• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje

     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi

    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Vienna Insurance Group

    18 listopada 2021

    Vienna Insurance Group reports top results after first three quarters of 2021. Net profit up by approx. 54% and earnings per share increase to EUR 2.86

    Vienna Insurance Group has reported a significant improvement in all key figures for the first to third quarter of 2021 …

    18 sierpnia 2021

    Vienna Insurance Group records strong results in the first half of 2021. Premiums and profits rise significantly, combined ratio improves

    Vienna Insurance Group’s figures for the first half of 2021 show very positive results. All key figures show significant…

    22 marca 2021

    VIG joins UN Global Compact sustainability initiative (ENGLISH)

    On 8 March 2021 the Vienna Insurance Group joined the United Nations Global Compact – the world’s largest corporate resp…

    12 marca 2021

    Vienna Insurance Group w Polsce: najwyższa dynamika GWP wśród 5 największych grup ubezpieczeniowych

    Dynamika składki przypisanej brutto zebranej przez Vienna Insurance Group w Polsce w 2020 r. (5 340 mln PLN, +4,6% r/r) …

    27 sierpnia 2020

    Budynki VIG udekorowane w czterdziestą rocznicę powstania Solidarności

    W dniach 28-31 sierpnia 2020 r. centrala Compensy w Warszawie oraz budynek Ringturm w Wiedniu, w którym mieści się siedz…

    17 sierpnia 2020

    Vienna Insurance Group increases premiums in the first half of 2020. Solid results despite the effects of COVID-19

    Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) achieved satisfying results in the first half of 2020, despite the o…

    12 sierpnia 2020

    VIG in Poland and C-Quadrat establish joint venture for asset management. Broad range of products planned with a focus on open-ended funds and long-term savings products.

    C-Quadrat Investment AG (C-Quadrat) and the Polish insurance companies of Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gr…

    30 czerwca 2020

    Change in the Managing Board of Vienna Insurance Group. Franz Fuchs leaves the VIG Managing Board as of 30 June 2020

    Franz Fuchs (66) will resign from his position as member of the Managing Board of Vienna Insurance Group (Wiener Versich…

    25 czerwca 2020

    Vienna Insurance Group once again listed in the VÖNIX sustainability index. Important partner for environmentally relevant sectors

    Vienna Insurance Group continues to be listed in the Austrian VÖNIX sustainability index for 2020/2021. It has been incl…

    6 lutego 2020

    Vienna Insurance Group in the international sustainability index FTSE4Good again in 2020. VIG has been listed in this index continuously since 2007

    FTSE Russell confirmed at the end of January 2020 that Vienna Insurance Group (VIG) was independently assessed according…

    18 grudnia 2019

    VIG receives award as the most innovative insurance company. Vienna Insurance Group strongly promotes digitalisation

    The third round of pitches in Vienna Insurance Group’s “VIG Xelerate” digitalisation initiative ended in November 2019. …

    28 listopada 2019

    Vienna Insurance Group achieves top results for the 1st to 3rd quarter of 2019. Net profit increases by 9.5%, earnings per share to EUR 2.36

    Vienna Insurance Group achieves top results for the 1st to 3rd quarter of 2019. Net profit increases by 9.5%, earnings p…

    19 listopada 2019

    Double award for Vienna Insurance Group at CEO & CFO Awards. Stadler best CEO International, Hirner best CFO Newcomer of the Year

    On 13 November 2019, the CEO & CFO Award ceremony 2019 of the consulting company Deloitte together with Börse Express an…

    17 października 2019

    Vienna Insurance Group celebrates 25th anniversary of Vienna Stock Exchange listing. Dividend distributed every year since IPO in 1994

    On 17 October 1994 the Vienna Insurance Group (VIG) – at that time still called Wiener Städtische Versicherung – was lis…

    5 września 2019

    Vienna Insurance Group intensifies its activity in Northern Europe. Focus on corporate customer business in four markets

    Vienna Insurance Group (VIG) starts operating in Sweden, Norway, Denmark and Finland. A locally established team of VIG …

    4 września 2019

    Vienna Insurance Group leads insurance sector at BEST RECRUITERS in D-A-CH region

    BEST RECRUITERS tested recruiting measures of 1,311 organisations in the German-speaking countries. Vienna Insurance Gro…

    28 sierpnia 2019

    Vienna Insurance Group posts strong growth in the first half of 2019 Group well on course to reach targets

    Vienna Insurance Group (VIG) continues to be in growth mode. “With significant gains in two key indicators, premium grow…

    31 lipca 2019

    A+ with stable outlook – Standard & Poor’s confirms excellent rating for Vienna Insurance Group (VIG) (ENGLISH)

    On 30 July 2019, the international rating agency Standard & Poor’s (S&P) again confirmed its rating for Vienna Insurance…

    25 czerwca 2019

    Vienna Insurance Group again listed in VÖNIX sustainability index VIG rated continuously since the index was launched in 2005 (ENGLISH)

    The Vienna Insurance Group (VIG) has been included yet again in Austria’s VÖNIX sustainability index for the 2019/20 per…

    27 maja 2019

    Annual General Meeting 2019 of Vienna Insurance Group

    The 28th Annual General Meeting of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) took place on 24 May 2019 …

    23 maja 2019

    Vienna Insurance Group increases premiums and profits in the 1st quarter of 2019

    Vienna Insurance Group continued to grow in the first quarter of 2019. A solid increase in premiums and profit (before t…

    18 kwietnia 2019

    Bardzo dobre wyniki biznesu majątkowego Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku

    Dynamika spółek majątkowych Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż rynku ubezpiecz…

    17 kwietnia 2019

    Vienna Insurance Group aims to use strong capitalisation as basis for growth (ENGLISH)

    With publication of its 2018 Group Annual Report, the Vienna Insurance Group (VIG) has confirmed the preliminary results…

