• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Komentarze ekspertów

    21 lutego 2022

    15-lecie ubezpieczeń zdrowotnych w Compensie

    Ubezpieczenia komunikacyjne to ważny temat dla milionów właścicieli samochodów i jednośladów w Polsce. Każdy posiadacz p…

    3 stycznia 2022

    Ubezpieczenia OC i AC. Jaki był 2021, a jaki będzie 2022 rok?

    Ubezpieczenia komunikacyjne to ważny temat dla milionów właścicieli samochodów i jednośladów w Polsce. Każdy posiadacz p…

    26 listopada 2021

    Jeździsz bez „prawka”? Ubezpieczyciel wystawi ci rachunek za wypadek…

    W 2020 roku prawo jazdy straciło 106,7 tys. kierowców, z czego większość to posiadacze uprawnień w kat. B – podaje polic…

    23 listopada 2021

    Uważaj! Black Friday i inflacja powodują niedoubezpieczenie

    Inflacja w Polsce wyniosła na koniec października 6,8% – ogłosił Główny Urząd Statystyczny (GUS). Choć tak wysoka nie by…

    24 października 2021

    Potężny wzrost liczby szkód katastroficznych w 2021 roku

    Pogoda nie oszczędza w tym roku majątku Polaków. Od stycznia do sierpnia 2021 r. burze, gradobicia, wichury, podtopienia…

    10 października 2021

    Drożeją materiały budowlane, więc… sprawdź ubezpieczenie domu

    procent. Tak jest m.in. w przypadku farb czy cementu. Sporo produktów drożeje jednak o wiele bardziej – o kilkanaście, a…

    30 września 2021

    Gdyby James Bond chciał ubezpieczyć Astona Martina DB5…

    Długa lista tzw. klasyków pojawiających się w filmach o Jamesie Bondzie obejmuje m.in. Toyotę 2000 GT, Forda Mustanga Ma…

    7 lipca 2021

    Pijany kierowca zwraca pieniądze ubezpieczycielowi

    Poszkodowani przez pijanych kierowców dostaną pieniądze z obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale sprawca wypadku zwróci war…

    4 lipca 2021

    Autem za granicę. Co sprawia nam najwięcej problemów?

    Liczba wypadków powodowanych przez polskich kierowców na zagranicznych drogach rośnie na przestrzeni ostatnich lat. W 20…

    2 czerwca 2021

    Ile basenów olimpijskich potrzeba do gaszenia pożarów w Polsce?

    W 2020 roku doszło w Polsce do prawie 130 tys. pożarów obiektów i miejsc (od budynków mieszkalnych po lasy czy obiekty u…

    25 stycznia 2021

    Atak zimy. Kierowcy 3-krotnie częściej wzywają assistance

    Ok. 75% właścicieli samochodów w Polsce rozszerza obowiązkową polisę OC – wynika z danych Compensa TU S.A. Vienna Insura…

    10 stycznia 2021

    Ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania natychmiast po zgłoszeniu szkody

    Ubezpieczeniowe aplikacje do samodzielnej likwidacji szkód działają na polskim rynku od kilku lat. Od teraz klienci mogą…

    3 grudnia 2020

    Od jednego dnia nawet do… kilkudziesięciu lat – okres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od rodzaju umowy. Jak długo obowiązują najpopularniejsze ubezpieczenia na rynku?

    Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć na wiele różnych sposobów. Do najpopularniejszych umów dodatkowych należą świadc…

    30 listopada 2020

    Kiedy kończy się moje ubezpieczenie? To zależy od polisy…

    Od jednego dnia nawet do… kilkudziesięciu lat – okres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od rodzaju umowy. …

    23 listopada 2020

    Na wypadek kradzieży z włamaniem można się ubezpieczyć. Jak zrobić to właściwie?

    Jeździsz swoim autem lub motocyklem po torze? A może wykorzystujesz go jako taksówkę? Lepiej powiedz o tym ubezpieczycie…

    17 listopada 2020

    Złodzieje też czekają na Black Friday. Te zakupy chętnie ukradną ci z domu…

    W 2019 r. w Polsce doszło do 69 253 kradzieży z włamaniem – wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. To więcej, niż …

    10 listopada 2020

    Coraz więcej pożarów w rolnictwie. Jakie mienie można ubezpieczyć?

    Aż 38,3 tys. pożarów w branży rolniczej w 2019 roku oznacza prawie 8 tys. więcej, niż rok wcześniej. Różnica wynika prze…

    22 października 2020

    Czy można ubezpieczyć się na życie po 70-tce?

    W 2019 r. aż 66,3% osób powyżej 60 roku życia cierpiało na choroby przewlekłe lub długotrwałe problemy ze zdrowiem – pod…

    10 września 2020

    Jakie szkody likwidujemy sami?

    W czasie pandemii, w obszarze e-commerce zauważalne są trzy „trendy”: wzrost sprzedaży online, przeniesienie stacjonarne…

    30 lipca 2020

    Jak ubezpieczamy samochody w Polsce? [STATYSTYKI]

    Ubezpieczeniowe nawyki właścicieli samochodów osobowych przeanalizowało towarzystwo ubezpieczeń Compensa. Statystyki dot…

    15 lipca 2020

    Pracownicy decydują o PPK. Co przekona ich do oszczędzania?

    Firmy z sektora MSP mają kilka miesięcy na wybór PPK, a pracownicy podejmą decyzję o pozostaniu w programie. Co może ich…

    22 czerwca 2020

    Które domy można ubezpieczyć od powodzi?

    Po 10 latach od jednej najtragiczniejszych w skutkach powodzi wiele domów w Polsce nadal nie ma ubezpieczenia. Czy można…

    28 kwietnia 2020

    Jak ubezpieczają się właściciele motocykli i skuterów? [ANALIZA]

    Z analizy towarzystwa ubezpieczeń Compensa wynika, że posiadacze jednośladów w zdecydowanej większości kupują wyłącznie …

    22 grudnia 2019

    Jakiej polisy potrzebuje św. Mikołaj?

    A jeśli św. Mikołaj istnieje i naprawdę jednej nocy odwiedza każde bez wyjątku dziecko? W takim razie czeka go potężne z…

    6 grudnia 2019

    Jakiej polisy potrzebuje św. Mikołaj?

    A jeśli św. Mikołaj istnieje i naprawdę jednej nocy odwiedza każde bez wyjątku dziecko? W takim razie czeka go potężne z…

    4 listopada 2019

    Czy warto zostać w PPK?

    Dobiega końca proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w największych firmach, a od 1 stycznia 2020 r. d…

    21 października 2019

    Wypadki na autostradach co cztery kilometry

    Autostrady w Polsce mają długość 1637 km. Każdego roku dochodzi na nich do kilkuset wypadków. Jakich nawyków musimy się …

    2 października 2019

    Średnio „robimy” na lawecie ponad 60 km

    Zdecydowanie najczęściej świadczoną usługą w ramach samochodowego assistance jest holowanie. Średni dystans, jaki niespr…

    23 września 2019

    Co warto wiedzieć o likwidacji szkody po wypadku na drodze?

    W Polsce zarejestrowanych jest ponad 22 mln pojazdów silnikowych, których kierowcy każdego roku uczestniczą w dużej licz…

    13 września 2019

    Gdzie na jedną przychodnię przypada najwięcej pacjentów?

    Z raportu GUS-u wynika, że w ubiegłym roku świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało ze środków publiczny…

    12 sierpnia 2019

    Kto płaci za wypadek po alkoholu?

    W 2018 roku pijani kierowcy spowodowali 2,1 tys. wypadków, czyli ok. 7% wszystkich tego rodzaju zdarzeń drogowych – wyni…

    5 sierpnia 2019

    Kradzież z włamaniem co niespełna 8 minut

    Liczba przestępstw kryminalnych w Polsce spada, a ich wykrywalność rośnie. Pozytywne statystyki nie dotyczą niestety wsz…

    22 lipca 2019

    Kierowcy najbardziej boją się… wiatru. 7 rzeczy, których nie wiesz o wypadkach drogowych

    Najwięcej wypadków drogowych ma miejsce październiku, kierowcy boją się wiatru, pieszych gubi niecierpliwość, a poszkodo…

    1 lipca 2019

    OC pracodawcy. Czy ubezpieczenie chroni przed upałem?

