• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ubezpieczenie mieszkania i domu Compensa Rodzina

     Ubezpieczenie mieszkania (domu), które pozwala objąć ochroną mieszkanie, dom oraz inne budynki (np. garaż) i budowle (np. ogrodzenie) znajdujące się na posesji wraz z wyposażenie. Ubezpieczenie nieruchomości przeznaczone jest dla właścicieli i najemców domów lub mieszkań, a także dla osób, które budują lub remontują swoją nieruchomość.

     Ubezpieczenie domu lub mieszkania Compensa Rodzina zapewnia szeroki zakres ochrony, który obejmuje m.in.:

     • rażące niedbalstwo (szkody powstałe w wyniku niedopilnowania),
     • sprzęt powierzony przez pracodawcę (komputer, telefon, tablet) użytkowany w czasie zdalnej pracy w domu,
     • ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła,
     • ubezpieczenie dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich w ramach wyposażenia domu.

     Stare jak nowe: przy wypłacie odszkodowania mienie ruchome traktowane jest jak nowe, bez względu na zużycie.

     Ubezpieczenie domu lub mieszkania Compensa Rodzina obejmuje też szkody powstałe w wyniku niedopilnowania (tzw. rażące niedbalstwo).

     Ubezpieczenie domu lub mieszkania

     Mieszkasz tak, jak chcesz. Ubezpiecz się tak, jak potrzebujesz.
     Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer.
     Oddzwonimy do Ciebie i pomożemy wybrać Ci najlepsze ubezpieczenie domu czy mieszkania.

     Ubezpieczenie mieszkania i ubezpieczenie domu – co obejmuje?

     Ubezpieczenie mieszkania: ryzyka nazwane

     Ryzyka nazwane to określona lista zdarzeń (tzw. ryzyk), która wskazuje, jakim zakresem ochrony objęte jest ubezpieczenie domu lub mieszkania. Przyczyny powstania szkody (ryzyka) niewymienione na tej liście oznaczają, że nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

     Ubezpieczenie mieszkania: all risk

     All risk to ubezpieczenie domu lub mieszkania od wszystkich ryzyk, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

     W przypadku wyboru takiego zakresu ochrony ubezpieczenia mieszkania, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności; wskazane są tam  przyczyny zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie odpowiada.

     Więcej informacji na temat zakresu ochronyi możliwości, jakie daje ubezpieczenie domu czy mieszkania od ognia i innych zdarzeń (ryzyka nazwane) i ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risk) znajdziesz poniżej.

     Ubezpieczenie mieszkania lub domu Compensa Rodzina oferuje:

     Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane)

     Ubezpieczenie domu lub mieszkania od szkód powstałych w wyniku:

     • deszczu
     • dymu i sadzy
     • fali uderzeniowej
     • gradu
     • lawiny
     • osunięcia się ziemi niespowodowane działalnością człowieka
     • pożaru
     • śniegu i lodu
     • trzęsienia ziemi
     • uderzenia pioruna
     • uderzenia pojazdu
     • upadku lub przymusowego lądowania statku powietrznego lub upadku jego części bądź ładunku
     • upadku obiektów budowlanych, drzew, masztów lub ich części
     • wiatru
     • wybuchu.

     Ubezpieczenie mieszkania od wszystkich ryzyk (all risk)

     Ubezpieczenie mieszkania lub domu od wszelkich, niewyłączonych w OWU, zdarzeń przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego, powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, w tym:

     • stłuczenie, pęknięcie mienia
     • szkody wyrządzone przez zwierzęta inne niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży.

     Ubezpieczenie domu lub mieszkania: ryzyka nazwane i all risk

     Ubezpieczenie all risk i ryzyk nazwanych

     Ponadto oba ubezpieczenia mieszkania (domu), czyli ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk obejmują:

