• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    NNW szkolne

    Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji.

    • Ubezpieczenie szkolne to ochrona przez cały rok, w czasie roku szkolnego i podczas wakacji.
    • Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią.
    • NNW szkolne to m.in. ubezpieczenie przedszkolne i ubezpieczenie dla ucznia szkolnego.
    • Oferta przeznaczona dla dzieci od urodzenia do 20 roku życia.
    • Ubezpieczenie można je zawrzeć jeszcze przed rozpoczęciem nauki, od razu po narodzinach.

    NNW szkolne online

    Ubezpieczenie NNW dla dziecka można zakupić online, bez wychodzenia z domu. Szybko, bezpiecznie i prosto.

    NNW szkolne − dowiedz się więcej

    Dlaczego NNW szkolne w Compensie?

    Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji. To potrzeby każdego rodzica w kwestii ubezpieczania NNW dla dzieci. NNW szkolne w Compensie to ubezpieczenie dla dziecka i młodzieży, które jest najlepszą odpowiedzią na te wymagania.

    Takie ubezpieczenie ucznia, które przeznaczone jest również dla przedszkolaków, obejmuje ewentualne wypadki w czasie drogi do lub z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w czasie nauki zdalnej oraz w życiu prywatnym, poza szkołą. Ubezpieczenie szkolne zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała, czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. NNW szkolne to także pomoc w powrocie do zdrowia po poważnym zachorowaniu, nieszczęśliwym wypadku, która obejmuje zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację oraz pomoc psychologiczną

    Compensa NNW szkolne to indywidualne ubezpieczenie, które powstało we współpracy z placówkami oświaty.

    Czy zawarcie ubezpieczenia NNW dla dziecka jest konieczne?
    Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko w ramach NNW szkolnego?
    Co warto sprawdzić przed zawarciem polisy ubezpieczenie szkolnego?
    Co powinno zawierać ubezpieczenie dla dziecka?
    Suma ubezpieczenia a wartość odszkodowania – na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW szkolne?

    Poznaj 5 niezbędnych informacji o ubezpieczeniu NNW dla dziecka.

    Jaki jest podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia szkolnego NNW w Compensie?

    Dokładnie informacje na temat tego, jaki zakres ma ubezpieczenie szkolne w Compensie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW szkolnego. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy zakresu ubezpieczenia NNW dziecka:

    • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (wypłata np. 20% sumy ubezpieczenia za 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu) – więcej informacji dotyczących wysokości świadczeń wynikających z procentowego uszczerbku na zdrowiu znajduje się w tabeli procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
    • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
    • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru,
    • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru,
    • jednorazowe świadczenie na podstawie zaświadczenia lekarskiego z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia oraz ugryzienia kleszcza (jeżeli w następstwie ugryzienia zostanie zdiagnozowana borelioza),
    • jednorazowe świadczenie na podstawie dokumentacji medycznej z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu,
    • zwrot kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego dziecka,
    • zwrot kosztów pomocy psychologa po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego dziecka (ubezpieczenie szkolne w swoim zakresie zawiera również zwrot kosztów konsultacji psychologicznych dla opiekuna prawnego po śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku),
    • zwrot kosztów poszukiwania dziecka po zaginięciu (koszty dotyczą m.in. wynajęcia detektywa, wydrukowania ulotek, zamieszczenia ogłoszenia w mediach drukowanych, w Internecie),
    • pomoc w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka,
    • zwrot kosztów korepetycji, gdy ubezpieczone dziecko nie może pobierać nauki po nieszczęśliwym wypadku (przez min. 7 dni),
    • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego dziecka (ubezpieczenie szkolne uwzględnia tu operację zleconą przez lekarza i przeprowadzoną w Polsce).

    Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony Compensa NNW szkolne?

