• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
    telemedycyna

    Compensa Przychodnia Online

    Szybki i bezgotówkowy dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej online. W zakresie ubezpieczenia znajduje się telemedycyna czyli  e-wizyta bez wychodzenia z domu oraz dostęp do badań diagnostycznych w placówkach stacjonarnych.

    • Konsultacje lekarskie online – dostęp do 5 e-konsultacji z lekarzami 19 specjalizacji przez czat, wideo lub telefon.
    • Wygodnie i komfortowo – konsultacje online z każdego miejsca, bez dojazdu, oczekiwania w korkach i kolejkach.
    • E-wizyta z krótkim czasem oczekiwania – internista/pediatra do 2 h (w nocy internista do 4 h), lekarz specjalista do 3 dni.
    • Konto Pacjenta z dostępem do dokumentacji medycznej i zaleceń po odbytej e-konsultacji (np. e-recepta).
    • Możliwość wykonania badań diagnostycznych zleconych podczas e-wizyty w placówkach stacjonarnych.
    • Składka już od 70 zł za rok.
    • Możliwość objęcia ochroną całej rodziny.

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Przychodnia Online

    Masz ubezpieczenie zdrowotne i chcesz umówić konsultację lekarską?
    Skorzystaj z platformy do umawiana e-wizyty.

    Chcesz umówić badania diagnostyczne?
    Znajdź placówkę medyczną w Twojej okolicy, a badania umów za pośrednictwem Infolinii Medycznej 22 501 35 15

    Telemedycyna, czyli ubezpieczenie zdrowotne Compensa Przychodnia Online

    Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne Compensa Przychodnia Online?

    Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Przychodnia Online jest dostępne w 3 wariantach:

    • e-lekarz,
    • e-lekarz Plus
    • e-lekarz Complex.

    Każdy z wariantów zawiera dostęp e-konsultacji z lekarzami aż 19 różnych specjalizacji (limit 5 e-konsultacji na rok). Szersze warianty zapewniają również dostęp do nielimitowanych badań diagnostycznych – laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych, które można wykonać w placówkach stacjonarnych z sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych.

    Dokładny zakres każdego wariantu znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w tabeli poniżej.

    Konsultacje lekarskie online – rezerwacja e-wizyty

    Aby skorzystać z możliwości konsultacji online z lekarzem nie musisz posiadać skierowania.

    1. Przejdź na stronę: https://compensa.telemedi.co/pl/login i załóż konto
    2. Po akceptacji regulaminu wybierz interesującą Cię w kontekście e-wizyty specjalizację lekarską.
    3. Wybierz formę e-konsultacji: rozmowa poprzez czat, wideorozmowa lub rozmowa przez telefon
    4. Wybierz termin Twojej e-konsultacji.

    Możesz też zadzwonić na Infolinią Medyczną: 22 501 35 15.

    Badanie diagnostyczne i laboratoryjne – jak umówić?

    Badanie diagnostyczne lub badanie laboratoryjne wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza wystawionego podczas e-wizyty. Badania te możesz umówić poprzez Infolinię Medyczną Compensy – tel. 22 501 35 15

    Realizacja badań możliwa jest w sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych.

    Co obejmuje e-konsultacja?

    Podczas takiej e-wizyty (e-konsultacji) możesz:

    • omówić z lekarzem niepokojące objawy choroby
    • omówić z lekarzem wyniki swoich badań
    • otrzymać zalecenia odnośnie dalszego postępowania
    • otrzymać skierowanie na badania diagnostyczne
    • otrzymać receptę (e-recepta) na leki przyjmowane na stałe (kontynuacja leczenia)

    Po odbytej e-konsultacji przez najbliższą dobę można zadać pisemne pytanie do lekarza dotyczące odbytej e-konsultacji.

    Jak pobrać zalecenia lekarza po e-konsultacji? E-skierowanie – jak odczytać? E-recepta?

    Korzystając z e-konsultacji (e-wizyty) otrzymujesz dostęp do swojego Konta Pacjenta na portalu compensa.telemedi.co/pl, na którym widoczne są zalecenia lekarskie po odbytej e-konsultacji, jak również wystawione skierowania czy recepty.

    Aby odczytać/wydrukować zalecenia lekarskie lub wystawione przez lekarza skierowanie na badania:

    • Zaloguj się do platformy compensa.telemedi.co.
    • Wybierz zakładkę Dokumenty.
    • Otwórz lub pobierz plik.

    Recepta po odbytej konsultacji?

    Posiadając ubezpieczenie Compensa Przychodnia Online informacje o wystawionej podczas e-konsultacji recepcie odnajdziesz również na swoim Koncie Pacjenta.

    Co to są badania diagnostyczne i badania laboratoryjne?

    Ubezpieczenie Compensa Przychodnia Online zapewnia dostęp do podstawowych badań diagnostycznych: laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych.

