• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
    Hulajnoga

    Hulajnoga, deskorolka, segway, monocykl – OC i NNW

    Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) i Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w ramach Compensa Komunikacja. Może zostać zawarte razem z ubezpieczeniem samochodu: AC lub OC.

    • Ochrona w czasie korzystania z Urządzeń Transportu Osobistego (UTO). Mogą to być: rower, rower elektryczny, monocykl, deskorolka, segway, hulajnoga czy hulajnoga elektryczna.
    • Jedna polisa, podwójna ochrona – ubezpieczenie OC i ubezpieczenie NNW.
    • Ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich. Niezależnie, czy używacie segwaya dla dzieci, hulajnogi na skatepark, hulajnogi elektrycznej czy kupiliście rowery miejskie.
    • Ubezpieczenie OC działa w przypadku szkód rzeczowych i osobowych, które spowodujesz.
    • Ubezpieczenie NNW i OC dla UTO możesz zawrzeć razem z OC lub AC samochodu.

    Ubezpieczenie na rower, hulajnogę, deskorolkę, segway

    Wypadki drogowe to domena nie tylko kierowców samochodowych. Nie zwlekaj, ubezpiecz siebie i swoich bliskich. Znajdź agenta lub zostaw numer telefonu – oddzwonimy do Ciebie.

    Zakres ubezpieczenia NNW i OC dla użytkowników UTO

    OC

    Zakres obejmuje szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym osobom w trakcie poruszania się UTO. Jeżeli poruszając się hulajnogą, zderzysz się z drugą osobą i uszkodzisz jej pojazd (np. rower), pokryjemy koszty naprawy. Ochrona OC nie dotyczy korzystania z wypożyczonych sprzętów.

    NNW

    Zakres obejmuje zdrowie i życie Ubezpieczonego w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub ze śmiercią, powstałą w wyniku nieszczęśliwego wypadku w trakcie poruszania się UTO czyli np. hulajnogą, hulajnogą elektryczną, monocyklem, monocyklem elektrycznym, deskorolką, deskorolką elektryczny, segway’em.

    Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu dla użytkownika hulajnóg, deskorolek, monocykli, segway’ów

    Kto może być ubezpieczony w ramach NNW i OC?

    Ubezpieczony w ramach NNW i OC UTO może być każdy użytkownik: hulajnogi, hulajnogi elektrycznej, roweru, roweru elektrycznego, segwayu,, monocykla, monocykla elektrycznego, deskorolki, deskorolki elektrycznej.

    W ramach NNW i OC dla UTO bez dodatkowych opłat ubezpieczasz nie tylko siebie, ale też swoich najbliższych. Wszystkich członków rodziny, z którymi wspólnie prowadzisz gospodarstwo domowe.

    Ubezpieczenie OC i NNW  jest wsparciem finansowym w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie lub jej mieniu czy doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kierowane jest zarówno do tych, którzy korzystają z rowerów miejskich czy hulajnóg elektrycznych, by dotrzeć do pracy, jak i do tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny na rowerze górskim.

    Ubezpieczenie rowerzysty, użytkownika urządzeń typu segway, monocykl bądź hulajnoga elektryczna pozwala na cieszenie się każdą jazdą. Wypadki zdarzają się przecież każdemu, a ostrożna czy bezpieczna jazda nie zawsze pozwala ich uniknąć.

    Co to jest fair play?

    Fair play (ang. sprawiedliwa gra) to jedna z najważniejszych zasad sportowej rywalizacji. Polega na przestrzeganiu regulaminu gry, powstrzymaniu się od oszustwa, przyjmowania nielegalnych wspomagaczy, a także na umiejętności godnego przegrywania.

    Zasada fair play zwykle kojarzy się z dużymi widowiskami sportowymi. W rzeczywistości jej znaczenie jest dużo szersze. Fair play można uznawać nawet podczas rekreacyjnej przejażdżki rowerem miejskim. Uczciwość w sporcie to nie tylko rezygnacja z nieuczciwych praktyk. To także umiejętność przyznania się do błędu. Niestety i to nie zawsze wystarcza. Zdarza się, że nasz błąd powoduje zniszczenie czyjegoś sprzętu. Warto mieć wtedy ubezpieczenie OC, które pomoże szybko zrekompensować wyrządzoną szkodę. Na taką potrzebę odpowiada ubezpieczenie OC dla użytkowników UTO w Compensie.