    Ubezpieczenie NNW dla dziecka może zostać rozszerzone o liczne klauzule dodatkowe, zgodnie z potrzebami i preferencjami danej placówki oświatowej. Odpowiadając na te potrzeby, NNW dzieci w Compensie można rozszerzyć o:

    • zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego dziecka,
    • dzienne świadczenie szpitalne związane z nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego dziecka (w czasie pobytu w szpitalu w wyniku choroby zdiagnozowanej przez lekarza w trakcie trwania ubezpieczenia),
    • dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (od 5 dni pobytu w szpitalu),
    • jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego dziecka,
    • jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania na jedną z 12 chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
    • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy, która nastąpiła w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (30 nieprzerwanych dni z brakiem zdolności do nauki lub pracy),
    • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego dziecka (ubezpieczenie szkolne uwzględnia tu wydatki dotyczące zabiegów rehabilitacyjnych oraz konsultacji z rehabilitantem zleconych przez lekarza),
    • zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych (np. protezy, ortezy, aparaty ortopedyczne, gorsety i kołnierze ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, kule, laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do stałego użytkowania, wózki inwalidzkie, środki pomocnicze tj. soczewki, pomoce optyczne dla niedowidzących aparaty słuchowe, cewniki, inhalatory, poduszki i materace przeciwodleżynowe, pasy brzuszne) – wszystkie elementy wymienione są w pliku do pobrania: Załącznik nr 1 (Środki specjalne),
    • zwrot kosztów uszkodzenia sprzętu medycznego np. okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego, pomp insulinowych i innych sprzętów wspomagających podczas leczenia),
    • zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego,
    • jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku,
    • odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni w szkole (zakres obejmuje szkodę powstałą w wyniku kradzieży lub zaginięcia).

    „Dziecko w sieci”, czyli pomoc informatyczna w ramach serwisu iMe – narzędzia umożliwiającego zdalny dostęp do konsultacji IT dotyczących: diagnostyki, usuwania wirusów, odzyskiwania utraconych danych czy naprawy oprogramowania po awarii komputera, laptopa (pomoc przez cały tydzień 24 h/dobę). W zakresie także: blokada wybranych przez rodzica lub opiekuna stron www, ustawienie kontroli rodzicielskiej w przeglądarkach oraz weryfikacja odwiedzanych stron www. Wszystko w ramach ubezpieczenia NNW szkolne.

    Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

    Odpowiedź na to pytanie znajduje się powyżej, w części: Zakres. Dokładne informacje na temat zakresu znajdują się również w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ogólnie można odpowiedzieć, że przedmiotem ubezpieczenia NNW szkolnego jest życie i zdrowie dziecka w szkole i poza szkołą.

    Czy ubezpieczenie w szkole jest obowiązkowe?

    Nie. Ubezpieczenie szkolne jest całkowicie dobrowolne. Obowiązkowe jest ubezpieczenie dziecka szkolnego od następstw nieszczęśliwych wypadków i wynikających z nich kosztów leczenia w czasie wycieczek szkolnych. Ubezpieczenie dziecka NNW w szkole i poza nią to indywidualna decyzja każdego rodzica. Przed jej podjęciem należy dokładnie zapoznać z ofertą ubezpieczenia, przede wszystkim dokładnie przejrzeć Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego w miejscach, w których mowa o zakresie. Na uwagę zasługują również tabele dotyczące procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, które są źródłem wiedzy o wysokości świadczeń za poszczególne nieszczęśliwe zdarzenia. Mimo że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, warto zapoznać się z ofertą ubezpieczeń dla dzieci dostępnych na rynku i zapewnić bezpieczeństwo dziecku przez cały rok.

    Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje poza szkołą?

    Tak. Compensa NNW szkolne to ochrona również poza szkołą. Przez cały rok, w roku szkolnym i podczas wakacji, wszędzie, gdzie w danym momencie przebywa. To ochrona w każdym miejscu i rozwiązanie, które może stanowić również ubezpieczenie wycieczki szkolnej. Warto sprawdzić w zakresie ubezpieczenia szkolnego, czy dziecko ubezpieczone jest tylko w Polsce czy na także zagranicą. W przypadku Compensa NNW szkolne ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych zdarzeń na całym świecie (śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu). Decydując się na ubezpieczenie szkolne, warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia i zastrzeżenia dotyczące poszczególnych zdarzeń.

