając warunki, które są…. dość łatwe do spełnienia. Spójrz na tabelę poniżej.   

Jak wyglądają opłaty w Compensie Maxima, w części stanowiącej umowę ubezpieczenia z UFK?

Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego 3,5 zł miesięcznie pobierane z rachunku podstawowego
Opłata za prowadzenie rachunku dodatkowego 0 zł
Konwersja Jednostek

a) 0 zł, jeśli zlecenia dokonujesz na portalu mojaCompensa.pl,
b) 0 zł za pierwszych 20 zleceń w każdym roku ubezpieczenia, jeśli dokonujesz ich poza ww. portalem,

c) 10 zł za 21. i każde kolejne zlecenie w każdym roku ubezpieczenia, jeśli dokonujesz ich poza portalem.

Alokacja Składki

a) 0 zł za pierwszych 12 zmian w każdym roku ubezpieczenia,
b) 10 zł za 13. i każdą kolejną zmianę w każdym roku ubezpieczenia.

Podstawowe zasady inwestycji w Compensie Maxima

Z Compensa Maxima zyskujesz ubezpieczenie na życie oraz masz możliwość inwestowania. To kompleksowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Na co przeznaczasz swoją składkę opłacaną regularnie w Compensie Maxima?
Podział składki należnej z tytułu ubezpieczenia podstawowego wygląda następująco:

  Gdy w momencie zawarcia umowy masz
nie więcej niż 39 lat
Gdy w momencie zawarcia umowy masz  40 lat lub więcej
ubezpieczenie na życie (ochrona) 1% 5%
ubezpieczenie na życie i dożycie (gromadzenie kapitału) 75% 75%
ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK (inwestycje) 24% 20%

Na inwestycje przeznaczasz więc 24% lub 20% składki podstawowej w zależności od wieku, w którym zawierasz umowę ubezpieczenia. Taki podział składki podstawowej obowiązuje przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Minimalny okres, na jaki możliwe jest zawarcie umowy, to 10 lat; rekomendujemy jednak, by zawierać umowę ubezpieczenia Compensa Maxima na co najmniej 20 lat). 75% każdej zapłaconej składki podstawowej przeznaczasz na budowanie swojego kapitału, a pozostałe 1% lub 5% składki podstawowej przeznaczone jest na pokrycie należności z tytułu  ubezpieczenia na życie.

Ty decydujesz, ile chcesz inwestować. Jeżeli część inwestycyjna jest dla Ciebie ważna, możesz inwestować dodatkowe środki. Jak? Wpłacając dodatkowe składki przeznaczone w całości na zakup jednostek UFK, które ewidencjonowane są na rachunku dodatkowym.

Gwarancja kapitału w Compensa Maxima

Przed podpisaniem umowy otrzymasz tabelę z wartościami wykupów, która będzie stanowić załącznik do Twojej polisy, Ona określa wartość gwarantowanego kapitału, który otrzymasz w przypadku rezygnacji z umowy przed terminem jej zakończenia.

Wykup ubezpieczenia. O co chodzi?

Wykup ubezpieczenia to kwota, którą otrzymasz, jeśli zrezygnujesz z umowy przed końcem okresu, na który ją z Tobą zawarliśmy. Wyróżniamy dwa rodzaje wykupu:

 • częściowy (dotyczy środków zgromadzonych na rachunku dodatkowym),
 • całkowity (dotyczy środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i dodatkowym oraz zgromadzonego kapitału, zgodnie ze wskazaniem w tabeli wykupów, którą otrzymasz już w momencie zawierania umowy).

W Compensie Maxima opłata za taki wykup to… 0 złotych (słownie: zero złotych!). Szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania wartości wykupu znajdziesz w OWU.

Wykup ubezpieczenia. O co chodzi?

Wykup ubezpieczenia to kwota, którą otrzymasz, jeśli zrezygnujesz z umowy przed końcem okresu, na który ją z Tobą zawarliśmy. Wyróżniamy dwa rodzaje wykupu:

 • częściowy (dotyczy środków zgromadzonych na rachunku dodatkowym),
 • całkowity (dotyczy środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i dodatkowym oraz zgromadzonego kapitału, zgodnie ze wskazaniem w tabeli wykupów, którą otrzymasz już w momencie zawierania umowy).

