• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Codziennie 186 poszkodowanych w pracy

      Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w I kw. 2016 r. jest podobna jak w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła prawie 17 tys. To średnio 186 osób dziennie. Zmniejszyła się na szczęście liczba zdarzeń poważnych i śmiertelnych. Warto pamiętać, że finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku przy pracy spadają na pracodawcę.

      Zestawiając poprzednie kwartały, liczba poszkodowanych utrzymywała się na podobnym poziomie. W całym 2015 roku wypadkowi uległo około 88 tys. osób. Tak duża liczba powinna zwracać uwagę przedsiębiorców i skłonić ich, aby nie zapominali o bezpieczeństwie w swojej firmie, zwłaszcza że statystyki nie wskazują na szybką zmianę trendu.

      Kiedy można mówić o wypadku przy pracy

      Wypadek przy pracy to każde zdarzenie związane z pracą, które wywołało uraz lub śmierć i wydarzyło się w czasie codziennych obowiązków bądź dodatkowych poleceń wydanych przez przełożonego. Do czynników zewnętrznych można zaliczyć także wypadek spowodowany nadmiernym wysiłkiem fizycznym lub psychicznym. Za wypadek w pracy uznaje się zarówno ten, który zdarzył się w samym biurze, fabryce, zakładzie itp., jak i ten w drodze do miejsca pracy, podczas odbywania szkoleń, stażu czy firmowych imprez. Urazy spowodowane czynnikiem wewnętrznym, np. upadkiem w wyniku ataku epilepsji czy innej choroby nie związanej z wykonywanym zawodem, nie kwalifikują się do tej kategorii. Podobnie jest, gdy pracownik podczas wypadku jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź środków psychotropowych.

      Na pracodawcy ciąży spora odpowiedzialność, także finansowa. To po jego stronie leży – mówiąc językiem ubezpieczeniowym – likwidacja szkody, dlatego bez względu na wielkość i rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu, czyli tzw. OC pracodawcy. Wtedy część odpowiedzialności i zobowiązań wobec poszkodowanego zostanie przeniesiona na ubezpieczyciela – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

      Według ostatniego raportu przygotowanego przez GUS prawie 60% wszystkich wypadków to nieprawidłowości w zachowaniu pracownika, w 17% za wypadek odpowiada niewłaściwy stan czynnika materialnego bądź nieodpowiednie posługiwanie się nim, a 7% to samowolne i błędne zachowanie pracownika. Najczęstszymi urazami są kontuzje kończyn górnych. Do najliczniejszych zdarzeń powodujących urazy zalicza się zderzenie z obiektem nieruchomym bądź przemieszczającym się, kontakt z ostrym przedmiotem, a także przeciążenia psychiczne i fizyczne. Najwięcej poszkodowanych w I kw. 2016 r. w wypadkach przy pracy odnotowano w branży przetwórstwa przemysłowego – ponad 5 tys. (5115), na drugim miejscu jest naprawa samochodów – 2345, następnie opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 1864, transport i gospodarka magazynowa – 1370.

      Różne mogą być rodzaje urazów, możliwy zakres obrażeń czy czas rekonwalescencji. Im bliżej pracodawca zapozna się z problemem wypadków w pracy, tym lepiej będzie mógł im przeciwdziałać, a także minimalizować ich konsekwencje.

      OC pracodawcy także dla MSP                    

      Ubezpieczenie OC jest mniejszym obciążeniem finansowym dla firmy z sektora MSP, niż włączenie takiej polisy do ubezpieczenia korporacyjnego w dużej firmie. Przejęcie kosztów związanych z konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu i mieniu pracownika przez towarzystwo ubezpieczeniowe może być nie tylko ułatwieniem dla przedsiębiorcy, ale często także jedynym wsparciem finansowym po zdarzeniu.

      Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem należy dokładnie sprawdzić, jaki rodzaj wypadków jest objęty ochroną, a jakie zdarzenia zostały z niej wyłączone. W zależności od sektora, w jakim działa przedsiębiorstwo, potrzeby będą inne. Również wysokość składki powinna być adekwatna do potencjalnych urazów, jakie mogą mieć miejsce w danym sektorze. Zbyt niska składka, która wpływa na wysokość później wypłacanego odszkodowania, może być niewystarczająca, aby pokryć wszystkie wydatki związane z konsekwencjami wypadku. W przypadku, kiedy wypłacone odszkodowanie nie pokryje potrzeb poszkodowanego, resztę kwoty będzie musiał dopłacić pracodawca z własnych środków – tłumaczy ekspert Compensy.

      Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń to tzw. suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota możliwa do wypłaty. To ona, w zależności od wpływu urazu na dalsze życie pracownika, będzie stanowić o wartości wsparcia, jakie otrzyma. Przedsiębiorcy powinni zadbać, aby suma gwarancyjna była odpowiednio wysoka, zwłaszcza że wysokość zasądzanych odszkodowań pracowniczych ewoluuje w ostatnich latach. Odpowiednie zadośćuczynienie to likwidacja szkody, ale także w równym stopniu ochrona zarówno interesów pracodawców, jak i pracowników.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large