    Jeśli w czasie upału pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego, finansowe konsekwencje takiego zdarzenia poniesie …

    26 czerwca 2019

    Compensa: hydraulik w aż 40 proc. interwencji assistance

    Analiza została przeprowadzona na podstawie interwencji serwisantów w ramach domowego assistance, zorganizowanych przez …

    23 czerwca 2019

    Ostatnia prosta do PPK (6 pytań i odpowiedzi)

    Wchodzące w życie 1 lipca br. PPK to uchwalony w ubiegłym roku projekt dobrowolnego systemu długoterminowego oszczędzani…

    12 czerwca 2019

    Jak się ubezpieczyć na wakacyjny wyjazd autem?

    Samochód to po samolocie najpopularniejszy środek transportu, wybierany przez Polaków z myślą o zagranicznych wakacjach….

    29 kwietnia 2019

    Ubezpieczenie na majówkę to kilka złotych dziennie (kalkulacje)

    Naturalną konsekwencją coraz popularniejszych w ostatnich latach wyjazdów zagranicznych jest wzrost zainteresowania pols…

    18 kwietnia 2019

    W innowacyjne projekty warto angażować pracowników (przykłady)

    Z danych Infuture Hatalska Foresight Institute wynika, że w co 3. firmie w Polsce za pracę nad innowacjami odpowiedzialn…

    11 marca 2019

    Ubezpieczenia: likwidacja szkód coraz bardziej cyfrowa

    Branża ubezpieczeniowa coraz dynamiczniej się cyfryzuje. Z raportu „InsurTech Market Forecast up to 2023” wynika, że doc…

    4 marca 2019

    Jak działa assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

    Ubezpieczenie turystyczne to produkt adresowany do osób wybierających się w podróż zagraniczną. Jeżeli podczas pobytu po…

    5 lutego 2019

    Wypadek na nartach: co zrobić, żeby wystarczyło przeprosić

    Jak podaje brytyjski „The Guardian”, znana aktorka Gwyneth Paltrow potrąciła na nartach w Utah 72-letniego mężczyznę. Co…

    11 stycznia 2019

    Czy narciarz po grzańcu skorzysta z ubezpieczenia?

    To nie tajemnica, że wielu turystów spożywa alkohol podczas wakacyjnych wyjazdów – wypoczywając na plaży czy uprawiając …

    20 grudnia 2018

    Przedświąteczne pomaganie pracowników Compensy

    Podczas świątecznej akcji pracownicy zakupili 300 bombek-cegiełek, które wspólnie malowali w świątecznej atmosferze. Tra…

    14 grudnia 2018

    Eksperci podliczyli straty w domu Kevina!

    Emisję „Kevina samego w domu” w okresie Bożego Narodzenia należy uznać za swego rodzaju telewizyjną tradycję. Co roku w …

    28 listopada 2018

    Stan wojenny na Ukrainie. Co z ubezpieczeniem turystycznym?

    Incydenty na Morzu Azowskim i będący ich rezultatem wzrost napięcia pomiędzy Ukrainą a Rosją spowodowały, że ukraiński p…

    26 listopada 2018

    Ważny wyrok TSUE dla kierowców i ich pasażerów!

    Opublikowany 15 listopada 2018 r. wyrok TSUE* jest odpowiedzią na zapytanie łotewskiego Sądu Najwyższego. Dotyczyło ono …

    20 listopada 2018

    Ubezpieczenie na city break. Warto czy nie?

    Przelot z Warszawy do Walencji można bez trudu znaleźć za niecałe 300 zł w dwie strony, z Krakowa do Pizy za ok. 40 zł, …

    15 listopada 2018

    Domowe assistance to nie tylko pomoc hydraulika (5 przykładów)

    Usługi assistance należą do najpopularniejszych rozszerzeń ubezpieczenia nieruchomości – domu czy mieszkania. Ze sprzeda…

    17 października 2018

    Rozpoczął się sezon grzewczy. Uwaga na pożary!

    W październiku rozpoczął się sezon grzewczy. Ten trwający kilka miesięcy okres to czas największego zagrożenia pożaroweg…

    11 października 2018

    Na jaką kwotę ubezpieczyć nieruchomość?

    Na koniec drugiego kwartału 2018 roku ubezpieczonych było ok. 11,8 mln domów i mieszkań. W analogicznym okresie ubiegłeg…

    30 sierpnia 2018

    Prawie 100 wypadków każdego dnia wakacji

    Jak co roku czas letnich wakacji wypełniają doniesienia o kolejnych wypadkach drogowych – od czerwca do sierpnia takich …

    1 sierpnia 2018

    Kto wypłaci odszkodowanie za zderzenie ze zwierzęciem?

    W 2017 roku zwierzęta przyczyniły się do 334 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 400 zostało rannych – wynika z polic…

    29 lipca 2018

    Po zalaniu lepiej nie liczyć na sąsiada…

    Po zalaniu bardzo ważne jest ustalenie winnego zdarzenia. Tylko w ten sposób można bez cienia wątpliwości wskazać, kto p…

    5 czerwca 2018

    Terroryzm i alkohol na urlopie. Czy zadziała ubezpieczenie?

    Ubezpieczyciele zauważają, że Polacy coraz rozważniej podchodzą do zakupu ubezpieczeń na czas zagranicznego urlopu. Ozna…

    6 maja 2018

    Po co aptekarzowi polisa?

    W Polsce działa prawie 14,5 tys. aptek i punktów aptecznych wynika z najnowszych statystyk GUS*. Najwięcej z nich zlokal…

    27 kwietnia 2018

    5 darmowych usług, z których można skorzystać w ramach ubezpieczenia dla firm

    Przygotowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń raport pt. „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” przedstawia wpływ b…

    26 kwietnia 2018

    Coraz więcej wypadków na autostradach!

    Wybierając się w podróż samochodem na długi majowy weekend, warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznej jazdy …

    17 kwietnia 2018

    Czy kierowca może zgłosić szkodę z OC u swojego ubezpieczyciela?

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – tak brzmi pełna nazwa tzw. polisy OC – jest…

    11 marca 2018

    Dron, pies i komputer w polisie mieszkaniowej?

    Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, jak nieocenionym wsparciem w razie nagłego zdarzenia jest ubezpieczenie nieruch…

    15 lutego 2018

    Tych wypadków przy pracy można było uniknąć!

    Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób ulega w Polsce wypadkom podczas pracy. Według ostatnich opublikowanych przez Głó…

    1 lutego 2018

    Czy ubezpieczenie z biura podróży to za mało?

    Wśród przyczyn tegorocznej popularności wycieczek wymienia się rosnącą świadomość polskich turystów, którzy coraz części…

    25 stycznia 2018

    Jeździmy po autostradach, ale nie wiemy jak…

    Jazda autostradami staje się coraz popularniejsza, a wzmożony ruch na drogach oznaczonych literą „A” widać nie tylko w c…

    19 grudnia 2017

    Ubezpieczenia dla MSP. Co będzie ważne dla przedsiębiorców w 2018 roku?

    Szacuje się, że 40% majątku polskich firm jest nieubezpieczonych. W sektorze MSP ten odsetek może być jeszcze większy. O…

    11 grudnia 2017

    Samochodem na narty. Co z ubezpieczeniem?

    Wielu Polaków w zimową podróż za granicę na narty pojedzie samochodem, według raportu hrs.com najczęściej wybieranym śro…

    30 listopada 2017

    EKUZ znowu z rekordem, ale zimą wciąż mniej popularny

    Polacy coraz bardziej przekonują się do kart EKUZ. Już teraz wiadomo, że 2017 r. zakończy się rekordową liczbą wydanych …

    15 listopada 2017

    Compensa: o 40% większa suma odszkodowań po ostatnich wichurach

    Towarzystwo ubezpieczeń Compensa podsumowało tegoroczne wypłaty odszkodowań z okresu od 1 czerwca do początku listopada,…

    8 listopada 2017

    Ubezpieczenia zdrowotne coraz popularniejsze. O czym pamiętać przy zakupie?

    Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń za drugi kwartał 2017 roku wynika, że liczba osób posiadających dodatkowe polisy zdro…

    11 października 2017

    Kary za brak OC na „osobówki” wzrosną do 4200 zł

    Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Jej brak wiąże się z karą finansową, której wy…

    7 września 2017

    Co z OC i AC po sprzedaży używanego auta?

    Podstawą transakcji jest umowa kupna-sprzedaży samochodu, która stanowi potwierdzenie, że auto zmieniło właściciela. W p…

    29 sierpnia 2017

    Co nam kradli złodzieje, kiedy byliśmy na wakacjach?

    Kiedy jedni wypoczywają, inni ciężko pracują. Niestety do drugiej grupy w okresie letnich wakacji zalicza się nie tylko …

    16 sierpnia 2017

    Emocje pod kontrolą, czyli polisa do ekstremalnych wakacji

    Wielu Polaków lubi wypoczywać za plażowym parawanem, ale coraz więcej zainteresowanych jest szukaniem mocnych wrażeń i w…

    16 sierpnia 2017

    Obowiązkowe ubezpieczenie OC. Podatek czy korzyść?

    Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni…

    21 lipca 2017

    Kiedy goście oznaczają straty dla hotelu?

    Polski rynek turystyczny znajduje się w dobrym momencie. Według cytowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki danych …

    5 lipca 2017

    Polscy turyści chcą ubezpieczać się od terroryzmu

    Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, ale w ostatnim czasie w Europie mówi się o nim wyjątkowo dużo. To efekt intensyfika…

    19 czerwca 2017

    Single też ubezpieczają się na życie

    Według danych GUS-u w zeszłym roku zawarto ponad 193 tys. nowych związków małżeńskich. To nieco więcej niż w 2015, ale a…

    1 czerwca 2017

    W czerwcu najwięcej wypadków z udziałem dzieci

    W 2016 roku w blisko 3 tys. wypadków drogowych poszkodowanych zostało ponad 3,3 tys. dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Najw…

    26 maja 2017

    TOP5 niespodziewanie drogich wakacji

    Rozpoczynający się właśnie sezon letnich urlopów to dla ubezpieczycieli sprzedających polisy turystyczne jeden z dwóch n…

    23 maja 2017

    Jak ubezpieczyć ogród i jego wyposażenie?

    Sezon ogrodowy rozpoczął się w tym roku z niewielkim opóźnieniem, związanym z nie najlepszą pogodą na przełomie kwietnia…

    9 maja 2017

    Czy brać assistance za granicę?

    Samochód to pierwszy wybór dla większości Polaków zastanawiających się, czym latem dostaną się w góry lub nad morze. Prz…

    26 kwietnia 2017

    EKUZ znowu bije rekordy popularności

    NFZ wydawanie kart EKUZ (czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) rozpoczął w 2005 roku. Od tego czasu do rąk…

    10 kwietnia 2017

    8 rzeczy, których nie wiesz o wypadkach drogowych

    Doniesienia na temat wypadków drogowych to zazwyczaj podstawowe dane na temat ich liczby w odniesieniu do poszczególnych…

    28 marca 2017

    Za dziurę w jezdni zapłaci zarządca drogi

    Dane gromadzone przez GDDKiA* pokazują, że 39,4% polskich dróg krajowych znajduje się w złej kondycji, z czego stan 14,1…

    21 lutego 2017

    Wciąż tysiące aktów wandalizmu w Polsce

    W zeszłym roku policja stwierdziła blisko 42,5 tys. aktów wandalizmu. Liczba tych przestępstw maleje na przestrzeni osta…

    16 lutego 2017

    (Nie)zwykłe wypadki drogowe

    Liczba wypadków drogowych wyniosła w całym 2016 r. 33,3 tys., czyli o ok. 300 zdarzeń więcej niż rok wcześniej – wynika …

    14 lutego 2017

    Na ten walentynkowy prezent polują złodzieje

    W rokrocznie przeprowadzanych przed walentynkami badaniach Polacy deklarują, że najczęściej na prezenty wybierają kwiaty…

    13 stycznia 2017

    Ile kilometrów robimy na lawecie?

    Do podstawowych usług wykonywanych w ramach samochodowego ubezpieczenia assistance należą: naprawa auta na miejscu zdarz…

    10 stycznia 2017

    Jakie ubezpieczenie na ferie w Polsce?

    Coroczną zimową przerwę od szkoły jako pierwsze 16 stycznia rozpoczną dzieci z województw: lubelskiego, łódzkiego, podka…

    19 grudnia 2016

    EKUZ nie w pełni chroni na ulubionych stokach Polaków

    W tym roku do końca listopada Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wydał już ponad 2,7 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdr…

    1 grudnia 2016

    W sezonie grzewczym lawinowo wzrasta liczba pożarów

    Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim ponad dwukrotnie rośnie liczba zgłaszanych do ubezpieczycieli pożarów. Straż …

    22 listopada 2016

    Wszystkie ryzyka w firmie. Jak się chronić ubezpieczeniem?

    Każde nieprzewidziane zdarzenie może zachwiać kondycją firmy. Jedną z metod zabezpieczenia jej przed nagłymi problemami …

    16 listopada 2016

    Kary za brak OC znowu w górę

    W związku z podniesieniem płacy minimalnej do 2 000 zł w 2017 roku wzrosną kary za brak obowiązkowej polisy OC dla kiero…

    10 listopada 2016

    Rynek pracownika napędza ubezpieczenia zdrowotne

    Rekrutacja przysparza przedsiębiorcom coraz większych problemów, więc firmy częściej sięgają po benefity, na których naj…

    29 września 2016

    Zalane mieszkanie – z czyjej polisy odszkodowanie?

    Tylko wskazanie winnego zalania pozwoli na ustalenie z czyjej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie – naszej, sąsiada,…

    22 września 2016

    Ubezpieczenie na życie. Czy chroni przed poważnymi chorobami?

    W Polsce co roku choroby krążenia i nowotwory odpowiadają za ponad dwie trzecie spośród 380 tys. zgonów. Czy ubezpieczen…

    21 września 2016

    Jesteś pewien, że masz OC?

    Jak szacuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)[I], liczba pojazdów bez wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC…

    29 lipca 2016

    Pieniądze za skąpany w ulewie samochód tylko z AC

    Rządowe Centrum Bezpieczeństwa każdego dnia wydaje ostrzeżenia o deszczach i burzach dla przynajmniej kilku województw. …

    18 lipca 2016

    Wzrasta liczba utonięć. Jakie ubezpieczenie nad wodę?

    Według prowadzonych przez cały sezon urlopowy (od maja do września) policyjnych statystyk w tym roku utonęło już ponad 5…

    12 lipca 2016

    Codziennie 186 poszkodowanych w pracy

    Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w I kw. 2016 r. jest podobna jak w analogicznym okresie ubiegłego roku…

    7 lipca 2016

    Gdy klienci powodują straty…

    Co łączy restauracje, myjnie samochodowe i zakłady fryzjerskie? To zupełnie różne rodzaje działalności, ale finansami ka…

    16 czerwca 2016

    Co robić po kolizji z zagranicznym turystą?

    Przez ostatnie lata sukcesywnie wzrasta liczba cudzoziemców odwiedzających nasz kraj, a w związku z tym, rośnie groźba k…

    30 maja 2016

    Wysokie kieszonkowe po latach…

    Choć na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów umożliwiających systematyczne oszczędzanie na przyszłość dziecka, w…

    9 maja 2016

    Dyrektorzy szkół szukają polisy dla uczniów

    Każdego roku w szkołach dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Od następstw takich zdarzeń rodzice ubezpieczą swo…

    4 maja 2016

    NFZ wydaje miliony kart EKUZ

    Jak podaje NFZ z karty EKUZ podczas zagranicznych wyjazdów korzystają już miliony Polaków. Dokument zapewnia opiekę medy…

    28 kwietnia 2016

    Ile kosztują odwiedziny złodzieja?

