Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – kiedy i jak je napisać?

08.07.2022

Jeżeli doznałeś szkody w wypadku lub kolizji drogowej, w większości przypadków możesz liczyć na odszkodowanie. Niestety, niekiedy jego wysokość okazuje się mało satysfakcjonująca, a w niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić Ci wypłacenia świadczenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem okaże się odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz je napisać i jak to zrobić. 

Kiedy warto sporządzić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to opcja, z której skorzystać mogą osoby nieusatysfakcjonowane kwotą odszkodowania albo takie, którym odmówiono jego wypłacenia. Wszelkie informacje o nim znajdują się w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Firmy ubezpieczeniowe, podczas ustalania wysokości odszkodowania, kierują się trzema kwestiami – warunkami umowy podpisanej z klientem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), a także obowiązującym w naszym kraju prawem. Dlatego w sytuacji, gdy czujesz się pokrzywdzony, powinieneś w pierwszej kolejności samemu zapoznać się ze wszystkimi zapiskami w umowie i OWU, co pozwoli Ci zyskać pewność, że złożenie odwołania jest zasadne. 

Czy ma to sens? Tak, ponieważ zdarza się, że towarzystwo, podejmując decyzję o wypłaceniu lub wysokości odszkodowania, może popełnić błąd. Istnieje kilka sytuacji, kiedy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela bywa zasadne. Oto te najczęstsze.

Kwota odszkodowania nie wystarczy, by usunąć szkody w pojeździe

Bardzo częstym powodem, dla którego składa się odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, jest zbyt niskie odszkodowanie, uniemożliwiające skuteczne naprawienie samochodu po kolizji (oświadczenie sprawcy kolizji – sprawdź, co powinno zawierać) lub wypadku drogowym. Nie musisz zgodzić się na przyznaną Ci kwotą, jeżeli jest ona niewystarczająca. Z czego wynikają takie niezgodności?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, ustalając kwotę odszkodowania, biorą pod uwagę wiele czynników. Zaliczamy do nich:

 • aktualne ceny części zamiennych, które są niezbędne do usunięcia szkody w samochodzie, motocyklu albo innym pojeździe;
 • problemy oraz usterki, które istniały jeszcze przed zaistnieniem szkody (przeczytaj też, jak samodzielnie usunąć zarysowania i wgniecenia w samochodzie!)
 • koszty usług mechaników, którzy są odpowiedzialni za usunięcie szkody;
 • amortyzację, a więc przedwypadkowe zużycie części.

Czasami dochodzi do sytuacji, w której wyliczenia firmy ubezpieczeniowej nie będą prawidłowe, co uniemożliwi Ci pokrycie wszystkich strat z wypłaconego odszkodowania. Warto więc zgromadzić wszelkie dokumenty, które potwierdzą rzeczywiste koszty napraw czy zakupu części zamiennych (w tym faktury i rachunki), a nawet skorzystać z usług prywatnego rzeczoznawcy. Może to pomóc w uzyskaniu wyższej kwoty świadczenia.

Pamiętaj! Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia zniesienie amortyzacji, dzięki czemu w razie szkody nie zostanie obniżona kwota odszkodowania (o przedwypadkowe zużycie części). Zwykle wiąże się to jednak z koniecznością opłacania nieco wyższej składki.

Ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą

W niektórych sytuacjach firma ubezpieczeniowa może stwierdzić szkodę całkowitą, a więc uznać, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Nie zawsze jednak bierze ona pod uwagę pełną wartość samochodu albo może wycenić wartość pozostałości pojazdu na taką, która w rzeczywistości nie będzie możliwa do uzyskania (np. podczas sprzedaży wraku).

Jeżeli doszło do takiej sytuacji, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela także może być zasadne. Warto udać się do prywatnego rzeczoznawcy, udowodnić realną wartość pojazdu (np. przedstawiając ceny aukcji w internecie) oraz potwierdzić, że sprzedaż wraku w ustalonej przez ubezpieczyciela cenie nie będzie możliwa. 

