• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Compensa Firma

     Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  dla przedsiębiorstw posiadających mienie o wartości do 15 000 000 zł i osiągających obroty do 25 000 000 zł.

     • Elastyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej dla przedstawicieli różnych branż.
     • Ubezpieczenie mienia przedsiębiorcy w szerokim zakresie od wszystkich ryzyk.
     • Ochrona Odpowiedzialności Cywilnej Przedsiębiorcy z tytułu posiadania mienia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej.
     • Ubezpieczenia dla Przedsiębiorców w związku z zatrudnianiem pracowników.

     Sprawdź, co zawiera pakiet Compensa Firma

     Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

     Przedmiot ubezpieczenia

     Budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie; środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, wartości pieniężne stanowiące własność lub (znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego przedsiębiorcy na podstawie stosownego tytułu prawnego) oraz nakłady inwestycyjne przedsiębiorcy jeśli najmuje lokal. Ubezpieczamy też mienie osób trzecich i mienie pracownicze.

     W przypadku budynków, budowli, lokali lub nakładów inwestycyjnych ochrona obejmuje również udokumentowane koszty: poszukiwania przyczyn powstania szkody i koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych lub wadliwych elementów.

     Zakres ochrony

     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia będące bezpośrednim następstwem: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, w zakresie pełnym dodatkowo dymu i sadzy, fali uderzeniowej, gradu, lawiny, osunięcia się ziemi, pękania mrozowego, przepięcia piorunowego, przewrócenia się drzew lub zawalenia budynków i budowli, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, wiatru, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi oraz powodzi.

     Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz branży w jakiej działa poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych np.:

     • aktów terroru, strajków, zamieszek i rozruchów,
     • budynków, budowli i lokali w trakcie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji i innych robót,
     • obiektów niezwiązanych trwale z gruntem lub znajdującego się w nich mienia,
     • stałych elementów zewnętrznych od uszkodzeń wskutek osuwania się zalegającego śniegu  lub lodu,
     • mienia od szkód elektrycznych,
     • maszyn od awarii,
     • mienia poza miejscem ubezpieczenia,
     • zepsucia środków obrotowych lub mienia osób trzecich,
     • utraty dokumentów niezbędnych do refundacji recept,
     • stałych oraz zwiększonych kosztów działalności,
     • wykupienia zasady proporcji,
     • pojazdów używanych podlegających rejestracji,
     • katastrofy budowlanej,
     • nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody.

     Ubezpieczenie mienia od wandalizmu

     Przedmiot ubezpieczenia:

     • nakłady inwestycyjne Ubezpieczonego przedsiębiorcy,
     • budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie innego tytułu prawnego.

     Ochroną może być też objęte mienie osób trzecich.

     Zakres ochrony

     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

     • wandalizm,
     • szkody będące następstwem zniszczenia mienia w związku z kradzieżą z włamaniem,
     • ubezpieczenie mienia od graffiti (opcja dodatkowa).

     Ubezpieczenie all risk

     Przedmiot ubezpieczenia

     • Stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy: budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, wartości pieniężne oraz nakłady inwestycyjne
     • Zamontowane na stałe na zewnątrz ubezpieczonych budynku lub budowli: markizy, rolety, siłowniki bram, zewnętrzne elementy telewizji przemysłowej itp. W przypadku ubezpieczenia budynków, budowli, lokali lub nakładów inwestycyjnych, ubezpieczeniem objęte są również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty poszukiwania przyczyn powstania szkody
     • Mienie osób trzecich i mienie pracownicze. Ubezpieczone mienie, objęte jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia. Za opłatą dodatkowej składki, wartości pieniężne w czasie transportu objęte są ochroną w każdym miejscu na terytorium Polski, w którym znalazły się w toku transportu własnego tych wartości. Mienie pracownicze ubezpieczone jest w każdym miejscu w Polsce, w którym na polecenie przedsiębiorcy świadczona jest praca przez pracownika, którego to mienie jest własnością.

     Zakres ochrony

     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia bezpośrednio wskutek wszystkich ryzyk, które nie zostały wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

     Za opłatą dodatkowej składki, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk można rozszerzyć o ryzyko powodzi, ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku mienia znajdującego się w lokalu lub na placu w miejscu ubezpieczenia.