    W zeszłym roku średnia wartość kradzionych z domów i mieszkań przedmiotów wynosiła ponad 2,5 tys. zł – wynika z danych t…

    11 kwietnia 2016

    Likwidacja szkody. Jakie błędy popełniamy?

    Pomyłki i niewiedza mogą powodować niepotrzebne problemy, gdy staramy się uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jaki…

    7 kwietnia 2016

    O czym pamiętać przy zakupie AC?

    Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 roku tylko nieco ponad 25% posiadaczy obowiązkowej polisy OC zdec…

    1 lutego 2016

    Bezpieczna zima dla Twojego domu – pomyśl o ubezpieczeniu nieruchomości

    Okres od grudnia do lutego to czas nieprzewidywalnej i szybko zmieniającej się pogody. Dlatego, żeby zabezpieczyć mieszk…

    5 października 2015

    Obowiązkowe ubezpieczenie rolne, czyli jakie?

    Dane liczbowe pokazują, że świadomość w zakresie obowiązku ubezpieczenia gospodarstw rolnych rośnie. Obecnie ubezpieczon…

    1 września 2015

    Ubezpieczenie szkolne – sprawdź, na co się decydujesz

    Początek roku szkolnego to stresujący moment nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Wiąże się z licznymi przygo…

    10 sierpnia 2015

    Dlaczego warto ubezpieczyć się przed podróżą?

    Zaplanowanie idealnych wakacji wiąże się z licznymi przygotowaniami. Najwięcej czasu poświęcamy na wybór miejsca podróży…

    31 lipca 2015

    Wybierasz się na wakacje samochodem? Pomyśl o Assistance

    Planowanie wakacyjnego wyjazdu wiąże się z wieloma obowiązkami, których trzeba dopilnować. Wybór miejsca pobytu, odpowie…

    22 lipca 2015

    Letnie burze – jak się przed nimi ubezpieczyć?

    Zerwany dach, zalana piwnica czy zniszczony sprzęt elektroniczny – to tylko przykładowe zagrożenia, jakie niosą za sobą …

    24 czerwca 2015

    Przezorny zawsze ubezpieczony. Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie NNW?

    Nieszczęśliwe wypadki mogą przydarzyć się na każdym kroku i często w najmniej oczekiwanym momencie. Skradziony bagaż pod…

    9 czerwca 2015

    Ubezpieczenie nieruchomości – o czym należy pamiętać przy wyborze polisy?

    Pożar, powódź, kradzież, włamanie – to tylko kilka przykładów zagrożeń dla domu czy mieszkania. Trudno je przewidzieć, a…

    29 grudnia 2014

    Nie ryzykuj – ubezpiecz swój majątek

    Dom lub mieszkanie oraz ich wyposażenie to często dorobek naszego życia. Warto go chronić i wykupić polisę. Ważne, by wy…

    1 lipca 2013

    Mikrofirmy mało przezorne

    Ponad 25% polskich mikroprzedsiębiorców nie korzysta z żadnej formy ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku jakiegokolwiek…

    17 czerwca 2013

    Wynajmujesz mieszkanie na wakacje? Pamiętaj o ubezpieczeniu

    Blisko jedną piątą miejsc noclegowych stanowią pokoje w wynajmowanych mieszkaniach. Eksperci ubezpieczeniowi przypominaj…

    29 maja 2013

    Kto zapłaci za Kevina samego w domu?

    Za szkody, które wyrządzi niepełnoletnie dziecko finansową odpowiedzialność ponoszą jego rodzice. Aby uniknąć niepotrzeb…

    13 maja 2013

    Czy hotele stracą na turystach?

    Hotelarze zacierają ręce licząc na wysokie dochody w sezonie letnim, zapominając o kosztownych szkodach, których prawdop…

    11 kwietnia 2013

    Jak ubezpieczyć mieszkanie od ognia?

    W 2012 roku strażacy gasili blisko 30 tys. pożarów budynków mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowano w woj. mazow…

    15 marca 2013

    Jak się chronić przed strajkiem generalnym?

    We wtorek 26 marca odbędzie strajk generalny na Śląsku. Jak własny biznes powinni chronić przedsiębiorcy z regionu, jeśl…

    6 marca 2013

    Mali i średni polisami walczą z kryzysem

    Spadek popytu i rosnące koszty pracy sprawiają, że 35% małych i średnich firm boi się utraty płynności finansowej lub ba…

    27 lutego 2013

    5 kobiecych sposobów na zakup ubezpieczenia

    Czy nawyki zakupowe kobiet w równym stopniu odnoszą się do przedmiotów codziennego użytku, jak i do ubezpieczeń? O odpow…

    14 lutego 2013

    Oni mogą stracić na walentynkach

    Kwiaciarnie i restauracje już zacierają ręce w oczekiwaniu na 14 lutego. Tymczasem z doświadczeń ubezpieczycieli wynika,…

    2 lipca 2012

    Jak się pracuje w ubezpieczeniach

    Branża ubezpieczeniowa nie należy do łatwych – doświadczają tego osoby zarówno pracujące w sprzedaży, jak i pracownicy d…

    26 kwietnia 2012

    Jak chronić biznes przed kaprysami kibiców?

    Podczas EURO 2012 na ulicach polskich miast pojawią się sprzedawcy pamiątek, tatuaży z henny i właściciele minibarów. Dr…

    16 kwietnia 2012

    Czy strajki zepsują nam Euro?

    Kilka dni temu w Wielkiej Brytanii groźba strajku kierowców cystern sparaliżowała kraj. Na naszym podwórku kilka grup za…

    30 marca 2012

    Zadowolony pracownik bez podwyżki?

    Przedsiębiorcy niechętnie podwyższają pracownikom pensje, motywując ich pozapłacowymi benefitami – od kart podarunkowych…

    27 marca 2012

    Ubezpieczenie od błędów pracowników

    Niedoinwestowanie i błędy pracowników są przyczyną wielu wypadków przy pracy. Przed nieszczęściem nie zawsze możemy ucie…

    20 marca 2012

    Rzeczywisty poziom cen na rynku mieszkaniowym

    Zawirowania cenowe na rynku nieruchomości sprawiają, że nietrudno ubezpieczyć mieszkanie poniżej jego rzeczywistej warto…

    13 lutego 2012

    5 zagrożeń istotnych dla Twojej firmy w 2012 – roku narastającego kryzysu

    Wzrastające koszty prowadzenia działalności, drożejące paliwa i surowce oraz wahania kursu złotego powodują, że aż 40% f…

    2 lutego 2012

    Nasza droga zima

    Opady śniegu i mróz to dodatkowe problemy dla właścicieli pomorskich posesji. Nieodśnieżony chodnik może kosztować 100 z…

    30 stycznia 2012

    Te rzeczy sprawdź koniecznie planując rodzinie ferie

    Trwa okres narciarskich szaleństw w kraju i za granicą, ale również wzmożonego ruchu na drogach. O czym trzeba pamiętać …

    17 stycznia 2012

    Jak nie pozwolić klientom zrujnować restauracji

    Kryzys nie oszczędza branży gastronomicznej – ceny produktów rosną, a o zysk coraz trudniej. Na stałym poziomie pozostaj…

    5 stycznia 2012

    Pech nie wie co to kryzys

    Jak przedsiębiorcy powinni zachowywać się w niepewnych czasach, na ile można zarządzać ryzykiem?…

    28 grudnia 2011

    Bez strat wyjść z zamieszek

    Wybite szyby i zniszczone samochody to nieodłączny elementem krajobrazu po „pokojowych” zgromadzeniach. Straty przedsięb…

    24 grudnia 2011

    Tych rzeczy lepiej nie dostać pod choinkę, bo i tak znikną

    Likwidatorzy szkód z towarzystwa ubezpieczeń Compensa sprawdzili, jakie prezenty zostaną w tym roku ukradzione niemal sp…

    29 listopada 2011

    Firma kontra niechciany artysta

    Elewacje zdewastowane przez graffiti to wciąż plaga polskich firm. Cierpią szczególnie restauratorzy, hotelarze, salony …

    17 listopada 2011

    Polisa od niedoskonałego pracownika

    Firmy szukają oszczędności i coraz chętniej zatrudniają mniej wykwalifikowanych pracowników. Ich pensje są niższe, ale m…

    21 lutego 2022

    15-lecie ubezpieczeń zdrowotnych w Compensie

    Ubezpieczenia komunikacyjne to ważny temat dla milionów właścicieli samochodów i jednośladów w Polsce. Każdy posiadacz p…

    3 stycznia 2022

    Ubezpieczenia OC i AC. Jaki był 2021, a jaki będzie 2022 rok?

