• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Ubezpieczenia zdrowotne

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to gwarancja szybkiego, bezgotówkowego i efektywnego dostępu do opieki medycznej. W ten sposób zyskujesz możliwość korzystania z usług prywatnych placówek na terenie całego kraju. Prywatna opieka medyczna bez limitu.

    • Duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez skierowań i bez limitów.
    • Szeroki zakres badań diagnostycznych.
    • Możliwość wyboru formy wizyty: stacjonarna w placówce lub e-wizyta.
    • Prywatna opieka medyczna w dwóch wariantach ubezpieczeń zdrowotnych: Compensa Zdrowie i Compensa MULTI Zdrowie.

    Znajdź placówkę i umów wizytę lekarską

    Potrzebujesz pomocy w wyborze ubezpieczenia zdrowotnego? Zostaw swój numer i znajdź Agenta lub Placówkę Compensy w swojej okolicy.

    Masz już prywatne ubezpieczenie zdrowotne i chcesz umówić wizytę? Skorzystaj z wyszukiwarki placówek medycznych i przejdź do umówienia wizyty. Prywatna opieka medyczna daje takie możliwości.

    Wybierz prywatne ubezpieczenie zdrowotne

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online (e-wizyta czy telekonsultacja)
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (lekarz specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • prywatna opieka medyczna z możliwością rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    Zdrowie

    Zdrowie

    Compensa Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne z dostępem do oferty ponad 1 500 placówek medycznych w ramach LUX MED. Korzyści:

    • 5 wariantów ubezpieczenia zdrowotnego do wyboru z różnym zakresem ochrony
    • wizyta w placówce lub konsultacja online z lekarzem – dwie opcje kontaktu
    • prywatna opieka medyczna z możliwością objęcia ochroną całej rodziny w ramach pakietu ochrony
    • dostęp do Portalu Klienta i E-karty Pacjenta z listą wizyt, wynikami badań, skierowaniami.
    telemedycyna

    Zdrowie

    Compensa Przychodnia Online

    Prywatna opieka medyczna online, czyli ubezpieczenie zdrowotne, które oferuje możliwość umówienia e-wizyty z dostępem do badań diagnostycznych.

    • 5 konsultacji z lekarzami online (e-wizyty z medykami 19 specjalizacji)
    • dowolna forma e-wizyty przez czat, rozmowę video lub przez telefon
    • telemedycyna z krótkim czasem oczekiwania (lekarz specjalista do 3 dni)
    • dostęp do e-recepty i innych dokumentów po konsultacji
    • ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny.

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online (e-wizyta czy telekonsultacja)
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (lekarz specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • prywatna opieka medyczna z możliwością rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    Zdrowie

    Zdrowie

    Compensa Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne z dostępem do oferty ponad 1 500 placówek medycznych w ramach LUX MED. Korzyści:

    • 5 wariantów ubezpieczenia zdrowotnego do wyboru z różnym zakresem ochrony
    • wizyta w placówce lub konsultacja online z lekarzem – dwie opcje kontaktu
    • prywatna opieka medyczna z możliwością objęcia ochroną całej rodziny w ramach pakietu ochrony
    • dostęp do Portalu Klienta i E-karty Pacjenta z listą wizyt, wynikami badań, skierowaniami.
    telemedycyna

    Zdrowie

    Compensa Przychodnia Online

    Prywatna opieka medyczna online, czyli ubezpieczenie zdrowotne, które oferuje możliwość umówienia e-wizyty z dostępem do badań diagnostycznych.

    • 5 konsultacji z lekarzami online (e-wizyty z medykami 19 specjalizacji)
    • dowolna forma e-wizyty przez czat, rozmowę video lub przez telefon
    • telemedycyna z krótkim czasem oczekiwania (lekarz specjalista do 3 dni)
    • dostęp do e-recepty i innych dokumentów po konsultacji
    • ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny.

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne − dowiedz się więcej

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – co to?