     Dodatkowo na wniosek Ubezpieczającego, mogą zostać objęte ochroną wartości pieniężne w czasie transportu. Zakres ochrony może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe np.:

     • aktów terroru, strajków, zamieszek i rozruchów,
     • budynków, budowli i lokali w trakcie budowy, przebudowy, remontu i modernizacji i innych robót,
     • obiektów innych niż budynki/budowle nie związanych trwale z gruntem lub znajdującego się w nich mienia,
     • mienia od szkód elektrycznych
     • maszyn od awarii,
     • mienia poza miejscem ubezpieczenia,
     • zepsucia środków obrotowych lub mienia osób trzecich,
     • utraty dokumentów niezbędnych do refundacji recept
     • stałych oraz zwiększonych kosztów działalności,
     • wykupienia zasady proporcji,
     • pojazdów używanych podlegających rejestracji,
     • katastrofy budowlanej,
     • nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody,
     • zwiększenia limitu odpowiedzialności za stałe elementy wykończeniowe.

     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

     Przedmiot ubezpieczenia

     Ustawowa odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim:

     • w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności (wariant podstawowy),
     • w wariancie rozszerzonym dodatkowo z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej za produkt wprowadzany do obrotu.

     Zakres ubezpieczenia:

     Ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody m. in.:

     • w nieruchomościach (OC najemcy nieruchomości),
     • w należących do osób trzecich środkach transportu lub kontenerach podczas prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych lub wyładunkowych,
     • spowodowane przez wózki widłowe, maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym,
     • będące następstwem działania promieniowania laserowego jak również poparzenia przez substancję chemiczne w wyniku zalania,
     • wylania cieczy z systemów wodnych lub technologicznych, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych,
     • wyrządzone przez podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu pracy lub usługi

     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną o charakterze pozaumownym (OC deliktowa) jak i wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

     Ubezpieczenie NNW

     Przedmiot ubezpieczenia

     Życie i zdrowie Ubezpieczonych osób.

     Zakres ochrony

     Ochroną ubezpieczeniową objęte są nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na całym świecie powodujące:

     • trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku,
     • śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku.

     Umowę można zawrzeć w zakresie pełnym lub ograniczonym.

     • Zakres ograniczony obejmuje odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe podczas wykonywania pracy zawodowej oraz w drodze z domu do pracy i w drodze powrotnej z pracy do domu.
     • Zakres pełny obejmuje dodatkowo odpowiedzialność następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas wykonywania czynności życia prywatnego.

     Ubezpieczenie Assistance

     Umowa Assistance może być zawarta w wariancie:

     • podstawowym,
     • rozszerzonym.

     Warianty różnią się od siebie zakresem i wysokością limitów odpowiedzialności z tytułu świadczeń Assistance.

     Ochrona w ramach wariantu podstawowego obejmuje m.in. pomoc techniczną w firmie, pomoc medyczną i pomoc informacyjną. W wariancie rozszerzonym dodatkowo można skorzystać z pomocy informacyjno-organizacyjnej.

      

     Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

     Przedmiot ubezpieczenia:

     • nakłady inwestycyjne stanowiące własność przedsiębiorcy lub znajdujące się w jego posiadaniu,
     • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
     • środki obrotowe,
     • niskocenne składniki majątku,
     • wartości pieniężne (w czasie transportu i na terenie Polski).
     • mienie osób trzecich
     • mienie pracownicze (w miejscu świadczenia pracy)
     • mienie składowane na placu w miejscu ubezpieczenia
     • Stałe elementy wykończeniowe budynków lub budowli.

     Przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt elektroniczny, jeśli została zawarta umowa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód rzeczowych.

     Zakres ochrony

     W przypadku ubezpieczenia mienia zakres ochrony obejmuje:

     • kradzież z włamaniem, (w tym szkody i zniszczenia będące jej następstwem),
     • rabunku.

     W przypadku ubezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu ochrona obejmuje skutki: rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub wypadku drogowego oraz niemożności sprawowania pieczy nad tym mieniem z tytułu NNW.

     Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu (np. kradzież z wystawy).

     Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  mogą zostać włączone dodatkowe klauzule dotyczące np.:

     • mienia poza miejscem ubezpieczenia,
     • elementów zewnętrznych przymocowanych na stałe do budynku lub budowli,
     • zwiększenia limitu odpowiedzialności za stałe elementy wykończeniowe,
     • obiektów (innych niż budynki/budowle) niezwiązanych trwale z gruntem lub znajdujące się w nich mienie.

     Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

     Przedmiot ubezpieczenia

     Sprzęt elektroniczny wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej , nie starszy niż 10 lat.

     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt znajdujący się na terenie Polski, w czasie jego przemieszczania lub transportowania w obrębie miejsca ubezpieczenia. Sprzęt elektroniczny przenośny dodatkowo objęty jest ochroną ubezpieczeniową w każdym miejscu w Polsce. Warunkiem jest korzystanie ze sprzętu do wykonywania czynności służbowych.

