• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Vienna Insurance Group – mocny start w 2015 roku

      Pozytywne wyniki we wszystkich krajach i liniach biznesowych.

       

      W bardzo trudnym otoczeniu rynkowym, Vienna Insurance Group zdołała z powodzeniem osiągnąć pozytywne wyniki we wszystkich krajach oraz wszystkich liniach biznesowych. Nasze silne więzi regionalne, którym zawdzięczamy bliskie kontakty z poszczególnymi rynkami, przyczyniły się do znacznego wzrostu składek.”

      Peter Hagen, Prezes Vienna Insurance Group 


      Numer 1
      na kluczowych rynkach z blisko 19% udziałem w rynku

       


      W pierwszym kwartale 2015 roku, Vienna Insurance Group odnotowała skonsolidowaną składkę w wysokości około 2,8 mld EUR, co stanowi wzrost o 0,9%, pomimo wyraźnego spadku wyników sprzedaży polis na życie ze składką jednorazową.

      Zysk (przed opodatkowaniem)
      130,9 mln EUR


      Zysk (przed opodatkowaniem) po pierwszym kwartale 2015r. wyniósł 130,9 mln EUR. Do tego wyniku przyczyniły się wszystkie kraje oraz linie biznesowe. Historycznie niskie stopy procentowe wpłynęły negatywnie na bieżące przychody z lokat, a także wymusiły niezbędne środki ostrożności w kwestii rezerw na zobowiązania pracownicze w Austrii. Ponadto, po raz pierwszy zostały uwzględnione koszty odsetkowe od obligacji podporządkowanych, wyemitowanych w marcu 2015r. Zanotowano również znacznie wyższe wydatki z tytułu roszczeń związanych ze szkodami spowodowanymi warunkami pogodowymi w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku.  Wszystkie te czynniki przyczyniły się do obniżenia wyniku o 15,2%.


      Wskaźnik zespolony uległ dalszej poprawie i osiągnął bardzo dobry poziom 96,3%.


      Wskaźnik zespolony

      na bardzo dobrym poziomie 96,3%


      Lokaty Vienna Insurance Group (wliczając środki pieniężne i ekwiwalenty) wzrosły o 4,0% i wyniosły 32,4 mld EUR na dzień 31 marca 2015r. Grupa osiągnęła przychody z lokat w wysokości 273,4 mln EUR.

      Wszystkie kraje i linie biznesowe przyczyniają się do pozytywnego wyniku VIG

      Na początku roku finansowego 2015, strategia Vienna Insurance Group polegająca na silnej dywersyfikacji regionalnej okazała się skuteczna. Wszystkie kraje i linie biznesowe przyczyniły się do osiągniętego zysku brutto. Należy szczególnie podkreślić zyski wygenerowane m.in. w Rumunii, Chorwacji i na Ukrainie, osiągnięte pomimo trudnych warunków rynkowych. Znaczny, dwucyfrowy wzrost składki został osiągnięty również na pozostałych rynkach Vienna Insurance Group.

       Około 65%
      zysku (przed opodatkowaniem) zostało osiągnięte w krajach
      CEE

      Stabilny rozwój na rynku austriackim – VIG numerem 1

       

      W Austrii spółki Grupy osiągnęły wynik składki w wysokości 1,3 mld EUR. W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych silny wzrost Wiener Städtische Versicherung rekompensuje utrzymujący się spadek składki odnotowywany przez Donau Versicherung we Włoszech. W ubezpieczeniach na życie zaobserwowano zmniejszenie się biznesu ze składką jednorazową oraz odnotowano niewielki wzrost sprzedaży polis ze składką regularną. Zysk (przed opodatkowaniem) wyniósł 39,6 mln EUR, na który negatywny wpływ miało zawiązanie rezerw na zobowiązania pracownicze, spowodowane niskimi stopami procentowymi w gospodarce, zwiększeniem wydatków na roszczenia związane ze szkodami spowodowanymi warunkami pogodowymi oraz wysokim wskaźnikiem rezerw i opłat we Włoszech. Wskaźnik zespolony uległ poprawie i osiągnął poziom 98,1%.

