• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
    Motocykl

    Ubezpieczenie motocykla

    Compensa Motocykle to ubezpieczenie motocykla z szerokim zakresem ochrony. W pakiecie możesz zabezpieczyć swój pojazd oraz własne zdrowie.

    • Ubezpieczenie od następstw wszelkich zdarzeń (czyli all risk), których wynikiem jest uszkodzenie, zniszczenie lub utrata Twojego pojazdu.
    • Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC/AC w Polsce i za granicą.
    • Assistance motocyklowy w razie wypadku gratis.
    • Składkę opłacasz jednorazowo lub w ratach.
    • Możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe produkty, które zapewnią maksymalny komfort i bezpieczeństwo.
    • Ubezpieczenie utraty zniżki w ramach OC/AC (jeżeli z Twojej winy zdarzy się szkoda, nie uwzględnimy tego zdarzenia przy kontynuacji polisy w Compensie).
    • Zniżka w przypadku, gdy Twój motocykl ma zainstalowane gmole lub crashpady.

    Ubezpiecz motocykl i korzystaj ze zniżek

    Ubezpieczenie motocykla to ważny element przygotowania do sezonu motocyklowego. Znajdź agenta lub zostaw numer telefonu – oddzwonimy do Ciebie.

    OC

    • ochrona poszkodowanego,
    • ochrona przed skutkami finansowymi wypadków lub kolizji, które zdarzą się z Twojej winy,
    • ochrona zarówno zniszczonego mienia (np. innego pojazdu), jak i utraty życia lub zdrowia kierującego tym pojazdem.

    Assistance

    • dwa warianty Assistance do wyboru: Baza i Rozszerzony,
    • wariant rozszerzony z możliwością modyfikacji limitu holowania i czasu wynajmu pojazdu zastępczego,
    • w ramach pojazdu zastępczego udostępniamy motocykl tej samej klasy lub samochód klasy B.

    NNW

    • świadczenia związane z uszczerbkiem na zdrowiu, pomocą psychologiczną czy rehabilitacją po nieszczęśliwym wypadku,
    • Suma Ubezpieczenia nawet do 100 000 zł,
    • możliwość rozszerzenia ochrony w ramach Powrotu do Zdrowia – pomoc medyczna po wypadku (szybka konsultacja z lekarzem specjalistą i dostęp do badań laboratoryjnych).

    NNW możesz rozszerzyć o opcję: Powrót do Zdrowia.

    AC

    • ochrona przed stratą finansową, której przyczyną może być uszkodzenie, zniszczenie czy utrata motocykla (kradzież),
    • zabezpieczenie Twojego motocykla na wypadek tzw. szkody parkingowej, gdy sprawca jest nieznany,
    • 2 warianty rozliczenia szkody: serwisowy i kosztorysowy,
    • zakres ochrony obejmuję Polskę i zagranicę,
    • możliwość rozszerzenia ochrony w ramach AC o stałą sumę ubezpieczenia, nieredukcyjną sumę ubezpieczenia czy zniesienie amortyzacji.

    W ramach AC motocykla możesz skorzystać z dwóch wariantów rozliczenia szkód:

    • wariant serwisowy to rozliczenie wartości szkody według faktury wystawionej przez autoryzowany serwis danej marki
    • wariant kosztorysowy to rozliczenie wartości szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Compensę.

    Akcesoria motocyklowe

    • możliwość ubezpieczenia odzieży: kasku, butów, rękawic, spodni, kurtki czy kombinezonu
    • ubezpieczenie akcesoriów takich jak: kufry, sakwy czy tank bagi
    • 5 Sum Ubezpieczenia do wyboru
    • możliwość ubezpieczenia akcesoriów w trakcie trwania polisy.

    Ubezpieczenie motocykla − dowiedz się więcej

    Ubezpieczenie motocykla – jaki jest podstawowy zakres ochrony Pakietu Motocykle w Compensie?

    Ubezpieczenie motocykla to wiele możliwości. Oprócz OC możesz skorzystać z takich opcji jak:

    • korzystne AC na motocykl,
    • pomocny assistance motocyklowy,
    • przydatne NNW dla motocyklisty,
    • możliwość objęcia ochroną akcesoriów.

    Ubezpieczenie OC Motocykla

    Obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego motocyklisty.

    Zakres ubezpieczenia jest zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

    A co jeśli to Tobie przydarzy się szkoda, nie z Twojej winy. Na przykład w wyniku działań czynników zewnętrznych lub w sytuacji, gdy sprawca jest nieznany? Wtedy przyda się AC na Motocykl.