    9 kwietnia 2019

    Compensa integruje zarządzanie sprzedażą

    8 kwietnia 2019 roku w zarządzie oraz w strukturze organizacyjnej Compensa TU na Życie S.A. VIG i Compensa TU S.A. VIG w…

    21 marca 2019

    Vienna Insurance Group with top results for premiums and profit in 2018 (preliminary results) [ENGLISH]

    Based on preliminary results, the financial year 2018 has been a special success for Vienna Insurance Group (VIG). Elisa…

    1 marca 2019

    Vienna Insurance Group completes acquisition of Gothaer TU in Poland (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) acquires 100 percent of the shares of Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń (Gothaer TU). The tra…

    21 lutego 2019

    Vienna Insurance Group expands business in Poland Group company InterRisk acquires stake in insurance association TUW “TUW” (ENGLISH)

    The Vienna Insurance Group (VIG) has obtained an interest in mutual insurance association Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem…

    21 grudnia 2018

    Członkowie zarządów Compensa Życie, Compensa Majątek oraz InterRisk powołani na kolejną trzyletnią kadencję

    Na posiedzeniach w dniach 18-19 grudnia 2018 r. Rady Nadzorcze spółek Compensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VI…

    29 listopada 2018

    Dwucyfrowy przyrost składki z tytułu ub. majątkowych głównym czynnikiem wzrostu rentowności Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r.

    Prawie 2 mld PLN składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych z wysoce satysfakcjonującą dynamiką ub. komunikacyjnych….

    28 listopada 2018

    Vienna Insurance Group continued its upward trend in the third quarter of 2018 (ENGLISH)

    Do pożaru domu jednorodzinnego znajdującego się przy gospodarstwie rolnym w Osielcu w woj. pomorskim doszło 8 maja 2018 …

    1 października 2018

    Wiener Städtische successfully completes its merger with s Versicherung (ENGLISH)

    Entry into the commercial register officially completes the merger of Wiener Städtische Versicherung and s Versicherung….

    4 września 2018

    Vienna Insurance Group’s rating of A+ with a stable outlook confirmed (ENGLISH)

    The international rating agency Standard & Poor’s (S&P) reconfirmed the A+ rating with a stable outlook for Vienna Insur…

    3 września 2018

    Vienna Insurance Group consolidates its market leadership in the Baltic States (ENGLISH)

    The agreement on the full acquisition of non-life insurer Seesam Insurance AS was signed on 18 December 2017. Following …

    28 sierpnia 2018

    Vienna Insurance Group right on track in the first half of 2018 Clear improvement in all key figures (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group’s (VIG) half-year results for 2018 show further improvement in key figures. “Stable, reliable and…

    16 sierpnia 2018

    Vienna Insurance Group retains listing in two sustainability indices VÖNIX and FTSE4Good listings confirmed (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has once again been included in the Austrian sustainability index VÖNIX and the global FTSE…

    13 czerwca 2018

    Cultural diversity as a means of boosting resilience at Austrian companies (ENGLISH)

    As part of a study entitled “Kulturelle Vielfalt in Unternehmen” (Cultural diversity in businesses), brainworker teamed …

    30 maja 2018

    Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie ukończona

    W dniu 30 maja 2018r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compensa TU na…

    25 maja 2018

    Vienna Insurance Group 2018 Annual General Meeting (ENGLISH)

    The Managing Board gave the Annual General Meeting a review of the 2017 financial year and answered shareholders’ questi…

    23 maja 2018

    Vienna Insurance Group in the 1st quarter of 2018: Sustainable growth path continues (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) reports further improvement in all key figures for the 1st quarter of 2018 compared to the …

    18 kwietnia 2018

    Vienna Insurance Group annual result for 2017 confirmed a clear improvement in all key figures. First sustainability report prepared on CSR strategy (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has published its Group Annual Report for the financial year 2017 on 18 April 2018 on www.v…

    12 kwietnia 2018

    Franz Fuchs Wizjonerem Finansów 2017

    Franz Fuchs, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group w Polsce i członek zarządu Grupy VIG, został laureatem Konkursu L…

    9 kwietnia 2018

    Znaczący wzrost rentowności oraz satysfakcjonujący wzrost składki Vienna Insurance Group w Polsce w 2017 roku

    Składka przypisana brutto polskich spółek majątkowych Vienna Insurance Group w 2017 roku wzrosła r/r o 13% i osiągnęła w…

    3 kwietnia 2018

    Vienna Insurance Group (VIG) completes mergers in Hungary and Slovakia (ENGLISH)

    Hungary’s central bank approved the merger of the three VIG Group companies on 31 March 2018. As a result, with effect f…

    22 marca 2018

    Vienna Insurance Group reaps successes of its CEE strategy. Definite improvement in all preliminary figures for 2017

    Highly positive preliminary results, stated Elisabeth Stadler, General Manager of Vienna Insurance Group (VIG), when the…

    12 lutego 2018

    Vienna Insurance Group completes acquisition of Merkur in Bosnia and Herzegovina

    Merkur, which mainly specialises in life insurance, was acquired from Austrian-based MERKUR International Holding AG. Th…

    1 lutego 2018

    Liane Hirner joins the Vienna Insurance Group Managing Board Due to take over as CFO on 1 July 2018

    Liane Hirner (49) joins the Vienna Insurance Group (VIG) Managing Board on 1 February 2018. She will take over as the Gr…

    18 grudnia 2017

    Market leader Vienna Insurance Group makes further acquisition in the Baltics (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has agreed to fully acquire Seesam Insurance AS (Seesam). The agreement for the acquisition…

    14 grudnia 2017

    Vienna Insurance Group to merge two of its Czech Group companies Pojišťovna České spořitelny will be integrated into Kooperativa in 2019 (ENGLISH)

    Subject to approval by the local authorities and the relevant boards, Vienna Insurance Group (VIG) plans to merge its Cz…