     Zakres ochrony

     Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie zdarzenia powstałe wskutek: niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu wynikającej z niedbalstwa, wandalizmu, kradzieży z włamaniem lub rabunku, pożaru, osmalenia, przypalenia, działania sadzy lub wysokiej temperatury, wybuchu, uderzenia pioruna lub upadku statku powietrznego, zalania opadami wody bądź innymi czynnikami atmosferycznymi (np. para, mgła, mróz, wilgoć), a także innymi rodzajami cieczy,  korozją, burzy, wiatru, przypływów sztormowych, gradu, lawiny, osuwisk skalnych lub zapadania się bądź osuwania się ziemi, a także przepięcia, przetężenia lub zjawiska indukcji.

     Za opłatą dodatkowej składki, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk może zostać rozszerzone o ryzyko powodzi oraz na wniosek Ubezpieczającego do Umowy mogą zostać włączone dodatkowe klauzule np: sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia (101/1), sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych, rozszerzenia terytorialnego (102).

     Ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych oraz danych

     Ubezpieczenie stanowi rozszerzenie ochrony sprzętu elektronicznego.

     Dane oraz zewnętrzne nośniki danych są objęte ochroną ubezpieczeniową:

     • w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie,
     • w miejscu ich archiwizacji na terytorium Polski,
     • podczas transportu pomiędzy miejscem ubezpieczenia a miejscem ich archiwizacji na terytorium Polski.

     Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe bezpośrednio wskutek wszystkich ryzyk uniemożliwiających odczyt bądź zapisanie danych, o ile ich przyczyny nie zostały wyłączone w OWU.

     Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

     Przedmiot ubezpieczenia

     Zainstalowane na stałe: oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i lokali, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane lub kamienne elementy stanowiące część składową mebli, gablot, kontuarów, szklane elementy kominków, płyt grzewczych, płyt indukcyjnych, zamontowane na stałe lustra i witraże nie zabytkowe, szklane lub kamienne budowle, oszklenie reklamowe, szyldy, gabloty, tablice świetlne, rurki neonowe, lady chłodnicze, lodówki, kolektory, baterie słoneczne i baterie fotowoltaiczne, łóżka solaryjne, szyby w kabinach prysznicowych.

     Zakres ochrony

     Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem stłuczenia lub pęknięcia ubezpieczonego mienia oraz zwrot udokumentowanych kosztów:

     • ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wstawienie szyb w przypadku ich stłuczenia,
     • montażu, demontażu lub naprawy uszkodzonych instalacji świetlnych lub neonowych,
     • transportu,
     • odtworzenia znaków reklamowych i informujących na przedmiotach objętych ubezpieczeniem.

     Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo)

     Przedmiot ubezpieczenia

     Mienie stanowiące własność przedsiębiorcy lub znajdujące się w jego posiadaniu, które jest przewożone transportem drogowym wykonywanym na terenie Polski. Mienie objęte jest ubezpieczeniem: od chwili rozpoczęcia załadunku do chwili zakończenia rozładunku, w miejscu przeznaczenia w czasie niezbędnego przeładunku oraz w czasie niezbędnego przejściowego składowania (do 7 dni) na trasie transportu i w czasie przewozu.

     Zakres ochrony

     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe podczas transportu, gdy do zdarzenia doszło bezpośrednio wskutek: wypadku pojazdu mechanicznego stanowiącego środek transportu, rabunku, wandalizmu, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, wiatru, powodzi. gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, upadku na pojazd mechaniczny przedmiotu innego niż transportowany.

     Suma Ubezpieczenia powinna odpowiadać maksymalnej przewidywanej wartości mienia, które będzie przewożone na pojedynczym pojeździe mechanicznym stanowiącym środek transportu w okresie ubezpieczenia.

     Asysta prawna

     Przedmiot ubezpieczenia obejmuje zapewnienie pomocy w zakresie problemów prawnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

     Ochrona obejmuje opinie i analizy prawne sporządzane przez prawnika,  drogą elektroniczną. Udostępnienie wzorów dokumentów lub pism procesowych dotyczący opiniowanej sprawy.

     Dowiedz się więcej

     Jak dopasować zakres ochrony do prowadzonej działalności?

     Właściwemu dopasowaniu zakresu ubezpieczenia do potrzeb przedsiębiorcy służy ocena ryzyka. Przedsiębiorca zarządzając ryzykiem przedsiębiorstwa określa :

     • rodzaj prowadzonej działalności, wskazując właściwy kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności),
     • na czym polega działalność firmy i jakie procesy zachodzą w niej zachodzą,
     • mienie firmy i ewentualnie jego właściwości.

     Ponadto przedsiębiorca przedstawia możliwe do zrealizowania ryzyka wynikające z charakteru mienia i zachodzących procesów:

     • najbardziej prawdopodobne do zrealizowania,
     • najbardziej niepożądane przez przedsiębiorcę.

