• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
    NNW

    NNW indywidualne

    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to całodobowa ochrona w życiu prywatnym i w sferze zawodowej. Na całym świecie.

    • Ochrona w życiu zawodowym i prywatnym, na całym świecie, 24 h/dobę.
    • Świadczenia w ramach Ubezpieczenia NNW Indywidualnego stanowią wsparcie finansowe na czas powrotu do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
    • Wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poważnego zachorowania.
    • Bezcenne wsparcie w sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek zmusi do przekwalifikowania zawodowego.
    • Możliwość sfinansowania m.in. kosztów rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku.

    Szkolne ubezpieczenie NNW online

    Kompleksowa i całodobowa ochrona dla dziecka w każdym miejscu, w którym przebywa? Tak działa ubezpieczenie szkolne w Compensie.

    Kup ubezpieczenie szkolne NNW online.

    Podstawowy zakres ochrony NNW indywidualnego

    Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

    Trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata odszkodowania wypłacana jest zgodnie z tabelą trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

     

     

    Poważny uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku

    Urazy związane z utratą części ciała lub upośledzeniem ważnych funkcji organizmu, np. utrata kończyn, utrata wzroku, uszkodzenia głowy skutkujące zaburzeniami mowy, porażeniem kończyn czy niedowładem.

     

    Dowiedz się więcej o NNW Indywidualnym

    Dlaczego NNW Indywidualne w Compensie?

    Ryzyko nieszczęśliwego wypadku dotyczy w zasadzie każdego z nas. Wypadek zwykle pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Jest nagły i nieprzewidziany. Na szczęście dobre ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest w stanie złagodzić jego skutki. Szczególnie te finansowe. To całodobowa ochrona w życiu prywatnym i w sferze zawodowej. Na całym świecie.

    Ubezpieczenie NNW indywidualne z szerokim zakresem ubezpieczenia to bezcenna pomoc, m.in. w postaci świadczeń po nieszczęśliwym wypadku. Oprócz finansowego wsparcia, umożliwia skorzystanie z usług Assistance.

    NNW ubezpieczenie Indywidualne w Compensie to gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Zdarzenia, którego skutkiem będzie uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonej osoby. Ubezpieczenie NNW Indywidualne to rozwiązanie dla każdego. Bez względu na wiek i wykonywany zawód. Przyda się tym, którzy pracują na etacie, są samozatrudnieni lub prowadzą małą firmę. To ubezpieczenie również dla przedstawicieli wolnych zawodów.

    Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony w ramach NNW?

    Zakres ubezpieczenia NNW Indywidualnego może zostać rozszerzony o:

    • assistance – zestaw dodatkowych usług polegających na m.in. dostępie do infolinii medycznej, organizacji wizyty lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, dostarczeniu leków oraz pokryciu kosztów transportu medycznego,
    • zwrot kosztów leczenia poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
    • dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku,
    • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
    • zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych (np. protez, ortez, aparatów ortopedycznych, gorsetów, kołnierzy i obuwia ortopedycznego, kuli, lasek inwalidzkich, balkoników i podpórek do stałego użytkowania, wózka inwalidzkiego, środków pomocniczych tj. soczewek, pomocy optycznych dla niedowidzących, aparatów słuchowych, cewników, inhalatorów, poduszek i materacy przeciwodleżynowych, pasów brzusznych),
    • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w nieszczęśliwym wypadku,
    • zwrot kosztów operacji plastycznych, które nastąpiły w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
    • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
    • poważne zachorowanie – wypłata świadczenia w związku z zachorowaniem na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
    • zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu mieszkalnego osoby niepełnosprawnej poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
    • ubezpieczenie bagażu od kradzieży i zniszczenia w podróży,
    • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
    • odpowiedzialność cywilną wychowawców, opiekunów i instruktorów,
    • zwrot kosztów zakupu wyprawki z tytułu narodzin dziecka lub kosztów pogrzebu z tytułu śmierci członka rodziny,
    • ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym (Onkopensa).

    Ubezpieczenie NNW – co to jest? Jaki wypadek możemy określić jako nieszczęśliwy?

