• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Ubezpieczenie turystyczne Voyage

    Compensa Voyage to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich w czasie podróży. Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy.

    • Ubezpieczenie turystyczne możesz zakupić online.
    • Zakres ochrony obejmuje podróże prywatne i wyjazdy służbowe.
    • Możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w placówkach prywatnych i państwowych za granicą.
    • Ubezpieczenie turysty Compensa Voyage sprawdzi się zarówno w przypadku podróży w każde miejsce na świecie.
    • Jedną polisą możesz ubezpieczyć siebie i dowolną grupę osób.
    • Ubezpieczenie turysty Compensa Voyage zawiera świadczenia dodatkowe, które nie znajdują się w Europejskiej Karcie Ubezpieczeniowej.

    Ubezpieczenie turystyczne online

    Ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage możesz kupić online. Szybko, komfortowo i bez wychodzenia z domu.

    Jak działa ubezpieczenie turystyczne online?

    Jak działa ubezpieczenie turystyczne online?

    1

    Wybierz pakiet

    Do wyboru masz 1 z 3 pakietów przy zakupie ubezpieczenia online. Zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia w każdej z opcji.

    2

    Opłać polisę

    Uzupełnij dane, zaznacz oświadczenia i opłać polisę przez PayU.

    3

    Sprawdź pocztę e-mail

    Polisa zostanie przesłana na adres mailowy wskazany podczas uzupełniania danych

    Ubezpieczenie narciarskie online

    Ubezpieczenie na narty możesz kupić online. Kliknij poniżej i przejdź na stronę.
    Dobierz zakres ochrony do swoich potrzeb i wybierz 1 z 4 pakietów.
    Nasz oferta ubezpieczenia na narty obejmuje m.in. NNW, OC, Assistance oraz ubezpieczenie Skipassa.
    Dowiedz się więcej.

    Ubezpieczenie podróżne – co obejmuje Compensa Voyage?

    Zwrot kosztów leczenia za granicą obejmuje:

    • pobyt w szpitalu,
    • badania i zabiegi (leczenie operacyjne lub leczenie ambulatoryjne),
    • pogorszenie się stanu zdrowia w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej,
    • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku,
    • honoraria i wizyty lekarskie,
    • zakup lekarstw, środków opatrunkowych, ortopedycznych przepisanych przez lekarza
    • naprawa protez,
    • poród (przed 32. tygodniem),
    • zabiegi z użyciem komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach.

    Ubezpieczenie turystyczne obejmuje szereg różnorodnych świadczeń. Zakres ubezpieczenia turysty jest zależny od wybranego wariantu.

    Podstawą ubezpieczenia są koszty leczenia i Assistance, polisę można rozszerzyć o ryzyka opłacając dodatkową składkę. Np. ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu. Taki zakres ochrony z pewnością przyda się każdemu podróżnikowi.

    NNW

    • trwały uszczerbek na zdrowiu,
    • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (również w środku lokomocji).

    Ubezpieczenie bagażu

    • zwrot wartości bagażu (bagaż podręczny i rejestrowany) w przypadku kradzieży,
    • pokrycie kosztu naprawy lub zakupu nowego przedmiotu w przypadku zniszczenia.

    Assistance

    Zakres ubezpieczenia assistance w ubezpieczeniu turystycznym Compensa Voyage obejmuje:

    • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy,
    • informacje przed podróżą,
    • przekazanie informacji osobie bliskiej,
    • pomoc informacyjną przy odtworzeniu dokumentów,
    • pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania,
    • transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania i transport powrotny do miejsca zakwaterowania,
    • transport do innego szpitala,
    • transport ubezpieczonego do RP,
    • transport zwłok do miejsca pochówku (oraz zakup trumny lub urny do 1000 euro),
    • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych o 48 h,
    • pomoc w przypadku opóźnień lotu,
    • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego, gdy jest hospitalizowany,
    • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci,
    • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi albo osobami niesamodzielnymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży (w przypadku gdy Ubezpieczony jest hospitalizowany lub zmarł),
    • wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji,
    • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu na teren RP lub kraju zamieszkania,
    • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa do wysokości Sumy Ubezpieczenia, wskazanej na Assistance,
    • zastępstwo w podróży służbowej (pokrycie kosztów podróży osoby delegowanej przez pracodawcę Ubezpieczonego na zastępstwo),
    • kontynuację zaplanowanej podróży,
    • kierowcę zastępczego,
    • pomoc tłumacza,
    • wizytę weterynaryjną związaną z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia domowego.