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj polisy, której celem jest ochrona zdrowia. Zapewnia ona świadczenia, które wspierają profilaktykę i leczenie chorób. Należą do nich:

    • wizyty lekarskie, e-wizyty, porady i teleporady,
    • badania profilaktyczne, badania diagnostyczne, badania ambulatoryjne (np. badania krwi, moczu, RTG, badania dna oka, USG, badania hormonalne),
    • diagnostyka (w tym diagnostyka online),
    • wypisanie recepty i e-recepty,
    • zabiegi ambulatoryjne,
    • szczepienia,
    • rehabilitacja.

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo gwarantuje krótki czas oczekiwania na konsultację oraz możliwość umówienia się na wizytę u specjalisty bez skierowania.

    W Compensa MULTI zdrowie dodatkowym atutem jest m.in. pakiet assistance, który zapewnia m.in. wsparcie psychologiczne po stracie bliskiej osoby oraz domową opiekę pielęgniarską. Więcej szczegółów na temat tego, jakie możliwości daje prywatne ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie znajdziesz pod linkiem: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-multi-zdrowie/.

    Prywatna opieka medyczna. Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia opiekę medyczną. Dzięki niemu nie musisz się martwić o ewentualne wydatki związane z koniecznością szybkiej konsultacji lekarskiej. Prywatna opieka medyczna daje Ci m.in. możliwość wykonania szczepień (m.in. szczepienie przeciw grypie), wykonania zabiegów ambulatoryjnych i pielęgniarskich, prowadzenia ciąży.

    Ubezpieczenie zdrowotne to m.in. możliwość skorzystania z pomocy lekarskiej:

    • wizyt domowych i tradycyjnych, (możliwa jest także z e-wizyta,
    • porad internisty i lekarzy specjalistów;

    Wykonanie badań także jest możliwe z ubezpieczeniem zdrowotnym. Te badania to m.in.

    • badania krwi,
    • badania profilaktyczne,
    • badania diagnostyczne,
    • badania czynnościowe i laboratoryjne;

    Dodatkowo prywatna opieka medyczna to m.in. usługi assistance oraz diagnostyka online.

    E-wizyta z lekarzem. Co to jest telekonsultacja i dlaczego warto z niej korzystać?

    Telekonsultacja (e-wizyta) to forma konsultacji z lekarzem, która nie wymaga wychodzenia z domu. Wizyta odbywa się wówczas przez Internet (wideokonsultacja lub czat z lekarzem) lub telefonicznie. E-wizyta, telekonsultacja sprawdza się w wielu przypadkach i pozwala zaoszczędzić przede wszystkim czas. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety, jakimi wyróżnia się telemedycyna.

    • Bezpieczeństwo. Telekonsultacja zapewnia bezpieczeństwo otoczenia w sytuacji, gdy pacjent choruje na chorobę zakaźną. Przy niektórych infekcjach czy schorzeniach niewskazane jest wychodzenie z domu czy wystawianie skóry na słońce. Dzięki telemedycynie nie trzeba wtedy podejmować dodatkowego ryzyka. Co ważne, podczas telekonsultacji lekarz wypisuje e-receptę i e-zwolnienie.
    • Zdarza się, że stan zdrowia wymaga stałego przyjmowania leków na receptę. Teleporada w ramach ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia otrzymanie e-recepty od ręki w bardzo krótkim czasie z dowolnego miejsca. Aby zdobyć konieczne leki, nie trzeba odwiedzać przychodni, poświęcać czasu na dojazd, zwalniać się w tym celu z pracy ani szukać opieki dla dzieci na czas wizyty.
    • Ekologia. Telekonsultacja pozwala oszczędzić paliwo na dojazd. Ma to pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na portfel pacjenta.
    • Szybkość. Taka wizyta nie wymaga stania w korkach, poświęcania czasu na dotarcie do placówki, a co najważniejsze, często jej termin jest bliższy niż termin wizyty stacjonarnej w placówce.

    Oczywiście telemedycyna (e-wizyty) to forma pomocy lekarskiej, która nie sprawdzi się jednak w każdej sytuacji. Czasami osoba z problemem zdrowotnym musi być dokładnie zbadana; lekarz powinien ją osłuchać, obejrzeć niepokojące znamiona czy wykonać różne pomiary. W takiej sytuacji Compensa Multi Zdrowie zapewnia tradycyjną lub domową wizytę lekarską, by dokładnie zdiagnozować niepokojące objawy.

