• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
    AC

    AC

    AC, czyli Autocasco to ubezpieczenie obejmujące wypłatę świadczeń w przypadku zdarzeń, których skutkiem jest uszkodzenie, zniszczenie albo utrata pojazdu. Autocasco to idealne uzupełnienie ubezpieczenia OC pojazdu.

    • Ochrona od zdarzeń, których wynikiem jest zniszczenie, uszkodzenie, utrata czy kradzież pojazdu.
    • 3 warianty rozliczenia szkody w ramach ubezpieczenia AC.
    • Zawarcie OC i AC powala na uzyskanie specjalnej zniżki.
    • Płatność składki za polisę AC – jednorazowa lub ratalna.
    • Stała suma ubezpieczenia.
    • Ubezpieczenie Assistance w wariancie Baza gratis.

    Ubezpiecz samochód i skorzystaj ze zniżki.

    W pakiecie taniej. Kup OC i AC w Compensie, aby zyskać dodatkowe zniżki! AC możesz rozszerzyć o wiele dodatkowych opcji.

    W jakich wariantach można kupić autocasco?

    Wariant serwisowy

    Wariant umożliwia obliczenie wartości szkody na podstawie faktury wystawionej przez serwis.

    Wariant warsztat partnerski

    Wariant pozwala na likwidację szkód za pośrednictwem warsztatu partnerskiego. W przypadku tego wariantu zakres ubezpieczenia jest poszerzony o usługę „door to door”.

    Wariant kosztorysowy

    Wariant polega na wypłacie odszkodowania Klientowi na podstawie kosztorysu Compensy.

    Dowiedz się więcej o AC

    Autocasco – co to jest?

    Autocasco to ubezpieczenie, które pokrywa straty związane z niespodziewanymi zdarzeniami, takimi jak:

    • zniszczenia,
    • uszkodzenia,
    • utrata (w tym m.in. kradzież).

    Na tego typu szkody często nie masz wpływu ani nie wiesz, kto jest ich sprawcą. Dzieje się tak, gdy do zdarzenia doszło np. na parkingu (tzw. szkoda parkingowa), gdy jest ona efektem wandalizmu albo zjawisk atmosferycznych (gradu, burzy, wichury). Wówczas sam musisz zapłacić za naprawę auta i ponieść finansowe konsekwencje zdarzenia. Przed takimi zdarzeniami nie chroni Cię ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

    Ubezpieczenie AC – co obejmuje?

    W ramach Autocasco Compensa:

    • zwróci Ci koszty naprawy auta,
    • jeśli utracisz samochód, wypłaci świadczenie w wysokości 70 % wartości rynkowej auta lub 70 % sumy ubezpieczenia (w przypadku kradzieży możesz otrzymać świadczenie ze stałą sumą ubezpieczenia),
    • jeśli zdecydujesz się na likwidację szkód w wariancie „Warsztat partnerski”, Autocasco zapewni usługę „door to door”, która obejmuje wynajem auta zastępczego i transport pojazdu do warsztatu.

    Usługa „door to door” świadczona jest przez warsztat partnerski wykonujący naprawę ubezpieczonego pojazdu. Polega na:

    1. wynajmie pojazdu zastępczego na czas dokonywania naprawy pojazdu (dostarczenie go „pod same drzwi”),
    2. transporcie uszkodzonego pojazdu do warsztatu partnerskiego i z powrotem, odbywającego się na terenie Polski na dystansie do 100
     km włącznie.

    Autocasco – czy warto je mieć?

    Autocasco, chociaż nie jest obowiązkowe, jest jednym z najchętniej wybieranych ubezpieczeń. Warto je mieć z kilku powodów.

    Autocasco to jedno z najbardziej uniwersalnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Niezależnie, jakim autem porusza się kierowca, na pewno nie chciałby ponosić dodatkowych, często wysokich, kosztów związanych z jego naprawą. Jednocześnie nikt nie może w pełni kontrolować bezpieczeństwa swojego pojazdu. Nie da się korzystać tylko z parkingów strzeżonych, mieć pewność, że pod nieobecność nie zostanie nam wyrządzona szkoda parkingowa. Tym bardziej nie da się kontrolować pogody, która coraz częściej powoduje poważne szkody.

