• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
    Zdrowie

    Compensa Zdrowie

    Szybki, nielimitowany i bezgotówkowy dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach prywatnej opieki medycznej grupy LUX MED.

    • Dostęp do prywatnej opieki medycznej w ramach sieci placówek LUX MED (1 500 placówek).
    • Ubezpieczenie zdrowotne w 5 wariantach do wyboru.
    • Już od 52 zł/miesiąc (składki można opłacać miesięcznie).
    • Możliwość wyboru formy konsultacji z lekarzem: e-wizyta lub wizyta w placówce.
    • Lekarze specjaliści bez limitów i bez skierowań.
    • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny.
    • Dostęp do Portalu i E-karty Pacjenta – rezerwacje, wyniki badań, skierowania, recepty na wyciągnięcie ręki.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie

    Masz ubezpieczenie zdrowotne i chcesz umówić konsultację lekarską?
    Znajdź placówkę medyczną w Twojej okolicy i skorzystaj z możliwości umówienia wizyty w placówce.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie − dowiedz się więcej

    Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne prywatne – Compensa Zdrowie?

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie jest dostępne w 5 wariantach do wyboru: STANDARD, PLUS, COMPLEX, MEDPLUS, MEDCOMPLEX. Od tego, który wariant wybierzesz, zależy zakres Twojego ubezpieczenia oraz wysokość składki. Wybierając ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie składkę możesz opłacać w cyklu miesięcznym (już od 52 zł/miesiąc).

    Wszystkie wymienione warianty ubezpieczenia zdrowotnego obejmują:

    • dostęp do infolinii,
    • nielimitowany dostęp do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry,
    • konsultacje specjalistyczne dziecięce (do 18 r.ż.), np. u chirurga dziecięcego, alergologa czy ginekologa dziecięcego,
    • konsultacje specjalistyczne po 18 r.ż., np. u okulisty, kardiologa, neurologa,
    • zabiegi ambulatoryjne (w tym m.in. zabiegi chirurgiczne, okulistyczne oraz zabiegi otolaryngologiczne),
    • szczepienia przeciwko grypie oraz iniekcje,
    • badania diagnostyczne i badania profilaktyczne.

    Dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie w poszczególnych wariantach zawiera:

    • konsultacje profesorskie,
    • wizyty domowe,
    • świadczenia stomatologiczne,
    • opiekę przedporodową,
    • szczepienie przeciwko WZW,
    • rehabilitację.

    Dokładny zakres każdego wariantu polisy znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w tabeli poniżej.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie – jak zarezerwować wizytę?

    Chcesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego? Zarezerwować wizytę w placówce lub skorzystać z opcji telekonsultacji i umówić e-wizytę online?

    W celu umówienie wizyty lub badania skonsultuj się z infolinią medyczną: 22 458 70 00 lub bezpośrednio z placówką współpracującą.

    Jeżeli chcesz zarezerwować wizytę w placówce Grupy LuxMed, kliknij poniżej:
    https://portalpacjenta.luxmed.pl/PatientPortal/Account/LogOn

    Otolaryngolog a laryngolog – czy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego Compensa Zdrowie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami?

    Otolaryngolog i laryngolog to określenia zamienne. Oba odnoszą się do tego samego lekarza specjalisty, który zajmuje się chorobami gardła, krtani, nosa, zatok i uszu. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie zapewnia wizyty u laryngologa (w tym laryngologa dziecięcego), badania diagnostyczne oraz zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

    • płukanie uszu,
    • przedmuchiwanie trąbki słuchowej,
    • usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła,
    • postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa,
    • opatrunek z lekiem.

    Dodatkowo prywatna opieka medyczna w Compensie pozwala korzystać z usług takich specjalistów, jak: alergolog, chirurg, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastroenterolog, ginekolog, kardiolog, neurolog, hepatolog, nefrolog, urolog, proktolog, reumatolog, pulmonolog, onkolog czy konsultacji u okulisty.

    Co to jest rehabilitacja?

    Rehabilitacja to zespół działań, które są podejmowane przez lekarzy, aby przywrócić sprawność, np. po wypadku czy operacji lub w sytuacji jej utraty z powodu choroby. Rehabilitacja, w zależności od urazu czy poważniejszej kontuzji, wiąże się zazwyczaj z dość dużymi kosztami. Oprócz środków finansowych ważną rolę odgrywa również czas, w którym po diagnozie i ew. operacji zostaniemy skierowani na zabiegi rehabilitacyjne. Wsparcie finansowe i szybka reakcja jest więc na wagę… zdrowia.

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie w wariantach COMPLEX i MEDCOMPLEX zawiera m.in. świadczenia rehabilitacyjne (kinezyterapia, fizykoterapia, terapia ultradźwiękowa). Można z nich skorzystać 20 razy w roku ubezpieczeniowym (kalendarzowym).

