• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Dlaczego warto ubezpieczyć się przed podróżą?

    Zaplanowanie idealnych wakacji wiąże się z licznymi przygotowaniami. Najwięcej czasu poświęcamy na wybór miejsca podróży, odpowiedniego hotelu, najciekawszych miejsc i zabytków, które warto zwiedzić. Do listy zadań powinniśmy dopisać także zakup ubezpieczenia turystycznego. Dlaczego warto się na nie zdecydować? Odpowiedzi na to pytanie udziela ekspert towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa – Andrzej Paduszyński.

    Wybierając się na wakacje koncentrujemy się głównie na przyjemnościach. Zwykle nie dopuszczamy do siebie myśli, że podczas upragnionego urlopu może przytrafić się coś złego np. nagłe zachorowanie. Kiedy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, nie jesteśmy na niego przygotowani. Często okazuje się, że jego następstwa znacznie przekraczają koszt wakacyjnej wyprawy. Aby uniknąć przykrych niespodzianek warto zdecydować się na ubezpieczenie, które pokryje m.in. nieprzewidziane koszty leczenia.

     

    Jaką ochronę zapewnia polisa turystyczna?

    Podstawowym elementem każdej polisy jest właśnie wspomniane ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą plus pakiet Assistance. W Compensie klienci mają do wyboru dwa warianty Assistance podstawowy – BAZA oraz rozszerzony – TOP oraz cztery pakiety ubezpieczenia kosztów leczenia – Podstawowy, Standardowy, Luksusowy oraz Elastyczny, kształtowany w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. W podstawowym pakiecie Assistance mamy zagwarantowany m.in. całodobowy dyżur centrum alarmowego, transport do kraju, pomoc w przypadku opóźnienia lotu, przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 24 godziny bez dodatkowej składki, pomoc przy odtworzeniu dokumentów bądź uzyskaniu zastępczych. Wariant TOP zawiera natomiast liczne dodatkowe rozszerzenia jak np. wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego w celu rekonwalescencji. Jeśli z powodu pobytu w szpitalu poszkodowany nie może wrócić do Polski, wówczas zostaje zakwaterowany na 7 dni w hotelu, by w pełni wrócił do zdrowia. Pokrywamy także koszty poszukiwania i ratownictwa osoby zaginionej. Ponadto, jeżeli podczas powrotu z wakacyjnej podróży, kierowca ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, wysyłamy osobę, która odwiezie do kraju poszkodowanego i wszystkich uczestników wycieczki. Klient może dodatkowo rozszerzyć zakres polisy także o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz o ubezpieczenie bagażu.

     

    Ile zapłacimy za polisę?

    Składka ubezpieczenia turystycznego uzależniona jest od kilku czynników np.: liczby osób, długości pobytu, zakresu ubezpieczenia, ale także miejsca pobytu i formy wypoczynku. Inaczej będzie bowiem skonstruowane ubezpieczenie dla klientów preferujących stacjonarny wypoczynek oraz inna dla osób aktywnych, mających w planach np.: kitesurfing czy pływanie żaglówką. Optymalną ochronę zapewni nam polisa, której suma ubezpieczenia będzie opiewać na 200 000 zł na osobę. Jest to minimum, jakie należy wybrać, biorąc pod uwagę koszty leczenia za granicą oraz ewentualny transport poszkodowanego do kraju. Składka za taką polisę wahać się będzie w granicach 20-60 zł (jest to koszt na jedną osobę przy założeniu, że spędza ona tygodniowe wakacje w Europie).
    Sam zakup polisy odbywa się szybko i bezproblemowo. Na przykład w Compensie ubezpieczenie można nabyć z pomocą agenta – podczas bezpośredniej wizyty czy mobilnie, wykorzystując pocztę elektroniczną lub w kilka minut za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl.