    Ubezpieczenie na hulajnogę/segway/deskorolkę – czy warto?

    Hulajnoga wyczynowa czy hulajnoga elektryczna, rower elektryczny, rower damski, rower górski czy rower miejski? A może segway lub monocykl? Wybór jest naprawdę imponujący. Jednak obok pytań związanych z kupnem urządzenia, często pojawiają się inne wątpliwości. Jak odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek zderzenia czy upadku podczas korzystania z tych urządzeń? Czy kask i ochraniacze wystarczą?

    Często mówi się o OC rowerzysty lub o ubezpieczeniu na rower. Taka forma zabezpieczenia to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się, kiedy w czasie przejazdu, uszkodzimy cudzy sprzęt. Taki niespodziewany wydatek może znacząco wpłynąć na domowy budżet, dlatego posiadanie ubezpieczenia OC jest bardzo ważne. Nie tylko w przypadku rowerzystów.

    Oferta Compensy skierowana jest także do użytkowników monocykli, deskorolek, segwayów i hulajnóg. Co więcej, Ubezpieczenie UTO to połączenie OC i NNW. Ubezpieczenie NNW będzie miało zastosowanie, gdy ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła w czasie poruszania się urządzeniem (hulajnogą elektryczną, rowerem, rowerem górskim, segwayem, deskorolką, deskorolką wyczynową czy monocyklem).

    Rower elektryczny, rower damski, rower biegowy, rower górski, rower miejski – czy ubezpieczenie OC i NNW obejmuje każde z tych urządzeń?

    Bez względu na to, czy posiadasz rower elektryczny, rower miejski, rower biegowy, rower damski czy rower górski, ubezpieczenie OC i NNW UTO jest dla Ciebie. Oferta ubezpieczenia OC i NNW w życiu prywatnym kierowana jest do wszystkich rowerzystów, również poruszających się rowerem jednokołowym (monocykl) lub monocyklem elektrycznym.

    Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje Twoich najbliższych Jeżeli korzystają one z innego urządzenia (może to być np. hulajnoga elektryczna, segway, deskorolka wyposażona w napęd elektryczny itp.), również mogą korzystać z ubezpieczenia OC i NNW. Oferta Compensy to nie tylko OC rowerzysty.

    Czy ubezpieczenie OC i ubezpieczenie NNW obejmuje również monocykle elektryczne?

    Wiemy, że ubezpieczenie rowerzysty to dziś za mało. Dlatego kierujemy swoją ofertę do użytkowników wszelkich urządzeń mających napęd elektryczny lub napęd nożny. Mogą to być hulajnogi wyczynowe, hulajnogi elektryczne, deskorolki, segwaye, rowery miejskie, rowery crossowe, damskie, jak również monocykle i monocykle elektryczne.

    Hulajnoga elektryczna czy hulajnoga wyczynowa? Czy ubezpieczenie OC i NNW dotyczy każdej hulajnogi?

    Ubezpieczenie OC i NNW w Compensie dotyczy każdej hulajnogi. Niezależnie od tego, czy korzystasz z urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny czy nożny.

    NNW – co to?

    Ubezpieczenie NNW to przede wszystkim ochrona finansowa na wypadek niespodziewanych wydatków związanych z doznaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Powrót do zdrowia po takim zdarzeniu wiąże się często z koniecznością zakupu drogich leków, rehabilitacją czy nieobecnością w pracy. W takich sytuacjach domowy budżet ratuje świadczenie wypłacane przez Towarzystw Ubezpieczeniowe.

    NNW w Compensie to m.in.:

    • świadczenie rekompensujące koszty związane z udzieleniem pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
    • zwrot kosztów lekarstw i środków opatrunkowych,
    • rekompensata finansowa w związku z pobytem w szpitalu, operacją, zabiegiem ambulatoryjnym,
    • zwrot kosztów transportu do szpitala lub ambulatorium.

    Co to jest NNW w OC?

    Ubezpieczenie NNW może istnieć jako niezależne ubezpieczenie. Przykład? NNW Indywidualne w Compensie, o którym więcej przeczytasz na stronie: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-indywidualne/ czy ubezpieczenie szkolne NNW. Są jednak także ubezpieczenia, które mogą być poszerzone o polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednym z takich ubezpieczeń jest OC. NNW w OC to właśnie takie uzupełnienie polisy.