    AC Motocykla

    Zakres ubezpieczenia autocasco (AC) obejmuje wszelkie zdarzenia (all risk), które powodują szkodę w Twoim pojeździe. W wyniku Twojego działania, niezależnych od Ciebie czynników zewnętrznych lub np. gdy sprawca takiej szkody jest nieznany. AC na motocykl nie różni się więc od działania ubezpieczenia AC samochodu.

    AC na motocykl chroni Cię przed stratą finansową, która wynika z uszkodzenia, zniszczenia lub nawet utraty motocykla w wyniku kradzieży. Dokładny zakres ochrony warto sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w części dotyczącej wyłączeń.

    2 warianty rozliczenia szkody w ramach AC

    W ramach AC motocykla możesz skorzystać z dwóch wariantów rozliczenia szkód. Serwisowego lub kosztorysowego. Na czym one polegają?

    • Wariant serwisowy to rozliczenie wartości szkody według faktury wystawionej przez autoryzowany serwis danej marki.
    • Wariant kosztorysowy to rozliczenie wartości szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Compensę.

    Ochrona w kraju i za granicą

    Ochrona funkcjonuje na terytorium Polski oraz za granicą, na terenie europejskich części państw należących do Unii Europejskiej (w tym Polski), Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Za europejską część Rosji uznaje się Okręg Woroneski, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski, Centralny Okręg Federalny oraz Północno-Zachodni Okręg Federalny bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi. Za europejską część Turcji uznaje się Trację.

    Ubezpieczenia motocykla (OC i AC) to Twój podstawowy zakres ochrony. Pakiet motocykle w Compensie umożliwia dodatkowe zabezpieczenie Twojego jednośladu.

    W celu zapoznania się z pełnym zakresem ubezpieczenia motocykla zachęcamy do przeczytania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które odnajdziesz w oknie „Do pobrania”.

    Zachęcamy również do kontaktu z naszą infolinią lub kontakt z Agentem Compensy, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia motocykla dopasowany do Twoich potrzeb.

    Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia motocykla?

    AC Motocykla (opcje dodatkowe)

    Ubezpieczenie AC w ramach Pakietu Motocykle daje pewną elastyczność. Możesz je odpowiednio zmodyfikować w kwestii dotyczącej sumy ubezpieczenia oraz zabezpieczyć się przed stratą finansową wynikającą ze spadającej wartości motocykla. W przypadku obu sposobów rozliczania szkody (wariant serwisowy i kosztorysowy) możesz skorzystać z opcji zniesienia tzw. amortyzacji.

    Ubezpieczenie motocykla AC w opcji rozszerzonej to:

    • stała suma ubezpieczenia,
    • nieredukcyjna suma ubezpieczenia (po wypłacie odszkodowania Twoja suma ubezpieczenie pozostanie bez zmian),
    • zniesienie amortyzacji części zamiennych (stopień zużycia części nie zostanie potrącony z odszkodowania).

    Akcesoria motocyklowe:

    Masz już ubezpieczenie OC motocykla i AC na motocykl. Jesteś ubezpieczony od skutków finansowych w wyniku Twojego działania oraz innych osób lub czynników zewnętrznych. Twój motocykl jest więc już w pełni zabezpieczony. A co z akcesoriami? Ubiorem i gadżetami, które wykorzystujesz do przechowywania rzeczy podczas jazdy?

    Mamy dla Ciebie ubezpieczenie akcesoriów motocyklowych z sumą ubezpieczenia do wyboru. Ty najlepiej znasz wartość swoich akcesoriów i wiesz, która suma będzie dla Ciebie odpowiednia. Do wyboru masz 5 opcji w zależności od wysokości Sumy Ubezpieczenia: 2 000 zł,  4 000 zł, 6 000 zł, 8 000 zł, 10 000 zł.

    Zakres ochrony w ramach powyższych sum ubezpieczenia dotyczy szkód powstałych w wyniku zdarzenia objętego ochroną AC (z wyłączeniem kradzieży). Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia AC można sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Ochroną objęte są akcesoria:

    • odzież motocyklisty, tj.: kask, buty, rękawice, spodnie, kurtka, kombinezon,
    • kufry, sakwy i tank bagi.

    Ubezpieczenie akcesoriów motocyklowych można dodać również w trakcie trwania umowy. Gdy polisa dotycząca ubezpieczenia motocykla została już zawarta, a Ty w trakcie jej trwania pomyślisz o zabezpieczeniu cennych akcesoriów. Okres ochrony akcesoriów kończy się w ostatnim dniu obowiązywania polisy AC.

    Assistance

    Assistance motocyklowe to ważny element ubezpieczenia motocykla. Przyda się z pewnością, gdy będziesz uczestnikiem kolizji, a Twój motocykl będzie wymagał holowania i naprawy w miejscu zdarzenia. To pomoc również w sytuacji braku paliwa i w razie potrzeby specjalistycznej pomocy na autostradzie.

