• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

     Kompleksowe ubezpieczenie mienia należącego do przedsiębiorstwa, pracowników oraz osób trzecich.

     • Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk) lub ognia i innych zdarzeń losowych.
     • Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku skierowane jest do firm, które posiadają już ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie.
     • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności gospodarczej.

     Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem?

     Zakres ochrony

     Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

     Ubezpieczeniem mienia od wszelkich ryzyk (all risk) mogą zostać objęte:

     • budynki i budowle,
     • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
     • szyby i inne tłukące się przedmioty,
     • środki obrotowe,
     • mienie osób trzecich,
     • nakłady inwestycyjne,
     • wartości pieniężne,
     • mienie pracownicze.

     Zakres ubezpieczenia obejmuje każde ryzyko wywołujące szkodę w mieniu, które nie zostało wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia (all risk).

     Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

     Ubezpieczenie mienia na wypadek szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakres ochrony obejmuje również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu.

     Ponadto ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ryzyka dodatkowe jak ubezpieczenie:

     • wartości pieniężnych (w lokalu lub w transporcie),
     • mienia od wandalizmu (dewastacji),
     • szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

     Ubezpieczenie od wandalizmu umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych działaniem osób trzecich, polegających na celowym niszczeniu maszyn, urządzeń, wyposażenia bądź środków obrotowych.

     Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

     Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych pozwala na ubezpieczenie:

     • budynków i budowli,
     • maszyn, urządzeń i wyposażenia,
     • środków obrotowych,
     • mienia osób trzecich,
     • nakładów inwestycyjnych,
     • wartości pieniężnych,
     • mienia pracowniczego.

     Ubezpieczenie utraty zysku

     W ramach ubezpieczenia utraty zysku Compensa odpowiada za szkody powstałe wskutek zniszczenia lub utraty mienia powstałe na skutek:

     • pożaru,
     • uderzenia pioruna,
     • wybuchu,
     • upadku statku powietrznego,
     • również szkody powstałe w czasie akcji gaśniczej lub ratowniczej bądź w trakcie wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń.

     Dodatkowo zakres ochrony może zostać rozszerzony o ryzyka:

     • deszczu nawalnego,
     • dymu,
     • fali uderzeniowej,
     • gradu,
     • huraganu,
     • lawiny,
     • osunięcia się ziemi,
     • powodzi,
     • trzęsienia ziemi,
     • uderzenia pojazdu,
     • zalania,
     • zalegania śniegu lub lodu,
     • zapadania się ziemi.

     Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony?

     Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony?

     Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to 3 atrakcyjne warianty ochrony:

     Wariant podstawowy

     Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko:

     • pożaru,
     • uderzenia pioruna,
     • wybuchu,
     • upadku statku powietrznego.

     Wariant rozszerzony o ryzyka dodatkowe

     Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko:

     • deszczu nawalnego,
     • dymu,
     • fali uderzeniowej,
     • gradu,
     • huraganu,
     • lawiny,
     • osunięcia się ziemi,
     • trzęsienia ziemi,
     • uderzenia pojazdu,
     • zalania,
     • zalegania śniegu lub lodu,
     • zapadania się ziemi.

     Wariant rozszerzony o ryzyka dodatkowe + ryzyko powodzi

     Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko:

     • deszczu nawalnego,
     • dymu,
     • fali uderzeniowej
     • gradu,
     • huraganu,
     • lawiny,
     • osunięcia się ziemi,
     • trzęsienia ziemi,
     • uderzenia pojazdu,
     • zalania,
     • zalegania śniegu lub lodu,
     • zapadania się ziemi,
     • akcji gaśniczej lub ratowniczej,
     • wyburzenia lub odgruzowania.

     Sprawdź inne ubezpieczenia korporacyjne

     Ubezpieczenia budowy i montażu

     Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

     • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
     • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

     Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

     • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
     • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
     • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.
     transport

     Ubezpieczenia transportowe

     Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

     • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
     • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
     • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.
     własna działalność

     OC działalności

     Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

     • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
     Architekt

     OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

     Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

     • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
     • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.

     Ubezpieczenia budowy i montażu

     Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

     • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
     • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

     Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

     • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
     • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
     • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.
     transport

     Ubezpieczenia transportowe

     Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

     • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
     • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
     • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.
     własna działalność

     OC działalności

     Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

     • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
     Architekt

     OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

     Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

     • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
     • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large