• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Zgody obowiązkowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Fundusze

    STOPA ZWROTU

    WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI

    KURSY WALUT

    Miesiąc

    Pół roku

    Rok

    3 lata

    5 lat

    Od początku

    stats

    Tutaj pojawi się wykres

    Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować

    Wykres

    Kategoria

    Dostępne w produkcie

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Akcyjne
    check
    Akcji E
    30-11-2021 16.83 -5.92 28.88 26.13 51.10 68.29 Msc / PLN
    check
    Aktywny C
    30-11-2021 40.46 -3.85 10.40 16.81 31.08 304.64 Msc / PLN
    check
    Compensa ESALIENS Akcji

    i

    UFK wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 395.81 -1.72 9.14 13.21 16.47 22.78 Dz / PLN
    check
    Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA

    i

    UFK wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 124.94 0.71 20.34 26.68 16.24 -8.82 Dz / PLN
    check
    Compensa PKO AKCJI PLUS

    i

    UFK wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 98.16 -0.32 22.10 9.76 18.41 19.39 Dz / PLN
    check
    Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
    02-12-2021 33.55 0.22 1.15 24.59 56.55 107.43 Dz / USD
    check
    C-QUADRAT ARTS Best Momentum
    02-12-2021 1309.21 -0.38 20.07 32.63 37.24 73.86 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
    02-12-2021 134.36 0.52 17.34 27.66 38.39 32.37 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
    02-12-2021 1075.02 -0.68 19.11 35.66 36.56 89.71 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
    02-12-2021 171.00 0.26 19.32 32.18 39.04 70.90 Dz / PLN
    check
    ESALIENS Akcji
    02-12-2021 395.81 -1.72 9.14 13.21 16.47 -8.57 Dz / PLN
    check
    Fundusz Akcji
    01-12-2021 36.57 -7.83 29.74 1.43 18.50 191.46 Msc / PLN
    check
    Fundusz Aktywnej Strategii

    i

    UFK wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 62.73 -0.31 7.10 10.35 7.00 -37.27 Dz / PLN
    check
    Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
    02-12-2021 70.58 -0.06 7.36 38.53 47.16 -32.90 Dz / PLN
    check
    NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
    02-12-2021 286.23 1.31 19.33 32.22 30.44 91.64 Dz / PLN
    check
    Santander Akcji Polskich
    02-12-2021 40.01 -0.50 22.99 19.11 24.49 21.39 Dz / PLN
    check
    Skarbiec Akcja
    02-12-2021 338.71 -0.26 16.73 12.82 22.34 96.59 Dz / PLN
    check
    UniKorona Akcje
    02-12-2021 246.62 -0.54 21.35 17.29 24.68 52.43 Dz / PLN

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Dłużne
    check
    Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

    i

    UFK wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 208.60 -0.32 -7.85 -2.20 4.44 96.63 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
    02-12-2021 924.19 -1.28 6.48 16.84 13.76 40.73 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
    02-12-2021 202.14 -0.38 3.68 9.29 11.21 31.23 Dz / EUR
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
    02-12-2021 122.53 -0.38 3.98 11.87 16.77 22.36 Dz / PLN
    check
    Fundusz Bezpieczny
    01-12-2021 15.72 -1.38 -5.34 -3.35 -1.37 47.82 Msc / PLN
    check
    Fundusz Gwarantowanej Strategii

    i

    UFK wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 14.25 -0.01 -0.12 1.27 4.14 42.54 Dz / PLN
    check
    Gwarantowany Compensa
    02-12-2021 30.55 0.00 0.01 0.67 1.68 49.91 Dz / PLN
    check
    NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
    02-12-2021 197.42 -0.26 1.84 13.77 16.65 69.55 Dz / PLN
    check
    NN Obligacji
    02-12-2021 333.57 -0.28 -5.17 8.34 16.19 27.47 Dz / PLN
    check
    Obligacji A
    30-11-2021 52.16 -1.26 -4.16 2.06 9.06 421.58 Msc / PLN
    check
    Portfel Konserwatywny

    i

    UFK Portfele Modelowe i Portfele Funduszowe, oferowane klientom mBanku

    02-12-2021 130.31 -0.13 -1.84 3.80 5.59 29.61 Dz / PLN
    check
    Santander Obligacji Skarbowych
    02-12-2021 21.94 -0.36 -8.62 -0.05 6.09 13.56 Dz / PLN

