• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Compensa MULTI Zdrowie

    Bezgotówkowy dostęp do świadczeń medycznych w placówkach współpracujących z Compensą. Zwrot poniesionych kosztów za świadczenia zrealizowane w innej, dowolnie wybranej przez Ciebie placówce.

    • Prywatna opieka medyczna – bezgotówkowy dostęp do sieci ponad 2 500 Rekomendowanych Placówek Medycznych na terenie całej Polski.
    • Krótki czas oczekiwania na wizytę: internista i pediatra (1 dzień roboczy), specjalista (do 5 dni roboczych).
    • Telemedycyna, czyli możliwość odbycia e-wizyty z pediatrą, internistą (w ciągu 2 godzin), ze specjalistą (w ciągu 3 dni).
    • Ubezpieczenie zdrowotne z Assistance medycznym.
    • Lekarze wszystkich specjalizacji (także dziecięcych) – wizyty bez limitów i bez skierowań.
    • Badania diagnostyczne i laboratoryjne – ubezpieczenie zdrowotne z pełnym zakresem badań.
    • Ubezpieczenie zdrowotne w dwóch wariantach do wyboru: MULTI i MEDMULTI.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie

    Masz ubezpieczenie zdrowotne i chcesz umówić konsultację lekarską?
    Znajdź placówkę medyczną w Twojej okolicy. Skorzystaj z możliwości umówienia wizyty w placówce lub wybierz opcję e-wizyty.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie − dowiedz się więcej

    Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne prywatne – Compensa MULTI Zdrowie?

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie pozwala na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej bez dodatkowych kosztów. Obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń medycznych. Są to m.in.:

    • nielimitowane wizyty u lekarzy i wizyty domowe,
    • badania diagnostyczne,
    • badania profilaktyczne, np. badania krwi,
    • ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne i alergologiczne,
    • zabiegi pielęgniarskie,
    • szczepienia na grypę i szczepienia WZW typu A i B.

    Zakres świadczeń różni się w zależności od wybranego spośród dwóch pakietów: MULTI i MEDMULTI. Pierwszy z nich zawiera dodatkowo opiekę ginekologiczną wraz z prowadzeniem ciąży. Ważnym elementem pakietu MULTI jest konsultacja z ginekologiem bez skierowania.

    Co ważne, ubezpieczenie zdrowotne prywatne to także telemedycyna, która obejmuje m.in.:

    • telekonsultacje medyczne,
    • wystawianie e-recept,
    • wystawienie e-skierowań,
    • wystawienie e-zwolnień.

    Konsultacja z lekarzem online pozwala zaoszczędzić czas, bo na zdalną poradę lekarza internisty nie czeka się dłużej niż 2 godziny. W przypadku lekarza specjalisty – nie dłużej niż 3 dni.

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia także bliski termin tradycyjnych wizyt lekarskich (do 5 dni roboczych). Dodatkowo pomoc lekarza specjalisty przysługuje bez względu na to, czy chory ma skierowanie na konsultację z lekarzem specjalistą. To duże ułatwienie i możliwość uzyskania szybkiego terminu wizyty u specjalisty bez konieczności umawiania konsultacji z lekarzem rodzinnym. Oszczędzamy więc na czasie, który w przypadku problemów zdrowotnych i konieczności szybkiej konsultacji jest szczególnie cenny. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Compensie to również Assistance medyczny. Usługa, która jest na wagę… zdrowia po nieszczęśliwym wypadku czy w razie poważnego zachorowania.

    Warto podkreślić, że ze wszystkich świadczeń można korzystać na terenie całej Polski. Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie daje takie możliwości w:

    • rekomendowanych Placówkach Medycznych (bezgotówkowo),
    • innej placówce medycznej (zwracamy poniesione koszty, pod warunkiem, że wizyta była wcześniej zgłoszona na infolinii Compensy).

    Wizyta w placówce spoza sieci Compensy

    Aby skorzystać z placówki spoza sieci, należy jedynie przed wizytą zadzwonić na infolinię Compensy i o tym poinformować. Konsultant szybko zweryfikuje czy usługa jest w pakiecie. W przypadku pomyślnej weryfikacji, zatwierdzi możliwość wykonania usługi w innej placówce oraz zwrotu kosztów na zasadach refundacji.