    Czy ubezpieczenie szkolne można zawrzeć tylko w szkole?

    Nie. Takie ubezpieczenie szkolne nie musi być zwarte w szkole. Każdy rodzic może poszukać NNW szkolnego na rynku. Gdy zbliża się wycieczka szkolna, konieczne jest wykupienie ubezpieczenia NNW dla dziecka, ale również wtedy rodzic może podjąć własną decyzję. Całoroczne ubezpieczenie szkolne w Compensie sprawdzi się również w tym przypadku.

    Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wakacje?

    Compensa ubezpieczenie szkolne to ochrona przez cały rok, także w czasie przerwy wakacyjnej od nauki. Okres ochrony w ramach polisy nie kończy się z ostatnim dniem roku szkolnego. Wyjazd wakacyjny nad morze, w góry czy do europejskiego kraju, zabawa na podwórku z kolegami, koleżankami, pobyt w domu – NNW szkolne obejmuje również czas wakacyjny.

    Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie szkolne?

    Okres trwania polisy zazwyczaj zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW szkolne w innej dacie, Ubezpieczający (rodzic, opiekun prawny) określa datę, która będzie stanowić początek okresu ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający nie określi tej daty, ubezpieczenie szkolne i związana z nim ochrona zaczyna się do następnego dnia po dniu zawarcia polisy.

    Ubezpieczenie szkolne a pobyt w szpitalu. Czy NNW szkolne obejmuje również pobyt w szpitalu?

    NNW szkolne Compensa daje możliwość rozszerzenia zakresu o świadczenie szpitalne. Świadczenie przyznawane jest za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku. Dodatkowo w ramach NNW szkolnego ubezpieczone dziecko może liczyć również na jednorazowe świadczenie w ramach leczenia szpitalnego, a po wyjściu ze szpitala na zwrot kosztów z tytułu ewentualnej rehabilitacji.

    Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wizyty u lekarza?

    Tak, jeżeli wizyta u lekarza związana jest z nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego dziecka. NNW szkolne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku. Te koszty  mogą być związane z udzieleniem pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po takim wypadku, pobytem w szpitalu czy rehabilitacją, na którą skierował dziecko lekarz po pobycie w szpitalu. Oprócz tego zwracamy również koszty badań, operacji i zabiegów laboratoryjnych oraz transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium. Dokładne informacje na temat zdarzeń objętych ochroną i sum ubezpieczenia, jakie zawiera ubezpieczenie szkolne w Compensie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w Klauzuli nr 1.

    Ubezpieczenie szkolne a wysokość składki – o czym należy pamiętać?

    Wybierając ubezpieczenie NNW szkolne i analizując wysokość składki, warto brać pod uwagę zakres ochrony oraz przede wszystkim wysokość sum ubezpieczenia, które są niezwykle istotne przy każdym ubezpieczeniu NNW. Dotyczy to więc również ubezpieczenia NNW szkolnego. Czasami warto zapłacić trochę więcej za szerszy zakres ochrony i wyższe sumy ubezpieczenia.

    Kwotę, którą zapłacisz za ubezpieczenie szkolne możesz sprawdzić na stronie: kalkulator ubezpieczenia szkolnego. Sprawdź warianty, zakres ochrony i składkę.

    Co to jest Suma Ubezpieczenia i co wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka?

    Suma ubezpieczenia to granica odpowiedzialności Compensy za wymienione zdarzenie. Na stronie: https://nnwszkolne.compensa.pl w poszczególnych wariantach uwzględnione zostały sumy ubezpieczenia obowiązujące w ramach polisy NNW szkolnego. To jest właśnie zakres odpowiedzialności finansowy Compensy. W podanych kwotach zwracane są np. koszty rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku dziecka. Suma ubezpieczenia i zakres ochrony to najważniejsze elementy jakie wyróżnia dobre ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Na te elementy należy przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze NNW szkolnego.

    Ubezpieczenie NNW dziecka online – czy można je nabyć w ten sposób?