    29 listopada 2017

    Vienna Insurance Group in the first three quarters of 2017: Results improve again – positive developments in all important key figures (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group’s (VIG) upward trend since the beginning of 2016 has been continued in the results for the first …

    13 listopada 2017

    This will make Wiener Städtische the biggest life insurer in Austria Vienna Insurance Group to merge Wiener Städtische and s Versicherung in Austria (ENGLISH)

    Sparkassen Versicherung (s Versicherung) will be merged with Wiener Städtische in 2018, subject to approval by the board…

    30 października 2017

    Vienna Insurance Group acquires subsidiary of Merkur in Bosnia and Herzegovina. Now one of the top three on the market (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has agreed to fully acquire Merkur Osiguranje d.d. (Merkur). The agreement for the acquisit…

    26 października 2017

    Nowa polityka przeciw wyłudzeniom w Vienna Insurance Group Polska

    Vienna Insurance Group Polska wdraża w swoich polskich spółkach Compensa oraz InterRisk i Polisa Życie nowy projekt anty…

    18 września 2017

    Profesor Marek Belka dołącza do rad nadzorczych spółek Vienna Insurance Group w Polsce

    Profesor Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów oraz były Prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 5 września 2017 r. …

    6 września 2017

    Peter Thirring to become new member of the Managing Board of Vienna Insurance Group (ENGLISH)

    The Supervisory Board of Vienna Insurance Group (VIG) headed by Chairman Günter Geyer decided at its meeting of 5 Sept. …

    30 sierpnia 2017

    Vienna Insurance Group strengthens its position in Serbia (ENGLISH)

    The merger between the Vienna Insurance Group (VIG) company Wiener Städtische Osiguranje (WSO) and the two AXA companies…

    22 sierpnia 2017

    Vienna Insurance Group continues to gain momentum All figures for the first half of 2017 show improvement (ENGLISH)

    “All of the key figures in our 2017 half-year report show an improvement compared to the same period last year. This dem…

    18 sierpnia 2017

    Standard & Poor’s confirms “A+” rating with stable outlook VIG currently remains best-rated company of the Austrian Traded Index (ENGLISH)

    On 17 August 2017, the international rating agency Standard & Poor’s (S&P) confirmed the A+ rating with stable outlook o…

    18 lipca 2017

    Połączenie Compensy Życie i Polisy-Życie

    Fuzja nastąpi w 2018 roku po uzyskaniu zgody organu nadzoru. Połączona spółka będzie funkcjonować pod marką Compensa i s…

    26 czerwca 2017

    New Chief Financial Officer for the Vienna Insurance Group 2018

    On 26 June 2017, the Supervisory Board of Vienna Insurance Group, headed by Chairman Günter Geyer, agreed to the followi…

    21 czerwca 2017

    VIG zainwestuje w Polsce nawet 100 mln PLN w rozwój technologii

    Grupa VIG wdrożyła strategiczny plan rozwoju „Agenda 2020”. Lokalne spółki VIG mają stać się „laboratoriami innowacji”, …

    1 czerwca 2017

    Elisabeth Stadler was awarded the title „Kommerzialrätin” (ENGLISH)

    Elisabeth Stadler, CEO and Chairwoman of Vienna Insurance Group, was awarded the professional title of “Kommerzialrätin”…

    31 maja 2017

    Change at the Managing Board of Vienna Insurance Group (ENGLISH)

    On 1 July 2017, Roland Gröll (52) will move from his position at Vienna Insurance Group (VIG) to become a member of the …

    23 maja 2017

    Vienna Insurance Group in the 1st quarter of 2017: Improvement in all key performance indicators (ENGLISH)

    Following the favourable results achieved in the financial year 2016, Vienna Insurance Group (VIG) can now also report v…

    28 kwietnia 2017

    Vienna Insurance Group closes acquisition of AXA company in Romania (ENGLISH)

    In August 2016, Vienna Insurance Group announced the signing of a share purchase agreement for the life insurance compan…

    21 kwietnia 2017

    2016 final results of Vienna Insurance Group: Profit (before taxes) of around EUR 407 million confirmed

    Vienna Insurance Group will publish its Group Annual Report for the 2016 financial year on 20 April 2017 at www.vig.com….

    24 marca 2017

    Vienna Insurance Group w Polsce w 2016r.

    W 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 064 mln zł, co…

    23 marca 2017

    2016 preliminary results for Vienna Insurance Group Profit more than doubled

    Vienna Insurance Group (VIG) expects all-around positive results based on the preliminary figures for 2016. A comprehens…

    14 grudnia 2016

    VIG w Polsce na ścieżce wzrostu po 3 kwartałach 2016r.

    Po 3 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 15…

    1 grudnia 2016

    VIG closes acquisition of AXA companies in Serbia Vienna Insurance Group increases market share to around 12 percent (ENGLISH)

    “Based on the positive economic forecasts, Serbia is a clear growth and investment market for VIG. We aimed at increasin…

    22 listopada 2016

    Vienna Insurance Group in the first three quarters of 2016: Growth in premiums and profit (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group business development is on course in the first three quarters of 2016. Group premiums rose by 0.7…

    2 września 2016

    Powrót VIG Polska na ścieżkę wzrostu po 2kw. 2016r.

