• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     ubezpieczenie-domu

     Ubezpieczenie domu

     Ubezpieczenie, z którym zadbasz o wszystkie elementy stałe i ruchome zarówno w domu, jak i na posesji. Sprawdź możliwości rozszerzenia ubezpieczenia domu i zbuduj swój kompleksowy pakiet, który pozwoli Ci spać spokojnie.

     Ubezpieczenie domu w Compensie to:

     • Ochrona w wariancie all risk lub od ognia i innych zdarzeń losowych z licznymi możliwościami rozszerzenia ochrony wedle Twoich potrzeb,
     • Ochrona także w przypadku tzw. rażącego niedbalstwa (szkód powstałych w wyniku niedopilnowania),
     • Stare traktowane jak nowe: przy wypłacie odszkodowania mienie traktowane jest jak nowe, bez względu na zużycie,
     • Ubezpieczenie sprzętu udostępnionego przez pracodawcę (komputer, telefon, tablet),
     • Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła,
     • Możliwość ubezpieczenia dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich.

     Mieszkasz tak, jak chcesz. Ubezpiecz się tak, jak potrzebujesz.

     Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie

     Dwa podejścia do ubezpieczenia domu w Compensie

     Ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane)

     Wybierając ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, oprócz podstawowego ubezpieczenia, Twój dom zostanie objęty takim zakresem ochrony, jaki został określony w liście ryzyk nazwanych. Znajdziesz ją poniżej.  Przyczyny powstania szkody (ryzyka) niewymienione na tej liście oznaczają, że nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

     Zakres:

     • deszcz
     • dym i sadza
     • fala uderzeniowa
     • grad
     • lawina
     • osunięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka
     • pożar
     • trzęsienie ziemi
     • uderzenie pioruna
     • uderzenie pojazdu
     • upadek albo przymusowe lądowanie statku powietrznego lub upadek jego części bądź przewożonego przez niego ładunku
     • wiatr
     • wybuch
     • zalanie rozumiane jako działanie wody lub innych płynów bądź pary pochodzących z instalacji, urządzeń, akwarium lub łóżka wodnego bądź opadów atmosferycznych
     • śnieg lub lód rozumiane jako działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu zalegającego na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli, domów letniskowych
     • zapadanie się ziemi.

     Ubezpieczenie domu od wszystkich ryzyk (all risk)

     Wybierając ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risk), Twój dom będzie objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich, niewyłączonych w OWU ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego, powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, w tym:

     • stłuczenie, pęknięcie mienia,
     • szkody wyrządzone przez zwierzęta inne niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży.

      

     Podstawowy zakres ubezpieczenia (all risk oraz ryzyka nazwane)

     Ochrona podstawowa w obydwóch wariantach ubezpieczenia domu

     Oba warianty ubezpieczenia domu, czyli ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk przede wszystkim obejmują:

     • powódź, o ile nie umówiono się inaczej
     • zalanie przez niezamknięte okna w domu
     • przenikanie wód gruntowych będące następstwem zdarzeń objętych umową
     • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub elektrycznej
     • katastrofę budowlaną
     • przepięcie
     • zamarznięcie wody w instalacjach, urządzeniach w domu
     • szkody powstałe podczas przeprowadzki
     • akty terroru
     • koszty odtworzenia dokumentów
     • koszty wynajmu lokalu zastępczego lub pokoju hotelowego po szkodzie
     • utratę przedmiotu ubezpieczenia wskutek decyzji administracyjnej o rozbiórce budynku
     • wandalizm
     • graffiti
     • szkody w domach mieszkalnych (do 40 lat) nieposiadających wymaganych prawem okresowych przeglądów
     • nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny psa lub kota na terenie Polski (koszty leczenia bądź, w przypadku śmierci, koszty zakupu nowego zwierzęcia)
     • rozmrożenie produktów przechowywanych w lodówkach, zamrażarkach

     Rozszerzenia zakresu ochrony – ubezpieczenie domu

     Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

     Wybierając to rozszerzenie ubezpieczenia domu, przedmiotami ubezpieczenia podlegającymi ochronie mogą być wskazane w umowie:

     • stałe elementy domu, budynku gospodarczego, budowli oraz zewnętrzne elementy domu,
     • wyposażenie (ruchomości domowe) znajdujące się w domu, budynkach gospodarczych, w budowlach,
     • przedmioty i mienie należące do gości,
     • mienie służbowe czasowo powierzone Ubezpieczonemu przez pracodawcę (np. komputery stacjonarne i przenośne, rutery, akcesoria komputerowe, drukarki, monitory,),
     • mienie ruchome, czasowo użyczone Ubezpieczonemu przez wypożyczalnię lub organizację społeczną,
     • mienie osobiste Ubezpieczonego utracone wskutek włamania do samochodu czy rabunku poza domem.

     Ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia

     Ubezpieczenie domu obejmuje ochroną mienie ruchome, które znajduje się poza określonym w umowie miejscem ubezpieczenia, od szkód powstałych na całym świecie. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie prywatne, a także służący do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej sprzęt elektroniczny, tj. przenośne odtwarzacze muzyki, e-booki, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, przenośne komputery, tablety oraz kamery.

     Ubezpieczenie mienia firmowego

     Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie firmowe, użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej, które wchodzi w skład majątku Twojej firmy. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia (ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub ubezpieczenie all risk).

     Ubezpieczenie mienia ruchomego na posesji

     Zakres ochrony obejmuje np. meble ogrodowe,  narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy lub pielęgnacji działki, donice i skrzynki do uprawy roślin, pojemniki na odpady komunalne znajdujące się na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom.

     Zakres ubezpieczenia mienia ruchomego na posesji obejmuje także mienie znajdujące się na balkonach, tarasach, loggiach.

     Ubezpieczenie mienia od stłuczenia i pęknięcia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

     Wybierając ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych, po opłaceniu dodatkowej składki masz możliwość także objęcia ochroną mienia od stłuczenia lub pęknięcia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie all risk). Czym się różnią obydwa warianty?

     Ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia obejmuje mienie należące do Ubezpieczonego. Po wystąpieniu szkody pokrywamy również koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wymianę stłuczonego lub pękniętego mienia, montażu, transportu, koszty demontażu.

     Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk) obejmuje m.in.:

     • komputery stacjonarne i przenośne, monitory,
     • sprzęt elektroniczny domowego użytku, tj. telewizory, zestawy: audio, kina domowego lub głośników, radioodbiorniki, sprzęt muzyczny,
     • telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, tablety, e-booki.

     Ubezpieczenie od stłuczenia przenośnego sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie domu obejmuje ochronę sprzętu elektronicznego od stłuczenia – np. laptop, tablet, e-book, kamera, aparat fotograficzny, konsola.

     Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie budowy, przebudowy lub rozbudowy

     Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia obejmuje zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w czasie i w związku z prowadzeniem inwestycji budowlanej. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być domy mieszkalne, budynki gospodarcze, budowle, a także narzędzia i materiały budowlane.

     Ubezpieczenie drzew i krzewów

     Zakres ochrony obejmuje  drzewa i krzewy, które znajdują się na terenie posesji, na której zlokalizowany jest ubezpieczony dom.

     Ubezpieczenie mienia od szkód wyrządzonych w Twoim mieniu przez posiadane zwierzęta domowe

     Zakres ubezpieczenia obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie mienia wskutek działania zwierząt domowych, np. psa czy kota.

     Home Assistance

     W ramach Home Assistance w razie awarii lub szkody objętej zakresem ubezpieczenia, organizujemy i pokrywamy koszty pomocy specjalisty lub zwracamy koszty takiej usługi, jeśli postanowisz znaleźć specjalistę we własnym zakresie. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszt dojazdu specjalisty lub lekarza oraz koszt robocizny lub wizyty lekarskiej. W ramach Home Assistance w ubezpieczeniu domu możesz liczyć m.in. na pomoc hydraulika, ślusarza czy szklarza.

     Ubezpieczenie dla właściciela domu i najemcy

     Wynajmujesz dom osobom trzecim?

     Ubezpiecz swoje swoje mienie w ramach ubezpieczenia domu:

    • Ubezpieczenie mieszkania wraz z jego stałymi elementami oraz mieniem ruchomym należącym do Ciebie – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – również w przypadku posiadania dodatkowych nieruchomości,

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynajmującego za szkody wyrządzone w mieniu najemcy,

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich.

    • Wynajmujesz dom od osób trzecich?

     Ubezpiecz swoje swoje mienie w ramach ubezpieczenia domu:

    • Ubezpieczenie stałych elementów domu oraz mienia ruchomego znajdującego się w wynajmowanym domu – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w wynajmowanym mieniu.    • Ochrona dla właściciela

     Wynajmujesz dom osobom trzecim?