    Tak. Wystarczy tylko 5 minut by nabyć ubezpieczenie szkolne dla dziecka online. Polisa zapewni całodobową ochronę przez cały rok. Takie ubezpieczenie możesz zakupić w Compensie indywidualnie, poza szkołą. Więcej szczegółów dotyczących wariantów, zakresu ochrony w danym wariancie i sum ubezpieczenia znajduje się na stronie: https://nnwszkolne.compensa.pl/ i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Jakie dokumenty są potrzebne do likwidacji szkód z ubezpieczenia NNW Szkolnego?

    Przygotowaliśmy specjalną tabelę, która odpowiada na te pytania i porządkuje wszystkie potrzebne w danym przypadku dokumenty. Tabela dotyczy też szkód zgłaszanych w ramach NNW szkolnego i NNW Indywidualnego. Więcej informacji pod linkiem: wymagane dokumenty do likwidacji do likwidacji szkód z ubezpieczenia NNW.

    Ubezpieczenie szkolne − warianty

    Zakres

    Wariant A

    Wariant B

    Wariant C

    trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

    30 000 zł

    40 000 zł

    100 0000 zł

    dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

    15 000 zł

    20 000 zł

    30 000 zł

    śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

    50 000 zł

    70 000 zł

    100 000 zł

    dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

    25 000 zł

    35 000 zł

    50 000 zł

    jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia

    jednorazowe świadczenie z wyłączeniem par.4, ust.2, pkt 18 w OWU

    200 zł

    200 zł

    200 zł

    jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

    świadczenie przysługuje, jeżeli nie został orzeczony żaden uszczerbek

    150 zł

    150 zł

    150 zł

    zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

    zwrot kosztów korepetycji, jeżeli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki przez okres co najmniej 7 dni

    500 zł

    500 zł

    500 zł

    zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

    zgodnie z par.6 pkt 22-23

    500 zł

    500 zł

    500 zł

    zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku

    200 zł

    200 zł

    200 zł

    zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW

    10 000 zł

    10 000 zł

    10 000 zł

    zwrot kosztów leczenia

    koszty leczenia, które poniósł ubezpieczony w następstwie zajścia nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia

    4 000 zł

    6 000 zł

    8 000 zł

    jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW

    świadczenie przysługuje, jeżeli przyczyną był nieszczęśliwy wypadek

    1 000 zł

    1 500 zł

    3 000 zł

    jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

    wykaz chorób zgodnie z Klauzulą szkolną par.2 pkt 9

    5 000 zł

    5 000 zł

    5 000 zł

    zwrot kosztów rehabilitacji

    4 000 zł

    6 000 zł

    8 000 zł

    zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego

    wykaz środków w załączniku nr 1

    4 000 zł
    (uszkodzenie sprzętu medycznego limit 500 zł)

    6 000 zł
    (uszkodzenie sprzętu medycznego limit 500 zł)

    8 000 zł
    (uszkodzenie sprzętu medycznego limit 500 zł)

    dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

    jeżeli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

    35 zł / dzień
    (limit 2 000 zł)

    35 zł / dzień
    (limit 2 000 zł)

    35 zł / dzień
    (limit 2 000 zł)

    jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

    3 000 zł

    5 000 zł

    10 000 zł

    „dziecko w sieci”

    pomoc informatyczna oparta o sieć serwisu informatycznego iMe

    2 zgłoszenia
    (w okresie ubezpieczenia)

    2 zgłoszenia
    (w okresie ubezpieczenia)

    2 zgłoszenia
    (w okresie ubezpieczenia)

    pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka

    1 telefon
    (w okresie ubezpieczenia)

    1 telefon
    (w okresie ubezpieczenia)

    1 telefon
    (w okresie ubezpieczenia)

    zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

    zwrot kosztów wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek

    5 000 zł

    5 000 zł

    5 000 zł

    KOSZT

    59 zł

    85 zł

    145 zł

    Sprawdź też ubezpieczenie NNW Indywidualne

    • całodobowa ochrona na całym świecie,
    • ochrona w ramach ubezpieczenia w pracy i w życiu prywatnym,
    • wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania czy trwałego uszczerbku na zdrowiu,
    • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o wiele opcji dodatkowych.
    NNW
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large