    Ubezpieczenia komunikacyjne to ważny temat dla milionów właścicieli samochodów i jednośladów w Polsce. Każdy posiadacz p…

    26 listopada 2021

    Jeździsz bez „prawka”? Ubezpieczyciel wystawi ci rachunek za wypadek…

    W 2020 roku prawo jazdy straciło 106,7 tys. kierowców, z czego większość to posiadacze uprawnień w kat. B – podaje polic…

    23 listopada 2021

    Uważaj! Black Friday i inflacja powodują niedoubezpieczenie

    Inflacja w Polsce wyniosła na koniec października 6,8% – ogłosił Główny Urząd Statystyczny (GUS). Choć tak wysoka nie by…

    24 października 2021

    Potężny wzrost liczby szkód katastroficznych w 2021 roku

    Pogoda nie oszczędza w tym roku majątku Polaków. Od stycznia do sierpnia 2021 r. burze, gradobicia, wichury, podtopienia…

    10 października 2021

    Drożeją materiały budowlane, więc… sprawdź ubezpieczenie domu

    procent. Tak jest m.in. w przypadku farb czy cementu. Sporo produktów drożeje jednak o wiele bardziej – o kilkanaście, a…

    30 września 2021

    Gdyby James Bond chciał ubezpieczyć Astona Martina DB5…

    Długa lista tzw. klasyków pojawiających się w filmach o Jamesie Bondzie obejmuje m.in. Toyotę 2000 GT, Forda Mustanga Ma…

    7 lipca 2021

    Pijany kierowca zwraca pieniądze ubezpieczycielowi

    Poszkodowani przez pijanych kierowców dostaną pieniądze z obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale sprawca wypadku zwróci war…

    4 lipca 2021

    Autem za granicę. Co sprawia nam najwięcej problemów?

    Liczba wypadków powodowanych przez polskich kierowców na zagranicznych drogach rośnie na przestrzeni ostatnich lat. W 20…

    2 czerwca 2021

    Ile basenów olimpijskich potrzeba do gaszenia pożarów w Polsce?

    W 2020 roku doszło w Polsce do prawie 130 tys. pożarów obiektów i miejsc (od budynków mieszkalnych po lasy czy obiekty u…

    25 stycznia 2021

    Atak zimy. Kierowcy 3-krotnie częściej wzywają assistance

    Ok. 75% właścicieli samochodów w Polsce rozszerza obowiązkową polisę OC – wynika z danych Compensa TU S.A. Vienna Insura…

    10 stycznia 2021

    Ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania natychmiast po zgłoszeniu szkody

    Ubezpieczeniowe aplikacje do samodzielnej likwidacji szkód działają na polskim rynku od kilku lat. Od teraz klienci mogą…

    3 grudnia 2020

    Od jednego dnia nawet do… kilkudziesięciu lat – okres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od rodzaju umowy. Jak długo obowiązują najpopularniejsze ubezpieczenia na rynku?

    Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć na wiele różnych sposobów. Do najpopularniejszych umów dodatkowych należą świadc…

    30 listopada 2020

    Kiedy kończy się moje ubezpieczenie? To zależy od polisy…

    Od jednego dnia nawet do… kilkudziesięciu lat – okres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od rodzaju umowy. …

    23 listopada 2020

    Na wypadek kradzieży z włamaniem można się ubezpieczyć. Jak zrobić to właściwie?

    Jeździsz swoim autem lub motocyklem po torze? A może wykorzystujesz go jako taksówkę? Lepiej powiedz o tym ubezpieczycie…

    17 listopada 2020

    Złodzieje też czekają na Black Friday. Te zakupy chętnie ukradną ci z domu…

    W 2019 r. w Polsce doszło do 69 253 kradzieży z włamaniem – wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. To więcej, niż …

    10 listopada 2020

    Coraz więcej pożarów w rolnictwie. Jakie mienie można ubezpieczyć?

    Aż 38,3 tys. pożarów w branży rolniczej w 2019 roku oznacza prawie 8 tys. więcej, niż rok wcześniej. Różnica wynika prze…

    22 października 2020

    Czy można ubezpieczyć się na życie po 70-tce?

    W 2019 r. aż 66,3% osób powyżej 60 roku życia cierpiało na choroby przewlekłe lub długotrwałe problemy ze zdrowiem – pod…

    10 września 2020

    Jakie szkody likwidujemy sami?

    W czasie pandemii, w obszarze e-commerce zauważalne są trzy „trendy”: wzrost sprzedaży online, przeniesienie stacjonarne…

    30 lipca 2020

    Jak ubezpieczamy samochody w Polsce? [STATYSTYKI]

    Ubezpieczeniowe nawyki właścicieli samochodów osobowych przeanalizowało towarzystwo ubezpieczeń Compensa. Statystyki dot…

    15 lipca 2020

    Pracownicy decydują o PPK. Co przekona ich do oszczędzania?

    Firmy z sektora MSP mają kilka miesięcy na wybór PPK, a pracownicy podejmą decyzję o pozostaniu w programie. Co może ich…

    22 czerwca 2020

    Które domy można ubezpieczyć od powodzi?

    Po 10 latach od jednej najtragiczniejszych w skutkach powodzi wiele domów w Polsce nadal nie ma ubezpieczenia. Czy można…

    28 kwietnia 2020

    Jak ubezpieczają się właściciele motocykli i skuterów? [ANALIZA]

    Z analizy towarzystwa ubezpieczeń Compensa wynika, że posiadacze jednośladów w zdecydowanej większości kupują wyłącznie …

    22 grudnia 2019

    Jakiej polisy potrzebuje św. Mikołaj?

    A jeśli św. Mikołaj istnieje i naprawdę jednej nocy odwiedza każde bez wyjątku dziecko? W takim razie czeka go potężne z…

    6 grudnia 2019

    Jakiej polisy potrzebuje św. Mikołaj?

    A jeśli św. Mikołaj istnieje i naprawdę jednej nocy odwiedza każde bez wyjątku dziecko? W takim razie czeka go potężne z…

    4 listopada 2019

    Czy warto zostać w PPK?

    Dobiega końca proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w największych firmach, a od 1 stycznia 2020 r. d…

    21 października 2019

    Wypadki na autostradach co cztery kilometry

    Autostrady w Polsce mają długość 1637 km. Każdego roku dochodzi na nich do kilkuset wypadków. Jakich nawyków musimy się …

    2 października 2019

    Średnio „robimy” na lawecie ponad 60 km

    Zdecydowanie najczęściej świadczoną usługą w ramach samochodowego assistance jest holowanie. Średni dystans, jaki niespr…

    23 września 2019

    Co warto wiedzieć o likwidacji szkody po wypadku na drodze?

    W Polsce zarejestrowanych jest ponad 22 mln pojazdów silnikowych, których kierowcy każdego roku uczestniczą w dużej licz…

    13 września 2019

    Gdzie na jedną przychodnię przypada najwięcej pacjentów?

    Z raportu GUS-u wynika, że w ubiegłym roku świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało ze środków publiczny…

    12 sierpnia 2019

    Kto płaci za wypadek po alkoholu?

    W 2018 roku pijani kierowcy spowodowali 2,1 tys. wypadków, czyli ok. 7% wszystkich tego rodzaju zdarzeń drogowych – wyni…

    5 sierpnia 2019

    Kradzież z włamaniem co niespełna 8 minut

    Liczba przestępstw kryminalnych w Polsce spada, a ich wykrywalność rośnie. Pozytywne statystyki nie dotyczą niestety wsz…

    22 lipca 2019

    Kierowcy najbardziej boją się… wiatru. 7 rzeczy, których nie wiesz o wypadkach drogowych

    Najwięcej wypadków drogowych ma miejsce październiku, kierowcy boją się wiatru, pieszych gubi niecierpliwość, a poszkodo…

    1 lipca 2019

    OC pracodawcy. Czy ubezpieczenie chroni przed upałem?