    • AC przyda się w sytuacji, gdy z własnej winy spowodujesz szkodę parkingową czy kolizję z innym pojazdem.
    • Ubezpieczenie AC zapewnia nie tylko zwrot kosztów naprawy auta, ale też zawiera świadczenie z tytułu jego kradzieży. Ma to szczególne znaczenie u osób, które na co dzień poruszają się autem. Sprawna wypłata świadczenia pozwala szybko nabyć nowy pojazd i wrócić do codziennych spraw.
    • Ubezpieczenie AC można nabyć w pakiecie razem z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Takie rozwiązanie zapewni dodatkową ochronę w niższej cenie (zniżka na ubezpieczenie OC/AC w Compensie).

    Autocasco – cena. Ile kosztuje Autocasco?

    Cena za ubezpieczenie AC zależy od wielu czynników. W wyliczeniu składki istotne mogą być m.in. takie czynniki jak:

    • wartość samochodu (lub innego pojazdu),
    • suma ubezpieczenia,
    • historia ubezpieczenia Klienta (liczba polis i szkód),
    • zakres ochrony (ewentualne rozszerzenia zakresu ochrony).

    Suma ubezpieczenia – co to jest?

    Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę. Jest to więc maksymalna kwota, która może być wypłacona w ramach świadczenia za konkretne zdarzenie.

    Jak można poszerzyć zakres ochrony Autocasco?

    Zakres ochrony autocasco można poszerzyć na dwa sposoby: poprzez uzupełnienie polisy o dodatkowe ryzyka lub poprzez zakup innych ubezpieczeń komunikacyjnych, niezwiązanych bezpośrednio z Autocasco.

    Ubezpieczenie AC obejmuje pojazd wraz z jego wyposażeniem podstawowym. Z tego powodu w Compensie możesz poszerzyć zakres ochrony o dodatkowe ryzyka np.:

    Dodatkowo razem z ubezpieczeniem Autocasco wykupisz:

    • Assistance, który obejmuje organizację pomocy, kiedy pojazd np. uległ awarii.
    • NNW, które chroni kierowcę i pasażerów, jeśli w wyniku wypadku doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.
    • Ubezpieczenie Utraty Zniżki, które w przypadku wystąpienia jednej szkody na ubezpieczanym pojeździe pozwala na zachowanie zniżek ubezpieczeniowych,
    • Ubezpieczenie Opon obejmuje natychmiastową pomoc, gdy koła, opony lub dętki ulegną nagłemu zniszczeniu.
    • Ubezpieczenie Bagażu, które obejmuje wymianę lub naprawę szyb w aucie.
    • Ubezpieczenie UTO (urządzenia transportu osobistego) obejmuje OC w życiu prywatnym i NNW na czas poruszania się hulajnogą, rowerem, deskorolką, segwayem bądź monocyklem.
    • GAP, które obejmuje stratę finansową na wypadek utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

    Ile czasu na zgłoszenie szkody AC ma kierowca?

    W Compensie czas na zgłoszenie szkody AC jest zależny od jej rodzaju oraz tego, gdzie została wyrządzona. Zdarzenia, do których doszło w Polsce powinny być zgłoszone w terminie:

    • 2 dni roboczych w przypadku utraty pojazdu,
    • 5 dni roboczych w pozostałych przypadkach.

    Szkody z AC wyrządzone za granicą muszą być zgłoszone w ciągu 5 dni od powrotu do Polski.

    Jeśli istnieją powody, by przypuszczać, że szkoda jest wynikiem złamania prawa, należy również powiadomić o zdarzeniu policję. Trzeba to zrobić jak najszybciej, maksymalnie w przeciągu 12 godzin.

    Co to jest szkoda parkingowa?

    Jest to szkoda, która została wyrządzona na parkingu. Najczęściej skutkuje drobnymi zarysowaniami bądź niewielkimi wgnieceniami.