     

    Warto znać także przykładowe koszty wizyty lekarskiej za granicą bez posiadanego ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli zachorujemy podczas urlopu w Chorwacji na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu wydamy 120 euro, natomiast u specjalisty średnio 150 euro. We Włoszech będą to kwoty odpowiednio: 90 i 300 euro, w Niemczech 120 i 150 euro. Udając się do lekarza podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych musimy natomiast liczyć się z wydatkiem rzędu 200 dolarów (u internisty) i 1500 dolarów (u specjalisty).

     

    Nieszczęśliwy wypadek podczas urlopu –  jak postępować?

    Jeżeli doznamy nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, musimy jak najszybciej skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela. Należy zgłosić zdarzenie i udać się do placówki medycznej wskazanej przez konsultanta. Wówczas zostaniemy przyjęci bezgotówkowo. Jeśli jednak nie mamy możliwości skontaktowania się z centrum alarmowym, będziemy musieli pokryć koszty wizyty lekarskiej z własnej kieszeni, zabrać oryginał rachunku oraz kopię dokumentacji medycznej i następnie wystąpić  do ubezpieczyciela o refundację kosztów leczenia. Warto również mieć świadomość, co kryje się pod tym pojęciem. W Compensie koszty leczenia obejmują: opłacenie kosztów  pobytu w szpitalu na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, wszelkiego rodzaju badania i zabiegi operacyjne ambulatoryjne, wizyty lekarskie i honoraria lekarskie, dojazd lekarza, jeśli nie możemy udać się do placówki medycznej, zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i lekarstw przepisanych przez lekarza, leczenie stomatologiczne zębów w skutek nagłych stanów bólowych bądź nieszczęśliwego wypadku.

     

    Dlaczego karta EKUZ to za mało?

    Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana bezkosztowo przez NFZ, gwarantuje znacznie niższy zakres ochrony niż prywatne ubezpieczenie. Przede wszystkim obowiązuje ona wyłącznie w krajach Unii Europejskiej i EFTA i pokrywa tylko część kosztów leczenia. Z własnej kieszeni trzeba dopłacić za wizyty lekarskie oraz niektóre za recepty, ponieważ nie wszystkie leki są refundowane. Nie możemy też liczyć na całkowity zwrot kosztów za leczenie stomatologiczne. Ponadto NFZ nie organizuje i nie pokrywa kosztów transportu do kraju. Warto również podkreślić, że EKUZ gwarantuje wyłącznie takie świadczenia medyczne, które obowiązują obywateli danego państwa, w którym spędzamy urlop. Oznacza to, że możemy udać się tylko do państwowych placówek służby zdrowia, a co za tym idzie, będziemy czekać w kolejce, jak każdy inny pacjent. Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje nam dostęp zarówno do państwowych, jak i prywatnych placówek bez konieczności oczekiwania na swoją kolej, gdyż pomoc udzielana jest natychmiastowo.

     

    Posiadasz ubezpieczenie z biura podróży? Przeczytaj dokładnie OWU.

    Biura podróży mają obowiązek zagwarantowania swoim klientom ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny. Mimo to warto zaopatrzyć się w dodatkową prywatną polisę turystyczną. Dlaczego? Ubezpieczenie oferowane przez biura podróży są zazwyczaj bardzo tanie. Dzięki temu nie powiększają one ceny wycieczki, lecz zawierają szereg ograniczeń. Przykładowo, nie pokryją kosztów wizyty lekarskiej opiewającej na mniej niż 100 euro. Poszkodowany musi zapłacić całą sumę z własnej kieszeni. W przypadku odbycia wizyty lekarskiej przewyższającej kwotę 100 euro, można liczyć na refundację. Warto jednak dodać, że odbywa się to z udziałem klienta, tzn. odejmowane jest 100 zł
    z każdego zwrotu. Ponadto ubezpieczenia biur podróży gwarantują refundację kosztów transportu, przeważnie jednak ustalone są niskie sumy ubezpieczenia jak np. 20 000 – 30 000 zł. Taka kwota często nie wystarcza na samo leczenie, nie wspominając o transporcie.

    ***

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Klientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej. Więcej szczegółów na: https://www.compensa.pl

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large