    Jeśli w czasie upału pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego, finansowe konsekwencje takiego zdarzenia poniesie …

    26 czerwca 2019

    Compensa: hydraulik w aż 40 proc. interwencji assistance

    Analiza została przeprowadzona na podstawie interwencji serwisantów w ramach domowego assistance, zorganizowanych przez …

    23 czerwca 2019

    Ostatnia prosta do PPK (6 pytań i odpowiedzi)

    Wchodzące w życie 1 lipca br. PPK to uchwalony w ubiegłym roku projekt dobrowolnego systemu długoterminowego oszczędzani…

    12 czerwca 2019

    Jak się ubezpieczyć na wakacyjny wyjazd autem?

    Samochód to po samolocie najpopularniejszy środek transportu, wybierany przez Polaków z myślą o zagranicznych wakacjach….

    29 kwietnia 2019

    Ubezpieczenie na majówkę to kilka złotych dziennie (kalkulacje)

    Naturalną konsekwencją coraz popularniejszych w ostatnich latach wyjazdów zagranicznych jest wzrost zainteresowania pols…

    18 kwietnia 2019

    W innowacyjne projekty warto angażować pracowników (przykłady)

    Z danych Infuture Hatalska Foresight Institute wynika, że w co 3. firmie w Polsce za pracę nad innowacjami odpowiedzialn…

    11 marca 2019

    Ubezpieczenia: likwidacja szkód coraz bardziej cyfrowa

    Branża ubezpieczeniowa coraz dynamiczniej się cyfryzuje. Z raportu „InsurTech Market Forecast up to 2023” wynika, że doc…

    4 marca 2019

    Jak działa assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

    Ubezpieczenie turystyczne to produkt adresowany do osób wybierających się w podróż zagraniczną. Jeżeli podczas pobytu po…

    5 lutego 2019

    Wypadek na nartach: co zrobić, żeby wystarczyło przeprosić

    Jak podaje brytyjski „The Guardian”, znana aktorka Gwyneth Paltrow potrąciła na nartach w Utah 72-letniego mężczyznę. Co…

    11 stycznia 2019

    Czy narciarz po grzańcu skorzysta z ubezpieczenia?

    To nie tajemnica, że wielu turystów spożywa alkohol podczas wakacyjnych wyjazdów – wypoczywając na plaży czy uprawiając …

    20 grudnia 2018

    Przedświąteczne pomaganie pracowników Compensy

    Podczas świątecznej akcji pracownicy zakupili 300 bombek-cegiełek, które wspólnie malowali w świątecznej atmosferze. Tra…

    14 grudnia 2018

    Eksperci podliczyli straty w domu Kevina!

    Emisję „Kevina samego w domu” w okresie Bożego Narodzenia należy uznać za swego rodzaju telewizyjną tradycję. Co roku w …

    28 listopada 2018

    Stan wojenny na Ukrainie. Co z ubezpieczeniem turystycznym?

    Incydenty na Morzu Azowskim i będący ich rezultatem wzrost napięcia pomiędzy Ukrainą a Rosją spowodowały, że ukraiński p…

    26 listopada 2018

    Ważny wyrok TSUE dla kierowców i ich pasażerów!

    Opublikowany 15 listopada 2018 r. wyrok TSUE* jest odpowiedzią na zapytanie łotewskiego Sądu Najwyższego. Dotyczyło ono …

    20 listopada 2018

    Ubezpieczenie na city break. Warto czy nie?

    Przelot z Warszawy do Walencji można bez trudu znaleźć za niecałe 300 zł w dwie strony, z Krakowa do Pizy za ok. 40 zł, …

    15 listopada 2018

    Domowe assistance to nie tylko pomoc hydraulika (5 przykładów)

    Usługi assistance należą do najpopularniejszych rozszerzeń ubezpieczenia nieruchomości – domu czy mieszkania. Ze sprzeda…

    17 października 2018

    Rozpoczął się sezon grzewczy. Uwaga na pożary!

    W październiku rozpoczął się sezon grzewczy. Ten trwający kilka miesięcy okres to czas największego zagrożenia pożaroweg…

    11 października 2018

    Na jaką kwotę ubezpieczyć nieruchomość?

    Na koniec drugiego kwartału 2018 roku ubezpieczonych było ok. 11,8 mln domów i mieszkań. W analogicznym okresie ubiegłeg…

    30 sierpnia 2018

    Prawie 100 wypadków każdego dnia wakacji

    Jak co roku czas letnich wakacji wypełniają doniesienia o kolejnych wypadkach drogowych – od czerwca do sierpnia takich …

    1 sierpnia 2018

    Kto wypłaci odszkodowanie za zderzenie ze zwierzęciem?

    W 2017 roku zwierzęta przyczyniły się do 334 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 400 zostało rannych – wynika z polic…

    29 lipca 2018

    Po zalaniu lepiej nie liczyć na sąsiada…

    Po zalaniu bardzo ważne jest ustalenie winnego zdarzenia. Tylko w ten sposób można bez cienia wątpliwości wskazać, kto p…

    5 czerwca 2018

    Terroryzm i alkohol na urlopie. Czy zadziała ubezpieczenie?

    Ubezpieczyciele zauważają, że Polacy coraz rozważniej podchodzą do zakupu ubezpieczeń na czas zagranicznego urlopu. Ozna…

    6 maja 2018

    Po co aptekarzowi polisa?

    W Polsce działa prawie 14,5 tys. aptek i punktów aptecznych wynika z najnowszych statystyk GUS*. Najwięcej z nich zlokal…

    27 kwietnia 2018

    5 darmowych usług, z których można skorzystać w ramach ubezpieczenia dla firm

    Przygotowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń raport pt. „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” przedstawia wpływ b…

    26 kwietnia 2018

    Coraz więcej wypadków na autostradach!

    Wybierając się w podróż samochodem na długi majowy weekend, warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznej jazdy …

    17 kwietnia 2018

    Czy kierowca może zgłosić szkodę z OC u swojego ubezpieczyciela?

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – tak brzmi pełna nazwa tzw. polisy OC – jest…

    11 marca 2018

    Dron, pies i komputer w polisie mieszkaniowej?

    Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, jak nieocenionym wsparciem w razie nagłego zdarzenia jest ubezpieczenie nieruch…

    15 lutego 2018

    Tych wypadków przy pracy można było uniknąć!

    Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób ulega w Polsce wypadkom podczas pracy. Według ostatnich opublikowanych przez Głó…

    1 lutego 2018

    Czy ubezpieczenie z biura podróży to za mało?

    Wśród przyczyn tegorocznej popularności wycieczek wymienia się rosnącą świadomość polskich turystów, którzy coraz części…

    25 stycznia 2018

    Jeździmy po autostradach, ale nie wiemy jak…

    Jazda autostradami staje się coraz popularniejsza, a wzmożony ruch na drogach oznaczonych literą „A” widać nie tylko w c…

    19 grudnia 2017

    Ubezpieczenia dla MSP. Co będzie ważne dla przedsiębiorców w 2018 roku?

    Szacuje się, że 40% majątku polskich firm jest nieubezpieczonych. W sektorze MSP ten odsetek może być jeszcze większy. O…

    11 grudnia 2017

    Samochodem na narty. Co z ubezpieczeniem?

    Wielu Polaków w zimową podróż za granicę na narty pojedzie samochodem, według raportu hrs.com najczęściej wybieranym śro…

    30 listopada 2017

    EKUZ znowu z rekordem, ale zimą wciąż mniej popularny

    Polacy coraz bardziej przekonują się do kart EKUZ. Już teraz wiadomo, że 2017 r. zakończy się rekordową liczbą wydanych …

    15 listopada 2017

    Compensa: o 40% większa suma odszkodowań po ostatnich wichurach

    Towarzystwo ubezpieczeń Compensa podsumowało tegoroczne wypłaty odszkodowań z okresu od 1 czerwca do początku listopada,…

    8 listopada 2017

    Ubezpieczenia zdrowotne coraz popularniejsze. O czym pamiętać przy zakupie?

    Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń za drugi kwartał 2017 roku wynika, że liczba osób posiadających dodatkowe polisy zdro…

    11 października 2017

    Kary za brak OC na „osobówki” wzrosną do 4200 zł

    Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Jej brak wiąże się z karą finansową, której wy…

    7 września 2017

    Co z OC i AC po sprzedaży używanego auta?

    Podstawą transakcji jest umowa kupna-sprzedaży samochodu, która stanowi potwierdzenie, że auto zmieniło właściciela. W p…

    29 sierpnia 2017

    Co nam kradli złodzieje, kiedy byliśmy na wakacjach?

    Kiedy jedni wypoczywają, inni ciężko pracują. Niestety do drugiej grupy w okresie letnich wakacji zalicza się nie tylko …

    16 sierpnia 2017

    Emocje pod kontrolą, czyli polisa do ekstremalnych wakacji

    Wielu Polaków lubi wypoczywać za plażowym parawanem, ale coraz więcej zainteresowanych jest szukaniem mocnych wrażeń i w…

    16 sierpnia 2017

    Obowiązkowe ubezpieczenie OC. Podatek czy korzyść?

    Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni…

    21 lipca 2017

    Kiedy goście oznaczają straty dla hotelu?

    Polski rynek turystyczny znajduje się w dobrym momencie. Według cytowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki danych …

    5 lipca 2017

    Polscy turyści chcą ubezpieczać się od terroryzmu

    Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, ale w ostatnim czasie w Europie mówi się o nim wyjątkowo dużo. To efekt intensyfika…

    19 czerwca 2017

    Single też ubezpieczają się na życie

    Według danych GUS-u w zeszłym roku zawarto ponad 193 tys. nowych związków małżeńskich. To nieco więcej niż w 2015, ale a…

    1 czerwca 2017

    W czerwcu najwięcej wypadków z udziałem dzieci

    W 2016 roku w blisko 3 tys. wypadków drogowych poszkodowanych zostało ponad 3,3 tys. dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Najw…

    26 maja 2017

    TOP5 niespodziewanie drogich wakacji

    Rozpoczynający się właśnie sezon letnich urlopów to dla ubezpieczycieli sprzedających polisy turystyczne jeden z dwóch n…

    23 maja 2017

    Jak ubezpieczyć ogród i jego wyposażenie?

    Sezon ogrodowy rozpoczął się w tym roku z niewielkim opóźnieniem, związanym z nie najlepszą pogodą na przełomie kwietnia…

    9 maja 2017

    Czy brać assistance za granicę?

    Samochód to pierwszy wybór dla większości Polaków zastanawiających się, czym latem dostaną się w góry lub nad morze. Prz…

    26 kwietnia 2017

    EKUZ znowu bije rekordy popularności

    NFZ wydawanie kart EKUZ (czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) rozpoczął w 2005 roku. Od tego czasu do rąk…

    10 kwietnia 2017

    8 rzeczy, których nie wiesz o wypadkach drogowych

    Doniesienia na temat wypadków drogowych to zazwyczaj podstawowe dane na temat ich liczby w odniesieniu do poszczególnych…

    28 marca 2017

    Za dziurę w jezdni zapłaci zarządca drogi

    Dane gromadzone przez GDDKiA* pokazują, że 39,4% polskich dróg krajowych znajduje się w złej kondycji, z czego stan 14,1…

    21 lutego 2017

    Wciąż tysiące aktów wandalizmu w Polsce

    W zeszłym roku policja stwierdziła blisko 42,5 tys. aktów wandalizmu. Liczba tych przestępstw maleje na przestrzeni osta…

    16 lutego 2017

    (Nie)zwykłe wypadki drogowe

    Liczba wypadków drogowych wyniosła w całym 2016 r. 33,3 tys., czyli o ok. 300 zdarzeń więcej niż rok wcześniej – wynika …

    14 lutego 2017

    Na ten walentynkowy prezent polują złodzieje

    W rokrocznie przeprowadzanych przed walentynkami badaniach Polacy deklarują, że najczęściej na prezenty wybierają kwiaty…

    13 stycznia 2017

    Ile kilometrów robimy na lawecie?

    Do podstawowych usług wykonywanych w ramach samochodowego ubezpieczenia assistance należą: naprawa auta na miejscu zdarz…

    10 stycznia 2017

    Jakie ubezpieczenie na ferie w Polsce?

    Coroczną zimową przerwę od szkoły jako pierwsze 16 stycznia rozpoczną dzieci z województw: lubelskiego, łódzkiego, podka…

    19 grudnia 2016

    EKUZ nie w pełni chroni na ulubionych stokach Polaków

    W tym roku do końca listopada Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wydał już ponad 2,7 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdr…

    1 grudnia 2016

    W sezonie grzewczym lawinowo wzrasta liczba pożarów

    Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim ponad dwukrotnie rośnie liczba zgłaszanych do ubezpieczycieli pożarów. Straż …

    22 listopada 2016

    Wszystkie ryzyka w firmie. Jak się chronić ubezpieczeniem?

    Każde nieprzewidziane zdarzenie może zachwiać kondycją firmy. Jedną z metod zabezpieczenia jej przed nagłymi problemami …

    16 listopada 2016

    Kary za brak OC znowu w górę

    W związku z podniesieniem płacy minimalnej do 2 000 zł w 2017 roku wzrosną kary za brak obowiązkowej polisy OC dla kiero…

    10 listopada 2016

    Rynek pracownika napędza ubezpieczenia zdrowotne

    Rekrutacja przysparza przedsiębiorcom coraz większych problemów, więc firmy częściej sięgają po benefity, na których naj…

    29 września 2016

    Zalane mieszkanie – z czyjej polisy odszkodowanie?

    Tylko wskazanie winnego zalania pozwoli na ustalenie z czyjej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie – naszej, sąsiada,…

    22 września 2016

    Ubezpieczenie na życie. Czy chroni przed poważnymi chorobami?

    W Polsce co roku choroby krążenia i nowotwory odpowiadają za ponad dwie trzecie spośród 380 tys. zgonów. Czy ubezpieczen…

    21 września 2016

    Jesteś pewien, że masz OC?

    Jak szacuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)[I], liczba pojazdów bez wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC…

    29 lipca 2016

    Pieniądze za skąpany w ulewie samochód tylko z AC

    Rządowe Centrum Bezpieczeństwa każdego dnia wydaje ostrzeżenia o deszczach i burzach dla przynajmniej kilku województw. …

    18 lipca 2016

    Wzrasta liczba utonięć. Jakie ubezpieczenie nad wodę?

    Według prowadzonych przez cały sezon urlopowy (od maja do września) policyjnych statystyk w tym roku utonęło już ponad 5…

    12 lipca 2016

    Codziennie 186 poszkodowanych w pracy

    Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w I kw. 2016 r. jest podobna jak w analogicznym okresie ubiegłego roku…

    7 lipca 2016

    Gdy klienci powodują straty…

    Co łączy restauracje, myjnie samochodowe i zakłady fryzjerskie? To zupełnie różne rodzaje działalności, ale finansami ka…

    16 czerwca 2016

    Co robić po kolizji z zagranicznym turystą?

    Przez ostatnie lata sukcesywnie wzrasta liczba cudzoziemców odwiedzających nasz kraj, a w związku z tym, rośnie groźba k…

    30 maja 2016

    Wysokie kieszonkowe po latach…

    Choć na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów umożliwiających systematyczne oszczędzanie na przyszłość dziecka, w…

    9 maja 2016

    Dyrektorzy szkół szukają polisy dla uczniów

    Każdego roku w szkołach dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Od następstw takich zdarzeń rodzice ubezpieczą swo…

    4 maja 2016

    NFZ wydaje miliony kart EKUZ

    Jak podaje NFZ z karty EKUZ podczas zagranicznych wyjazdów korzystają już miliony Polaków. Dokument zapewnia opiekę medy…

    28 kwietnia 2016

    Ile kosztują odwiedziny złodzieja?

    W zeszłym roku średnia wartość kradzionych z domów i mieszkań przedmiotów wynosiła ponad 2,5 tys. zł – wynika z danych t…

    11 kwietnia 2016

    Likwidacja szkody. Jakie błędy popełniamy?