    Jakie korzyści daje Assistance medyczny?

    Assistance medyczny gwarantuje pomoc w sytuacji nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci członka rodziny.

    W ramach assistance medycznego Compensa wciela się w rolę „asystenta”, organizuje oraz opłaca w przypadku nieszczęśliwego wypadku i nagłego zachorowania m.in.:

    • opiekę domową po leczeniu szpitalnym (organizacja niezbędnych porządków, refundacja dostaw zakupów i leków, podlewanie kwiatów itp.),
    • transport do placówki medycznej, pomiędzy placówkami i z powrotem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego,
    • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji,
    • dostarczenie lekarstw.

    Po nieszczęśliwym wypadku w ramach assistance można skorzystać ze świadczeń związanych z:

    • rehabilitacją (3 wizyty w roku ubezpieczeniowym), o którym więcej informacji znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
    • sprzętem rehabilitacyjnym.

    Pomoc psychologa i usługa polegająca na przekazywaniu pilnych informacji to z kolei nasze wsparcie w sytuacji śmierci osoby bliskiej.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie – jakie są możliwości rozszerzenia ochrony?

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie może zostać rozszerzone o produkty dodatkowe. W ten sposób na wyciągnięcie ręki jest prywatna opieka medyczna dostosowana do Twoich potrzeb. Należą do nich:

    • Zasiłek szpitalny, który jest zabezpieczeniem finansowym na czas pobytu w szpitalu. Jeśli z uzasadnionych powodów trafisz do szpitala, wypłacimy Ci od 50 do 200 zł za każdy dzień pobytu.
    • Świadczenie operacyjne zapewniające wypłatę świadczenia po zabiegu operacyjnym, który nastąpił w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.
    • Rehabilitacja z dojazdem do domu. W ramach rehabilitacji Ubezpieczonemu przysługują wizyty fizykoterapeuty w miejscu jego pobytu (rehabilitacja w domu pacjenta) oraz wizyty w poradni rehabilitacyjnej.

    Jak zarezerwować wizytę w placówcę? E-wizyta w ramach telekonsultacji z lekarzem czy wizyta stacjonarna?

    W celu umówienia wizyty lub badania skontaktuj się z infolinią medyczną: 22 501 35 15 lub skorzystaj z formularza na stronie compensa24.pl

    Możesz też skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką medyczną. Zarezerwuj wizytę na: https://compensa.telemedi.co/pl/login

    Jak dbać o zdrowie?

    To pytanie, na które odpowiedź powinien znać każdy, kto chce cieszyć się pełnią sił i zdrowia. Dieta, sen oraz aktywność fizyczna to podstawa. Dbałość o zdrowie fizyczne powinno jednak iść w parze z troską o psychikę, a aktywność fizyczna powinna dawać satysfakcję i radość. Dlatego nie warto decydować się na zbyt restrykcyjną dietę albo aktywność sportową, która nie sprawia żadnej przyjemności.

    Jednym ze sposobów na wprowadzenie zdrowego trybu życia jest dieta 80/20. Zakłada ona, że w 80% spożywamy pokarmy zbilansowane, a w 20% te mniej zdrowe. Podobnie w przypadku sportu – warto znaleźć taką aktywność, która nie będzie uciążliwa. W przeciwnym razie na pewno szybko porzucimy zdrowe nawyki. W ten sposób obniżymy też ryzyko zachorowania na zaburzenia odżywiania. Trzeba również pamiętać o suplementach – witaminie D w sezonie jesienno-zimowym oraz witaminie B12, jeśli wykluczamy spożywanie mięsa.

    Badania profilaktyczne i diagnostyczne – jakie badania znajdują się w zakresie Compensa MULTI Zdrowie?