     • powódź, o ile nie umówiono się inaczej
     • przenikanie wód gruntowych będące następstwem zdarzeń objętych umową
     • akty terroru
     • katastrofę budowlaną
     • przepięcie
     • wandalizm
     • graffiti
     • zalanie przez niezamknięte okna w mieszkaniu, domu
     • zamarznięcie wody w instalacjach, urządzeniach w mieszkaniu, domu
     • rozmrożenie produktów przechowywanych w lodówkach, zamrażarkach
     • szkody powstałe podczas przeprowadzki
     • koszty odtworzenia dokumentów
     • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub elektrycznej
     • koszty wynajmu lokalu zastępczego po szkodzie
     • koszty wynajmu pokoju hotelowego po szkodzie
     • nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny psa lub kota na terenie Polski (koszty leczenia bądź, w przypadku śmierci, koszty zakupu nowego zwierzęcia)
     • utratę przedmiotu ubezpieczenia wskutek decyzji administracyjnej o rozbiórce budynku
     • szkody w domach mieszkalnych (do 40 lat) nieposiadających wymaganych prawem okresowych przeglądów.

     Rozszerzenie zakresu ochrony – ubezpieczenie domu lub mieszkania

     Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

     Ubezpieczenie mieszkania lub domu – przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane w umowie:

     • stałe elementy mieszkania, pomieszczenia gospodarczego, domu, budynku gospodarczego, budowli oraz zewnętrzne elementy mieszkania lub domu
     • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu, w pomieszczeniu gospodarczym, w domu, w budynkach gospodarczych, w budowlach
     • rzeczy osobiste gości
     • mienie służbowe czasowo powierzone Ubezpieczonemu przez pracodawcę (np. komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, monitory, rutery, akcesoria komputerowe),
     • mienie ruchome, które zostało czasowo użyczone Ubezpieczonemu przez organizację społeczną lub wypożyczalnię.

     Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje także mienie osobiste Ubezpieczonego utracone wskutek włamania do samochodu czy rabunku poza mieszkaniem lub domem.

     Ubezpieczenie domu letniskowego

     Ubezpieczenie domu lub mieszkania Compensa Rodzina może objąć domki letniskowe na działkach rekreacyjnych, jak też domki znajdujące się na terenie rodzinnych lub pracowniczych ogródków działkowych.

     Przedmiotem ubezpieczenia domu lub mieszkania mogą być także ruchomości domowe, m.in.: meble, urządzenia domowe i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt sportowy, turystyczny i rehabilitacyjny; narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy działki, zwierzęta domowe. (ubezpieczenie psa i ubezpieczenie kota).

     Sprzęt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, telefony komórkowe oraz odzież ze skór naturalnych lub futer objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że znajdują się w części mieszkalnej ubezpieczonego domu letniskowego.

     Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie budowy, przebudowy lub rozbudowy

     Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia obejmuje zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w czasie i w związku z prowadzeniem inwestycji budowlanej. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być domy mieszkalne, budynki gospodarcze, budowle, a także narzędzia i materiały budowlane.

     Ubezpieczenie drzew i krzewów

     Zakres ochrony obejmuje  drzewa i krzewy, które znajdują się na terenie posesji, na której zlokalizowany jest ubezpieczony dom.

     Ubezpieczenie mienia od szkód wyrządzonych w Twoim mieniu przez posiadane zwierzęta domowe

     Zakres ubezpieczenia obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie mienia wskutek działania zwierząt domowych, np. psa czy kota.

     Home Assistance

     Ubezpieczenie Home Assistance – w razie awarii lub szkody w ramach ubezpieczenia mieszkania lub ubezpieczenia domu, organizujemy i pokrywamy koszty pomocy specjalisty lub zwracamy koszty takiej usługi. Koszty obejmują koszt dojazdu specjalisty lub lekarza oraz koszt robocizny lub wizyty lekarskiej. Home Assistance obejmuje m.in. pomoc hydraulika, ślusarza czy szklarza.

     Ubezpieczenie od stłuczenia przenośnego sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmuje sprzęt elektroniczny, czyli np. laptop, tablet, e-book, kamera, aparat fotograficzny, konsola).

     Ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia

     Ubezpieczenie domu lub mieszkania obejmuje ochroną szkody powstałe na całym świecie.  Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie ruchome, które znajduje się poza określonym w umowie miejscem ubezpieczenia. Ochroną objęte jest mienie prywatne a także służący do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej sprzęt elektroniczny, tj. telefony komórkowe, przenośne komputery, tablety, przenośne odtwarzacze muzyki, e-booki, aparaty fotograficzne oraz kamery.