Kwota odszkodowania za obrażenia ciała jest zbyt niska

Jednym z najczęstszych powodów sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym jest zbyt niskie odszkodowanie w przypadku obrażeń ciała doznanych w wypadku. Wypłacana kwota może okazać się niewystarczająca, by pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji albo będzie nieadekwatna w sytuacji, gdy nie możesz wrócić do pracy. Niestety, polskie prawo nie wskazuje jasno, jakie kwoty powinny być wypłacane za konkretny uszczerbek na zdrowiu, dlatego ustalenie wysokości odszkodowania bywa problematyczne.

Jeżeli chcesz, aby odwołanie od decyzji ubezpieczyciela było w takiej sytuacji skuteczne, powinieneś przedstawić dokumentację medyczną oraz koszty leczenia i rehabilitacji, a także potwierdzić, że doznane szkody uniemożliwiają Ci powrót do pełni zdrowia lub pełnienia dotychczasowych obowiązków pracowniczych.

Ubezpieczyciel uznał przyczynienie i zaniżył kwotę odszkodowania

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może stwierdzić tzw. przyczynienie. Mowa tu o działaniach poszkodowanego, które miały wpływ na to, że doznał on szkody (np. kierowanie pojazdem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa).

Czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może być w takim przypadku zasadne? Tak. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie udowodnić Ci tego, że Twoje działania przyczyniły się do powstania szkody, a swoją decyzję opiera na domysłach. Odwołanie może być efektywne również wtedy, gdy wysokość odszkodowania została obniżona o zbyt wysoki procent.
Pamiętaj! Podpisując umowę z ubezpieczycielem, dokładnie sprawdź jej zapiski oraz Ogólne Warunki Ubezpieczyciela. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z agentem ubezpieczeniowym, który rozwieje wszelkie wątpliwości. 

Jaka może być forma odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Jeżeli chcesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, możesz zrobić to w formie ustnej, pisemnej albo drogą mailową (jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia taki sposób reklamacji). Najlepsze są dwie ostatnie opcje, które pozwolą Ci przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty i dowody potwierdzające Twoje racje. 

W pierwszej kolejności zwróć uwagę na to, jaką formę złożenia reklamacji rekomenduje ubezpieczyciel i jaki jest e-mail lub dokładny adres, na który możesz przesłać wszelkie dokumenty. Znacznie skróci to czas rozpatrzenia odwołania.

Pamiętaj! Jeżeli składasz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, musisz udowodnić, że towarzystwo się myli. Wynika to z art. 6 Kodeksu cywilnego.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Uszczerbek na zdrowiu i inne sytuacje

W każdym odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela należy wskazać podstawę prawną (ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym) oraz uzasadnić swoje racje. 

W piśmie powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia odwołania;
 • wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego kierujesz odwołanie;
 • dane ubezpieczonego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także – opcjonalnie – numer telefonu oraz adres e-mail);
 • numer polisy i szkody;
 • wskazanie orzeczeń, z którymi się nie zgadzasz;
 • określenie żądań i oczekiwań;
 • numer rachunku bankowego;
 • uzasadnienie;
 • spis załączników;
 • podpis ubezpieczonego.

W uzasadnieniu odwołania powinieneś dokładnie opisać, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Wskaż powody i dowody, w tym dokumenty (np. rachunki i faktury), informacje o cenach części zamiennych, ekspertyzę rzeczoznawcy oraz informacje o wycenie pojazdu. 

Nie musisz od podstaw sporządzać odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania. Wzór takiego dokumentu znajdziesz w wielu miejscach w internecie.

Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Masz dużo czasu na dojście do porozumienia z towarzystwem ubezpieczeniowym, dlatego możesz bez pośpiechu zebrać wszystkie niezbędne dokumenty oraz dowody potwierdzające Twoje racje. Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela ma ubezpieczony? Roszczenie, zgodnie z informacjami zawartymi w art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego, przedawnia się po 3 latach.

