• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     transport

     Ubezpieczenia transportowe

     Ubezpieczenie przewożonego mienia od wszelkich ryzyk (all risk) lub od ryzyk nazwanych, ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz OC spedytora.

     • 2 warianty ubezpieczenia mienia w transporcie.
     • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia OC przewoźnika.
     • Szeroki zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC spedytora.

     Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem?

     Zakres ochrony

     Ubezpieczenie mienia w transporcie

     Ubezpieczenie mienia w transporcie dostępne jest w 2 wariantach:

     Zakres podstawowy

     Ubezpieczeniem objęte są szkody:

     • w następstwie działania sił przyrody (m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny),
     • w wyniku wypadku środka transportu.

     Zakres pełny

     Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody, które nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.

     Zakresem ubezpieczenia objęte są czynności związane ze spedycją towaru:

     • składowanie towaru (nie dłużej niż 30 dni),
     • pakowanie i przepakowywanie towaru,
     • kontrola ilościowa i wagowa towaru,
     • kontrola stanu przesyłki,
     • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
     • odprawa celna towaru,
     • załadunek i wyładunek towaru,
     • inne czynności zwyczajowo związane ze spedycją towaru, w zakresie zaakceptowanym, przez Compensę.

     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

     Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym. Dodatkowo ochroną objęte są:

     • niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe,
     • koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu,
     • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania.

     Odpowiedzialność cywilna przewoźnika może być również rozszerzona o:

     • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR dotyczącej zasad przewozu takich towarów,
     • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
     • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
     • szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

     Sprawdź inne ubezpieczenia dla firm

     Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

     Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

     • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
     • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
     • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.

     Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

     • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
     • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
     • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.

     Ubezpieczenia budowy i montażu

     Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

     • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
     • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
     własna działalność

     OC działalności

     Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

     • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
     Architekt

     OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

     Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

     • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
     • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large