    Majątkowe spółki VIG w Polsce po 2 kwartałach 2016r. Po 2 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Po…

    23 sierpnia 2016

    Half year results for 2016: Vienna Insurance Group right on track (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group’s half year results for 2016 are right on target. VIG generated EUR 4.9 billion in Group premiums…

    4 sierpnia 2016

    Vienna Insurance Group acquires AXA company in Romania (ENGLISH)

    The purchase agreement for the life insurance company AXA Life Insurance S.A. (AXA Life) was signed on 3 August 2016. Th…

    7 lipca 2016

    Vienna Insurance Group buying AXA companies in Serbia (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) is acquiring AXA’s life and non-life companies in Serbia. The purchase will increase VIG’s …

    4 lipca 2016

    Zmiany w zarządach spółek serwisowych VIG Polska

    Rady nadzorcze spółek serwisowych VIG Polska podczas posiedzeń odbytych w dniach    21-22.06.2016r. zatwierdziły następu…

    24 maja 2016

    Vienna Insurance Group in 1st quarter of 2016: Premium growth of 3.2 percent excluding single-premium business (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group performed as expected in the 1st quarter of 2016. A premium volume of EUR 2.7 billion was recorde…

    27 kwietnia 2016

    VIG kontynuuje strategię selektywnego wzrostu i poprawia wyniki finansowe w Polsce o 36%

    W 2015r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 007 mln zł. Na…

    7 kwietnia 2016

    VIENNA INSURANCE GROUP WITH STABLE PREMIUM DEVELOPMENT IN 2015 (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) records solid premium performance in 2015. EUR 9.0 billion in gross written premiums. The 1…

    25 marca 2016

    Prof. Stadler w radach nadzorczych polskich spółek grupy VIG

    W dniach 16 oraz 18 marca bieżącego roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Vienna Insuranc…

    17 marca 2016

    Grupa Vienna Insurance Group ma apetyt na więcej

    W najbliższych miesiącach Grupa Vienna Insurance (VIG) będzie badała rynki od państw bałtyckich do Morza Czarnego pod ką…

    2 grudnia 2015

    Vienna Insurance Group: changes to the Management Group (English)

    Due to differences in opinion regarding the future strategic orientation and steering of the Group, Peter Hagen will be …

    5 listopada 2015

    VIG Ekspert rozszerza zakres działalności o obsługę roszczeń życiowych

    W dniu 01.11.2015 r. do grona członków Spółdzielni VIG Ekspert dołączyły spółki: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insura…

    30 października 2015

    Fuzja Compensy i Benefii ukończona

    W dniu 30 października 2015r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano projekt fuzji spółek Compensa T…

    8 września 2015

    Vienna Insurance Group expands its Managing Board (English)

    In its meeting today, the Supervisory Board of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe decided to expand it…

    1 września 2015

    VIG kontynuuje strategię selektywnego wzrostu w Polsce po 2 kwartałach 2015 roku

    1,9 mld zł składki przypisanej brutto; Wynik finansowy brutto wg. MSSF na poziomie 105 mln zł; 5% wzrost w ubezpieczenia…

    10 czerwca 2015

    Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale 2015 roku

    Po 1 kwartale 2015r. majątkowe spółki VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 531,2 mln zł. Najwyższy p…

    29 maja 2015

    Vienna Insurance Group Annual General Meeting 2015 (English)

    The 24th Annual General Meeting of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe was held on 29 May 2015 at the A…

    20 maja 2015

    Vienna Insurance Group – mocny start w 2015 roku

    W pierwszym kwartale 2015 roku, Vienna Insurance Group odnotowała skonsolidowaną składkę w wysokości około 2,8 mld EUR, …

    27 kwietnia 2015

    VIG Re posts results for 2014 (English)

    Since its foundation in 2008 VIG Re has been successfully established in the region as an expert in risk transfer and ca…

    16 kwietnia 2015

    Vienna Insurance Group – znacznie lepsze wyniki za 2014 rok.

    Zysk (przed opodatkowaniem) wzrasta o 46,0 procent do 518,4 mln euro; Znacznie lepszy wynik na 1 akcję: wzrost o 75,5 pr…

    27 stycznia 2015

    VIENNA INSURANCE GROUP PRELIMINARY PREMIUMS 2014: DYNAMIC GROWTH IN MANY MARKETS (ENGLISH)

    Premiums at favourable EUR 9.4 bilion; 2.6 percent premium increase without special effects; High growth dynamic in many…

    28 listopada 2014

    VIG Polska powołała nową spółkę dystrybucyjną Compensa Dystrybucja

    W dniu 28 listopada 2014 r. – wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – powołano spółkę Compensa Dystrybucja Sp. z …

    24 listopada 2014

    Vienna Insurance Group Polska po III kwartałach 2014 r.

    Stabilne wyniki: 3,6 mld zł składki przypisanej brutto i zysk brutto na poziomie 171,2 mln zł; Utworzenie jednej z najwi…

    18 listopada 2014

    STRONG RESULT INCREASE IN THE FIRST THREE QUARTERS OF 2014 (ENGLISH)

    Profit increases 36.4% to EUR 430.8 million; Earnings per share grow by 65.5% to EUR 3.26; Premiums stable at around EUR…

    2 września 2014

    Stabilne wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2014 r.

    Po dwóch kwartałach 2014 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysok…

    26 sierpnia 2014

    TOP PERFORMANCE IN FIRST HALF-YEAR OF 2014: OUTSTANDING RATING OF A+ WITH STABLE OUTLOOK CONFIRMED (ENGLISH)

    Profit increased by 41.4% to EUR 290.9 million; Premiums stable at around EUR 5.0 billion; Combined ratio reduced to 97….

    24 lipca 2014

    Kids Camp 2014: Wspólna radość z lata dla 500 dzieci pracowników VIG

    W niedzielę 26 lipca dla niemal 500 dzieci zaczynają się dwa urozmaicone tygodnie radości i zabaw. Koncern Wiener Städti…

    12 czerwca 2014

    Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale 2014

    Po 1 kwartale 2014 r., majątkowe spółki VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 631,5 mln zł. Najwyższy…

    11 czerwca 2014

    VIENNA INSURANCE GROUP W POLSCE

    3 miejsce na polskim rynku ubezpieczeniowym; Największy rynek kluczowy VIG; Strategiczne przejęcie Skandia Życie wzmacni…

    6 czerwca 2014

    Vienna Insurance Group Annual General Meeting 2014

    In light of the Group’s exceptionally strong capital base and its robust operating performance in the financial year 201…

    3 czerwca 2014

    Vienna Insurance Group in Hungary

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has acquired a 100% stake in Hungarian life insurance company AXA B…