W Compensie Maxima opłata za taki wykup to… 0 złotych (słownie: zero złotych). Szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania wartości wykupu znajdziesz w OWU.

Kilka poziomów ryzyka inwestycyjnego

Co to jest ryzyko inwestycyjne? Takiego ryzyka nie da się wyeliminować, ale jego stopień możesz dopasować do swoich potrzeb. Im większe ryzyko, tym większy potencjalny zysk. I na odwrót: zachowawcze inwestycje w najbezpieczniejsze fundusze to niższy zysk. Możesz też iść „środkiem” – inwestować w miarę ostrożnie, ale nie ograniczać zanadto możliwego zysku.

Poziomy ryzyka inwestycyjnego określamy w Compensie Maximie na skali od 2 do 6.

Compensa Maxima – poziomy ryzyka inwestycyjnego:

2   Niskie ryzyko, które jest dopasowane do Twoich potrzeb, jeśli oczekujesz gwarantowanej stopy zwrotu z inwestycji.
Ten wciąż bezpieczny poziom ryzyka powinien Ci odpowiadać, jeśli chcesz, żeby Twój kapitał rósł szybciej, niż na lokatach bankowych, akceptujesz inwestycje w obligacje oraz liczysz na ponadprzeciętny zysk, ale rozumiesz, że nie da się go osiągnąć bez ryzyka.
Na tym poziomie ryzyka masz prawo oczekiwać wysokich zysków, ale akceptujesz ryzyko związane ze stratą części lub całości kapitału. Twoje środki inwestujemy m.in. w akcje, obligacje, rynek pieniężny – Twój zysk może być uzależniony od wahań kursów walut.
Jeżeli chcesz inwestować w akcje i liczysz na wysokie zyski, rozważ „wejście” w fundusze na tym poziomie ryzyka. Pamiętaj, że możesz nawet całkowicie stracić swoje środki, ale niewykluczone, że zwrot z inwestycji będzie bardzo korzystny.
Wysokie ryzyko daje Ci potencjał bardzo wysokich zysków. Fundusze na tym poziomie są dla Ciebie, jeśli doskonale rozumiesz zasady inwestowania i liczysz się ze stratą włożonego w inwestycje kapitału.

W jakie fundusze inwestować pieniądze?

Poniżej prezentujemy Ci listę 17 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z wyceną dzienną, dostępnych w Compensie Maxima.

Lp. Nazwa UFK Waluta Grupa UFK Poziom ryzyka inwestycyjnego
1 Santander Akcji Polskich PLN Akcji 6
2 Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN Akcji 5
3 Skarbiec Akcja PLN Akcji 6
4 ESALIENS Akcji PLN Akcji 6
5 UniKorona Akcje PLN Akcji 6
6 NN (L) Globalnych Spółek Dywidendowych PLN Akcji 6
7 C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) PLN Akcji 5
8 Santander Zrównoważony PLN Mieszane 5
9 ESALIENS Strateg PLN Akcji 5
10 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) PLN Mieszane 4
11 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) PLN Mieszane 4
12 NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego PLN Dłużne 4
13 Santander Stabilnego Wzrostu PLN Mieszane 4
14 NN Obligacji PLN Dłużne 3
15 Santander Obligacji Skarbowych PLN Dłużne 3
16 C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) PLN Dłużne 3
17 Gwarantowany Compensa PLN Dłużne 2

Fundusze wybierasz samodzielnie, czyli decydujesz o alokacji swojej składki w dany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Warto jednak przed taką decyzją porozmawiać na temat dostępnych funduszy z profesjonalnym doradcą, który może wskazać UFK, których ryzyko inwestycyjne mieście się w akceptowanym Nie wiesz, gdzie go znaleźć?  

Formularz kontaktowy do naszego eksperta znajdziesz na: www.compensa.pl/maxima
.  Wiedzy o UFK przed inwestycją nigdy za wiele. A jeśli chcesz porównać ubezpieczenia na życie między sobą i dokonać najlepszego wyboru, sprawdź nasz ranking ubezpieczeń na życie i zdobądź najważniejsze informacje o poszczególnych produktach.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też