• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

      Ubezpieczenie urządzeń i maszyn, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

      • Szeroki zakres ochrony maszyn, urządzeń i sprzętu elektronicznego.
      • Ochrona działa zarówno w czasie aktywnej pracy maszyn oraz w czasie przestoju, konserwacji i transportu.
      • Zabezpieczenie urządzeń elektronicznych: od uszkodzeń i zniszczeń powstałych wskutek niewłaściwej obsługi, działań osób trzecich, zdarzeń losowych czy błędów w konstrukcji.

      Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem?

      Zakres ochrony

      Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

      Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powstałe niezależnie od woli przedsiębiorcy, które powodują uszkodzenie lub zniszczenie maszyn i urządzeń. W szczególności szkody powstałe wskutek:

      • błędów projektowych lub konstrukcyjnych,
      • błędów popełnionych podczas montażu maszyn,
      • braku doświadczenia w obsłudze,
      • rozerwania spowodowanego działaniem sił odśrodkowych,
      • niedoboru wody w kotłach,
      • nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny,
      • zwarcia,
      • dostania się ciała obcego,
      • niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych lub pomiarowych,
      • wandalizmu.

      Ubezpieczenie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie zabezpiecza mienie w czasie:

      • eksploatacji,
      • przestoju,
      • konserwacji,
      • czyszczenia,
      • napraw,
      • remontu,
      • demontażu i ponownego montażu,
      • transportu w miejscu ubezpieczenia.

      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zapewnia ochronę mienia na wypadek:

      • niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu,
      • celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie, kradzieży z włamaniem lub rabunku,
      • pożaru – działania ognia (z płomieniami lub bez), wywołanego wszelkiego rodzaju eksplozjami lub implozjami, uderzeniem pioruna, katastrofami lotniczymi lub katastrofami innych obiektów latających; w zakresie szkód wynikłych z pożaru mieszczą się także szkody powstałe w związku z gaszeniem, rozbiórką lub porządkowaniem pogorzeliska oraz szkody powstałe w trakcie tych zdarzeń,
      • zalania – działania wody wodociągowej, naturalnych wód płynących, wody powodziowej, rozlewisk, wody gruntowej, wody deszczowej, czynników atmosferycznych: para, mróz, wilgoć oraz innych rodzajów cieczy; w zakresie szkód wynikłych z działania wody mieszczą się także szkody wywołane korozja,
      • zdarzeń losowych – takich jak burza, grad, lawina, zapadanie i usuwanie się ziemi,
      • czynników technologicznych – błędów w konstrukcji, ukrytych wad materiałowych,
      • czynników technicznych (np. przepięcia, zjawiska indukcji, szkody wywołanej pośrednio przez wyładowanie atmosferyczne).

      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego a dodatkowa ochrona

      Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony?

      Dodatkowo zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zabezpieczenie:

      • nośników danych oraz danych tzn. informacji przechowywanych poza centralną jednostką obliczeniową, nadających się do przetwarzania maszynowego, a także nośników pamięci,
      • dodatkowych kosztów prowadzenia działalności: tzn. proporcjonalnych i nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych koniecznych do utrzymania ciągłości pracy, powstałych w następstwie szkody.

      Sprawdź inne ubezpieczenia korporacyjne

      Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

      Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

      • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
      • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
      • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.
      transport

      Ubezpieczenia transportowe

      Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

      • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
      • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
      • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.

      Ubezpieczenia budowy i montażu

      Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

      • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
      • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
      własna działalność

      OC działalności

      Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

      • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
      Architekt

      OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

      Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

      • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
      • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.

      Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

      Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

      • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
      • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
      • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.
      transport

      Ubezpieczenia transportowe

      Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

      • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
      • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
      • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.

      Ubezpieczenia budowy i montażu

      Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

      • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
      • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
      własna działalność

      OC działalności

      Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

      • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
      Architekt

      OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

      Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

      • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
      • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large