    Jak sprawdzić e-receptę? Jak sprawdzić wyniki badań?

    E-recepta nieco różni się od zwykłej recepty. Jeśli wysyłana jest SMS-em, w jej treści nie pojawia się nazwa przepisanego leku. Może to być kłopotliwe, np. w przypadku, gdy pacjent chciałby sprawdzić wcześniej skutki uboczne, jakie towarzyszą przyjmowaniu danego leku czy jego cenę w konkretnej aptece. E-receptę można jednak sprawdzić, jeśli otrzymamy ją mailowo. Wystarczy zalogować się w Internetowym Koncie Pacjenta i zaznaczyć opcję wysyłania recepty e-mailem. Wówczas e-recepta będzie zawierała więcej informacji. Wyniki badań także można sprawdzić online, pod warunkiem, że dana placówka medyczna udostępnia taką opcję na swojej stronie internetowej. W przypadku osób, które korzystają z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może być to prostsze.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie umożliwia dostęp do dedykowanego Portalu Klienta. Można tam sprawdzić e-receptę, a dodatkowo zamówić nową lub odnowić starą. Oprócz sprawdzenia e-recepty Portal Klienta umożliwia:

    • dostęp do systemu rezerwacji i odwoływania wizyt,
    • sprawdzanie wyników badań z opinią lekarską,
    • zadanie lekarzowi pytania po zakończonej wizycie.

    Compensa Zdrowie − poznaj zakres

    Konsultacje

    STANDARD

    PLUS

    polecane

    COMPLEX

    MEDPLUS

    MEDCOMPLEX

    Internista, pediatra, lekarz rodzinny

    bez limitów i bez skierowania

    Specjaliści (dzieci): chirurg, neurolog, otolaryngolog okulista

    do 18. roku życia

    Specjaliści (dzieci): alergolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, urolog gastroenterolog, kardiolog, nefrolog, ortopeda, pulmonolog, reumatolog.

    do 18. roku życia

    Specjalista (dzieci): neurochirurga

    do 18. roku życia

    Specjaliści: chirurg, neurolog, otolaryngolog, urolog, okulista

    po 18. roku życia

    Specjalista: ginekolog

    po 18. roku życia

    Specjalista: ginekolog-endokrynolog

    po 18. roku życia

    Specjaliści: alergolog, dermatolog, diabetologa, endokrynolog, gastroenterolog, kardiolog, nefrolog, ortopeda, reumatolog, pulmonolog

    po 18. roku życia

    Specjaliści: chirurg naczyniowy, hematolog, neurochirurg, onkolog, proktolog

    po 18. roku życia

    Konsultacje profesorskie na podstawie skierowania lekarza prowadzącego

    po 18. roku życia

    Nielimitowane wizyty domowe

    po 18. roku życia

    Zabiegi ambulatoryjne: chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, iniekcje

    po 18. roku życia

    Specjaliści: urolog, alergolog

    po 18. roku życia

    Szczepienie przeciwko grypie (1 raz w roku)

    po 18. roku życia

    Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby

    po 18. roku życia

    Badania diagnostyczne (bez limitów, na podstawie skierowania od Partnera Medycznego)

    Badania

    STANDARD

    PLUS

    COMPLEX

    MEDPLUS

    MEDCOMPLEX

    OB, morfologia z rozmazem, APTT, wskaźnik protrombinowy, elektrolity, glukoza (krzywa obciążenia glukozą), kreatynina, białko całkowite, cholesterol HDL, cholesterol LDL, cholesterol całkowity, trójglicerydy, amylaza, EKG spoczynkowe, spirometria.

    Podstawowe badania diagnostyczne

    Cytologia

    Badania: hematologiczne, biochemiczne, koagulologiczne, hormonalne, nowotworowe, serologiczne, bakteriologiczne, badania krwi, moczu i kału, histopatologiczne, elektrokardiologiczne, RTG, USG, endoskopowe, spirometria, audiometria, EEG, iniekcje.

    Specjalistyczne badania diagnostyczne

    Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, densytometria, biopsja

    specjalistyczne badania diagnostyczne

    Mammografia, USG transwaginalne, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne

    Specjalistyczne badania diagnostyczne

    Biopsja cienkoigłowa sutków z badaniem histopatologicznym

    Specjalistyczne badania diagnostyczne

    Opieka przedporodowa (wszystkie konieczne badania w okresie przedporodowym w ramach ww. badań i konsultacji lekarskich)

    np. USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG screeningowe ginekologiczne

    Profilaktyka stomatologiczna

    stan uzębienia i usuniecie kamienia (po 1 raz w roku)

    Rehabilitacja

    20 zabiegów w roku kalendarzowym

    24-godzinna infolinia

    Inne ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online (e-wizyta czy telekonsultacja)
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (lekarz specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • prywatna opieka medyczna z możliwością rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    Ubezpieczenie na życie

    Życie

    Między Nami

    Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

    • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
    • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
    • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
    • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large