    Jak wygląda telekonsultacja?

    Umawianie się na telekonsultację to jedna z możliwości, jaką daje prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Taka forma wizyty u lekarza niczym nie różni się od zwykłego rezerwowania terminu wizyty. Można zrobić to telefonicznie lub online. Należy jedynie podkreślić, że chcemy skorzystać z teleporady (e-wizyty).

    Obecnie telekonsultacja polega przede wszystkim na wywiadzie z pacjentem. Na podstawie rozmowy z chorym lekarz wystawia e-receptę, e-zwolnienie lub skierowanie na badania.

    Podczas e-konsultacji możesz:

    • omówić z lekarzem niepokojące objawy choroby,
    • omówić wyniki swoich badań, które zamieścisz na platformie,
    • otrzymać skierowanie na badania diagnostyczne,
    • otrzymać receptę na leki przyjmowane na stałe (kontynuacja leczenia),

    Podczas e-wizyty otrzymasz zalecenia do dalszego postępowania. Po odbytej e-konsultacji przez najbliższą dobę możesz zadać pisemnie pytanie lekarzowi dotyczące rozmowy. W ten sposób prywatna opieka medyczna nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wizyty u lekarza. Po odbytej konsultacji możesz dopytać lekarza w temacie udzielonej porady, wypisanej recepty czy też wyjaśnić ewentualne wątpliwości, które pojawiły się po wizycie/e-wizycie.

    Jak długo ważne jest skierowanie na badania lekarskie?

    W teorii skierowanie na badania lekarskie ważne jest tak długo, jak istnieją przesłanki do ich wykonania. W praktyce bywa z tym różnie. Czasami na skierowaniu widnieje jego data ważności. Bywa też, że konkretne placówki przyjmują skierowanie przez określony czas, np. do 30 dni od daty wystawienia dokumentu. Z tego powodu należy zawsze zapytać lekarza, do kiedy trzeba zgłosić się na badanie lekarskie.

    Jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty?

    Kwestia ważności skierowań bywa jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli wziąć pod uwagę skierowanie do lekarza specjalisty, na zbieg, operację bądź do sanatorium. Istnieją również sytuacje, kiedy skierowania nie potrzeba. Zwolnione z obowiązku jego posiadania są np. osoby chore na gruźlicę czy dawcy przeszczepów przed operacją.

    Dla tych, których nie obejmuje takie zwolnienie, rozwiązaniem jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia zdrowotne: Compensa Zdrowie i Compensa MULTI Zdrowie pozwalają na korzystanie z usług lekarzy specjalistów bez limitu i bez skierowania. Warto wziąć pod uwagę możliwości, jakie daje prywatna opieka medyczna.

    Czy muszę mieć skierowanie na badanie lekarskie?

    Tak. Na badania diagnostyczne i badania ambulatoryjne potrzebne jest skierowanie lekarza. Procedura uzyskania takiego dokumentu jest prostsza, gdy masz ubezpieczenie zdrowotne prywatne niż w przypadku, gdy korzystasz z państwowej opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie umożliwia dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowań. Dzięki temu specjalistyczną pomoc medyczną otrzymasz znacznie szybciej. Co więcej, takie skierowanie może zapewnić e-wizyta, a czas oczekiwania na konsultację lekarza (zdalnie lub w gabinecie) nigdy nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych. Tak działa ubezpieczenie zdrowotne.

    Ile jest ważna e-recepta?

    E-recepty na większość leków są ważne przez 30 dni. Skierowanie na antybiotyki należy wykupić w ciągu tygodnia. Więcej czasu mamy na zakup preparatów immunologicznych, które można nabyć w ciągu 120 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki. Lekarz ma prawo wypisać receptę na rok. Dzieje się tak w wyjątkowych sytuacjach, gdy pacjent choruje na chorobę przewlekłą i potrzebuje nieprzerwanego leczenia. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze opakowanie leków należy wtedy kupić w ciągu 30 dni.

