• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Jak się pracuje w ubezpieczeniach

    Branża ubezpieczeniowa nie należy do łatwych – doświadczają tego osoby zarówno pracujące w sprzedaży, jak i pracownicy działów operacyjnych (tzn. back-office) poszczególnych towarzystw. Niemniej, pomimo kryzysu gospodarczego, ubezpieczenia są jednym z najbardziej stabilnych, rozwijających się sektorów.

    Praca w tej branży jest bez wątpienia wymagająca – zarówno ze względu na trudność pozyskiwania klientów, różnorodność procesów, częste zmiany, jak również ze względu na wyjątkowo silny etos wiedzy merytorycznej, którą należy przyswoić. Jednak to właśnie te pozorne problemy czynią pracę w ubezpieczeniach atrakcyjną. Nie tylko dzięki możliwości szybkiego rozwojowi własnych umiejętności, bogatemu pakietowi socjalnemu, oferowanemu przez większość czołowych graczy na rynku, ale również dlatego, że jest pracą względnie stabilną. Ważnym czynnikiem jest także zróżnicowanie wiekowe pracowników. Pomaga ono w wymianie doświadczeń, dzięki czemu już na starcie, w pracy tej można się wiele nauczyć i poznać specyfikę różnych procesów składających się na działalność ubezpieczeniową – począwszy od sprzedaży, obsługi klienta, po likwidację szkód.

    Wymagająca praca w ubezpieczeniach

    W pierwszej kolejności warto skupić się na trudnościach – nie ma przecież nic gorszego dla potencjalnych pracowników, niż informacja, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie, skoro to tylko jedna strona medalu. Jak zatem wygląda praca agenta ubezpieczeniowego? To zawód, który na początku pierwszej dekady XXI wieku pozwalał pracownikom na co dzień pracującym zawodowo (nauczycielom, pielęgniarkom, pracownikom „budżetówki” i innym) zarobić „po godzinach” przyzwoite sumy na sprzedaży ubezpieczeń. Teraz, na wyjątkowo konkurencyjnym rynku, sytuacja uległa zmianie. To praca wdzięczna, ale ciężka. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, iż agent ubezpieczeniowy, aby być skutecznym, musi posiadać ogromną wiedzę merytoryczną, popartą certyfikacją Komisji Nadzoru Finansowego. Musi wiedzieć, jak odpowiedzieć na trudne pytania klientów, a Ogólne Warunki Ubezpieczenia wytłumaczyć w sposób zrozumiały i przystępny dla laika. Słowem, musi wiedzieć, jak przekonać klienta do kupna tego, co chce mu sprzedać. Wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego wiąże się także z koniecznością założenia  własnej działalności gospodarczej, dzięki której staje się on jednoosobową firmą, pracującą na rzecz danego (albo kilku) towarzystw ubezpieczeniowych. To właśnie sprawia, że ta praca w dalszym ciągu pozwala zarobić znacznie więcej niż średnia krajowa, ale już nie wszystkim. Odnajdą się w niej najbardziej wytrwali, zmotywowani, kompetentni i „czujący” sprzedaż. Najlepsi agenci w ramach nagród sprzedażowych, mają możliwość udziału w zagranicznych szkoleniach, otrzymują premie uznaniowe, a wraz z rozbudowywaniem siatki kontaktów wśród klientów, cieszą się stabilną pracą, uznaniem przełożonych i prestiżem wśród współpracowników. Osoby z potencjałem i „smykałką” do zarządzania ludźmi mogą liczyć także na awans i w przyszłości zarządzanie własną grupą agentów.

    Etos wiedzy merotorycznej

    W branży ubezpieczeniowej panuje rzadko spotykany w innych branżach etos wiedzy merytorycznej. Od pracowników, bez względu na to, czy pracują jako agenci, czy etatowi pracownicy innych departamentów firmy, wymaga się stałego dokształcania, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. To ważne, szczególnie dla osób kończących studia, ponieważ mogą w praktyce sprawdzić swoje umiejętności zdobyte na uczelni i rozwinąć kwalifikacje w zupełnie nowych obszarach. Nie dziwi zatem, że firmy ubezpieczeniowe bardzo mocno inwestują w rozwój pracowników – uczenie się od najlepszych, możliwość pracy w różnych departamentach w ramach programów rotacji na stanowiskach pracy. Dodatkowo pracownicy mogą brać udział w przeróżnych szkoleniach (zarówno wewnętrznych, prowadzonych przez bardziej doświadczonych kolegów, jak i zewnętrznych – prowadzonych przez ekspertów rynku ubezpieczeniowego). W ofertach szkoleniowych znajdują się kursy dotyczące produktów ubezpieczeniowych, technik sprzedaży czy likwidacji szkód, ale także te doskonalące kompetencje miękkie. Ciekawą formą podnoszenia kwalifikacji, jaka jest oferowana przez firmy ubezpieczeniowe, jest możliwość wzięcia udziału w projektach międzynarodowych. Dzięki temu pracownicy mogą korzystać z wiedzy swoich kolegów z innych zespołów projektowych, porównywać standardy pracy w innych krajach.