    30 maja 2014

    Vienna Insurance Group w Polsce: Finalizacja przejęcia firmy Skandia Życie

    Grupa ubezpieczeniowa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe nabyła 100 procent akcji w polskim towarzystw…

    26 maja 2014

    PROFITS EARNED IN ALL SEGMENTS AND MARKETS IN THE 1ST QUARTER OF 2014 (ENGLISH)

    Solid premium growth to EUR 2.7 billion (+1.0 %); Robust profit (before taxes) of EUR 152 million (-4.7 %); Combined rat…

    10 kwietnia 2014

    VIENNA INSURANCE GROUP IN 2013 (ENGLISH)

    Premiums reach EUR 9.2 billion; Premiums adjusted for special effects increase by 2.8 percent; Profit (before taxes) EUR…

    3 kwietnia 2014

    Acquisition of the Moldovan insurer Donaris completed (English)

    The Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has acquired approximately 94 percent of shares in the insuranc…

    27 lutego 2014

    Silna pozycja Vienna Insurance Group w Polsce

    VIG już na 3. miejscu wśród firm ubezpieczeniowych na największym rynku ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej; Łączna k…

    31 stycznia 2014

    Vienna Insurance Group enters a new market (English)

    The Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has signed an agreement to acquire approximately 94 percent of …

    29 stycznia 2014

    VIENNA INSURANCE GROUP PRELIMINARY PREMIUMS 2013* (ENGLISH)

    Premiums amount to about EUR 9.4 billion (-4.9 percent) – adjusted for special effects, premiums increased by 2.2 percen…

    28 listopada 2013

    VIENNA INSURANCE GROUP: 1ST-3RD QUARTER OF 2013 (ENGLISH)

    Positive development of the Group’s result affected by heavy losses in Romania and Italy; Premiums of about EUR 7.1 bill…

    12 listopada 2013

    Vienna Insurance Group umacnia swoją pozycję w Polsce. Przejęcie towarzystwa ubezpieczeń Skandia Życie

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) zawarła umowę przejęcia 100% akcji polskiego towarzystwa ubez…

    29 sierpnia 2013

    VIENNA INSURANCE GROUP IN THE FIRST HALF-YEAR OF 2013 (ENGLISH)

    Operating result increases sharply to EUR 330.7 million (+9.5 percent). Profit before taxes amounts to EUR 205.7 million…

    21 sierpnia 2013

    Vienna Insurance Group in Macedonia – integration of Makedonija Osiguruvanje successfully completed (English)

    The official renaming of the new Vienna Insurance Group (VIG) company in Macedonia to Akcionersko Društvo za Osiguruvanj…

    21 czerwca 2013

    Vienna Insurance Group: Dyrektor zarządu Franz Fuchs mianowany radcą handlowym

    Franz Fuchs, członek zarządu spółki Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe za swoje zasługi w branży ubezp…

    28 maja 2013

    VIENNA INSURANCE GROUP IN THE 1ST QUARTER OF 2013 (ENGLISH)

    Profit before taxes grew to EUR 159.4 million (+ 5.2 percent); CEE share in the profit rose to 51.5 percents Versicherun…

    9 kwietnia 2013

    Acquisition of QBE Makedonija completed. Vienna Insurance Group new market leader in Macedonia (English)

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) has concluded the acquisition of a majority stake in QBE Make…

    3 kwietnia 2013

    RECORD RESULT OF VIENNA INSURANCE GROUP IN 2012 (ENGLISH)

    (after taxes and minorities) grew by 9.7 percent to EUR 446.2 million; Increase in premiums to EUR 9.7 billion (+ 9.0 pe…

    24 stycznia 2013

    PRELIMINARY DEVELOPMENT OF VIENNA INSURANCE GROUP IN 2012 (ENGLISH)

    VIENNA INSURANCE GROUP ACHIEVES RECORD RESULT; Premiums climb to about EUR 9.9 billion (plus 9.5 percent); CEE share in …

    29 listopada 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP: extends Managing Board appointments (English)

    The Supervisory Board of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has renewed the Managing Board contracts o…

    27 listopada 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP ROZBUDOWUJE POZYCJĘ LIDERA RYNKU

    Vienna Insurance Group konsekwentnie rozbudowuje swoją pozycję lidera na rynkach przyszłości w krajach Europy Środkowo-W…

    17 września 2012

    Vienna Insurance Group in Macedonia: Market leader due to Acquisition of QBE Makedonija (English)

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) has signed an agreement to take a majority stake in Macedonia…

    22 sierpnia 2012

    FIRST HALF-YEAR OF 2012: RECORD RESULT OF VIENNA INSURANCE GROUP (ENGLISH)

    Group premiums grew to about EUR 5.3 billion (plus 11.7 percent); Group profit (before taxes) surpasses the 300-million-…

    1 sierpnia 2012

    Optymizacja wizerunku na polskim rynku: Fuzja InterRisk i PZM zakończona

    Wraz z zakończeniem fuzji należących do koncernu spółek InterRisk oraz PZM Polska staje się jednym z rynków strategiczny…

    28 czerwca 2012

    Zakończono przejęcie towarzystwa ubezpieczeń na życie Polisa

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe jest nowym właścicielem polskiego  Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie…

    29 maja 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP NA SOLIDNYM FUNDAMENCIE:

    Ciągłość w kierownictwie koncernu gwarantem stabilności Dr Peter Hagen przejmuje pałeczkę od dra Güntera Geyera Rozdanie…

    23 maja 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP STAYS ON COURSE IN 1ST QUARTER OF 2012 (ENGLISH)

    Group premiums grew by 5.5 percent to more than EUR 2.7 billion; Increase in Group profit (before taxes) by 6.0 percent …

    29 marca 2012

    Record result of Vienna Insurance Group in 2011 (English)

    Standard & Poor’s confirms excellent rating: “A+” with stable outlook; Outstanding increase in Group profit (before taxe…