    W Compensie właściciel poszkodowanego pojazdu może otrzymać wówczas, według własnego uznania, rekompensatę finansową lub bezgotówkową naprawę pojazdu w warsztacie partnerskim. W przypadku wybrania naprawy w warsztacie partnerskim, może liczyć także na transport uszkodzonego pojazdu do warsztatu i z powrotem.

    Kolizja drogowa – co to jest?

    Kolizja drogowa to zdarzenie, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów.

    Zgodnie z prawem koszty naprawy po kolizji drogowej pokrywa sprawca zdarzenia ze swojego ubezpieczenia OC. Istnieją jednak sytuacje, które to utrudniają. Dzieje się tak np., kiedy winny ucieknie z miejsca zdarzenia i jest trudny do zidentyfikowania. Kolizja drogowa staje się wówczas dużym problemem dla właściciela poszkodowanego auta. Jej skutkiem jest długie oczekiwanie na znalezienie sprawcy lub konieczność usunięcia szkody na własną rękę.

    W lepszej sytuacji jest jedynie właściciel pojazdu, który posiada ubezpieczenie Autocasco. Może on wówczas liczyć na świadczenie pokrywające koszty koniecznych napraw. W ramach ubezpieczenia autocasco Compensa wypłaci rekompensatę lub zorganizuje naprawę pojazdu.

    Co po zdanym egzaminie na prawo jazdy? Ile kosztuje ubezpieczenie pojazdu dla młodego kierowcy?

    Zdany egzamin na prawo jazdy nie oznacza, że od razu można korzystać z przywileju jego posiadania. Po zdanym egzaminie na prawo jazdy trzeba pamiętać o jeszcze kilku formalnościach. Poniżej krok po kroku tłumaczymy, o czym powinien pamiętać młody kierowca przed wyjazdem w swoją pierwszą samodzielną przejażdżkę:

    1. Opłata za wydanie prawa jazdy. Niestety potwierdzenie zdanego egzaminu praktycznego na prawo jazdy nie wystarczy, by otrzymać dokument uprawniający do poruszania się po drodze. Za jego wydanie trzeba zapłacić. Można to zrobić bezpośrednio w urzędzie (w Starostwie Powiatowym, a w przypadku miast na prawach powiatu, także w Urzędzie Miasta) lub przelewem.
    2. Odebranie dokumentów. Kolejnym krokiem jest dostarczenie dowodu wpłaty do wydziału komunikacji i oczekiwanie na wydania prawa jazdy. Pomimo zdanego egzaminu nie możesz prowadzić samochodu do czasu odebrania dokumentu. Czas oczekiwania na jego wydanie nie powinien przekraczać 9 dni. W wyjątkowych sytuacjach proces ten może przedłużyć się nawet do 2 miesięcy.
    3. Zorganizowanie pojazdu. Po załatwieniu powyższych formalności możesz bez przeszkód prowadzić samochód. Jeśli w Twoim gospodarstwie domowym nie ma auta, z którego mógłbyś korzystać, warto rozważyć zakup własnego samochodu. Dzięki regularnemu jeżdżeniu szybko nabierzesz wprawy w kierowaniu pojazdem i poczujesz się pewniej na drodze.
    4. Ubezpieczenie pojazdu i siebie na czas podróży. Jeśli zdecydowałeś się na zakup własnego auta, musisz go zarejestrować i zadbać o jego ubezpieczenie. Prawo zobowiązuje Cię do zakupu polisy OC. Oferta ubezpieczeniowa jest jednak dużo szersza, co w przypadku młodych kierowców jest bardzo ważne. Praktyka pokazuje, że brak doświadczenia często powoduje więcej wypadków i stłuczek. Wiąże się też z mniejszą świadomością na temat tego, jak radzić sobie, np. podczas awarii samochodu. Z tego powodu warto zadbać o ubezpieczenie autocasco, które dodatkowo można wzbogacić o NNW czy Assistance. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz szansę uniknąć wydatków związanych z powrotem do zdrowia po wypadku czy kosztownych napraw w warsztacie.

