• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Fundusze

    STOPA ZWROTU

    WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI

    KURSY WALUT

    Miesiąc

    Pół roku

    Rok

    3 lata

    5 lat

    Od początku

    stats

    Tutaj pojawi się wykres

    Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować

    Wykres

    Kategoria

    Dostępne w produkcie

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Akcyjne
    check
    Akcji E
    01-05-2022 14.26 -10.68 -5.69 1.90 3.16 42.59 Msc / PLN
    check
    Aviva Investors Małych Spółek
    18-05-2022 174.96 0.32 -14.03 34.04 -4.94 31.03 Dz / PLN
    check
    Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
    18-05-2022 24.63 0.00 -29.06 -14.60 3.41 52.25 Dz / USD
    check
    C-QUADRAT ARTS Best Momentum
    18-05-2022 1328.61 -0.42 11.32 34.74 33.63 76.43 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
    18-05-2022 140.62 -0.31 12.33 33.54 32.01 38.54 Dz / PLN
    check
    ESALIENS Akcji
    18-05-2022 318.43 0.24 -19.27 -9.41 -20.52 -26.44 Dz / PLN
    check
    Fundusz Akcji
    01-05-2022 30.25 -11.78 -10.84 -15.96 -22.02 141.08 Msc / PLN
    check
    Investor Akcji Dużych Spółek
    18-05-2022 590.75 -1.30 -10.43 33.69 45.12 87.53 Dz / PLN
    check
    Investor Gold Otwarty
    18-05-2022 167.81 -0.49 -6.02 25.72 13.84 -17.20 Dz / PLN
    check
    Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
    18-05-2022 55.62 -1.70 -19.20 5.32 4.82 -47.12 Dz / PLN
    check
    NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

    i

    ESG

    18-05-2022 305.01 -1.56 14.30 31.73 37.88 104.21 Dz / PLN
    check
    PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
    18-05-2022 282.39 -0.30 -14.66 Dz / PLN
    check
    PKO Akcji Plus
    18-05-2022 87.43 -0.06 -18.33 Dz / PLN
    check
    PKO Technologii i Innowacji Globalny
    18-05-2022 348.48 -3.47 -22.17 Dz / PLN
    check
    PZU Akcji Rynków Wschodzących
    18-05-2022 54.52 0.46 -12.82 9.04 Dz / PLN
    check
    RS Portfel Agresywny
    18-05-2022 172.19 -1.12 -8.09 9.83 3.39 64.42 Dz / PLN
    check
    Santander Akcji Polskich
    18-05-2022 33.58 -0.03 -12.21 0.90 -10.14 1.88 Dz / PLN
    check
    Skarbiec Akcja
    18-05-2022 259.92 -0.32 -20.49 -10.45 -21.22 50.86 Dz / PLN
    check
    UniKorona Akcje
    18-05-2022 203.13 -0.23 -10.65 -1.77 -11.87 25.55 Dz / PLN
    check
    VIG C-QUADRAT Akcji
    18-05-2022 79.97 -0.42 -20.19 Dz / PLN
    check
    VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
    18-05-2022 80.49 -1.89 -20.25 Dz / PLN
    check
    VIG C-QUADRAT GreenStars ESG

    i

    ESG

    18-05-2022 92.82 0.08 -7.17 Dz / PLN

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Dłużne
    check
    Aviva Investors Obligacji
    18-05-2022 197.22 -0.32 -19.87 -16.70 -13.28 2.15 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
    18-05-2022 918.00 -0.06 3.91 10.85 16.40 39.79 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
    18-05-2022 199.04 0.03 0.67 3.41 6.06 29.22 Dz / EUR
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
    18-05-2022 122.77 0.05 2.58 7.10 13.02 22.60 Dz / PLN
    check
    ESALIENS Oszczędnościowy
    18-05-2022 277.85 -0.47 -1.82 0.45 3.94 17.91 Dz / PLN
    check
    Fundusz Bezpieczny
    01-05-2022 14.42 -2.88 -12.25 -11.33 -9.61 35.60 Msc / PLN
    check
    Fundusz Stabilnej Strategii
    18-05-2022 17.36 -0.13 -8.48 -10.06 -10.33 84.58 Dz / PLN
    check
    Gwarantowany Compensa
    18-05-2022 30.62 0.00 0.21 0.66 1.64 50.22 Dz / PLN
    check
    NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