     Ubezpieczenie mienia firmowego

     Ochrona obejmuje mienie firmowe użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej, które wchodzi w skład majątku Twojej firmy. Zakres ubezpieczenia obejmuje, w zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy: ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub ubezpieczenie w zakresie all risk.

     Ubezpieczenie mienia ruchomego na posesji

     Zakres ochrony obejmuje np. meble ogrodowe,  narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy lub pielęgnacji działki, donice i skrzynki do uprawy roślin, pojemniki na odpady komunalne znajdujące się na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom.

     Ubezpieczenie mienia od stłuczenia i pęknięcia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

     Jeśli wybierzesz ubezpieczenie domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, poza wyżej wymienionymi ubezpieczeniami, po opłaceniu dodatkowej składki, masz możliwość także objęcia ochroną mienia od stłuczenia lub pęknięcia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie all risk)

     Ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia obejmuje mienie należące do Ubezpieczonego. W przypadku szkody pokrywamy również koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wymianę stłuczonego lub pękniętego mienia, koszty demontażu, montażu, transportu.

     Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje m.in.:

     • komputery stacjonarne i przenośne, ), monitory,
     • sprzęt elektroniczny domowego użytku, tj. telewizory, radioodbiorniki, sprzęt muzyczny, zestawy: audio, kina domowego lub głośników,
     • telefony komórkowe, tablety, e-booki, kamery, aparaty fotograficzne.

     Pomoc informatyczna

     Ubezpieczenie pomocy informatycznej polegającej m.in. na zdalnej diagnostyce i naprawie wadliwie działającego oprogramowania wskutek awarii sprzętu, pomocy przy odzyskaniu danych lub usuwaniu wirusa. Z taką pomocą zyskujesz bezpieczne i efektywne korzystanie z oprogramowania, narzędzi internetowych oraz mediów społecznościowych.

     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

     Zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

     Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje szkody powstałe z Twojej winy lub winy zamieszkujących wraz z Tobą osób bliskich, wyrządzone innym osobom (osobom trzecim) na całym świecie.

     Zakresem ubezpieczenia objęte jest m.in.:

     • zalanie sąsiadów w przypadku gdy źródło wycieku znajduje się w Twoim mieszkaniu,
     • szkody wyrządzone przez dzieci do 13. roku życia – bez względu na brak Twojej winy w nadzorze (szkoda powstała pomimo pilnowania dziecka),
     • szkody wyrządzone w ramach działalności wolontariackiej (gdy działając dla dobra innych podczas wolontariatu wyrządziłeś szkodę),
     • szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, również psy ras niebezpiecznych i mających takie cechy (pies nierasowy),
     • szkody, które wyrządził koń rekreacyjny,
     • szkody wyrządzone w czasie używania: małych jednostek pływających
     • szkody wyrządzone podczas korzystania z urządzeń transportu osobistego (UTO, np. hulajnoga – także hulajnoga elektryczna, rower, segway),
     • szkody wyrządzone w następstwie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów (nawet sportów ekstremalnych), zwrot kosztów ochrony prawnej.

     Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – rozszerzenie zakresu ochrony

     Ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o:

     • OC za szkody wyrządzone w mieniu służbowym (przydatne w sytuacji, gdy zdarzy się zalanie kawą laptopa, komputera, powierzonego Ci przez pracodawcę)
     • OC za szkody wyrządzone przy używaniu modeli latających i dronów o masie startowej do 25 kg, a także lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów oraz latawców
     • OC prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne (obejmuje szkody, które wyrządzisz gościom wypoczywającym w Twoim gospodarstwie)
     • OC za szkody wyrządzone przez Ciebie w najmowanym mieniu (OC najemcy)

     Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, które wynajmujesz zakres ubezpieczenia OC możesz  rozszerzyć o szkody wyrządzone swoim lokatorom (najemcom) a także szkody, które lokator (najemca) wyrządzi sąsiadom (np. zalanie).

     Ubezpieczenie nieruchomości – dowiedz się więcej

     Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? Ile kosztuje ubezpieczenie domu?

     Wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania zależy od wielu czynników, np.: od wartości Twojej nieruchomości, od powierzchni użytkowej, od lokalizacji i kondygnacji (w przypadku mieszkania), a przede wszystkim od wybranego przez Ciebie zakresu ochrony. Na podstawie tych informacji oceniane jest ryzyko wystąpienia konkretnych szkód, które przekłada się na koszt, który musisz ponieść w ramach składki. W przypadku zakresu ważne jest to, od jakich ryzyk chcesz się ubezpieczyć, czy skorzystasz z możliwości  rozszerzenia zakresu ochrony w ramach wielu opcji dodatkowych. Dlatego odpowiedź na pytanie: ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania czy domu zależy od indywidualnej sytuacji, Twoich potrzeb ubezpieczeniowych i preferencji. Warto porozmawiać na ten temat z Agentem.

     Gdzie ubezpieczyć dom? Gdzie ubezpieczyć mieszkanie?

     Jak wybrać dobre ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie domu? Kluczem jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To w tym dokumencie możesz sprawdzić zakres ochrony oraz zapoznać się z wyłączeniami, czyli z sytuacjami, które nie zostaną objęte ochroną w ramach polisy. W ten sposób, znając swoje wymagania i oczekiwania, pozyskując te informacje, możesz wybrać konkretny wariant ochrony (ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk (all risk) lub ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych) i zapewnić sobie najlepszą ochronę. Wiele zależy od Twoich własnych preferencji, wymagań banku (w przypadku posiadania kredytu hipotecznego) oraz mienia, które chcesz objąć ochroną w ramach polisy. Biorąc te czynniki pod uwagę, wybierzesz najlepsze ubezpieczenie domu lub mieszkania.

     Ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego – jak wybrać?

     Ubezpieczenie mieszkania lub domu pod kredyt hipoteczny stanowi dla instytucji finansowych (banków) zabezpieczenie  na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Bank może w umowie kredytowej wskazać konkretne ryzyka, które powinny zostać objęte ubezpieczeniem. W ten sposób kredytobiorca otrzymuje konkretne wytyczne do wybrania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia nieruchomości.

     Ważnym pojęciem z którym związane jest ubezpieczenie mieszkania lub domu jest cesja – umowa, która przenosi uprawnienia do wierzytelności z cedenta na cesjonariusza, czyli inną osobę lub instytucję ( bank). Zawierając polisę, kupując ubezpieczenie mieszkania lub domu podpisujemy cesję, która oznacza, że w przypadku pojawienia się szkody, odszkodowanie otrzyma cesjonariusz (bank).

     Wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu warto uwzględnić OC w życiu prywatnym, które zabezpieczy Ciebie oraz najbliższych w przypadku wyrządzenia szkody innym osobom. OC w życiu prywatnym nie jest wymagane przez banki w ramach umowy kredytowej. To zabezpieczenie wyłącznie dla nas bo pozwala uniknąć ponoszenia, czasem bardzo wysokich, kosztów wyrządzonych szkód.

     Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych ?

     Koszt zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia. Masz wybór pomiędzy ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych a ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (all risk). Szczegóły dotyczące obu zakresów ochrony sprawdzisz powyżej oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

     Ubezpieczenie domu Compensa Rodzina obejmuje swoim zakresem ochrony panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Jeśli są one zamontowane na budynku, cena za ubezpieczenie jest uwzględniona w składce ubezpieczenia budynku. Jeśli są zamontowane w ogrodzie, możesz je ubezpieczyć jako budowlę.

     Ubezpieczenie psa – jaki jest zakres ochrony?

     Zawierając ubezpieczenie mieszkania lub domu Compensa Rodzina możesz ubezpieczyć także ruchomości domowe w ramach których ochroną objęte są także zwierzęta domowe (ubezpieczenie psa i ubezpieczenie kota).

     W przypadku szkody w mieniu zwracane są koszty leczenia np. poparzonego pupila lub koszt zakupu nowego zwierzęcia w razie jego kradzieży bądź śmierci.

     Ponadto ubezpieczenie obejmuje również nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny psa lub kota, który powstał (albo miał miejsce) na terenie Polski. Zakres ochrony obejmuje koszty leczenia zwierzęcia lub koszt zakupu nowego zwierzęcia w razie jego śmierci.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large