• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

      Ubezpieczenie zabezpiecza majątek przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

      • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody osobowe, rzeczowe lub czyste straty finansowe.
      • OC dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim na skutek wypadku w związku z wykonywaniem czynności zawodowych objętych ochroną ubezpieczeniową.

      Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem?

      Zakres ochrony

      Podstawowy

      Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia. Niezależnie od momentu powstania szkody lub jej ujawnienia. Zgłoszenie roszczenia powinno nastąpić przed upływem terminu przedawnienia.

      Wypadek ubezpieczeniowy to wszelkie działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego będące uchybieniem w czynnościach zawodowych powstałe w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda objęta zakresem ubezpieczenia.

      Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w zakresie czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego:

      • nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC),
      • podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) jako ubezpieczenie nadwyżkowe (w takim przypadku Compensa ponosi odpowiedzialność za szkody, które nie zostały zlikwidowane po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego).

      Możliwości rozszerzenia zakresu ochrony

      Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe:

      • włączenie szkód w postaci kosztów odtworzenia planów i dokumentów,
      • włączenie szkód powstałych w wyniku emisji, wycieku, uwolnienia lub innej formy przedostania się do powietrza, gruntu i wody jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

      Sprawdź inne ubezpieczenia dla firm

      Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

      Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

      • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
      • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
      • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.

      Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

      Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

      • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
      • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
      • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.
      transport

      Ubezpieczenia transportowe

      Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

      • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
      • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
      • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.
      własna działalność

      OC działalności

      Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

      • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.

      Ubezpieczenia budowy i montażu

      Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

      • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
      • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

      Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

      Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

      • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
      • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
      • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.

      Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

      Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

      • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
      • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
      • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.
      transport

      Ubezpieczenia transportowe

      Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

      • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
      • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
      • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.
      własna działalność

      OC działalności

      Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

      • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.

      Ubezpieczenia budowy i montażu

      Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

      • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
      • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large