    Ubezpieczenie NNW Indywidualne swoim zakresem obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przez czynnik zewnętrzny. Takiego zdarzenia nie da się przewidzieć, a jego skutkiem są uszkodzenia ciała, problemy zdrowotne lub śmierć.

    Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – w jakich sytuacjach może się przydać? NNW – czy warto?

    Ubezpieczenie NNW Indywidualne to rozwiązanie dla każdego. Ubezpieczenie od wypadku, które obejmuje nieszczęśliwe zdarzenia, do których może dojść w pracy, w czasie wolnym, podczas przebywania w Polsce lub zagranicą. To całodobowa ochrona zdrowia wszędzie tam, gdzie aktualnie przebywamy.

    Ubezpieczenie NNW – co obejmuje?

    Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków to pomoc finansowa w przypadku poważnego zachorowania i po nieszczęśliwym wypadku. Uwzględnia m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu tzw. środków specjalnych stanowiących niezbędny element rekonwalescencji. Ubezpieczenie OC można rozszerzyć m.in. o OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór w stopniu inwazyjnym. Konstrukcja ubezpieczenia NNW Indywidualnego umożliwia dopasowanie zakresu do własnych potrzeb. Jedną z opcji jest np. wybór świadczenia z tytułu śmierci, które zapewni najbliższym finansowe wsparcie po śmierci ubezpieczonego.

    Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW Indywidualnego?

    Zakres ochrony i sumy ubezpieczenia poszczególnych zdarzeń. Przed zawarciem polisy, warto przyjrzeć się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia. Zapoznać się z tabelą oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrócić uwagę na definicję, np. poważnego zachorowania. Wtedy będziemy świadomi, co wchodzi w zakres ubezpieczenia NNW Indywidualnego. Istotna jest również różnica między trwałym uszczerbkiem na zdrowiu a poważnym urazem, która przekłada się na wysokość sum ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na część związaną z wyłączeniami, czyli zdarzeniami, za które ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności.

    Ubezpieczenie NNW – cena. Od czego zależy?

    Cena ubezpieczenia NNW Indywidualnego zależy od zakresu ochrony i sum ubezpieczenia dla konkretnych kategorii zdarzeń. Im szerszy zakres ubezpieczenia i wyższe sumy, tym wyższa składka, jaką trzeba będzie zapłacić za Indywidualne ubezpieczenie NNW.

    Poważny uraz czy trwały uszczerbek na zdrowiu? Jaka jest różnica?

    Poważny uraz to według definicji trwałe uszkodzenie ciała, które powoduje nierokujące poprawy naruszenie sprawności organizmu. Przykładem może być utrata ręki czy nogi, porażenie, niedowład czy utrata wzroku. Wysokość świadczenia za zdarzenia zdefiniowane jako poważny uraz jest wyższa od trwałego uszczerbku na zdrowiu.

    Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Przykładem może być złamanie ręki czy nogi. Warto porównać Sumy Ubezpieczenia związane z poważnym urazem i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i zestawić tę wiedzę z tabelami procentowymi. W ten sposób wybierzesz najlepszy dla siebie wariant ubezpieczenia NNW indywidualnego.

    Co w sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek uniemożliwi dalsze wykonywanie zawodu czy pracę na dotychczasowym stanowisku? Indywidualne ubezpieczenie NNW to również bezcenne wsparcie w sytuacji, gdy wypadek w jednej chwili zmienia nasze dotychczasowe życie zawodowe. Jeżeli następstwem takiego wypadku jest niepełnosprawność, polisa zapewni zwrot kosztów przystosowania mieszkania do nowej sytuacji życiowej. Oprócz zapewnienia komfortu domowego, w ramach ubezpieczenia NNW indywidualnego można liczyć również na zwrot kosztów szkoleń, kursów, których celem jest nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

    Czy ubezpieczenie NNW Indywidualne działa za granicą?

    Tak. NNW w Compensie obejmuje także następstwa nieszczęśliwych zdarzeń, które wydarzyły się poza Polską. Na terenie całego świata. Podczas wyjazdu turystycznego czy w podróży służbowej. Wszędzie tam, gdzie w danym momencie jesteś. Oprócz standardowego ubezpieczenia turystycznego, dobrze mieć wykupioną polisę ubezpieczenia NNW Indywidualnego na czas każdej podróży.