Istnieją jednak pewne wyjątki, które dadzą Ci jeszcze więcej czasu na zgromadzenie dowodów. Mowa tu o:

 • szkodach powstałych w wyniku czynu niedozwolonego – na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela masz wtedy 10 lat;
 • szkodach powstałych w wyniku przestępstwa – na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela masz wtedy 20 lat.

Choć pośpiech w takich sytuacjach nie jest wskazany, nie powinieneś zbyt długo czekać z decyzją. Przede wszystkim dlatego, że wraz z upływem czasu zacierają się szczegóły zdarzenia, co może utrudnić Ci udowodnienie swoich racji.

Co w sytuacji, gdy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostało odrzucone?

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ubezpieczyciel ma 30 dni na to, by udzielić Ci odpowiedzi na odwołanie. W niektórych sytuacjach, np. gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, czas ten może zostać wydłużony do 60 dni, jednak towarzystwo ubezpieczeniowe powinno Cię o tym poinformować, a także wskazać przyczyny spóźnienia oraz okoliczności, jakie musi ustalić.

Musisz liczyć się z tym, że nawet pomimo bardzo dokładnego uzasadnienia swoich racji, ubezpieczyciel może nie zmienić swojej decyzji i tym samym nie uznać Twojego odwołania. W takiej sytuacji masz prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Opcje są dwie:

 • wystąpienie z wnioskiem o interwencję (jest to bezpłatne);
 • wystąpienie z wnioskiem o pomoc w polubownym rozwiązaniu sprawy (koszt wszczęcia takiego postępowania to 50 zł).

Jeżeli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela oraz skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego nie przyniosły oczekiwanego efektu, możesz wstąpić na drogę sądową. Pamiętaj jednak, że wiąże się to nie tylko z długim czasem oczekiwania na ostateczną decyzję, ale również dodatkowymi kosztami. Zapewnij sobie wsparcie prawnika, który nie tylko będzie reprezentował Cię przed sądem, ale również oceni Twoje szanse na uzyskanie odszkodowania oraz określi możliwą do uzyskania kwotę.

Sprawdź ofertę ubezpieczeń Compensy na stronie: https://www.compensa.pl/.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i czym się zajmuje?

Jeżeli doznałeś szkody w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez innego kierowcę i posiada on aktualną polisę OC, odszkodowanie zostanie wypłacone przez jego towarzystwo ubezpieczeniowe. Co jednak w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ważnego OC albo uciekł z miejsca wypadku i nie ustalono jego danych? Wtedy bardzo pomocny okaże się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co to jest i czym się zajmuje? Sprawdźmy.

Czytaj więcej
Jak sprawdzić ubezpieczenie? Polisa ubezpieczeniowa - plan B na nieprzewidziane zdarzenia.

Tworzymy listy zakupów, listę zadań do wykonania, zapisujemy nasze potrzeby, cele, postanowienia noworoczne… i nie tylko. A gdyby tak rozpisać sobie listę rzeczy, które są dla nas w życiu najważniejsze? Zdrowie, rodzina, nowe wymarzone mieszkanie. Samochód, którym całą rodziną wyjeżdżamy na wakacje, by odetchnąć i nacieszyć się czasem z bliskimi?

Czytaj więcej
Ubezpieczenie na życie dla seniora i ochrona zdrowia

Życie i zdrowie to wartości nadrzędne, które chcemy chronić za wszelką cenę. A na to zawsze jest czas. Niezależnie czy mamy 20, 40 czy 60 lat. Zdrowie jest podstawą naszego codziennego funkcjonowania w każdym wieku. Między Nami Gold to odpowiedź na potrzeby ubezpieczeniowe, gdy przekroczymy 56. rok życia. To szeroki zakres ubezpieczenia przy stosunkowo niskich składkach. Co dokładnie zawiera takie ubezpieczenie dla seniorów? W jakich sytuacjach można liczyć na świadczenie?

Czytaj więcej