     Na tej podstawie pośrednik biorąc pod uwagę znajomość produktu Compensa Firma dopasuje właściwy zakres ubezpieczenia i pod poszczególne kategorie mienia dopasuje właściwy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

     Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych od ognia i innych zdarzeń losowych a ubezpieczeniem all risk?

     Standardowa polisa, czyli tzw. ubezpieczenie od ryzyk nazwanych obejmuje ochroną wyłącznie te szkody, które powstały w wyniku zdarzeń zdefiniowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Taka ochrona jest szeroka i może obejmować kilkanaście różnych zdarzeń losowych. Potrzeby klientów biznesowych potrafią być jednak większe i standardowa polisa czasami ich nie wyczerpuje. Dlatego rozwiązaniem jest all risks, czyli wariant polisy gwarantujący ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli przedsiębiorcy. Ubezpieczenie all risk zapewnia ochronę majątku od wszystkich zdarzeń losowych, które mogą wystąpić. Dotyczy to zdarzeń, które nie zostały jednoznacznie wymienione w wyłączeniach do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

      

     Sprawdź inne ubezpieczenia dla firm

     własny biznes

     Mój Biznes

     Elastyczny pakiet ubezpieczeń dla firm, których wartość majątku nie przekracza 1 000 000 złotych, a obroty są nie większe niż 5 000 000 zł. Korzyści:

     • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony, m.in. o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
     • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla właścicieli i pracowników
     • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
     leasing

     Ubezpieczenie flot samochodowych i leasingów

     Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla Twojej floty: OC, AC, Assistance, NNW, Ubezpieczenie szyb, opon, bagażu i GAP. Korzyści:

     • ubezpieczasz całą flotę w ramach jednej umowy
     • prosty sposób zawarcia ubezpieczenia
     • pomoc dedykowanego likwidatora do obsługi Twoich szkód.
     Grupowe ubezpieczenie

     Compensa Firma Życie

     Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

     • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
     • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
     • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
     • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

     Bezpieczna Grupa

     Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

     • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 3 pracowników
     • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
     • opcja dołączenia pracownika do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania
     • brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz od spadków i darowizn od wypłacanych świadczeń.

     Między Nami

     Dobrowolne ubezpieczenie życia i zdrowia dla pracowników, ich rodzin oraz dowolnych osób. Korzyści:

     • możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dobór ubezpieczeń dodatkowych
     • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, małżonka i dzieci
     • ochrona życia rodziców i teściów ubezpieczonego
     • ubezpieczenie dla osób między 18. a 55. rokiem życia.
     Pakiet zdrowotny

     Compensa MULTI Zdrowie

     Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, umożliwiające bezgotówkowy i nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej. Korzyści:

     • gwarancja ekspresowego dostępu do lekarza internisty i specjalistów
     • bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej w placówkach współpracujących z Compensą lub zwrot kosztów za świadczenia medyczne zrealizowane w innej placówce medycznej
     • zakres ochrony obejmuje pracowników oraz najbliższą rodzinę.
     własny biznes

     Mój Biznes

     Elastyczny pakiet ubezpieczeń dla firm, których wartość majątku nie przekracza 1 000 000 złotych, a obroty są nie większe niż 5 000 000 zł. Korzyści:

     • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony, m.in. o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
     • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla właścicieli i pracowników
     • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
     leasing

     Ubezpieczenie flot samochodowych i leasingów

     Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla Twojej floty: OC, AC, Assistance, NNW, Ubezpieczenie szyb, opon, bagażu i GAP. Korzyści:

     • ubezpieczasz całą flotę w ramach jednej umowy
     • prosty sposób zawarcia ubezpieczenia
     • pomoc dedykowanego likwidatora do obsługi Twoich szkód.
     Grupowe ubezpieczenie

     Compensa Firma Życie

     Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

     • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
     • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
     • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
     • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

     Bezpieczna Grupa

     Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

     • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 3 pracowników
     • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
     • opcja dołączenia pracownika do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania
     • brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz od spadków i darowizn od wypłacanych świadczeń.

     Między Nami

     Dobrowolne ubezpieczenie życia i zdrowia dla pracowników, ich rodzin oraz dowolnych osób. Korzyści:

     • możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dobór ubezpieczeń dodatkowych
     • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, małżonka i dzieci
     • ochrona życia rodziców i teściów ubezpieczonego
     • ubezpieczenie dla osób między 18. a 55. rokiem życia.
     Pakiet zdrowotny

     Compensa MULTI Zdrowie

     Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, umożliwiające bezgotówkowy i nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej. Korzyści:

     • gwarancja ekspresowego dostępu do lekarza internisty i specjalistów
     • bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej w placówkach współpracujących z Compensą lub zwrot kosztów za świadczenia medyczne zrealizowane w innej placówce medycznej
     • zakres ochrony obejmuje pracowników oraz najbliższą rodzinę.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large