    24 stycznia 2012

    Preliminary development of Vienna Insurance Group in 2011 (English)

    Excellent corporate data despite a generally difficult economic situation. Premiums written: growing by 3.4 percent to E…

    18 listopada 2021

    Vienna Insurance Group reports top results after first three quarters of 2021. Net profit up by approx. 54% and earnings per share increase to EUR 2.86

    Vienna Insurance Group has reported a significant improvement in all key figures for the first to third quarter of 2021 …

    18 sierpnia 2021

    Vienna Insurance Group records strong results in the first half of 2021. Premiums and profits rise significantly, combined ratio improves

    Vienna Insurance Group’s figures for the first half of 2021 show very positive results. All key figures show significant…

    22 marca 2021

    VIG joins UN Global Compact sustainability initiative (ENGLISH)

    On 8 March 2021 the Vienna Insurance Group joined the United Nations Global Compact – the world’s largest corporate resp…

    12 marca 2021

    Vienna Insurance Group w Polsce: najwyższa dynamika GWP wśród 5 największych grup ubezpieczeniowych

    Dynamika składki przypisanej brutto zebranej przez Vienna Insurance Group w Polsce w 2020 r. (5 340 mln PLN, +4,6% r/r) …

    27 sierpnia 2020

    Budynki VIG udekorowane w czterdziestą rocznicę powstania Solidarności

    W dniach 28-31 sierpnia 2020 r. centrala Compensy w Warszawie oraz budynek Ringturm w Wiedniu, w którym mieści się siedz…

    17 sierpnia 2020

    Vienna Insurance Group increases premiums in the first half of 2020. Solid results despite the effects of COVID-19

    Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) achieved satisfying results in the first half of 2020, despite the o…

    12 sierpnia 2020

    VIG in Poland and C-Quadrat establish joint venture for asset management. Broad range of products planned with a focus on open-ended funds and long-term savings products.

    C-Quadrat Investment AG (C-Quadrat) and the Polish insurance companies of Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gr…

    30 czerwca 2020

    Change in the Managing Board of Vienna Insurance Group. Franz Fuchs leaves the VIG Managing Board as of 30 June 2020

    Franz Fuchs (66) will resign from his position as member of the Managing Board of Vienna Insurance Group (Wiener Versich…

    25 czerwca 2020

    Vienna Insurance Group once again listed in the VÖNIX sustainability index. Important partner for environmentally relevant sectors

    Vienna Insurance Group continues to be listed in the Austrian VÖNIX sustainability index for 2020/2021. It has been incl…

    6 lutego 2020

    Vienna Insurance Group in the international sustainability index FTSE4Good again in 2020. VIG has been listed in this index continuously since 2007

    FTSE Russell confirmed at the end of January 2020 that Vienna Insurance Group (VIG) was independently assessed according…

    18 grudnia 2019

    VIG receives award as the most innovative insurance company. Vienna Insurance Group strongly promotes digitalisation

    The third round of pitches in Vienna Insurance Group’s “VIG Xelerate” digitalisation initiative ended in November 2019. …

    28 listopada 2019

    Vienna Insurance Group achieves top results for the 1st to 3rd quarter of 2019. Net profit increases by 9.5%, earnings per share to EUR 2.36

    Vienna Insurance Group achieves top results for the 1st to 3rd quarter of 2019. Net profit increases by 9.5%, earnings p…

    19 listopada 2019

    Double award for Vienna Insurance Group at CEO & CFO Awards. Stadler best CEO International, Hirner best CFO Newcomer of the Year

    On 13 November 2019, the CEO & CFO Award ceremony 2019 of the consulting company Deloitte together with Börse Express an…

    17 października 2019

    Vienna Insurance Group celebrates 25th anniversary of Vienna Stock Exchange listing. Dividend distributed every year since IPO in 1994

    On 17 October 1994 the Vienna Insurance Group (VIG) – at that time still called Wiener Städtische Versicherung – was lis…

    5 września 2019

    Vienna Insurance Group intensifies its activity in Northern Europe. Focus on corporate customer business in four markets

    Vienna Insurance Group (VIG) starts operating in Sweden, Norway, Denmark and Finland. A locally established team of VIG …

    4 września 2019

    Vienna Insurance Group leads insurance sector at BEST RECRUITERS in D-A-CH region

    BEST RECRUITERS tested recruiting measures of 1,311 organisations in the German-speaking countries. Vienna Insurance Gro…

    28 sierpnia 2019

    Vienna Insurance Group posts strong growth in the first half of 2019 Group well on course to reach targets

    Vienna Insurance Group (VIG) continues to be in growth mode. “With significant gains in two key indicators, premium grow…

    31 lipca 2019

    A+ with stable outlook – Standard & Poor’s confirms excellent rating for Vienna Insurance Group (VIG) (ENGLISH)

    On 30 July 2019, the international rating agency Standard & Poor’s (S&P) again confirmed its rating for Vienna Insurance…

    25 czerwca 2019

    Vienna Insurance Group again listed in VÖNIX sustainability index VIG rated continuously since the index was launched in 2005 (ENGLISH)

    The Vienna Insurance Group (VIG) has been included yet again in Austria’s VÖNIX sustainability index for the 2019/20 per…

    27 maja 2019

    Annual General Meeting 2019 of Vienna Insurance Group

    The 28th Annual General Meeting of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) took place on 24 May 2019 …

    23 maja 2019

    Vienna Insurance Group increases premiums and profits in the 1st quarter of 2019

    Vienna Insurance Group continued to grow in the first quarter of 2019. A solid increase in premiums and profit (before t…

    18 kwietnia 2019

    Bardzo dobre wyniki biznesu majątkowego Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku

    Dynamika spółek majątkowych Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż rynku ubezpiecz…

    17 kwietnia 2019

    Vienna Insurance Group aims to use strong capitalisation as basis for growth (ENGLISH)