    Ubezpieczenie NNW a własny biznes i samozatrudnienie. Jak wybrać ubezpieczenie?

    Prowadzisz własną działalność? Małą lub średnią firmę? Jesteś przedstawicielem wolnego zawodu? Mamy dla Ciebie dedykowaną ofertę ubezpieczenia NNW Indywidualnego. Własny biznes to wielka satysfakcja, ale również duża odpowiedzialność. Nieszczęśliwy wypadek może pokrzyżować życiowe plany i wyłączyć na jakiś czas z aktywności, a nawet uniemożliwić wykonywanie zawodu.

    Ubezpieczenie NNW Indywidualne to rozwiązanie, które stanowi bezcenne wsparcie i może uratować domowy budżet. W jednej chwili wszystko może się zmienić. Dlatego warto mieć plan awaryjny – ubezpieczenie NNW.

    Dla przedsiębiorców, samozatrudnionych, przedstawicieli wolnych zawodów przygotowaliśmy ubezpieczenie NNW Indywidualne w 4 pakietach.

    Jakie dokumenty są wymagane przy likwidacji szkód, gdy mamy polisę NNW w Compensie?

    Więcej informacji znajdziesz w tabeli dostępnej pod poniższym linkiem i wśród plików do pobrania. Lista dokumentów dotyczy ubezpieczeń: NNW Szkolne i NNW Indywidualne. Sprawdź:

    Ubezpieczenie NNW Indywidualne – wymagane dokumenty do likwidacji do likwidacji szkód.

    NNW ubezpieczenie dla przedsiębiorców

    Zakres/Pakiety

    Pakiet I

    Pakiet II

    Pakiet III

    Pakiet IV

    Poważne urazy na zdrowiu wskutek NW z progresją 500

    100 000 zł (100% niepełnosprawności – wypłata 500 000 zł

    70 000 zł (100% niepełnosprawności – wypłata 350 000 zł)

    Trwały uszczerbek na zdrowiu

    40 000 zł

    Trwały uszczerbek + Progresja 500

    40 000 zł (100% uszczerbku = 200 000 zł)

    Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

    100 000 zł

    70 000 zł

    40 000 zł

    100 000 zł

    Zwrot kosztów leczenia

    3 000 zł

    Zwrot kosztów rehabilitacji

    5 000 zł

    5 000 zł

    5 000 zł

    5 000 zł

    Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych

    3 000 zł

    Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej

    15 000 zł

    15 000 zł

    15 000 zł

    15 000 zł

    Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

    10 000 zł

    10 000 zł

    10 000 zł

    10 000 zł

    Zwrot kosztów dostosowania wnętrza mieszkania lub domu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej

    20 000 zł

    20 000 zł

    20 000 zł

    20 000 zł

    Składka roczna taryfowa (I klasa)

    447 zł

    365 zł

    332 zł

    455 zł

    Składka roczna taryfowa (III klasa)

    608 zł

    467 zł

    428 zł

    580 zł

    Składka roczna za 1 osobę

    359 zł

    269 zł

    279 zł

    400 zł

    Onkopensa na wypadek zachorowania na nowotwór

    Onkopensa – indywidualne ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Oferta dedykowana jest wyłącznie Klientom wykupującym ochronę w ramach ubezpieczenia NNW indywidualnego.

    • Wiek: 18 – 60 lat.
    • Możliwość kontynuowania ochrony do 65. roku życia.
    • Ubezpieczenie na rok z możliwością automatycznego przedłużenia.
    • 3 sumy ubezpieczenia: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł.
    • Bez ankiet o stanie zdrowia oraz dodatkowych badań.

    Sprawdź też ubezpieczenie szkolne NNW

    NNW Szkolne

    • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole i poza szkołą,
    • dla dzieci i młodzieży, od urodzenia do 20 roku życia,
    • ochrona w ciągu roku szkolnego i podczas wakacji,
    • możliwość zakupu ubezpieczenia online.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large