    i

    ESG

    18-05-2022 179.16 -0.71 -9.57 -1.44 2.30 53.86 Dz / PLN
    check
    NN Obligacji
    18-05-2022 302.50 -0.03 -13.37 -3.50 2.34 15.59 Dz / PLN
    check
    Obligacji A
    01-05-2022 48.00 -2.70 -12.32 -6.78 -1.36 379.99 Msc / PLN
    check
    Portfel Konserwatywny
    18-05-2022 125.55 -0.06 -5.40 -1.20 2.27 24.88 Dz / PLN
    check
    PZU Oszczędnościowy
    18-05-2022 77.92 -0.06 -3.90 -1.34 2.54 17.01 Dz / PLN
    check
    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
    18-05-2022 152.02 -0.07 -17.62 -9.97 -5.25 18.94 Dz / PLN
    check
    RS Portfel Konserwatywny
    18-05-2022 127.09 -0.06 -4.69 0.87 4.93 27.09 Dz / PLN
    check
    Santander Obligacji Skarbowych
    18-05-2022 20.04 -0.25 -14.94 -10.01 -5.11 3.73 Dz / PLN
    check
    Unikorona Obligacje
    18-05-2022 305.51 -0.17 -20.40 -13.60 -9.99 7.38 Dz / PLN
    check
    UniProfit Plus
    18-05-2022 1768.53 -0.05 -4.51 -1.56 3.07 11.63 Dz / PLN
    check
    VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
    18-05-2022 101.50 0.04 1.51 Dz / PLN
    check
    VIG C-QUADRAT Konserwatywny
    18-05-2022 98.12 -0.08 -1.49 Dz / PLN
    check
    VIG C-QUADRAT Obligacji
    18-05-2022 86.77 -0.01 -9.56 Dz / PLN
    check
    VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
    18-05-2022 98.83 -0.01 -0.91 Dz / PLN

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Aktywnej alokacji
    check
    Allianz Aktywnej Alokacji
    18-05-2022 114.93 -0.40 -16.70 21.94 9.33 -4.42 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
    18-05-2022 1034.27 -0.11 4.40 29.48 28.01 82.52 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
    18-05-2022 170.22 -0.18 6.27 32.10 28.16 70.12 Dz / PLN
    check
    Fundusz Aktywnej Strategii
    18-05-2022 54.83 -0.29 -11.84 -3.47 -12.65 -45.17 Dz / PLN

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Mieszane
    check
    Aktywny C
    01-05-2022 35.63 -6.70 -10.35 -0.15 3.23 256.31 Msc / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
    18-05-2022 963.65 0.02 4.80 23.90 20.89 92.71 Dz / PLN
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
    18-05-2022 221.75 0.10 3.11 18.89 13.57 16.63 Dz / EUR
    check
    C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
    18-05-2022 124.11 0.12 4.73 21.36 18.60 23.83 Dz / PLN
    check
    Fundusz Gwarantowanej Strategii
    18-05-2022 14.10 -0.20 -1.23 -0.39 2.42 40.99 Dz / PLN
    check
    Fundusz Zrównoważonej Strategii
    18-05-2022 22.58 -0.19 -12.09 -12.64 -15.45 140.07 Dz / PLN
    check
    Fundusz Zrównoważony
    01-05-2022 22.52 -7.15 -11.41 -9.90 -11.62 96.76 Msc / PLN
    check
    PKO Zrównoważony
    18-05-2022 133.56 -0.40 -14.16 Dz / PLN
    check
    Portfel Stabilnego Wzrostu
    18-05-2022 148.79 -0.48 -5.95 2.36 1.93 48.81 Dz / PLN
    check
    Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania

    i

    ESG

    18-05-2022 90.54 -0.73 -9.46 Dz / PLN
    check
    RS Portfel Stabilnego Wzrostu
    18-05-2022 156.06 -0.49 -4.79 5.91 7.53 56.06 Dz / PLN
    check
    RS Portfel Zrównoważony
    18-05-2022 159.74 -0.80 -5.79 8.92 7.23 59.74 Dz / PLN
    check
    Santander Stabilnego Wzrostu
    18-05-2022 30.05 -0.53 -14.53 -5.59 -5.95 41.08 Dz / PLN
    check
    Santander Zrównoważony
    18-05-2022 29.32 -0.85 -11.93 -3.01 -7.10 19.53 Dz / PLN
    check
    UniKorona Zrównoważony
    18-05-2022 306.28 -0.27 -17.89 -5.81 -7.24 19.69 Dz / PLN
    check
    UniStabilny Wzrost
    18-05-2022 166.18 -0.22 -18.77 -7.42 -5.09 17.30 Dz / PLN
    check
    Zrównoważony B
    01-05-2022 50.40 -5.17 -11.38 -2.53 1.93 403.98 Msc / PLN

    Nazwa UFK

    Na dzień

    i

    Data ostatniej wyceny

    Wartość

    i

    Wartość ostatniej wyceny

    Zmiana

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny

    Rok

    i

    Procentowa roczna zmiana wartości jednostki

    3 lata

    i

    Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki

    5 lat

    i

    Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki

    Od pocz.

    i

    Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny

    Wycena/waluta

    Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty
    check
    Compensa 2025
    18-05-2022 9.04 0.00 -13.16 -9.60 Dz / PLN
    check
    Compensa 2030
    18-05-2022 9.32 -0.11 -12.16 -6.80 Dz / PLN
    check
    Compensa 2035
    18-05-2022 9.60 -0.41 -11.28 -4.00 Dz / PLN
    check
    Compensa 2040
    18-05-2022 9.57 -0.31 -11.22 -4.30 Dz / PLN
    check
    Compensa 2045
    18-05-2022 9.73 -0.51 -10.73 -2.70 Dz / PLN
    check
    Compensa 2050
    18-05-2022 9.78 -0.41 -10.60 -2.20 Dz / PLN
    check
    Compensa 2055
    18-05-2022 9.68 -0.41 -10.87 -3.20 Dz / PLN
    check
    Compensa 2060
    18-05-2022 9.75 -0.51 -11.04 -2.50 Dz / PLN
    check
    Compensa 2065
    18-05-2022 8.66 -0.57 -13.40 -13.40 Dz / PLN

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

    Aktualności

    31 marca 2022

    Zamknięcie funduszy z oferty Polisy-Życie Ubezpieczenia

    Informujemy, że z dniem 31.03.2022 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka fundusze będące kiedyś w ofer…

    17 lutego 2022

    Nowe fundusze w ofercie Compensy

    Kapitałowych zarządzanych przez VIG / C-QUADRAT TFI. Fundusze dostępne są dla klientów zainteresowanych ubezpieczeniem C…

    20 grudnia 2021

    Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty (2)

    Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), wpisane do rejestru przedsiębior…

    31 marca 2022

    Zamknięcie funduszy z oferty Polisy-Życie Ubezpieczenia

    Informujemy, że z dniem 31.03.2022 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka fundusze będące kiedyś w ofer…

    17 lutego 2022

    Nowe fundusze w ofercie Compensy

    Kapitałowych zarządzanych przez VIG / C-QUADRAT TFI. Fundusze dostępne są dla klientów zainteresowanych ubezpieczeniem C…

    20 grudnia 2021

    Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty (2)

    Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), wpisane do rejestru przedsiębior…

    Dokumenty do pobrania

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large