    With publication of its 2018 Group Annual Report, the Vienna Insurance Group (VIG) has confirmed the preliminary results…

    9 kwietnia 2019

    Compensa integruje zarządzanie sprzedażą

    8 kwietnia 2019 roku w zarządzie oraz w strukturze organizacyjnej Compensa TU na Życie S.A. VIG i Compensa TU S.A. VIG w…

    21 marca 2019

    Vienna Insurance Group with top results for premiums and profit in 2018 (preliminary results) [ENGLISH]

    Based on preliminary results, the financial year 2018 has been a special success for Vienna Insurance Group (VIG). Elisa…

    1 marca 2019

    Vienna Insurance Group completes acquisition of Gothaer TU in Poland (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) acquires 100 percent of the shares of Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń (Gothaer TU). The tra…

    21 lutego 2019

    Vienna Insurance Group expands business in Poland Group company InterRisk acquires stake in insurance association TUW “TUW” (ENGLISH)

    The Vienna Insurance Group (VIG) has obtained an interest in mutual insurance association Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem…

    21 grudnia 2018

    Członkowie zarządów Compensa Życie, Compensa Majątek oraz InterRisk powołani na kolejną trzyletnią kadencję

    Na posiedzeniach w dniach 18-19 grudnia 2018 r. Rady Nadzorcze spółek Compensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VI…

    29 listopada 2018

    Dwucyfrowy przyrost składki z tytułu ub. majątkowych głównym czynnikiem wzrostu rentowności Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r.

    Prawie 2 mld PLN składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych z wysoce satysfakcjonującą dynamiką ub. komunikacyjnych….

    28 listopada 2018

    Vienna Insurance Group continued its upward trend in the third quarter of 2018 (ENGLISH)

    Do pożaru domu jednorodzinnego znajdującego się przy gospodarstwie rolnym w Osielcu w woj. pomorskim doszło 8 maja 2018 …

    1 października 2018

    Wiener Städtische successfully completes its merger with s Versicherung (ENGLISH)

    Entry into the commercial register officially completes the merger of Wiener Städtische Versicherung and s Versicherung….

    4 września 2018

    Vienna Insurance Group’s rating of A+ with a stable outlook confirmed (ENGLISH)

    The international rating agency Standard & Poor’s (S&P) reconfirmed the A+ rating with a stable outlook for Vienna Insur…

    3 września 2018

    Vienna Insurance Group consolidates its market leadership in the Baltic States (ENGLISH)

    The agreement on the full acquisition of non-life insurer Seesam Insurance AS was signed on 18 December 2017. Following …

    28 sierpnia 2018

    Vienna Insurance Group right on track in the first half of 2018 Clear improvement in all key figures (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group’s (VIG) half-year results for 2018 show further improvement in key figures. “Stable, reliable and…

    16 sierpnia 2018

    Vienna Insurance Group retains listing in two sustainability indices VÖNIX and FTSE4Good listings confirmed (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has once again been included in the Austrian sustainability index VÖNIX and the global FTSE…

    13 czerwca 2018

    Cultural diversity as a means of boosting resilience at Austrian companies (ENGLISH)

    As part of a study entitled “Kulturelle Vielfalt in Unternehmen” (Cultural diversity in businesses), brainworker teamed …

    30 maja 2018

    Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie ukończona

    W dniu 30 maja 2018r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compensa TU na…

    25 maja 2018

    Vienna Insurance Group 2018 Annual General Meeting (ENGLISH)

    The Managing Board gave the Annual General Meeting a review of the 2017 financial year and answered shareholders’ questi…

    23 maja 2018

    Vienna Insurance Group in the 1st quarter of 2018: Sustainable growth path continues (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) reports further improvement in all key figures for the 1st quarter of 2018 compared to the …

    18 kwietnia 2018

    Vienna Insurance Group annual result for 2017 confirmed a clear improvement in all key figures. First sustainability report prepared on CSR strategy (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has published its Group Annual Report for the financial year 2017 on 18 April 2018 on www.v…

    12 kwietnia 2018

    Franz Fuchs Wizjonerem Finansów 2017

    Franz Fuchs, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group w Polsce i członek zarządu Grupy VIG, został laureatem Konkursu L…

    9 kwietnia 2018

    Znaczący wzrost rentowności oraz satysfakcjonujący wzrost składki Vienna Insurance Group w Polsce w 2017 roku

    Składka przypisana brutto polskich spółek majątkowych Vienna Insurance Group w 2017 roku wzrosła r/r o 13% i osiągnęła w…

    3 kwietnia 2018

    Vienna Insurance Group (VIG) completes mergers in Hungary and Slovakia (ENGLISH)

    Hungary’s central bank approved the merger of the three VIG Group companies on 31 March 2018. As a result, with effect f…

    22 marca 2018

    Vienna Insurance Group reaps successes of its CEE strategy. Definite improvement in all preliminary figures for 2017

    Highly positive preliminary results, stated Elisabeth Stadler, General Manager of Vienna Insurance Group (VIG), when the…

    12 lutego 2018

    Vienna Insurance Group completes acquisition of Merkur in Bosnia and Herzegovina

    Merkur, which mainly specialises in life insurance, was acquired from Austrian-based MERKUR International Holding AG. Th…

    1 lutego 2018

    Liane Hirner joins the Vienna Insurance Group Managing Board Due to take over as CFO on 1 July 2018

    Liane Hirner (49) joins the Vienna Insurance Group (VIG) Managing Board on 1 February 2018. She will take over as the Gr…

    18 grudnia 2017

    Market leader Vienna Insurance Group makes further acquisition in the Baltics (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has agreed to fully acquire Seesam Insurance AS (Seesam). The agreement for the acquisition…

    14 grudnia 2017

    Vienna Insurance Group to merge two of its Czech Group companies Pojišťovna České spořitelny will be integrated into Kooperativa in 2019 (ENGLISH)