    Badania laboratoryjne to jeden z podstawowych elementów diagnostyki wielu schorzeń. Najczęściej analizuje się krew i mocz, ale także wymazy czy wydzieliny. Każdy parametr, który biorą pod uwagę badania laboratoryjne, ma swoją normę, która jest umieszczana na otrzymanym wydruku. Samodzielna interpretacja wyników badań nie jest jednak wskazana. Wyniki badań laboratoryjnych zawsze należy skonsultować z lekarzem, np. podczas e-wizyty. Wyniki analizowane przez lekarza, zwykle w szerszym kontekście, pomagają poznać stan zdrowia pacjenta i zaplanować leczenie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

    Badania obrazowe pozwalają na dokładne zobrazowanie wewnętrznych struktur ciała. Do tych badań należą badania USG, RTG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. W ramach ubezpieczenia Compensa Przychodnia Online uzyskasz dostęp do badań ultrasonograficznych wymienionych w katalogu świadczeń.

    Badania czynnościowe dostarczają różnych informacji na temat czynności narządów naszego organizmu i są nieocenione przy diagnostyce chorób, zwłaszcza układu krążenia, płuc i oskrzeli.  Część z tych badań może być wykonanych samodzielnie przez pacjenta, np. pomiar ciśnienia tętniczego, inne powinny być wykonane przez personel medyczny przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Najczęściej wykonywanym badaniem czynnościowym w gabinetach zabiegowych jest EKG spoczynkowe. To właśnie badanie znajduje się w zakresie wariantu e-lekarz Complex.

    W ramach ubezpieczenia Compensa Przychodnia Online badania diagnostyczne objęte zakresem ochrony wykonywane są w sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podczas e-wizyty

    Compensa Przychodnia Online − poznaj zakres świadczeń

    Rodzaj świadczenia zdrowotnego / INFOLINIA 24h

    E-Lekarz
    (e-konsultacje)

    E-Lekarz Plus
    (e-konsultacje + badania laboratoryjne)

    polecane

    E-lekarz Complex
    (e-konsultacje + badania laboratoryjne + badania USG i EKG)

    umawianie terminów konsultacji badań, pomoc w organizacji procesu leczenia, informacja o zakresie ubezpieczenia, Rekomendowanych Placówkach Medycznych, informacje medyczne

    Telemedycyna – e-konsultacje bez skierowania przez czat, telefon lub wideokonferencję

    5 e-konsultacji

    5 e-konsultacji

    5 e-konsultacji

    internista, lekarz rodzinny, pediatra, dermatolog, kardiolog, ginekolog, położna, urolog, laryngolog, ortopeda, endokrynolog, alergolog, neurolog, pulmonolog, diabetolog, onkolog, gastrolog, wenerolog, neurochirurg

    Badania diagnostyczne – nielimitowane, wykonywane na podstawie skierowania od lekarza wystawionego podczas e-konsultacji

    E-lekarz
    (e-konsultacje)

    E-Lekarz Plus
    (e-konsultacje + badania laboratoryjne)

    polecane

    E-lekarz Complex
    (e-konsultacje + badania laboratoryjne + badania USG i EKG)

    Badania hematologiczne: morfologia krwi z rozmazem, morfologia krwi bez rozmazu, czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), OB, czas protrombinowy (PT/wskaźnik Quicka/INR), test w kierunku.

    Badania biochemiczne: kreatynina, sód (Na), potas (K), cholesterol całkowity, cholesterol HDL • cholesterol LDL, trójglicerydy, lipidogram (CHOL +HDL + LDL + TG), kwas moczowy, białko całkowite, żelazo (Fe), bilirubina całkowita, amylaza/diastaza, aminotransferaza alaninowa (ALAT/ALT/GPT), aminotransferaza asparaginianowa (AspAT/AST/GOT), białko C-reaktywne (CRP), glukoza/cukier na czczo, glukoza – krzywa obciążenia, azot mocznikowy (BUN), mocznik.

    Badania moczu: badanie ogólne, amylaza/diastaza, osad, kreatynina.

    Badania obrazowe: USG jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek, krtani, tkanek miękkich okolicy szyi, USG stawów, nadgarstka, więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa.

    Badania czynnościowe: EKG spoczynkowe.

    Koszt pakietu:

    70 zł

    150 zł

    200 zł

    Inne ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie

    Zdrowie

    Zdrowie

    Compensa Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne z dostępem do oferty ponad 1 500 placówek medycznych w ramach LUX MED. Korzyści:

    • 5 wariantów ubezpieczenia zdrowotnego do wyboru z różnym zakresem ochrony
    • wizyta w placówce lub konsultacja online z lekarzem – dwie opcje kontaktu
    • prywatna opieka medyczna z możliwością objęcia ochroną całej rodziny w ramach pakietu ochrony
    • dostęp do Portalu Klienta i E-karty Pacjenta z listą wizyt, wynikami badań, skierowaniami.

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online (e-wizyta czy telekonsultacja)
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (lekarz specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • prywatna opieka medyczna z możliwością rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    ubezpieczenie na życie z UFK

    Życie

    Compensa Maxima

    Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

    • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
    • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
    • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
    • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large