    OC w życiu prywatnym

    • szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.

    Zakres ubezpieczania turystycznego możesz rozszerzyć o świadczenia związane z:

    • wykonywaniem pracy umysłowej lub fizycznej,
    • amatorskim uprawianiem sportu,
    • uprawianiem sportów ekstremalnych,
    • wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu,
    • atakiem terrorystycznym lub wojną,
    • zniszczeniem wypożyczonego auta (tzw. bezpieczne wypożyczenie),
    • zniszczeniem domu lub mieszkania,
    • okolicznością upadku biura podróży podczas wycieczki (organizacja zakwaterowanie lub powrotu do Polski).

    Jeśli jesteś obcokrajowcem? Oferujemy Ci opcję ubezpieczenia na terenie RP.

    Warianty ubezpieczenia turystycznego Compensa Voyage

    Ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage daje możliwość wyboru 1 z 4 wariantów w przypadku zakupu ubezpieczenia u Agenta lub w Placówce.

    Wariant A

    Wariant B

    Wariant C

    Wariant D

    koszty leczenia

    60 000 euro

    80 000 euro

    100 000 euro

    od 25 000 zł
    do 200 000 euro

    pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne lub ambulatoryjne

    honoraria i wizyty lekarskie

    zakup lekarstw, środków opatrunkowych, ortopedycznych przepisanych przez lekarza

    komora dekompresyjna w uzasadnionych medycznie przypadkach

    leczenie stomatologiczne

    ostre stany zapalne i bólowe lub gdy jest konieczne leczenie na skutek nieszczęśliwego wypadku

    250 euro

    250 euro

    250 euro

    250 euro

    naprawa protez

    200 euro

    200 euro

    200 euro

    200 euro

    Assistance

    60 000 euro

    80 000 euro

    100 000 euro

    od 25 000 euro do 200 000 euro (SU taka sama jak na KL)

    Następstwa nieszczęśliwych wypadków

    Klauzula nr 1

    10 000 zł

    20 000 zł

    opcja

    OC w życiu prywatnym (oraz zwrot kosztów ochrony prawnej)

    Klauzula nr 2

    100 000 zł

    200 000 zł

    250 000 zł

    opcja

    Bagaż

    Klauzula nr 3

    1 000 zł

    2 000 zł

    5 000 zł

    opcja

    Skipass

    Klauzula nr 4

    opcja

    opcja

    opcja

    opcja

    Bezpieczne wypożyczenie

    Klauzula nr 5

    opcja

    opcja

    opcja

    opcja

    Zwrot kosztów leczenia na terenie RP po nieszczęśliwym wypadku

    Klauzula nr 6

    opcja

    opcja

    opcja

    opcja

    Akty terroru i wojny

    Klauzula nr 7

    opcja

    opcja

    opcja

    opcja

    Ubezpieczenie dla obcokrajowca na terenie RP

    Klauzula nr 8

    opcja

    opcja

    opcja

    opcja

    Ubezpieczenie mieszkania lub domu

    Klauzula nr 9

    opcja

    opcja

    opcja

    opcja

    Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu turystycznym Compensa Voyage

    Ubezpieczenie turystyczne – cena. Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

    Ubezpieczenie podróży nie musi dużo kosztować. Cena ubezpieczenia turystycznego zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wybranego pakietu.

    Aby dowiedzieć się, ile kosztuje ubezpieczenie na wyjazd zagranicę, skontaktuj się z naszym agentem. Możesz też obliczyć składkę poprzez zakup ubezpieczenia turystycznego online.

    Ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie turysty… Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

    Przede wszystkim należy podkreślić, że nawet najlepszy podróżnik narażony jest na niebezpieczeństwa i nieprzewidziane zdarzenia losowe. Nieszczęśliwych wypadków, zachorowania czy sytuacji kradzieży bagażu możemy doświadczyć na całym świecie. Leczenie ambulatoryjne lub hospitalizacja za granicą – takie opcje po nieszczęśliwym wypadku może umożliwić ubezpieczenie turystyczne. Załatwienie nierzadko skomplikowanych formalności za granicą bywa trudne. Zwłaszcza jeśli barierę stanowi język, a sytuacji dodatkowo towarzyszy stres.  Kolejnym problemem mogą być niemałe koszty leczenia za granicą czy też transportu medycznego. Ubezpieczenie turysty umożliwia wyjście z nawet najbardziej stresującej sytuacji podczas wyjazdu za granicę.