    Klasyczne recepty dziś są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, dlatego e-recepty mają dokładnie taką samą wartość. To oznacza, że czas na ich zrealizowanie jest taki sam. Także, gdy posiadamy prywatne ubezpieczenie zdrowotne i realizujemy taką formę recepty.

    E-recepta to szybkie i wygodne rozwiązanie dla pacjentów. Lekarz może wystawić ją zdalnie, np. po konsultacji online. W przypadku przedłużania e-recepty nie trzeba umawiać się na wizytę u lekarza w placówce. Kolejną zaletą jest brak obawy dotyczącej ewentualnego zgubienia recepty i konieczności powtórnej wizyty.

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne – od czego zależy?

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest  zakres ubezpieczenia zdrowotnego.  Ma tu znaczenie to, który pakiet wybierzesz i czy poszerzysz go, np. o rehabilitację. Drugim czynnikiem jest wiek Ubezpieczonego i składka jest niższa w przypadku dzieci.

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne np. Compensa Zdrowie umożliwia wybór spośród 5 wariantów ochrony już od 52 zł/miesiąc. Prywatna opieka medyczna – więcej szczegółów znajdziesz na: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-zdrowie/.

    Szczepienia – czy ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość skorzystania ze szczepionek?

    Wynalezienie szczepionki zmieniło oblicze medycyny. Rewolucyjne odkrycie z XVIII wieku współcześnie jest standardową usługą medyczną. Dzięki niej choroby, które jeszcze niedawno były szczególnie niebezpieczne, przestały stanowić zagrożenie. Przykładem tego jest, często porównywana do raka, gruźlica, która jeszcze na początku XX wieku dziesiątkowała ludzkość.

    W wielu zakątkach świata wciąż niebezpieczna jest też grypa, która powoduje śmierć wielu ludzi. Rocznie umiera na nią nawet 260 tys. osób. Przed zachorowaniem na tę chorobę również chronią  szczepienia. Powinno się je odnawiać co roku. W pakiecie NFZ nie istnieje pełna refundacja takiego szczepienia. Prywatna opieka medyczna Compensa MULTI Zdrowie daje taką możliwość. Jako osoba ubezpieczona masz możliwość wykonania szczepienia bezgotówkowo w jednej z rekomendowanych placówek medycznych.

    Dodatkowo w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można skorzystać ze szczepienia przeciwko WZW A i B oraz przyjąć antytoksynę przeciwtężcową. Ta druga jest szczególnie ważna, ponieważ szczepienie przeciw tężcowi należy powtarzać co 10 lat. Praktyka pokazuje jednak, że na odnowienie dawki decyduje się niewiele osób. Z tego powodu przed zarażeniem tężcem po wypadku zwykle chroni właśnie antytoksyna.

    Co to jest zdrowie?

    Zdrowie to stan organizmu, który charakteryzuje się jego ogólnym dobrostanem. Zdrowie nie jest jedynie brakiem chorób, a osoba zdrowa to taka, która jest w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i umysłowej. Powinna ona mieć także zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji społecznych.

    Pojęcie zdrowia jest bardzo szerokie, a samo zdrowie bywa kruche. Dzięki rozwojowi medycyny współczesny człowiek nie jest już narażony na wiele chorób, które zagrażały mu przez wieki. Gwałtowny rozwój technologii i zmiana trybu życia powodują jednak choroby cywilizacyjne (choroby serca i układu oddechowego, cukrzyca, otyłość, nowotwory, depresja). Przed wieloma z nich można się ustrzec, jeśli zadba się o odpowiednią dietę, higienę pracy i badania profilaktyczne. Konieczne jest też szybkie działanie zapobiegające rozwojowi chorób. Pomoże w tym prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia możliwość konsultacji u lekarza specjalisty bez czekania w długich kolejkach oraz dostęp do licznych badań diagnostycznych i badań profilaktycznych. Szybkość działania w wielu przypadkach oferuje też telemedycyna (czyli tzw. teleporady, e-wizyty oraz e-recepty). Wszystkie te usługi przysługują osobom, które zdecydowały się na ubezpieczenie zdrowotne: Compensa Zdrowie czy Compensa MULTI Zdrowie.