    W przypadku Assistance motocyklowego również możesz liczyć na elastyczność w wyborze limitu holowania i liczby dni udostępnienia pojazdu zastępczego. Takie opcje masz do wyboru w wariancie rozszerzonym.

    Assistance dostępne jest w dwóch wariantach:

    • BAZA,
    • ROZSZERZONY modyfikowalny w zakresie: limitu holowania (nawet do 1500 km) oraz czasu wynajmu pojazdu zastępczego (nawet do 21 dni).

    W przypadku udostępnienia pojazdu zastępczego gwarantujemy motocykl tej samej klasy lub samochód osobowy (klasy B). Tak działa assistance.

    NNW dla motocyklisty

    Wsiadasz na motocykl. Chcesz dotrzeć do konkretnego miejsca, poczuć wolność i radość. Aby to osiągnąć, potrzebujesz bezpieczeństwa. OC, AC i Assistance zapewnią Twojemu motocyklowi niezbędną ochronę w przypadku wielu zdarzeń. Warto pamiętać również o sobie i swoim zdrowiu.

    Podróżując motocyklem jesteś narażony na ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Następstwa takiego zdarzenia mogą wyraźnie uszczuplić Twój portfel. Jak się przed tym zabezpieczyć? Z pomocą przyjdzie ubezpieczenie NNW dla motocyklisty.

    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to m.in.:

    • świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku,
    • pomoc psychologiczna po nieszczęśliwym wypadku,
    • zwrot kosztów rehabilitacji.

    Wybierz sumę ubezpieczenia. Do wyboru masz jedną z poniższych sum z możliwością zwiększenia pięciokrotnie Sumy Ubezpieczenia. W przypadku śmierci Ubezpieczonego będącego kierowcą. dostępne Sumy to: 10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł, 40 000 zł, 50 000 zł, 60 000 zł, 70 000 zł, 80 000 zł, 90 000 zł, 100 000 zł.

    To nie wszystko. Ubezpieczenie motocykla w Compensie w przypadku NNW to również opcja: Powrót do Zdrowia.

    Powrót do Zdrowia

    Po każdym wypadku czas gra na Twoją niekorzyść.  Do odzyskania pełnej sprawności potrzebujesz środków finansowych oraz szybkiej reakcji. Konieczny jest  dostęp do badań, do lekarzy i specjalistów w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

    Powrót do Zdrowia to wszechstronna pomoc medyczna dla osób poszkodowanych w wypadku. W ramach Powrotu do Zdrowia oferujemy:

    • krótki czas oczekiwania na konsultację z lekarzami specjalistami,
    • szybki dostęp do badań (rezonans magnetyczny, tomografia, RTG czy EKG),
    • dostęp do 2 500 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce.

    Czy ubezpieczenie OC motocykla jest obowiązkowe?

    Tak. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej (OC motocykla) jest podstawą poruszania się po polskich drogach. Tak samo jest w przypadku ubezpieczenia samochodu. Do tego zobowiązuje nas prawo. To obowiązkowa polisa dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC motocykla nie daje jednak pełnej ochrony pojazdu i naszego zdrowia. Dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych i osobowych związanych z innymi użytkownikami drogi, które są wynikiem naszego działania. OC zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi takich szkód. Dlatego tak ważne jest rozszerzenie swojej polisy o AC w celu zabezpieczenia również własnego pojazdu (samochodu lub motocykla), Assistance motocyklowe oraz ubezpieczenie kosztownych i funkcjonalnych akcesoriów motocyklowych. Oprócz tego masz jeszcze możliwość ubezpieczenia swojego zdrowia w razie nieszczęśliwego wypadku. Taką opcję zyskasz, jeśli dodasz do ubezpieczenia motocykla NNW.

    Kiedy przyda się AC na motocykl?

    AC Motocykla przyda się w wielu sytuacjach. Jedną z nich jest tzw. szkoda parkingowa. Wychodzisz z domu, by wybrać się na motocyklową przejażdżkę. Schodzisz na parking i dostrzegasz widoczne uszkodzenia Twojego motocykla. Niestety nie znasz okoliczności zdarzenia oraz sprawcy tego uszkodzenia. W tym przypadku przyda się ubezpieczenie AC, z którego uzyskasz środki na naprawę tej szkody. Stanowi ono świetne uzupełnienie do ubezpieczenia OC motocykla.

    Korzyści z AC na motocykla to nie tylko ochrona ubezpieczeniowa w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia motocykla. AC przyjdzie Ci z pomocą również w przypadku kradzieży. Dobrą praktyką jest dokładne sprawdzenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w poszukiwaniu ewentualnych wyłączeń. Wówczas będziesz mieć pewność, w jakich sytuacjach możesz liczyć na pomoc ubezpieczyciela. W Compensie możesz rozszerzyć swoje Autocasco na motocykl o opcje dodatkowe i ubezpieczenie akcesoriów motocyklowych.

