• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      własny biznes

      Mój Biznes

      Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla firm posiadających mienie o wartości do 1 000 000 zł i osiągających obroty do 5 000 000 zł.

      • Elastyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do potrzeb klientów z różnych branż
      • Możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o klauzulę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
      • Ochrona właścicieli i pracowników firmy w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
      • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu posiadania mienia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej.

      Szukasz sprawdzonego ubezpieczenia firmy?

      Sprawdź, co zawiera pakiet Mój Biznes

      Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

      Ubezpieczenie obejmuje ochroną zdarzenia powstałe w bezpośrednim następstwie: dymu, sadzy, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny osunięcia się ziemi, pożaru, przepięcia piorunowego, przewrócenia się drzew lub zawalenia budynków, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zalegania śniegu lub lodu,  zapadania się ziemi, przepięcia elektrycznego oraz powodzi.

      Dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony między innymi o klauzule:

      • obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem lub znajdującego się w nich mienia
      • mienia poza miejscem ubezpieczenia
      • zepsucia środków obrotowych lub mienia osób trzecich
      • wandalizmu
      • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
      • nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody.

      W razie szkody Compensa wypłaca odszkodowania w ramach sum i limitów oraz zakresu ubezpieczenia określonych na polisie.

      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych oraz danych

      Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność, znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczonego, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzęt nie może być starszy niż 10 lat.

      • Sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ochroną ubezpieczeniową w Polsce w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie oraz w czasie jego przemieszczania lub transportowania w obrębie tego miejsca.
      • Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie oraz w każdym miejscu w Polsce. Warunkiem jest używanie sprzętu do wykonywania czynności służbowych.

      Zakres ubezpieczenia

      Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe wskutek: niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu wynikającej z niedbalstwa (z wyłączeniem rażącego niedbalstwa), wandalizmu, kradzieży z włamaniem lub rabunku, pożaru, osmalenia, przypalenia, działania sadzy lub wysokiej temperatury, wybuchu, uderzenia pioruna lub upadku statku powietrznego,  zalania opadami wody bądź innymi czynnikami atmosferycznymi (np. para, mgła, mróz, wilgoć), a także innymi rodzajami cieczy  oraz korozją powstałą w wyniku działania ww. czynników, burzy, wiatru, przypływów sztormowych, gradu, lawiny, osuwisk skalnych lub zapadania się bądź osuwania się ziemi, przepięcia piorunowego lub elektrycznego, przetężenia lub zjawiska indukcji oraz innych ryzyk nie wyłączonych w OWU.

      Ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych oraz danych

      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód rzeczowych może zostać rozszerzone o ubezpieczenie danych oraz zewnętrznych nośników danych, na których znajdują się dane.

      Ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia bezpośrednio wskutek wszystkich ryzyk uniemożliwiających odczyt bądź zapisanie danych, o ile ich przyczyny nie zostały wyłączone w OWU.

      Dane oraz zewnętrzne nośniki danych są objęte ochroną ubezpieczeniową  w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie albo w miejscu ich archiwizacji w Polsce. Ochrona działa również  podczas transportu pomiędzy tymi miejscami.

      Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo)

      Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie:

      • stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego,
      • przewożone transportem drogowym wykonywanym na terenie Polski na ryzyko Ubezpieczonego (transport własny lub zawodowy).

      Zakres ochrony

      Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe podczas transportu mienia, jeżeli do zdarzenia doszło bezpośrednio wskutek: wypadku środka transportu, rabunku, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, wiatru, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, upadku na środek transportu przedmiotu innego niż transportowany.

      Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzulę kradzieżową

      Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia mienia w transporcie jest zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

      Ubezpieczenie Assistance

      Oferta obejmuje dwa warianty ochrony, które różnią się wysokością limitów odpowiedzialności z tytułu świadczeń Assistance oraz zakresem ubezpieczenia. Wariant:

      • podstawowy,
      • rozszerzony.

      Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń Assistance w zakresie:

      • pomocy technicznej w firmie,
      • pomocy medycznej,
      • pomocy informacyjnej,
      • pomocy informacyjno-organizacyjnej (wariant rozszerzony).

      Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

      Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

      • kradzież z włamaniem,
      • rabunek.

      Przedmiotem ubezpieczenia może być stanowiące własność ubezpieczonego przedsiębiorcy lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytuł prawnego:

      • mienie ruchome,
      • środki obrotowe,
      • mienie osób trzecich w określonym na polisie miejscu ubezpieczenia na terenie Polski,
      • mienie pracownicze na terenie Polski,
      • wartości pieniężne w miejscu ubezpieczenia oraz dodatkowo w czasie transportu.

      Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również mienie składowane na wolnym powietrzu.

      Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku jest spełnienie zabezpieczeń zgodnie z załącznika nr 1.

      Odpowiedzialność cywilna

      Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. W zależności od potrzeb klienta proponujemy 2 warianty ubezpieczenia:

      • podstawowy– w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia (z wyłączeniem szkód powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu),
      • rozszerzony – w którym podstawowy zakres ochrony zostaje rozszerzony o OC Ubezpieczonego z tytułu szkód powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt).

      Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną o charakterze pozaumownym (OC deliktowa) jak i wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

      Compensa obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego przedsiębiorcy za szkody będące następstwem zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności wynikających z OWU.

      Ochrona ubezpieczeniowa może zostać zmieniona poprzez włączenie do Umowy klauzul dodatkowych określonych w Załączniku nr 3 do OWU.

      Ubezpieczenie NNW

      Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na terenie całego świata. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest:

      • trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku,
      • śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.

      Zakres ochrony można rozszerzyć o trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu.

      Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w zakresie :

      • pełnym (wypadki powstałe podczas wykonywania pracy zawodowej, w drodze z domu do pracy i z powrotem oraz w życiu prywatnym),
      • ograniczonym (następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wykonywania pracy zawodowej oraz w drodze z domu do pracy z powrotem).

      Przedmiot ubezpieczenia firmy Mój Biznes

      Co może być przedmiotem ubezpieczenia Mój Biznes?

      Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność przedsiębiorcy lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytuł prawnego:

      • budynki,
      • budowle,
      • lokale,
      • nakłady inwestycyjne,
      • mienie ruchome w tym: maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku wartości pieniężne
      • elektronikę
      • środki obrotowe,
      • mienie osób trzecich
      • mienie pracownicze.

      Ochrona może obejmować również Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego, NNW pracodawcy i pracowników, Assistance oraz ubezpieczenie iMe.

      Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia firmy Mój Biznes?

      W zależności od branży i rodzaju działalności, ochrona ubezpieczeniowa może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta zarówno w zakresie  ubezpieczenia mienia jak też odpowiedzialności cywilnej.

      Możesz dokupić szereg dodatkowych klauzul do ubezpieczenia mienia np. ubezpieczenie:

      • mienia poza miejscem ubezpieczenia,
      • zepsucia środków dodatkowych,
      • szyb,
      • nieosiągnięcia zysku w następie szkody,
      • wandalizmu,

      Możesz skorzystać również z oferty dodatkowej dotyczącej ubezpieczenia OC, np.:

      • OC pracodawcy
      • OC najemcy mienia ruchomego
      • OC za przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń
      • OC za działania podwykonawcy.

      Sprawdź inne ubezpieczenia dla firmy

      Compensa Firma

      Pakiet przystosowany do potrzeb średniej wielkości przedsiębiorstw, których wartość majątku nie przekracza 15 000 000 zł, a obrót jest nie większy niż 25 000 000 zł. Korzyści:

      • ubezpieczenie w formule all risk (ochrona od wszelkich zdarzeń)
      • najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do potrzeb przedsiębiorstwa
      • brak ryzyk obowiązkowych
      • możliwość skorzystania z Asysty i Ochrony prawnej.
      Pakiet zdrowotny

      Compensa MULTI Zdrowie

      Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, umożliwiające bezgotówkowy i nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej. Korzyści:

      • gwarancja ekspresowego dostępu do lekarza internisty i specjalistów
      • bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej w placówkach współpracujących z Compensą lub zwrot kosztów za świadczenia medyczne zrealizowane w innej placówce medycznej
      • zakres ochrony obejmuje pracowników oraz najbliższą rodzinę.

      Bezpieczna Grupa

      Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 3 pracowników
      • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
      • opcja dołączenia pracownika do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania
      • brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz od spadków i darowizn od wypłacanych świadczeń.
      leasing

      Ubezpieczenie flot samochodowych i leasingów

      Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla Twojej floty: OC, AC, Assistance, NNW, Ubezpieczenie szyb, opon, bagażu i GAP. Korzyści:

      • ubezpieczasz całą flotę w ramach jednej umowy
      • prosty sposób zawarcia ubezpieczenia
      • pomoc dedykowanego likwidatora do obsługi Twoich szkód.

      Między Nami

      Dobrowolne ubezpieczenie życia i zdrowia dla pracowników, ich rodzin oraz dowolnych osób. Korzyści:

      • możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dobór ubezpieczeń dodatkowych
      • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, małżonka i dzieci
      • ochrona życia rodziców i teściów ubezpieczonego
      • ubezpieczenie dla osób między 18. a 55. rokiem życia.
      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large