     Ubezpiecz swoje swoje mienie w ramach ubezpieczenia domu:

    • Ubezpieczenie mieszkania wraz z jego stałymi elementami oraz mieniem ruchomym należącym do Ciebie – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – również w przypadku posiadania dodatkowych nieruchomości,

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynajmującego za szkody wyrządzone w mieniu najemcy,

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich.

    • Ochrona dla najemcy

     Wynajmujesz dom od osób trzecich?

     Ubezpiecz swoje swoje mienie w ramach ubezpieczenia domu:

    • Ubezpieczenie stałych elementów domu oraz mienia ruchomego znajdującego się w wynajmowanym domu – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w wynajmowanym mieniu.    • Pamiętaj o weryfikacji sumy ubezpieczenia na polise

     Dlaczego to jest tak ważne?

     Pamiętaj o tym, aby suma ubezpieczenia na polisie odpowiadała aktualnej wartości Twojego domu. To jedyny sposób na to, aby w razie poważnej szkody otrzymać odszkodowanie, które odpowiadać będzie całkowitej wartości Twojego mienia.

     Skontaktuj się ze swoim agentem, który odpowie na wszystkie pytania dotyczące Twojej polisy i możliwości rozszerzenia zakresu ochrony czy doubezpieczenia.

     Pamiętaj, że #SumaRobiRóżnicę!

     Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu domu w Compensie

     Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych?

     Panele fotowoltaiczne, a także kolektory słoneczne lub pompę ciepła możesz ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk (All risk). Szczegóły dotyczące obu zakresów ochrony znajdziesz powyżej oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

     Wysokość składki zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie domu w Compensie obejmuje swoim zakresem ochrony panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Jeśli są one zamontowane na budynku, cena za ubezpieczenie jest uwzględniona w składce ubezpieczenia budynku. Jeśli są zamontowane w ogrodzie, możesz je ubezpieczyć jako budowlę.

     Czy mogę ubezpieczyć saunę lub jacuzzi znajdujące się w ogrodzie mojego domu mieszkalnego?

     Tak, tego typu obiekty możemy ubezpieczyć jako budowle w zakresie od wszystkich ryzyk (All Risk) lub od ryzyk nazwanych.

     Suma ubezpieczenia mojego domu nie odzwierciedla jego aktualnej wartości. Co robić?

     Jeśli suma ubezpieczenia na Twojej polisie związanej z ubezpieczeniem domu nie odzwierciedla jego aktualnej wartości, ponieważ ceny domów są obecnie znacznie wyższe, powinieneś wykonać odpowiednie kroki, aby właściwie ubezpieczyć swój dom.

     W takiej sytuacji rozwiązaniem będzie doubezpieczenie ubezpieczonej nieruchomości do wartości rynkowej (odtworzeniowej lub rzeczywistej) budynku. W tym celu należy skontaktować się z agentem, u którego polisa została zawarta.

     Wynajmuję dom osobom trzecim. Jaka ochrona będzie dla mnie odpowiednia?

     Jeśli posiadasz dom, który wynajmujesz osobom trzecim, z pewnością chciałbyś ubezpieczyć nie tylko posiadaną nieruchomość oraz jej wyposażenie, ale także zabezpieczyć się na wypadek szkód wyrządzonych przez najemców w wynajmowanym domu.

     Jako właściciel domu mieszkalnego możesz ubezpieczyć nieruchomość, jej stałe elementy, znajdujące się w niej ruchomości domowe, mienie znajdujące się na posesji, a na wypadek szkód w wynajmowanym mieniu rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie OC wynajmującego za szkody wyrządzone w mieniu najemcy. Ponadto, ubezpieczenie domu w Compensie daje możliwość ubezpieczenia OC najemcy za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich.

     Nie mam wymaganych przeglądów instalacji w ubezpieczonym domu. Czy w przypadku szkody dostanę odszkodowanie?

     Brak przeglądu instalacji może mieć wpływ na szkodę w sytuacji, kiedy jest związek przyczynowo – skutkowy z wystąpieniem szkody. W ramach ubezpieczenia domu w Compensie, ubezpieczeniem nie są objęte szkody w domach mieszkalnych nieposiadających wymaganych przepisami prawa przeglądów z wyjątkiem domów, których wiek nie przekracza 40 lat od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

     Dokumenty do pobrania

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large