    Czy można ubezpieczyć akcesoria motocyklowe?

    Tak. Ubezpieczenie motocykla w Compensie daje Ci możliwość objęcia ochroną części Twojego ubioru: kasku, kurtki, kombinezonu, butów, rękawic, spodni, a także sakw, kufrów czy tankbagów, w których przewozisz cenne przedmioty. Do wyboru masz różne sumy ubezpieczenia. Ty wiesz najlepiej, ile kosztują Twoje akcesoria motocyklowe. W ten sposób możesz wybrać sumę ubezpieczenia na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia cennych akcesoriów. Opcja objęcia ich ochroną to rozszerzenie AC motocykla. Warto o takim rozwiązaniu pomyśleć.

    Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla?

    Na Twoją składkę wpływ może mieć wiele czynników, m.in. wiek Twojego motocykla, jego charakterystyka (moc, pojemność, marka, model) czy dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. Kolejnym elementem wpływającym na wysokość składki jest zakres ochrony. To właśnie zakres jest najważniejszym kryterium przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia motocykla. Z pełną ochroną w pakiecie, z OC motocykla, z AC na motocykl, z Assistance, z NNW oraz z ubezpieczeniem akcesoriów zyskasz spokój i pewność wsparcia w najtrudniejszych sytuacjach. Co jeszcze?

    Dużo zależy od wyboru sum ubezpieczenia przy NNW czy akcesoriach motocyklowych. Wpływ na Twoją składkę będzie miał również wybrany wariant rozliczenia szkód w przypadku AC Motocykla oraz wariant Assistance. Warto wziąć pod uwagę zakres ochrony, dobrać sumy ubezpieczenia i zestawić to z proponowaną przez agenta składką. Wpisanie w wyszukiwarkę: najtańsze ubezpieczenie motocykla forum, ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, ubezpieczenie OC motocykla cena czy koszty ubezpieczenia motocykli nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

    Sprawdź inne ubezpieczenia komunikacyjne

    Samochód, OC

    OC

    OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Korzyści:

    • możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki za ubezpieczenie pojazdu
    • Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do ubezpieczenia samochodu
    • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe produkty, m.in.: NNW, Powrót do Zdrowia, Assistance, Ubezpieczenie utraty zniżki, Ubezpieczenie opon, Ubezpieczenie szyb, BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód).
    Young timer

    OC

    OC MotoKlasyki

    Ubezpieczenie samochodu i motocykla, które przekroczyły 25 lat użytkowania. Korzyści:

    • zniżka nawet 70% odnosząca się do wieku samochodu lub motocykla
    • zniżka w przypadku posiadania innego samochodu oprócz MotoKlasyka
    • wsparcie finansowe w przypadku uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku (np, kolizja drogowa)
    • Suma Gwarancyjna do 5 210 000 euro.
    Hulajnoga

    UTO

    Hulajnoga, deskorolka, segway, monocykl – OC i NNW

    Ubezpieczenie OC i NNW dla użytkowników takich pojazdów, jak hulajnogi, monocykle, deskorolka (także elektryczne) i segway’e. Korzyści:

    • 2 w 1, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
    • ubezpieczenie możesz dokupić d OC lub AC pojazdu mechanicznego np. samochodu
    • ochrona dla Ciebie i Twoich najbliższych

    Samochód, OC

    OC

    OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Korzyści:

    • możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki za ubezpieczenie pojazdu
    • Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do ubezpieczenia samochodu
    • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe produkty, m.in.: NNW, Powrót do Zdrowia, Assistance, Ubezpieczenie utraty zniżki, Ubezpieczenie opon, Ubezpieczenie szyb, BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód).
    Young timer

    OC

    OC MotoKlasyki

    Ubezpieczenie samochodu i motocykla, które przekroczyły 25 lat użytkowania. Korzyści:

    • zniżka nawet 70% odnosząca się do wieku samochodu lub motocykla
    • zniżka w przypadku posiadania innego samochodu oprócz MotoKlasyka
    • wsparcie finansowe w przypadku uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku (np, kolizja drogowa)
    • Suma Gwarancyjna do 5 210 000 euro.
    Hulajnoga

    UTO

    Hulajnoga, deskorolka, segway, monocykl – OC i NNW

    Ubezpieczenie OC i NNW dla użytkowników takich pojazdów, jak hulajnogi, monocykle, deskorolka (także elektryczne) i segway’e. Korzyści:

    • 2 w 1, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
    • ubezpieczenie możesz dokupić d OC lub AC pojazdu mechanicznego np. samochodu
    • ochrona dla Ciebie i Twoich najbliższych
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large