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Compensa Multi Zdrowie w pakietach zawiera badania diagnostyczne i badania laboratoryjne. Należą do nich m.in.:

    • badania krwi (morfologia, żelazo, glukoza, bilirubina całkowita i inne),
    • badania moczu,
    • posiew w kierunku bakterii tlenowych,
    • badania hormonalne,
    • badania immunologiczne,
    • EKG,
    • RTG i USG.

    Pełny spis przysługujących badań znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wszystkie są nielimitowane i wykonywane na podstawie skierowania lekarza.

    Compensa MULTI Zdrowie − poznaj zakres świadczeń

    Compensa MULTI Zdrowie to 2 warianty ubezpieczenia zapewniające ekspresowy dostęp do konsultacji lekarskich i wielu innych świadczeń medycznych.

    Wariant MULTI

    Wariant MEDMULTI

    Konsultacje lekarskie: internista, lekarz rodzinny, pediatra

    Bez skierowania i niezależnie od stopnia naukowego lekarza.

    Konsultacje lekarskie: lekarze pozostałych specjalności z wyłączeniem stomatologii, psychiatrii i chirurgii plastycznej.

    Bez skierowania i niezależnie od stopnia naukowego lekarza. Wszystkie specjalizacje dla dorosłych są dostępne w ramach specjalizacji dziecięcych.

    tak (z ginekologiem)

    tak (bez ginekologa)

    Opieka ginekologiczna i prowadzenie ciąży

    m.in.: nielimitowane konsultacje ginekologa bez skierowania, cytologia, mammografia, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG transwaginalne, prolaktyna/laktotropina (PRL), kwas foliowy, przeciwciała p/Toxoplasma gondii w klasach IgM i IgG, test ciążowy, wymaz i posiew z kanału szyjki z macicy i z pochwy, antybiogram

    Nielimitowane wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz lekarza medycyny rodzinnej

    Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, alergologiczne

    Szczepienia: przeciw grypie 1 raz w roku ubezpieczeniowym, przeciw WZW A i B

    Podanie antytoksyny przeciwwężowej

    Zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej

    Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na podstawie skierowania od lekarza

    Badania diagnostyczne – nielimitowane, na podstawie skierowania od lekarza

    wykaz badań szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWU

    Specjalistyczne badania diagnostyki laboratoryjnej, w tym m.in.: hematologiczne, biochemiczne, koagulologiczne, hormonalne, serologiczne, bakteriologiczne, mykologiczne, histopatologiczne, markery nowotworowe, badania moczu i kału

    Specjalistyczne badania diagnostyki obrazowej, w tym m.in.: RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, endoskopia, scyntygrafia tarczycy

    Specjalistyczne badania czynnościowe w tym m.in.:  EKG, urografia, densytometria, EEG, EMG

    Rehabilitacja

    opcja dodatkowa

    opcja dodatkowa

    Rabat na usługi stomatologiczne

    Assistance medyczny

    Telemedycyna

    Inne ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie

    Zdrowie

    Zdrowie

    Compensa Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne z dostępem do oferty ponad 1 500 placówek medycznych w ramach LUX MED. Korzyści:

    • 5 wariantów ubezpieczenia zdrowotnego do wyboru z różnym zakresem ochrony
    • wizyta w placówce lub konsultacja online z lekarzem – dwie opcje kontaktu
    • prywatna opieka medyczna z możliwością objęcia ochroną całej rodziny w ramach pakietu ochrony
    • dostęp do Portalu Klienta i E-karty Pacjenta z listą wizyt, wynikami badań, skierowaniami.
    ubezpieczenie na życie z UFK

    Życie

    Compensa Maxima

    Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

    • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
    • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
    • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
    • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
    Renta

    Życie

    Gwarancja Renta

    Indywidualne ubezpieczenie na życie z gwarantowaną dożywotnią rentą. Korzyści:

    • wsparcie finansowe w przypadku przejścia na emeryturę czy zakończenia aktywności na rynku pracy
    • w przypadku śmierci przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, świadczenie otrzymają wskazani na polisie uposażeni (uposażony)
    • zakres ochrony można rozszerzyć m.in. o śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, także komunikacyjnego, czy ryzyka związane z niezdolnością do pracy, czy pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large