      Czechy – najwyższe wpływy

       

      W Czechach łączna kwota zebranych składek wyniosła 457,8 mln EUR. Odnotowano 6,6% wzrost w składkach AC oraz 2,7% wzrostu w ubezpieczeniach na życie ze składką regularną. Z zyskiem brutto w wysokości 45,8 mln EUR, spółki Grupy w Czechach ponownie w największym stopniu przyczyniły się do wysokości zysków Vienna Insurance Group w pierwszym kwartale 2015r., pomimo zwiększonych wydatków z tytułu roszczeń związanych ze szkodami spowodowanymi warunkami pogodowymi. Osiągnięto wskaźnik zespolony na znakomitym poziomie 89,7%.

       
      Słowacja – utrzymujący się popyt na ubezpieczenia na życie

      Na Słowacji odnotowano wzrost składek spółek Grupy do poziomu 214,7 mln EUR. Sukces dystrybucji bankowej osiągnięty przez lokalną spółkę zależną Erste Group zaowocował 4,7% wzrostem składek pozyskanych z ubezpieczeń na życie. Odnotowano 2,7% wzrost w ubezpieczeniach ze składką regularną oraz 5,8% wzrost w ubezpieczeniach ze składką jednorazową. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł do 9,7 mln EUR, natomiast wskaźnik zespolony uległ poprawie do bardzo dobrego poziomu 94,5%.

      Polska – sukces na konkurencyjnym rynku

      Na wynik Vienna Insurance Group w Polsce szczególny wpływ miał spadek składek w ubezpieczeniach na życie ze składką jednorazową. Z pominięciem tego czynnika, osiągnięto wzrost na poziomie 17,6%. Przy wzroście o 4,3%, zysk brutto w wysokości 16,6 mln EUR napawa optymizmem. Wskaźnik zespolony wyniósł 98,1%.

       

      Pozytywne trendy w Rumunii

      Ogólna poprawa warunków na rumuńskim rynku ubezpieczeń umożliwiła zintensyfikowane działań sprzedażowych po raz pierwszy od wielu lat. Z silnym wzrostem 21,7% łączna kwota pozyskanych składek wyniosła 100,3 mln EUR.

      Wzrost składki i zysku
      (przed opodatkowaniem)


      Zaobserwowano 21,8% wzrost składek z ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

      Wartość składek z ubezpieczeń na życie wzrosła o 21,1% i osiągnęła poziom 16,6 mln EUR, odzwierciedlając sukces silnego partnerstwa z lokalną spółką BCR, podmiotem zależnym banku Erste Group, w obszarze produktów ubezpieczeniowych na życie i dożycie


      Działania restrukturyzacyjne w Rumunii przynoszą rezultaty i przyczyniły się do wygenerowania zysku w wysokości 1,8 mln EUR (przed opodatkowaniem). W 2015r. będziemy kontynuować działania mające na celu poprawę wskaźnika zespolonego, który wciąż pozostaje na poziomie powyżej 100%.

      Pozostałe rynki – dwucyfrowy wzrost

      W pierwszym kwartale 2015r. Pozostałe Rynki ponownie wykazały swój trwały potencjał. Pozytywna tendencja w składkach spowodowała 15,9% wzrost w skali działalności.
      W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych odnotowano wzrost o 8,5% do poziomu 183,2 mln EUR, w ubezpieczeniach na życie Grupa zanotowała 29,4% wzrost, w których łączna wartość składek osiągnęła 169,6 mln EUR.

       

      W regionie zaobserwowano szczególnie silny wzrost
      spółek w: Serbii (+23,7%), Turcji (+23,6 %) oraz Albanii
      (17,8%).
                                 Pozostałe Rynki:
      Wzrost składek o

        15,9% do
      357,2 mln EUR


                  

      Udana emisja obligacji wzmacnia strukturę kapitału

      W marcu Vienna Insurance Group wyemitowała obligacje podporządkowane w kwocie 400 mln EUR. Ponadto, pierwsza transza obligacji hybrydowych w wysokości 500 mln EUR, wyemitowanych w 2008 roku oraz zapasowe obligacje kapitałowe na lata 2005-2022, wyemitowane w styczniu 2005 roku zostały wykupione. Działania te przyczyniły się do dalszego wzmocnienia struktury kapitałowej Grupy.

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

      VIENNA INSURANCE GROUP

      Public Relations

      Schottenring 30

      1010 Vienna

      Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com

      Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com

      Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com

      Wszystkie komunikaty prasowe są dostępne do pobrania na stronie: https://www.vig.com
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large