    Warto również mieć na uwadze, że ubezpieczenie turystyczne to nie tylko zdrowotne ubezpieczenie turysty. W ramach ubezpieczenia na wyjazd za granicę masz możliwość skorzystania także z wielu innych świadczeń (Assistance, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu).

    Najczęściej wybieraną formą zabezpieczenia w przypadku podróży po Europie jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Nie zapewnia ona jednak żadnego z powyższych świadczeń. W sytuacji pojawienia się problemu zdrowotnego poza granicami Polski również może być niewystarczająca. EKUZ daje możliwość skorzystania tylko z państwowej służby zdrowia i jedynie na zasadach panujących w danym kraju. To oznacza, że w wielu państwach za fachową pomoc lekarską będzie trzeba dopłacić. Właśnie przed tym zabezpieczy Cię ubezpieczenie turystyczne.

    Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać? Które ubezpieczenie podróży będzie dla mnie najlepsze?

    Ubezpieczenie turystyczne, jak każde inne ubezpieczenie, powinno odpowiadać na indywidualne potrzeby każdego z nas. Inne świadczenia świetnie sprawdzą się u osoby, która wybiera się w podróż dookoła świata, inne u początkującego turysty, podróżnika. Odmiennych udogodnień wymaga natomiast podróż służbowa.

    Aby wybrać odpowiednie dla siebie ubezpieczenie na wyjazd za granicę, najlepiej wziąć pod uwagę następujące czynniki:

    • miejsce podróży – czy będzie to podróż po Europie czy w inne regiony świata?
    • czas podróży – jak długo będzie trwać podróż? Jeżeli będzie to podróż dookoła świata to z pewnością
    • cel podróży – czy wyjeżdżasz za granicę jako turysta? A może jest to podróż służbowa?
    • osoby towarzyszące w podróży – czy jedziesz sam? Czy to podróż z dzieckiem? Czy poruszasz się z osobą z niepełnosprawnościami?
    • zawartość bagażu – czy zabierasz ze sobą wartościowe przedmioty? Czy będziesz miał ze sobą tylko bagaż podręczny?

    Jeśli znasz już swoje potrzeby i oczekiwania, możesz przystąpić do zakupu ubezpieczenia turystycznego online.

    Ubezpieczenie turystyczne – co powinno zawierać?

    Podróż często jest dla nas stresującym przeżyciem. Zastanawiamy się, czy jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, czy nasz bagaż podręczny zawiera wszystkie potrzebne rzeczy. Ubezpieczenie turystyczne nie powinno budzić podobnych wątpliwości. Ważne, by chroniło nas kompleksowo.

    Z tego powodu najlepszym wyborem będzie pakiet zawierający kilka różnych typów ryzyk ubezpieczeniowych.

    Compensa Voyage to połączenie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance w podróży. Takie ubezpieczenie turysty możesz dodatkowo uzupełnić o OC w życiu prywatnym, NNW czy ubezpieczenie bagażu. Warto zapoznać się z poszczególnymi wariantami ubezpieczeń i zabezpieczyć się na wypadek każdej nieprzewidzianej sytuacji.

    Podróżnik czy okazjonalny turysta? Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?

    Ubezpieczenie turystyczne w Compensie dedykowane jest każdej grupie podróżujących. To świetne ubezpieczenie na wakacje z rodziną, jak i na daleki wyjazd w pojedynkę. Osoby, które wybierają się w podróż służbową również mogą skorzystać z ubezpieczenia turystycznego Compensa Voyage.

    Poszczególne warianty ubezpieczenia dedykowane są też podróżującym o specyficznych potrzebach, np. narciarzom, sportowcom czy osobom chorym przewlekle.

    Czy mogę się ubezpieczyć, jeśli jadę za granicę do pracy?

    Compensa Voyage to ubezpieczenie, które nie jest kierowane tylko do turystów. Ochroną może być także objęta podróż służbowa. Zarówno praca umysłowa, jak i praca fizyczna mogą być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, który sprawi, że konieczne będą: transport medyczny i skorzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej. Dlatego ubezpieczenie turystyczne, uzupełnione o dodatkowe ryzyka działa także w czasie wykonywania obowiązków zawodowych.

    Co więcej, jeśli podczas służbowego wyjazdu za granicę pracownik ulegnie wypadkowi, pokryjemy koszty dojazdu osoby delegowanej na jego miejsce przez pracodawcę. Pokryjemy też koszty przejazdu osoby oddelegowanej do pracy na miejsce ubezpieczonego.

    Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne? Jak nabyć ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

    Polisę turystyczną, czyli ubezpieczenie na wyjazd za granicę możesz kupić u agenta lub na naszej stronie internetowej.

    Kup teraz ubezpieczenie turystyczne online.

    Czy ubezpieczenie turysty działa w drodze na wakacje? Czy rodzaj transportu ma wpływ na ubezpieczenie turystyczne?

    Pociąg, samolot, samochód osobowy – na miejsce możesz dotrzeć na wiele sposobów. Niezależnie, jaki transport wybierzesz, ubezpieczenie turystyczne Voyage będzie działać także w trakcie przejazdu. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie turystyczne działa tylko poza granicami kraju.

    Czy ubezpieczenie turysty obejmuje także choroby przewlekłe?

    Przy zakupie polisy ubezpieczenia turystycznego warto sprawdzić, czy obejmuje ona możliwość zaostrzenia choroby przewlekłej w czasie podróży. Należy liczyć się z ryzykiem, że podczas wyjazdu zagranicznego może dojść do pogorszenia się stanu zdrowia w związku z chorobą (np. cukrzyca, nadciśnienie). Ubezpieczenie turystyczne może być bezcenne.

    Zakres ubezpieczenia turystycznego Compensa Voyage obejmuje pomoc ubezpieczonemu w sytuacji gdy dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą.

    Czy ubezpieczenie podróżne będzie mnie chronić także w czasie uprawiania sportu? Jeśli tak, to czy mogą to być sporty wyczynowe lub sporty ekstremalne?

    Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu. W ramach dodatkowych rozszerzeń ubezpieczenie turysty w Compensie pozwala Ci zabezpieczyć się na czas uprawiania sportów takich jak:

    • sporty zimowe,
    • sporty ekstremalne.

    Czy Compensa Voyage to także ubezpieczenie narciarskie?

    Tak, ubezpieczenie turystyczne Voyage to także ubezpieczenie narciarskie. Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które amatorsko uprawiają sporty zimowe. Pamiętaj o tym, że ochroną objętę są konsekwencję zdarzeń na wyznaczonych trasach. Ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage obejmuje również sporty ekstremalne, jakimi są np.: snake glist, snowkite, snowtrikke, snowscooting, icesurfing. Warunkiem jest wykupienie rozszerzenia zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia turystycznego Compensa Voyage.

    W ramach dodatkowych ryzyk, możesz również uzupełnić swoje ubezpieczenie podróży o zabezpieczenie skipassu. Jeśli, z niezależnych od siebie powodów, nie będziesz mógł z niego skorzystać, zwrócimy Ci jego wartość do ustalonego limitu sumy ubezpieczenia.

    Co zabrać na wakacje?

    Każdy wyjazd wymaga od nas innego przygotowania. W podróż dookoła świata zabierzemy znacznie więcej rzeczy niż w podróż służbową. W przypadku krótkich wyjazdów często ogranicza nas też niewielki bagaż podręczny.

    Są jednak rzeczy, które przydadzą się w każdym miejscu i zmieszczą do każdej walizki:

    • ubrania i bielizna na zmianę,
    • środki higieny osobistej,
    • apteczka,
    • dokumenty,
    • telefon i ładowarka,
    • polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie turysty).

    Spakowanie każdej z nich nie tylko sprawi, że będziemy czuli się komfortowo w podróży, ale też pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek, np. nieprzewidzianych kosztów w podróży.

    Sprawdź inne ubezpieczenia

    NNW

    NNW

    NNW Indywidualne

    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które działa także poza granicami Polski.

    • Ochrona ubezpieczeniowa w pracy i w życiu prywatnym
    • Całodobowa ochrona w każdym miejscu na świecie
    • Wsparcie finansowe w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poważnego zachorowania
    • Wiele możliwości rozszerzenia zakresu ochrony
    • Możliwość zakupu ubezpieczenie online

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • możliwość rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    ubezpieczenie na życie z UFK

    Życie

    Compensa Maxima

    Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

    • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
    • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
    • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
    • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
    NNW

    NNW

    NNW Indywidualne

    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które działa także poza granicami Polski.

    • Ochrona ubezpieczeniowa w pracy i w życiu prywatnym
    • Całodobowa ochrona w każdym miejscu na świecie
    • Wsparcie finansowe w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poważnego zachorowania
    • Wiele możliwości rozszerzenia zakresu ochrony
    • Możliwość zakupu ubezpieczenie online

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • możliwość rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    ubezpieczenie na życie z UFK

    Życie

    Compensa Maxima

    Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

    • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
    • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
    • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
    • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large