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Mieszane
    check
    Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU

    i

    UFK wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 166.62 -0.25 3.84 3.80 10.28 19.68 Dz / PLN
    check
    Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY

    i

    UFK wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 144.49 -0.28 8.33 4.67 10.53 -3.15 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
    02-12-2021 971.37 -0.85 13.31 28.21 20.79 94.25 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
    02-12-2021 222.26 0.04 11.46 21.63 19.94 16.90 Dz / EUR
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
    02-12-2021 122.57 0.05 10.87 23.21 22.52 22.29 Dz / PLN
    check
    Fundusz Stabilnej Strategii

    i

    UFK wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 18.49 -0.19 -3.50 -4.76 -3.64 96.53 Dz / PLN
    check
    Fundusz Zrównoważonej Strategii

    i

    UFK wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    02-12-2021 25.57 -0.18 0.66 -2.36 3.03 171.84 Dz / PLN
    check
    Fundusz Zrównoważony
    01-12-2021 25.85 -4.37 10.33 3.29 11.47 125.86 Msc / PLN
    check
    Portfel Stabilnego Wzrostu

    i

    UFK Portfele Modelowe i Portfele Funduszowe, oferowane klientom mBanku

    02-12-2021 159.21 -0.29 3.98 10.60 12.40 59.24 Dz / PLN
    check
    Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania

    i

    UFK Portfele Modelowe i Portfele Funduszowe, oferowane klientom mBanku

    02-12-2021 99.97 -1.35 -0.03 Dz / PLN
    check
    Santander Stabilnego Wzrostu
    02-12-2021 34.10 -0.41 0.80 8.46 13.93 60.09 Dz / PLN
    check
    Santander Zrównoważony
    02-12-2021 33.85 -0.32 8.60 12.42 17.90 37.99 Dz / PLN
    check
    Zrównoważony B
    30-11-2021 56.46 -3.91 4.82 11.72 23.18 464.64 Msc / PLN

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty
    check
    Compensa 2025
    02-12-2021 10.20 -0.29 -0.58 2.00 Dz / PLN
    check
    Compensa 2030
    02-12-2021 10.63 -0.28 4.11 6.30 Dz / PLN
    check
    Compensa 2035
    02-12-2021 11.08 -0.27 9.27 10.80 Dz / PLN
    check
    Compensa 2040
    02-12-2021 11.03 -0.27 8.99 10.30 Dz / PLN
    check
    Compensa 2045
    02-12-2021 11.36 -0.26 13.26 13.60 Dz / PLN
    check
    Compensa 2050
    02-12-2021 11.39 -0.26 13.22 13.90 Dz / PLN
    check
    Compensa 2055
    02-12-2021 11.31 -0.26 12.99 13.10 Dz / PLN
    check
    Compensa 2060
    02-12-2021 11.40 -0.26 13.32 14.00 Dz / PLN
    check
    Compensa 2065
    02-12-2021 9.98 0.00 -0.20 Dz / PLN

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

    Aktualności

    4 stycznia 2021

    Połączenie dwóch subfunduszy Santander

    Uprzejmie informujemy o połączeniu subfunduszu Santander Akcji Polskich i subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschod…

    15 października 2020

    Zamknięcie funduszu UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR)

    Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Retu…

    22 września 2020

    Zmiany nazw czterech funduszy

    Informujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:…

    4 stycznia 2021

    Połączenie dwóch subfunduszy Santander

    Uprzejmie informujemy o połączeniu subfunduszu Santander Akcji Polskich i subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschod…

    15 października 2020

    Zamknięcie funduszu UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR)

    Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Retu…

    22 września 2020

    Zmiany nazw czterech funduszy

    Informujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:…

    Dokumenty do pobrania

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large