    Pomyłki i niewiedza mogą powodować niepotrzebne problemy, gdy staramy się uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jaki…

    7 kwietnia 2016

    O czym pamiętać przy zakupie AC?

    Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 roku tylko nieco ponad 25% posiadaczy obowiązkowej polisy OC zdec…

    1 lutego 2016

    Bezpieczna zima dla Twojego domu – pomyśl o ubezpieczeniu nieruchomości

    Okres od grudnia do lutego to czas nieprzewidywalnej i szybko zmieniającej się pogody. Dlatego, żeby zabezpieczyć mieszk…

    5 października 2015

    Obowiązkowe ubezpieczenie rolne, czyli jakie?

    Dane liczbowe pokazują, że świadomość w zakresie obowiązku ubezpieczenia gospodarstw rolnych rośnie. Obecnie ubezpieczon…

    1 września 2015

    Ubezpieczenie szkolne – sprawdź, na co się decydujesz

    Początek roku szkolnego to stresujący moment nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Wiąże się z licznymi przygo…

    10 sierpnia 2015

    Dlaczego warto ubezpieczyć się przed podróżą?

    Zaplanowanie idealnych wakacji wiąże się z licznymi przygotowaniami. Najwięcej czasu poświęcamy na wybór miejsca podróży…

    31 lipca 2015

    Wybierasz się na wakacje samochodem? Pomyśl o Assistance

    Planowanie wakacyjnego wyjazdu wiąże się z wieloma obowiązkami, których trzeba dopilnować. Wybór miejsca pobytu, odpowie…

    22 lipca 2015

    Letnie burze – jak się przed nimi ubezpieczyć?

    Zerwany dach, zalana piwnica czy zniszczony sprzęt elektroniczny – to tylko przykładowe zagrożenia, jakie niosą za sobą …

    24 czerwca 2015

    Przezorny zawsze ubezpieczony. Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie NNW?

    Nieszczęśliwe wypadki mogą przydarzyć się na każdym kroku i często w najmniej oczekiwanym momencie. Skradziony bagaż pod…

    9 czerwca 2015

    Ubezpieczenie nieruchomości – o czym należy pamiętać przy wyborze polisy?

    Pożar, powódź, kradzież, włamanie – to tylko kilka przykładów zagrożeń dla domu czy mieszkania. Trudno je przewidzieć, a…

    29 grudnia 2014

    Nie ryzykuj – ubezpiecz swój majątek

    Dom lub mieszkanie oraz ich wyposażenie to często dorobek naszego życia. Warto go chronić i wykupić polisę. Ważne, by wy…

    1 lipca 2013

    Mikrofirmy mało przezorne

    Ponad 25% polskich mikroprzedsiębiorców nie korzysta z żadnej formy ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku jakiegokolwiek…

    17 czerwca 2013

    Wynajmujesz mieszkanie na wakacje? Pamiętaj o ubezpieczeniu

    Blisko jedną piątą miejsc noclegowych stanowią pokoje w wynajmowanych mieszkaniach. Eksperci ubezpieczeniowi przypominaj…

    29 maja 2013

    Kto zapłaci za Kevina samego w domu?

    Za szkody, które wyrządzi niepełnoletnie dziecko finansową odpowiedzialność ponoszą jego rodzice. Aby uniknąć niepotrzeb…

    13 maja 2013

    Czy hotele stracą na turystach?

    Hotelarze zacierają ręce licząc na wysokie dochody w sezonie letnim, zapominając o kosztownych szkodach, których prawdop…

    11 kwietnia 2013

    Jak ubezpieczyć mieszkanie od ognia?

    W 2012 roku strażacy gasili blisko 30 tys. pożarów budynków mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowano w woj. mazow…

    15 marca 2013

    Jak się chronić przed strajkiem generalnym?

    We wtorek 26 marca odbędzie strajk generalny na Śląsku. Jak własny biznes powinni chronić przedsiębiorcy z regionu, jeśl…

    6 marca 2013

    Mali i średni polisami walczą z kryzysem

    Spadek popytu i rosnące koszty pracy sprawiają, że 35% małych i średnich firm boi się utraty płynności finansowej lub ba…

    27 lutego 2013

    5 kobiecych sposobów na zakup ubezpieczenia

    Czy nawyki zakupowe kobiet w równym stopniu odnoszą się do przedmiotów codziennego użytku, jak i do ubezpieczeń? O odpow…

    14 lutego 2013

    Oni mogą stracić na walentynkach

    Kwiaciarnie i restauracje już zacierają ręce w oczekiwaniu na 14 lutego. Tymczasem z doświadczeń ubezpieczycieli wynika,…

    2 lipca 2012

    Jak się pracuje w ubezpieczeniach

    Branża ubezpieczeniowa nie należy do łatwych – doświadczają tego osoby zarówno pracujące w sprzedaży, jak i pracownicy d…

    26 kwietnia 2012

    Jak chronić biznes przed kaprysami kibiców?

    Podczas EURO 2012 na ulicach polskich miast pojawią się sprzedawcy pamiątek, tatuaży z henny i właściciele minibarów. Dr…

    16 kwietnia 2012

    Czy strajki zepsują nam Euro?

    Kilka dni temu w Wielkiej Brytanii groźba strajku kierowców cystern sparaliżowała kraj. Na naszym podwórku kilka grup za…

    30 marca 2012

    Zadowolony pracownik bez podwyżki?

    Przedsiębiorcy niechętnie podwyższają pracownikom pensje, motywując ich pozapłacowymi benefitami – od kart podarunkowych…

    27 marca 2012

    Ubezpieczenie od błędów pracowników

    Niedoinwestowanie i błędy pracowników są przyczyną wielu wypadków przy pracy. Przed nieszczęściem nie zawsze możemy ucie…

    20 marca 2012

    Rzeczywisty poziom cen na rynku mieszkaniowym

    Zawirowania cenowe na rynku nieruchomości sprawiają, że nietrudno ubezpieczyć mieszkanie poniżej jego rzeczywistej warto…

    13 lutego 2012

    5 zagrożeń istotnych dla Twojej firmy w 2012 – roku narastającego kryzysu

    Wzrastające koszty prowadzenia działalności, drożejące paliwa i surowce oraz wahania kursu złotego powodują, że aż 40% f…

    2 lutego 2012

    Nasza droga zima

    Opady śniegu i mróz to dodatkowe problemy dla właścicieli pomorskich posesji. Nieodśnieżony chodnik może kosztować 100 z…

    30 stycznia 2012

    Te rzeczy sprawdź koniecznie planując rodzinie ferie

    Trwa okres narciarskich szaleństw w kraju i za granicą, ale również wzmożonego ruchu na drogach. O czym trzeba pamiętać …

    17 stycznia 2012

    Jak nie pozwolić klientom zrujnować restauracji

    Kryzys nie oszczędza branży gastronomicznej – ceny produktów rosną, a o zysk coraz trudniej. Na stałym poziomie pozostaj…

    5 stycznia 2012

    Pech nie wie co to kryzys

    Jak przedsiębiorcy powinni zachowywać się w niepewnych czasach, na ile można zarządzać ryzykiem?…

    28 grudnia 2011

    Bez strat wyjść z zamieszek

    Wybite szyby i zniszczone samochody to nieodłączny elementem krajobrazu po „pokojowych” zgromadzeniach. Straty przedsięb…

    24 grudnia 2011

    Tych rzeczy lepiej nie dostać pod choinkę, bo i tak znikną

    Likwidatorzy szkód z towarzystwa ubezpieczeń Compensa sprawdzili, jakie prezenty zostaną w tym roku ukradzione niemal sp…

    29 listopada 2011

    Firma kontra niechciany artysta

    Elewacje zdewastowane przez graffiti to wciąż plaga polskich firm. Cierpią szczególnie restauratorzy, hotelarze, salony …

    17 listopada 2011

    Polisa od niedoskonałego pracownika

    Firmy szukają oszczędności i coraz chętniej zatrudniają mniej wykwalifikowanych pracowników. Ich pensje są niższe, ale m…

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large