    Ubezpieczenie UTO w Compensie jest pakietem ubezpieczeń OC i NNW. W związku z tym, żeby korzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

    OC – co to? Co to jest odpowiedzialność cywilna?

    Odpowiedzialność cywilna, czyli w skrócie OC, to ponoszenie konsekwencji działań, które wyrządzają szkodę innym. Jeśli nasze czyny (a także czyny naszego dziecka czy zwierzęcia) doprowadzają do zniszczenia czyjegoś mienia, jesteśmy zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy. Aby przywrócić rzecz do stanu z przed szkody lub umożliwić nabycie nowej

    Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń OC. Niektóre z nich są obowiązkowe, np. OC samochodowe czy OC motocykla. Inne dobrowolne, lecz niemniej ważne, np. OC w życiu prywatnym czy OC rowerzysty. Ubezpieczenie UTO w Compensie to m.in. OC na rower, hulajnogę elektryczną, segway, deskorolkę i monocykl.

    Do kiedy ubezpieczenie OC? Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC?

    Informacja taka znajduje się na polisie. Ubezpieczenie OC jest zawierane na 12 miesięcy. Istnieje również możliwość przedłużenia polisy.

    Ubezpieczenie UTO w Compensie działa w trakcie obowiązywania policy OC lub AC i wygasa razem z nią lub wraz ze zmianą właściciela pojazdu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pomimo przeniesienia własności, polisa AC nie jest rozwiązywana.

    Poznaj inne ubezpieczenia komunikacyjne

    Samochód, OC

    OC

    OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Korzyści:

    • możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki za ubezpieczenie pojazdu
    • Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do ubezpieczenia samochodu
    • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe produkty, m.in.: NNW, Powrót do Zdrowia, Assistance, Ubezpieczenie utraty zniżki, Ubezpieczenie opon, Ubezpieczenie szyb, BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód).
    Young timer

    OC

    OC MotoKlasyki

    Ubezpieczenie samochodu i motocykla, które przekroczyły 25 lat użytkowania. Korzyści:

    • zniżka nawet 70% odnosząca się do wieku samochodu lub motocykla
    • zniżka w przypadku posiadania innego samochodu oprócz MotoKlasyka
    • wsparcie finansowe w przypadku uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku (np, kolizja drogowa)
    • Suma Gwarancyjna do 5 210 000 euro.
    Motocykl

    Motocykl

    Ubezpieczenie motocykla

    Ubezpieczenie daje możliwość zabezpieczenia nie tylko jednośladu wraz z akcesoriami, ale też Twojego zdrowia. Korzyści:

    • ubezpieczenie all risk od zdarzeń, których skutkiem jest uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu
    • składka opłacana w ratach lub jednorazowo
    • Assistance motocyklowe gratis
    • ochrona w ramach OC/AC w Polsce i za granicą
    • możliwość ubezpieczenia akcesoriów motocyklowych.

    Samochód, OC

    OC

    OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Korzyści:

    • możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki za ubezpieczenie pojazdu
    • Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do ubezpieczenia samochodu
    • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe produkty, m.in.: NNW, Powrót do Zdrowia, Assistance, Ubezpieczenie utraty zniżki, Ubezpieczenie opon, Ubezpieczenie szyb, BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód).
    Young timer

    OC

    OC MotoKlasyki

    Ubezpieczenie samochodu i motocykla, które przekroczyły 25 lat użytkowania. Korzyści:

    • zniżka nawet 70% odnosząca się do wieku samochodu lub motocykla
    • zniżka w przypadku posiadania innego samochodu oprócz MotoKlasyka
    • wsparcie finansowe w przypadku uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku (np, kolizja drogowa)
    • Suma Gwarancyjna do 5 210 000 euro.
    Motocykl

    Motocykl

    Ubezpieczenie motocykla

    Ubezpieczenie daje możliwość zabezpieczenia nie tylko jednośladu wraz z akcesoriami, ale też Twojego zdrowia. Korzyści:

    • ubezpieczenie all risk od zdarzeń, których skutkiem jest uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu
    • składka opłacana w ratach lub jednorazowo
    • Assistance motocyklowe gratis
    • ochrona w ramach OC/AC w Polsce i za granicą
    • możliwość ubezpieczenia akcesoriów motocyklowych.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large