    Często mówi się, że ubezpieczenie dla młodego kierowcy jest drogie. W rzeczywistości jednak nie musi tak być. Niezależnie od Twojego wieku w Compensie masz szansę na zdobycie zniżki. Możesz obniżyć wysokość swojej składki poprzez zakup pakietu ubezpieczeniowego OC z AC. Jeśli natomiast jesteś bardziej doświadczonym kierowcą, masz możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia o Ubezpieczenie do Utraty Zniżki, która sprawi, że utrzymasz przysługujące Ci zniżki niezależnie od tego, co wydarzy się w trakcie trwania polisy.

    Rozszerz AC o opcje dodatkowe

    Assistance

    Assistance

    Assistance

    Szybka i profesjonalna pomoc w ramach własnej sieci VIG Assistance. Korzyści:

    • pomoc w razie wypadku, awarii lub utraty pojazdu
    • ochrona w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą
    • 2 warianty ubezpieczenia do wyboru: Baza i Rozszerzony
    • wariant Baza dodajemy bezpłatnie do ubezpieczenia AC.
    NNW

    NNW

    NNW

    Uzupełnienie ubezpieczenia OC, AC, Assistance. NNW to ochrona zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów. Korzyści:

    • możliwość powiększenia wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
    • ochrona w kraju i poza granicami Polski
    • opcja rozszerzenia NNW o ubezpieczenie Powrót do zdrowia.
    Ochrona prawna

    Inne

    Ochrona prawna

    Pomoc w rozwiązaniu kwestii prawnych m.in. poprzez nielimitowane porady telefoniczne. Korzyści:

    • pomoc w sporządzeniu opinii prawnych na piśmie
    • dostęp do wzorów najważniejszych dokumentów prawnych
    • 2 warianty ubezpieczenia do wyboru
    • Suma Ubezpieczenia nawet 30 000 zł.
    Ubezpieczenie szyb

    Inne

    Ubezpieczenie szyb

    Ubezpieczenie umożliwia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby. Korzyści:

    • ochrona wszystkich szyb (przód, tył, boczne)
    • rozliczanie szkód w formie bezgotówkowej
    • gwarancja na wymienione lub naprawione szyby
    • Suma Ubezpiecznia 3 000 zł w okresie umowy.
    Ubezpieczenie opon

    Inne

    Ubezpieczenie opon

    Pomoc Assistance w przypadku uszkodzenia kół w Polsce i za granicą. Korzyści:

    • pomoc w przypadku uszkodzenia opon, kół, dętek
    • opcja holowania do najbliższego warsztatu
    • ochrona opon na terenie Polski i w Europie.
    Ubezpieczenie sprzętu sportowego

    Inne

    Ubezpieczenie sprzętu sportowego

    Ochrona sprzętu sportowego przewożonego samochodem, z możliwością wyboru sumy ubezpieczenia. Korzyści:

    • ubezpieczenie sprzętu w trakcie podróży samochodem
    • zakres ochrony obejmuje kradzież z włamaniem, zniszczenie czy uszkodzenie sprzętu
    • Suma Ubezpieczenia do 5 000 zł.
    Ubezpieczenie bagażu

    Inne

    Ubezpieczenie bagażu

    Ochrona przewożonych samochodem rzeczy osobistych oraz tzw. środków obrotowych. Korzyści:

    • ubezpieczenie bagażu od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
    • Suma Ubezpieczenia do 3 000 zł
    • brak wpływu na zniżki w ubezpieczeniu AC
    • ochrona bagażu na terenie Polski i za granicą.
    Oklejenie pojazdu

    Inne

    Ubezpieczenie oklejenia pojazdu

    Ubezpieczenie pokryje koszty naprawy po zdarzeniu objętym ochroną w ramach AC. Korzyści:

    • zwrot kosztu wytworzenia i umieszczenia oklejenia na pojeździe
    • ubezpieczenie od uszkodzenia oklejenia oraz zniszczenia
    • Suma Ubezpieczenia od 3 000 zł do nawet 5 000 zł w przypadku pojazdów ciężarowych
    • ochrona w Polsce i za granicą.
    GAP

    Inne

    GAP

    Dzięki ubezpieczeniu GAP, Twój pojazd nie traci na wartości w przypadku szkody. Korzyści:

    • ochrona pojazdów nowych i używanych
    • gwarantowane zabezpieczenie początkowej wartości pojazdu przez nawet 1,5 roku
    • Suma Ubezpieczenia nawet 80 000 zł
    • oferta dla samochodów, motocykli, quadów czy motorowerów.
    Assistance

    Assistance

    Assistance

    Szybka i profesjonalna pomoc w ramach własnej sieci VIG Assistance. Korzyści:

    • pomoc w razie wypadku, awarii lub utraty pojazdu
    • ochrona w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą
    • 2 warianty ubezpieczenia do wyboru: Baza i Rozszerzony
    • wariant Baza dodajemy bezpłatnie do ubezpieczenia AC.
    NNW

    NNW

    NNW

    Uzupełnienie ubezpieczenia OC, AC, Assistance. NNW to ochrona zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów. Korzyści:

    • możliwość powiększenia wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
    • ochrona w kraju i poza granicami Polski
    • opcja rozszerzenia NNW o ubezpieczenie Powrót do zdrowia.
    Ochrona prawna

    Inne

    Ochrona prawna

    Pomoc w rozwiązaniu kwestii prawnych m.in. poprzez nielimitowane porady telefoniczne. Korzyści:

    • pomoc w sporządzeniu opinii prawnych na piśmie
    • dostęp do wzorów najważniejszych dokumentów prawnych
    • 2 warianty ubezpieczenia do wyboru
    • Suma Ubezpieczenia nawet 30 000 zł.
    Ubezpieczenie szyb

    Inne

    Ubezpieczenie szyb

    Ubezpieczenie umożliwia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby. Korzyści:

    • ochrona wszystkich szyb (przód, tył, boczne)
    • rozliczanie szkód w formie bezgotówkowej
    • gwarancja na wymienione lub naprawione szyby
    • Suma Ubezpiecznia 3 000 zł w okresie umowy.
    Ubezpieczenie opon

    Inne

    Ubezpieczenie opon

    Pomoc Assistance w przypadku uszkodzenia kół w Polsce i za granicą. Korzyści:

    • pomoc w przypadku uszkodzenia opon, kół, dętek
    • opcja holowania do najbliższego warsztatu
    • ochrona opon na terenie Polski i w Europie.
    Ubezpieczenie sprzętu sportowego

    Inne

    Ubezpieczenie sprzętu sportowego

    Ochrona sprzętu sportowego przewożonego samochodem, z możliwością wyboru sumy ubezpieczenia. Korzyści:

    • ubezpieczenie sprzętu w trakcie podróży samochodem
    • zakres ochrony obejmuje kradzież z włamaniem, zniszczenie czy uszkodzenie sprzętu
    • Suma Ubezpieczenia do 5 000 zł.
    Ubezpieczenie bagażu

    Inne

    Ubezpieczenie bagażu

    Ochrona przewożonych samochodem rzeczy osobistych oraz tzw. środków obrotowych. Korzyści:

    • ubezpieczenie bagażu od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
    • Suma Ubezpieczenia do 3 000 zł
    • brak wpływu na zniżki w ubezpieczeniu AC
    • ochrona bagażu na terenie Polski i za granicą.
    Oklejenie pojazdu

    Inne

    Ubezpieczenie oklejenia pojazdu

    Ubezpieczenie pokryje koszty naprawy po zdarzeniu objętym ochroną w ramach AC. Korzyści:

    • zwrot kosztu wytworzenia i umieszczenia oklejenia na pojeździe
    • ubezpieczenie od uszkodzenia oklejenia oraz zniszczenia
    • Suma Ubezpieczenia od 3 000 zł do nawet 5 000 zł w przypadku pojazdów ciężarowych
    • ochrona w Polsce i za granicą.
    GAP

    Inne

    GAP

    Dzięki ubezpieczeniu GAP, Twój pojazd nie traci na wartości w przypadku szkody. Korzyści:

    • ochrona pojazdów nowych i używanych
    • gwarantowane zabezpieczenie początkowej wartości pojazdu przez nawet 1,5 roku
    • Suma Ubezpieczenia nawet 80 000 zł
    • oferta dla samochodów, motocykli, quadów czy motorowerów.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large