• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Grupa Vienna Insurance Group ma apetyt na więcej

      WSZYSTKIE RYNKI VIG SĄ ANALIZOWANE POD KĄTEM POTENCJAŁU

      •      Utrzymanie wszystkich filarów strategicznych

      •      Jednoznaczne nastawienie na wzrost

      •      Udoskonalenie strategii dla poszczególnych rynków

      •      Prognoza na rok 2016: Spodziewany wzrost zysku do 400 mln EUR

      •     Współczynnik wypłacalności według Solvency II około 200 procent

      W najbliższych miesiącach Grupa Vienna Insurance (VIG) będzie badała rynki od państw bałtyckich do Morza Czarnego pod kątem dalszego potencjału wzrostu. Celem Grupy Vienna Insurance jest zwiększenie udziału w rynku do poziomu co najmniej 10% w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i Serbii w perspektywie średnioterminowej. Promowana będzie działalność w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. VIG w dalszym ciągu utrzymuje filary swojej działalności. Struktura kapitałowa Grupy Vienna Insurance stanowi fundament jej strategii. Na poziomie Grupy, giełdowa spółka VIG posiada współczynnik wypłacalności wg. Dyrektywy Solvency II na poziomie około 200 procent.

      Utrzymanie wszystkich filarów strategicznych

      – Wciąż mamy apetyt na dalszy wzrost. – ogłosiła Elisabeth Stadler, Prezes Zarządu Grupy Vienna Insurance na konferencji prasowej w wiedeńskim Ringturm w dniu 17 marca (nagranie konferencji prasowej będzie dostępne po południu w dniu 17 marca na stronie www.vig.com). Wraz z całym Zarządem VIG, nowa Pani Prezes spędziła pierwszych kilka tygodni swego urzędowania na dogłębnej analizie obecnej strategii i warunków rynkowych.

      VIG jest największą grupą ubezpieczeniową w Austrii oraz wiodącym towarzystwem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). – Obecnie zarabiamy około połowy naszych składek w regionie EŚW a odsetek ten rośnie znacząco powyżej 50 procent jeśli chodzi o zysk. Zatem zarząd VIG utrzymuje skupienie na Europie Środkowo-Wschodniej a także na filarach swojej strategii – podkreśla Pani Stadler. Zasady przyświecające zarządowi Grupy VIG są następujące: strategia wielu marek, lokalna przedsiębiorczość, dystrybucja wielokanałowa oraz konserwatywna polityka inwestycyjna i reasekuracyjna.

      Rentowny wzrost sprawdzonym sposobem

      W najbliższych miesiącach Grupa VIG dokładnie zbada swoich 25 rynków pod kątem potencjału wzrostu. – Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej stale poprawia się jakość życia a to także generuje rosnący popyt na rozwiązania ubezpieczeniowe. Planujemy wykorzystać ten potencjał. Na niektórych z tych rynków w ubiegłym roku zanotowaliśmy dwucyfrową dynamikę wzrostu. – wyjaśnia Pani Stadler.

      W oparciu o dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego z października 2015 r., dynamika wzrostu PKB w państwach Europy Środkowo-Wschodniej była w ostatnich pięciu latach o 55% wyższa niż w Austrii, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. Prognozy do roku 2020 przewidują dalszy wzrost o ponad 60% w porównaniu z Austrią. W latach 2004-2014, stopień wykorzystania usług ubezpieczeniowych wzrósł w regionie o 64 procent, podczas gdy w strefie euro zwiększył się o 25 procent. – Dochodowość oczywiście odgrywa istotną rolę we wszystkich naszych rozważaniach. Jeśli coś jest niedochodowe, stanowi dla nas tabu. – dodała Pani Stadler.

      Udoskonalenie strategii

      Grupa VIG planuje rosnąć zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia. – Akwizycje będą dokonywane tam, gdzie będzie widoczny ich sens ekonomiczny oraz w celu umożliwienia nam szybszego   osiągnięcia pożądanej pozycji rynkowej. – wyjaśniła Pani Stadler. Państwa, w których VIG posiada najwyższe udziały w rynku, zostaną poddane konsolidacji. Należą do nich Czechy i Słowacja, gdzie VIG posiada udziały w rynku znacząco powyżej 30 procent, oraz Austria z udziałem na poziomie 24 procent. VIG pragnie zwiększyć swoje udziały rynkowe do poziomu co najmniej 10 procent w perspektywie średnioterminowej odpowiednio w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i Serbii.

      Jeśli chodzi o produkty i usługi, nowy nacisk zostanie położony na cyfryzację. – Już mamy wiele nowatorskich produktów i usług w naszej Grupie. Sprawdzamy, czy i w jaki sposób ten potencjał może zostać wykorzystany przez wiele spółek lub przeniesiony na wiele rynków. W wielu państwach toczy się dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia oraz możliwości jego finansowania. Zatem VIG w przyszłości poświęci więcej uwagi ubezpieczeniom zdrowotnym.

      Solidna kapitalizacja i wysoka świadomość kosztów

      Grupa VIG jest jedyną grupą ubezpieczeniową w Austrii posiadającą „częściowy model wewnętrzny” służący obliczaniu adekwatności kapitałowej w ramach dyrektywy Wypłacalność II, który został zatwierdzony przez austriacki Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym.

