• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Informacja dotycząca Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dedykowana konsumentom posiadającym aktywne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym aktywne w dacie 01.12.2016 r.

     Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Towarzystwem”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pomiędzy Towarzystwem a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało zawarte porozumienie (zwane dalej „Porozumieniem”), dotyczące możliwości zmiany sposobu wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną (zwanych dalej „Umowami ubezpieczenia na życie z UFK”) wskazanych w Porozumieniu.

     W związku z zawarciem Porozumienia Towarzystwo oferuje wszystkim konsumentom posiadającym nierozwiązane na dzień 01 grudnia 2016 roku Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, zawarte na podstawie wzorców umownych wymienionych w Porozumieniu, możliwość zawarcia aneksu, określającego propozycję zmiany warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK w zakresie sposobu wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu poprzez wprowadzenie nowego sposobu jego wyliczania.

     Wartość odpowiednio świadczenia inwestycyjnego albo wykupu będzie równa wyższej z kwot:
     1) sumy:
     a) wartości stanowiącej iloczyn współczynnika z poniższej tabeli i wartości jednostek powstałych w wyniku zainwestowania składek regularnych w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wpłaconych w okresie ubezpieczenia, oraz

     b) wartości jednostek powstałych w wyniku zainwestowania składek dodatkowych,
     2) wartości odpowiednio świadczenia inwestycyjnego albo wykupu obliczonej zgodnie z pierwotnymi warunkami Umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

     Liczba pełnych lat ubezpieczenia, które upłynęły od dnia początku odpowiedzialności i za które opłacono należne składki regularne w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

     Wysokość współczynnika

     0

     75%

     1

     75%

     2

     78%

     3

     81%

     4

     84%

     5

     87%

     6

     90%

     7

     92%

     8

     94%

     9

     97%

     10 i następne

     100%

      

     Liczba lat określona w powyższej tabeli jest wyliczana jako liczba pełnych lat, które upłynęły od dnia początku odpowiedzialności z Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, pomniejszona o okresy, za które nie opłacono należnych składek regularnych w części przeznaczonej na zakup jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym o okresy zawieszenia opłacania tychże składek oraz okresy, kiedy Umowa ubezpieczenia na życie z UFK była rozwiązana lub bezskładkowa, co oznacza, że współczynnik 100% służący do wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu stosowany jest od miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym opłacono wszystkie należne składki za okres 10 lat ubezpieczenia.

     Każdy konsument posiadający nierozwiązaną na dzień 01 grudnia 2016 roku Umowę ubezpieczenia na życie z UFK, zawartą na podstawie wzorca umownego wymienionego w Porozumieniu, jest uprawniony do wystąpienia do Towarzystwa z wnioskiem o zmianę sposobu obliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu zgodnie z Porozumieniem. W przypadku otrzymania takiego wniosku, Towarzystwo, w terminie 30 dni* od dnia jego otrzymania, wyśle listem poleconym aneks do Umowy ubezpieczenia na życie z UFK z propozycją zmiany warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK w zakresie sposobu wyliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: mojacompensa@compensazycie.com.pl).

     Podpisanie aneksu, tj. wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, nie stanowi przeszkody do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia na życie z UFK na drodze cywilnoprawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

     Doręczenie do siedziby Towarzystwa podpisanego aneksu może nastąpić do momentu rozwiązania Umowy ubezpieczenia na życie z UFK. Brak zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia na życie z UFK, tj. brak doręczenia podpisanego przez konsumenta aneksu, nie spowoduje zaś żadnych zmian w Umowie ubezpieczenia na życie z UFK.

     Jawna treść Porozumienia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

      

     *W przypadku konsumentów, którzy wystąpią do Towarzystwa z wnioskiem o zmianę sposobu obliczania odpowiednio wartości świadczenia inwestycyjnego albo wartości wykupu zgodnie z Porozumieniem przed datą 31 stycznia 2017 roku, Towarzystwo wyśle aneks w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large