    Nowi pracownicy nie powinni się więc martwić, że zostaną pozostawieni sami sobie – chcąc zniwelować stres związany z rozpoczęciem pracy w nowej firmie w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych prowadzone są szkolenia wprowadzające w obowiązki w nowym miejscu pracy. Dzięki temu nowi pracownicy szybciej zapoznają się ze specyfiką i kulturą organizacyjną firmy. Zdobywanie doświadczeń odbywa się zawsze pod czujnym okiem bardziej doświadczonych osób, pełniących rolę swoistych „opiekunów nowych pracowników”.

     

    Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe starają się wspierać rozwój swoich pracowników. Mogą oni liczyć na to, że będą doceniani przy zastosowaniu systemu awansów pionowych na kolejne stanowiska w strukturze firmy. Mają także szansę na awans poziomy (na równoległe stanowisko, ale np. w innym zespole) poprzez zwiększanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności. W wielu firmach funkcjonują także programy rozwoju najlepszych pracowników, wyróżniających się poziomem wiedzy, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w pracę. Można stwierdzić, że branża ubezpieczeniowa bardzo wspiera swoich pracowników.

    Ubezpieczenia charakteryzują się wysokim poziomem dynamizmu. Ulepszanie produktów ubezpieczeniowych, informatyzacja poszczególnych obszarów biznesowych oraz liczne projekty optymalizacyjne, wymagają od pracowników wysokiego poziomu otwartości na zmiany, dużej elastyczności i chęci poznawania nowych rzeczy. Praca w ubezpieczeniach jest przez atrakcyjna. Przede wszystkim dlatego, że jest skarbnicą wiedzy, z której każdy chętny może czerpać garściami.

    Pakiety socjalne

    Ale praca to nie wszystko – coraz więcej firm ubezpieczeniowych zwraca uwagę na ‘work-life balance’: monitorowanie godzin pracy, dbałość o limitowaną liczbę nadgodzin i możliwość odbierania ich w postaci dni wolnych. To wszystko wpływa pozytywnie na nastroje pracowników – nic bardziej nie cieszy, niż fakt, że oprócz pracy można również mieć ciekawe, aktywne życie pozapracowe. To duży atut, w porównaniu do innych branż, w których ‘kultura’ siedzenia ‘po godzinach’ staje się coraz bardziej popularna. Czołowe towarzystwa na polskim rynku ubezpieczeniowym dbają o zdrowie swoich pracowników: darmowe pakiety medyczne do prywatnych placówek zdrowia stały się standardem już kilka lat temu, a możliwość dokupienia pakietu medycznego dla partnera bądź dzieci jest dodatkowym atutem.

    Niewątpliwie ogromną korzyścią dla bardziej aktywnych fizycznie osób są oferowane przez pracodawców karty uprawniające do bezpłatnego korzystania z wielu ośrodków sportu na terenie całego kraju. Dla większości kandydatów do pracy nie jest to priorytet w przyjęciu oferty pracy, ale trendy na rynku ubezpieczeniowym (i nie tylko) pokazują, że jest to profit, z którego pracownicy korzystają bardzo chętnie. Warto także podkreślić, że większość firm zachęca swoich pracowników do aktywnego spędzania wolnego czasu, organizując szereg wydarzeń sportowych, takich jak mecze piłki nożnej czy siatkówki. Pracownicy, którzy chcą spędzać swój wolny czas angażując się w wydarzenia kulturalne, mają możliwość korzystania z preferencyjnych warunków zakupu biletów do teatru.

    Z perspektywy wspomnianego już etosu wiedzy merytorycznej, nie dziwi specjalnie fakt, iż firmy ubezpieczeniowe chętnie inwestują w szkolenia pracowników. Dofinansowania do studiów/kursów zawodowych to, jak już zostało wspomniane wcześniej, jeden z wielu sposobów na rozwój zawodowy. Międzynarodowe środowisko pracy w większości firm ubezpieczeniowych sprawia, że firmy często i chętnie stawiają na edukację językową zatrudnionych: język angielski, niemiecki, polski (dla obcokrajowców) – sprawia, że łatwiej poruszać się wśród projektów współprowadzonych z innymi krajami.

    Oprócz wspomnianych powyżej bonusów pracownicy firm ubezpieczeniowych mają niejednokrotnie możliwość korzystania ze zniżek pracowniczych przy zakupie produktów ubezpieczeniowych będących w ofercie firmy. Wartość stanowi także lokalizacja firm ubezpieczeniowych – większość z nich mieści się w biurowcach zlokalizowanych w dzielnicach biznesowych poza centrum miasta.  Dlatego też firmy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników oferują często  firmowy autobus, który dowozi ich do firmy.

    Branża ubezpieczeniowa jest trudna i wymagająca. Jest przy tym atrakcyjna. To miejsce dla osób, dla których ważny jest rozwój, stabilne zatrudnienie, możliwość udziału w ciekawych, również międzynarodowych projektach. Dla osób, które chętnie uczą się nowych rzeczy i nie boją się wyzwań.

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large