• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      własna działalność

      OC działalności

      Ubezpieczenie zabezpiecza majątek przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

      • Szeroka ochrona w ramach ubezpieczenia OC w wariancie podstawowym.
      • Możliwość rozszerzenia ochrony o szereg ryzyk dodatkowych.

      Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem?

      Zakres ochrony

      Podstawowy

      Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności obejmuje:

      • OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa,
      • OC za szkody powstałe na terytorium krajów Unii Europejskiej (jurysdykcja zgodna z zakresem terytorialnym ochrony),
      • OC za szkody powstałe w związku z podróżami służbowymi, z włączeniem USA i Kanady,
      • OC za szkody powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach, w których uczestniczą pracownicy Ubezpieczonego,
      • OC za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu,
      • OC za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze,
      • OC za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia,
      • OC za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych,
      • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu),
      • OC za szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie jest Ubezpieczonym,
      • OC za szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
      • OC za szkody wyrządzone najemcom przez wynajmującego,
      • OC za szkody powstałe w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej,
      • OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych za wyjątkiem HIV, BSE, TSE oraz vCJD,
      • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania,
      • OC za szkody powstałe podczas prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych,
      • OC za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych,
      • OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
      • OC za szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu.

      Możliwości rozszerzenia zakresu ochrony

      Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szereg ryzyk dodatkowych:

      • OC za produkt,
      • OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego,
      • OC za szkody w ruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej podobnej umowy,
      • OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego,
      • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
      • OC za szkody w pojazdach oraz w ich wyposażeniu fabrycznym będących w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego na parkingu strzeżonym,
      • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad (klauzula demontażu – montażu),
      • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości rzeczy wyprodukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych za pomocą maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, zmontowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego (klauzula maszynowa),
      • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami (klauzula pomieszania lub połączenia),
      • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, nie podlegających łączeniu lub mieszaniu z innymi wyrobami (klauzula dalszej obróbki),
      • OC za szkody wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
      • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych,
      • OC za szkody powstałe poza terytorium Unii Europejskiej,
      • OC za szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych,
      • OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w następstwie wykonywania prac lub usług przez Ubezpieczonego,
      • OC za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek niedostarczenia lub dostarczenia o niewłaściwych parametrach wody, gazu lub energii elektrycznej,
      • OC za szkody niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych w następstwie nierzetelnej lub wprowadzającej w błąd reklamy lub ogłoszenia.

      Sprawdź inne ubezpieczenia korporacyjne

      Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

      Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

      • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
      • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
      • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.

      Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

      Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

      • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
      • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
      • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.
      Architekt

      OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

      Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

      • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
      • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.

      Ubezpieczenia budowy i montażu

      Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

      • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
      • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
      transport

      Ubezpieczenia transportowe

      Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

      • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
      • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
      • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large