• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Compensa Rodzina

    Ubezpieczenie nie tylko domu czy mieszkania, ale też domowników i sprzętów. To pomoc, z której możesz korzystać na co dzień oraz wsparcie finansowe w nagłych wypadkach.

    • Ochrona także w przypadku tzw. rażącego niedbalstwa (szkód powstałych w wyniku niedopilnowania).
    • Stare jak nowe: przy wypłacie odszkodowania mienie traktowane jest jak nowe, bez względu na zużycie.
    • Pracujesz zdalnie z domu? Ubezpieczenie obejmuje sprzęt udostępniony przez pracodawcę (komputer, telefon, tablet).
    • Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła.
    • Możliwość ubezpieczenia dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich.
    • 50% zniżki w ostatnim roku 3-letniej polisy.

    Mieszkasz tak, jak chcesz. Ubezpiecz się tak, jak potrzebujesz.

    Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie

    Dwie możliwości ubezpieczenia mieszkania lub domu

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

    Zakres:

    • deszcz
    • dym i sadza
    • fala uderzeniowa
    • grad
    • lawina
    • osunięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka
    • pożar
    • trzęsienie ziemi
    • uderzenie pioruna
    • uderzenie pojazdu
    • upadek albo przymusowe lądowanie statku powietrznego lub upadek jego części bądź przewożonego przez niego ładunku
    • wiatr
    • wybuch
    • zalanie rozumiane jako działanie wody lub innych płynów bądź pary pochodzących z instalacji, urządzeń, akwarium lub łóżka wodnego bądź opadów atmosferycznych
    • śnieg lub lód rozumiane jako działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu zalegającego na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli, domów letniskowych
    • zapadanie się ziemi.

    Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risk)

    Ubezpieczenie od wszelkich, niewyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

    Więcej informacji na temat zakresu znajdziesz w tabelach poniżej.

    Wybierz najlepszy wariant dla siebie

    Zakres ubezpieczenia

    od ognia i innych zdarzeń losowych

    POLECANE

    od wszystkich ryzyk (all risk)

    ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (z wyłączeniem kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozboju)

    ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

    Ryzyka dodatkowe

    Zakres ubezpieczenia

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

    POLECANE

    Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
    (all risk)

    akty terroru

    katastrofa budowlana

    powódź (o ile nie ustalono inaczej w umowie ubezpieczenia)

    w zależności od strefy powodziowej

    w zależności od strefy powodziowej

    przepięcie (z każdej przyczyny)

    stłuczenie lub pęknięcie (z wyłączeniem przenośnego sprzętu elektronicznego oraz innych przedmiotów wskazanych w OWU i Klauzulach)

    dodatkowa Klauzula

    wandalizm

    graffiti wykonane na murach, ogrodzeniach, zewnętrznych ścianach lub elementach zewnętrznych

    upadek obiektów budowlanych, drzew lub ich części z przyczyn innych niż ogień i inne zdarzenia losowe

    zamarznięcie wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub w domu

    rozmrożenie produktów przechowywanych w lodówkach lub zamrażarkach

    Szkody powstałe podczas przeprowadzki dokonywanej przez przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem mienia wskutek:

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

    POLECANE

    Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
    (all risk)

    • działania ognia i innych zdarzeń losowych
    • zniczczenia lub uszkodzenia w wyniku kolizji środka transportu

    a) koszty poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii instalacji

    w zależności od strefy powodziowej

    w zależności od strefy powodziowej

    b) koszty wynajmu pokoju hotelowego

    c) koszty wynajmu lokalu zastępczego

    dodatkowa Klauzula

    d) koszty odtworzenia dokumentów

    e) ochrona w czasie budowy

    Klauzula nr 9 w OWU

    Ryzyka dodatkowe

    Ryzyko

    Rozszerzenie zakresu

    Kradzież z włamaniem i rozbój

    – kradzież z włamaniem
    – rozbój
    – wandalizm

    Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym lub z tytułu posiadania mienia

    odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym na terenie świata

    Następstwa nieszczęśliwych wypadków

    – świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
    – świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

    – zawał serca i udar mózgu (ryzyko płatne)

    Home Assistance

    natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach

    Onkopensa

    Ubezpieczenie rodzinne na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym z trzema gwarantowanymi sumami ubezpieczenia do wyboru: 50 000 zł, 100 000 zł lub 150 000 zł, wypłacanymi po diagnozie. Korzyści:

    • Suma Ubezpieczenia wypłacana po diagnozie,
    • w ramach jednej składki ochroną obejmiesz małżonka/partnera oraz dzieci własne lub przysposobione.

    Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu mieszkania lub domu Compensa Rodzina

    Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie mieszkania lub domu Compensa Rodzina?

    Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć Twój dom i mieszkanie wraz z ich wyposażeniem, garaż i inne budynki znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości, a także życie i zdrowie domowników na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

    Ubezpieczenie Compensa Rodzina przeznaczone jest dla właścicieli i najemców domów lub mieszkań, a także dla osób, które budują lub remontują swoją nieruchomość.

    Jakie są opcje rozszerzenia zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania Compensa Rodzina?

    Zakres ubezpieczenia Compensa Rodzina może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe, m.in.:

    • ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia,
    • ubezpieczenie sprzętu (np. laptop, tablet, e-book, kamera, aparat fotograficzny, konsola) od wszystkich ryzyk (także ochrona na wypadek przepięcia elektrycznego i piorunowego),
    • ubezpieczenie mienia firmowego, które wykorzystujesz do prowadzenia działalności gospodarczej i które wchodzi w skład majątku firmy,
    • zdalna pomoc informatyczna wspierająca m.in. bezpieczne i efektywne korzystanie z oprogramowania, narzędzi internetowych oraz mediów społecznościowych,
    • ubezpieczenie obiektów niezwiązanych trwale z gruntem (również domki holenderskie),
    • ubezpieczenie domków na terenie rodzinnych lub pracowniczych ogródków działkowych,
    • OC w agroturystyce, przydatne jeśli prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne i wyrządzisz szkodę gościom.

    Ryzyka nazwane a all risk – w jaki sposób wybrać ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie domu?

    Ryzyka nazwane to wyszczególniona liczba zdarzeń (tzw. ryzyk), które mogą pojawić się w domu czy mieszkaniu. To taki spis ryzyk z opisem, który dokładnie określa, jaki jest zakres ubezpieczenia w ramach polisy mieszkaniowej. Z tego względu warto dokładnie sprawdzić tę listę, ponieważ to, czego tam nie znajdziemy jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia mieszkania czy domu.

    All risk to ubezpieczenie od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń. W przypadku wyboru takiej formy ubezpieczenia mieszkania, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i sprawdzić ewentualne wyłączenia z zakresu ochrony. Wymienione tam będą skutki zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie odpowiada.

    Jak wybrać dobre ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie domu? Kluczem jest dokładne zapoznanie się z OWU, sprawdzenie zakresu ochrony i ewentualnych wyłączeń. W ten sposób, znając swoje wymagania i oczekiwania względem polisy, można wybrać najlepszą ofertę na rynku.

    Sprawdź inne ubezpieczenia

    ubezpieczenie na życie z UFK

    Życie

    Compensa Maxima

    Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

    • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
    • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
    • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
    • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • możliwość rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    NNW

    NNW

    NNW Indywidualne

    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które działa także poza granicami Polski.

    • Ochrona ubezpieczeniowa w pracy i w życiu prywatnym
    • Całodobowa ochrona w każdym miejscu na świecie
    • Wsparcie finansowe w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poważnego zachorowania
    • Wiele możliwości rozszerzenia zakresu ochrony
    • Możliwość zakupu ubezpieczenie online
    ubezpieczenie na życie z UFK

    Życie

    Compensa Maxima

    Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

    • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
    • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
    • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
    • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.

    Zdrowie

    Compensa MULTI Zdrowie

    Ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybki, bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej. Korzyści:

    • możliwość odbycia wizyty w placówce lub skorzystania z konsultacji lekarskiej online
    • krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza (specjalista do 3 dni w przypadku konsultacji online i do 5 dni przy wizycie stacjonarnej)
    • nielimitowany dostęp do sieci ponad 2 200 Rekomendowanych Placówek Medycznych
    • możliwość rozszerzenia ochrony Twojego zdrowia m.in. o świadczenia związane z rehabilitacją czy zasiłkiem szpitalnym.
    NNW

    NNW

    NNW Indywidualne

    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które działa także poza granicami Polski.

    • Ochrona ubezpieczeniowa w pracy i w życiu prywatnym
    • Całodobowa ochrona w każdym miejscu na świecie
    • Wsparcie finansowe w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poważnego zachorowania
    • Wiele możliwości rozszerzenia zakresu ochrony
    • Możliwość zakupu ubezpieczenie online
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large