    Jak dbać o zdrowie?

    O zdrowie można dbać na wiele sposobów. Każdy organizm jest inny, dlatego nie ma jednej recepty na dobre zdrowie, diety odpowiedniej dla wszystkich ani uniwersalnej dyscypliny sportowej, która podobałaby się każdemu. Mimo to można wdrożyć w życie kilka prostych zasad, które pozwolą cieszyć się zdrowiem i pełnią sił dłużej.

    1. Zażywaj witaminy. Pamiętaj, że nie zawsze możesz dostarczyć ich sobie dietą. Jeden z najczęstszych niedoborów spowodowany jest brakiem odpowiedniej ilości witaminy D. W mniej słonecznych miesiącach jesienno-zimowych suplementuj ją regularnie. Jeśli jesteś wegetarianinem lub weganinem, pamiętaj też o zażywaniu witaminy B12, która pomaga wchłaniać żelazo z roślin.
    2. Unikaj używek. O ile kawa czy kakao mają (w odpowiednich ilościach) dobroczynny wpływ na organizm, o tyle alkohol i papierosy powodują groźne choroby i są częstą przyczyną uzależnień.
    3. Wysypiaj się. Sen to podstawa zdrowej psychiki i prawidłowego funkcjonowania w ciągu dnia. Długotrwały brak snu, podobnie jak stres, zwiększa ryzyko depresji.
    4. Pij dużo wody. O zdrowie powinniśmy dbać nie tylko przez dietę i sport. Równie ważne jest nawodnienie organizmu. Zapotrzebowanie na płyny u dorosłego człowieka to ok. 2 litry. Pamiętaj jednak, że możesz w nie wliczyć także zupy oraz soczyste owoce (np. arbuz, truskawki).
    5. Badaj się regularnie. To najważniejsza spośród zasad. Badania profilaktyczne pozwalają zapobiec skutkom wielu chorób oraz zatrzymać ich rozwój. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie pozwoli Ci bez opłat wykonać m.in. markery nowotworowe, badania hormonalne i bakteriologiczne, tomografię komputerową, USG piersi, jamy brzusznej oraz tarczycy, a także inne badania diagnostyczne.

    W dbaniu o zdrowie, także psychiczne, równie ważne są profilaktyka, regularne badania krwi, częste badania profilaktyczne i szybkie leczenie ewentualnych schorzeń. Pomoże w tym prywatna opieka zdrowotna, czyli ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje szybki dostęp do usług medycznych, bez konieczności oczekiwania w długiej kolejce. Nie trzeba więc obawiać się o to, czy otrzymamy pomoc na czas. A upływające dni, tygodnie, miesiące w przypadku pojawienia się problemu zdrowotnego grają na naszą niekorzyść. Warto wybrać ubezpieczenie zdrowotne i dokładnie zapoznać się z wariantami i zakresem takiej ochrony.

    Telekonsultacja – jak umówić wizytę online?

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie daje możliwość umówienia e-wizytę z lekarzem na dwa sposoby.

    1. Zaloguj się do Konta Pacjenta
    • Załóż konto na portalu https://compensa.telemedi.co/pl/login
    • Zaakceptuj Regulamin
    • Wybierz specjalizację lekarską, w ramach której chcesz odbyć e-konsultację
    • Wybierz kanał komunikacji: czat, wideorozmowa, rozmowa telefoniczna
    • Wybierz dogodny termin e-konsultacji
    1. Skontaktuj się z Infolinią Medyczną

    Zadzwoń na numer: 22 501 35 15. Po przyjęciu zamówienia na e-konsultację otrzymasz 4 wiadomości. SMS:

    • potwierdzający zamówienie e-konsultacji,
    • informujący o szczegółach konsultacji: data i godzina e-konsultacji, imię i nazwisko lekarza, wybrana forma kontaktu: czat/wideorozmowa/rozmowa telefoniczna,
    • informujący o możliwości odwołania wizyty – 30 minut przed umówioną godziną e-konsultacji,
    • informujący o zbliżającej się wizycie – 10 minut przed wyznaczoną godziną e-konsultacji.

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne − skontaktuj się z nami

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large