      Za rok 2015 spodziewany jest współczynnik Wypłacalności II na poziomie około 200 procent. Pani Stadler dodała – Zatem nasze zasoby kapitałowe w dalszym ciągu stawiają nas w czołówce grup ubezpieczeniowych aktywnych na rynkach międzynarodowych.

      Mimo, że celem Grupy jest wzrost, w centrum uwagi pozostaje efektywność kosztowa. – Ciągła koncentracja na kontroli poziomu kosztów umożliwiło Grupie VIG uniknięcie konieczności stosowania szeroko zakrojonych programów redukcji kosztów. W tym celu chcemy zbadać, gdzie konsolidacja miałaby sens i gdzie możemy łączyć usługi i procesy dla wielu spółek. – powiedziała Pani Stadler.

      Wstępne wyniki za rok 2015 i prognoza na 2016*)

      W roku obrotowym 2015 zanotowano solidny wolumen składek wynoszący wstępnie 9 mld EUR. Wzrost wystąpił w segmentach ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych – o 0,8 procent, zdrowotnych – na poziomie 3,0 procent oraz ubezpieczeń na życie z regularnymi składkami na poziomie 4,9 procent. Ze względu na środowisko niskich stóp procentowych, w obszarze ubezpieczeń na życie celowo stosowano restrykcyjną politykę w zakresie składek jednorazowych, co doprowadziło do spadku wartości składek w tym segmencie o 15,7 procent. Skutkiem tego był nieznaczny całkowity spadek wynoszący 1,4 procent w stosunku do poprzedniego roku.

      Wstępny zysk (brutto) za rok obrotowy 2015 wynosi 172 mln EUR. Oprócz nadzwyczajnej amortyzacji ogłoszonej w listopadzie 2015 r. w wynikach ujęte zostały dalsze działania: W Rumunii zarząd dokonał ostrożniejszego oszacowania rozwoju roszczeń, pomimo poprawy środowiska rynkowego. W Polsce istniejące portfele ubezpieczeniowe zostały spisane w straty z powodu zmian zasad opodatkowania banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Reorganizacja zarządu doprowadziła do zmiany podziału obowiązków w zakresie poszczególnych państw. W tym kontekście uprzednio zdefiniowane tzw. jednostki generujące środki pieniężne będą od 1 stycznia 2016 r. wykazywane na poziomie państw. Efektem tego był wymóg amortyzacji w niektórych państwach, co zostało uwzględnione w wynikach za rok 2015.

      Choć w 2016 r. Grupa VIG w dalszym ciągu będzie działała w środowisku niskich stóp procentowych obniżających wyniki finansowe, zarząd dąży do co najmniej podwojenia zysku brutto do poziomu 400 mln EUR.

      Realizowana od roku 2005 polityka dywidend, przewidująca minimalną wypłatę na poziomie 30 procent zysku netto grupy (po uwzględnieniu udziałowców mniejszościowych) także pozostaje niezmieniona. Za rok obrotowy 2015, zarząd zaproponuje dywidendę na poziomie 60 centów za akcję dla podmiotów statutowych. Odpowiada to współczynnikowi wypłaty dywidendy znacznie powyżej 30 procent, na poziomie około 78 procent.

      Współczynnik zespolony wynosił w roku 2015 wstępnie 97,3 procent i był tylko nieznacznie wyższy niż w roku poprzednim, gdy wyniósł 96,7 procent. W perspektywie średnioterminowej, Grupa VIG dąży do poprawy współczynnika zespolonego w kierunku 95 procent.

      *) Uwaga

      Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym za rok obrotowy 2015 oparte są na wstępnych danych niepoddanych audytowi. Ostateczne informacje za rok obrotowy 2015 zbadane przez biegłego rewidenta zostaną opublikowane w komunikacie prasowym w dniu 7 kwietnia 2016 r.

      Grupa Vienna Insurance (VIG) jest wiodącym specjalistą w zakresie ubezpieczeń w Austrii oraz Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Grupę tworzy około 50 spółek z 25 państw, posiadających wieloletnią tradycję, silne marki oraz bliską współpracę z klientami. Doświadczenie Grupy VIG w działalności ubezpieczeniowej liczy już 190 lat. Grupa Vienna Insurance zatrudnia 23 000 pracowników i jest wyraźnym liderem na swoich głównych rynkach. Zajmuje zatem znakomitą pozycję wyjściową, by móc wykorzystać okazje do długoterminowego wzrostu w regionie, który zamieszkuje 180 mln osób. Notowana na giełdzie Grupa Vienna Insurance jest spółką posiadającą najlepszy rating z uwzględnionych w indeksie ATX – wiodącym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu; jej akcje są także notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze.

      Oświadczenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

      Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, oparte na bieżących założeniach i szacunkach, które zostały poczynione przez Zarząd Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe według jego najlepszej wiedzy. Na takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości wskazują sformułowania zawierające słowo „oczekiwanie”, „cel” lub podobne. Prognozy dotyczące przyszłego rozwoju Spółki stanowią szacunki oparte na aktualnie dostępnych informacjach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od wyników oczekiwanych w chwili obecnej, jeśli założenia stanowiące podstawy prognoz okażą się nieprawidłowe lub jeśli dojdzie do zdarzeń niespodziewanej skali. W konsekwencji, nie można dać gwarancji co do trafności informacji. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe zrzeka się obowiązku aktualizowania niniejszych stwierdzeń jeśli chodzi o rzeczywiste wyniki, zmiany założeń i oczekiwań oraz przyszły rozwój wypadków i przyszłych zdarzeń. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large