    Subject to approval by the local authorities and the relevant boards, Vienna Insurance Group (VIG) plans to merge its Cz…

    29 listopada 2017

    Vienna Insurance Group in the first three quarters of 2017: Results improve again – positive developments in all important key figures (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group’s (VIG) upward trend since the beginning of 2016 has been continued in the results for the first …

    13 listopada 2017

    This will make Wiener Städtische the biggest life insurer in Austria Vienna Insurance Group to merge Wiener Städtische and s Versicherung in Austria (ENGLISH)

    Sparkassen Versicherung (s Versicherung) will be merged with Wiener Städtische in 2018, subject to approval by the board…

    30 października 2017

    Vienna Insurance Group acquires subsidiary of Merkur in Bosnia and Herzegovina. Now one of the top three on the market (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) has agreed to fully acquire Merkur Osiguranje d.d. (Merkur). The agreement for the acquisit…

    26 października 2017

    Nowa polityka przeciw wyłudzeniom w Vienna Insurance Group Polska

    Vienna Insurance Group Polska wdraża w swoich polskich spółkach Compensa oraz InterRisk i Polisa Życie nowy projekt anty…

    18 września 2017

    Profesor Marek Belka dołącza do rad nadzorczych spółek Vienna Insurance Group w Polsce

    Profesor Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów oraz były Prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 5 września 2017 r. …

    6 września 2017

    Peter Thirring to become new member of the Managing Board of Vienna Insurance Group (ENGLISH)

    The Supervisory Board of Vienna Insurance Group (VIG) headed by Chairman Günter Geyer decided at its meeting of 5 Sept. …

    30 sierpnia 2017

    Vienna Insurance Group strengthens its position in Serbia (ENGLISH)

    The merger between the Vienna Insurance Group (VIG) company Wiener Städtische Osiguranje (WSO) and the two AXA companies…

    22 sierpnia 2017

    Vienna Insurance Group continues to gain momentum All figures for the first half of 2017 show improvement (ENGLISH)

    “All of the key figures in our 2017 half-year report show an improvement compared to the same period last year. This dem…

    18 sierpnia 2017

    Standard & Poor’s confirms “A+” rating with stable outlook VIG currently remains best-rated company of the Austrian Traded Index (ENGLISH)

    On 17 August 2017, the international rating agency Standard & Poor’s (S&P) confirmed the A+ rating with stable outlook o…

    18 lipca 2017

    Połączenie Compensy Życie i Polisy-Życie

    Fuzja nastąpi w 2018 roku po uzyskaniu zgody organu nadzoru. Połączona spółka będzie funkcjonować pod marką Compensa i s…

    26 czerwca 2017

    New Chief Financial Officer for the Vienna Insurance Group 2018

    On 26 June 2017, the Supervisory Board of Vienna Insurance Group, headed by Chairman Günter Geyer, agreed to the followi…

    21 czerwca 2017

    VIG zainwestuje w Polsce nawet 100 mln PLN w rozwój technologii

    Grupa VIG wdrożyła strategiczny plan rozwoju „Agenda 2020”. Lokalne spółki VIG mają stać się „laboratoriami innowacji”, …

    1 czerwca 2017

    Elisabeth Stadler was awarded the title „Kommerzialrätin” (ENGLISH)

    Elisabeth Stadler, CEO and Chairwoman of Vienna Insurance Group, was awarded the professional title of “Kommerzialrätin”…

    31 maja 2017

    Change at the Managing Board of Vienna Insurance Group (ENGLISH)

    On 1 July 2017, Roland Gröll (52) will move from his position at Vienna Insurance Group (VIG) to become a member of the …

    23 maja 2017

    Vienna Insurance Group in the 1st quarter of 2017: Improvement in all key performance indicators (ENGLISH)

    Following the favourable results achieved in the financial year 2016, Vienna Insurance Group (VIG) can now also report v…

    28 kwietnia 2017

    Vienna Insurance Group closes acquisition of AXA company in Romania (ENGLISH)

    In August 2016, Vienna Insurance Group announced the signing of a share purchase agreement for the life insurance compan…

    21 kwietnia 2017

    2016 final results of Vienna Insurance Group: Profit (before taxes) of around EUR 407 million confirmed

    Vienna Insurance Group will publish its Group Annual Report for the 2016 financial year on 20 April 2017 at www.vig.com….

    24 marca 2017

    Vienna Insurance Group w Polsce w 2016r.

    W 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 064 mln zł, co…

    23 marca 2017

    2016 preliminary results for Vienna Insurance Group Profit more than doubled

    Vienna Insurance Group (VIG) expects all-around positive results based on the preliminary figures for 2016. A comprehens…

    14 grudnia 2016

    VIG w Polsce na ścieżce wzrostu po 3 kwartałach 2016r.

    Po 3 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 15…

    1 grudnia 2016

    VIG closes acquisition of AXA companies in Serbia Vienna Insurance Group increases market share to around 12 percent (ENGLISH)

    “Based on the positive economic forecasts, Serbia is a clear growth and investment market for VIG. We aimed at increasin…

    22 listopada 2016

    Vienna Insurance Group in the first three quarters of 2016: Growth in premiums and profit (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group business development is on course in the first three quarters of 2016. Group premiums rose by 0.7…

    2 września 2016

    Powrót VIG Polska na ścieżkę wzrostu po 2kw. 2016r.

    Majątkowe spółki VIG w Polsce po 2 kwartałach 2016r. Po 2 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Po…

    23 sierpnia 2016

    Half year results for 2016: Vienna Insurance Group right on track (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group’s half year results for 2016 are right on target. VIG generated EUR 4.9 billion in Group premiums…

    4 sierpnia 2016

    Vienna Insurance Group acquires AXA company in Romania (ENGLISH)

    The purchase agreement for the life insurance company AXA Life Insurance S.A. (AXA Life) was signed on 3 August 2016. Th…

    7 lipca 2016

    Vienna Insurance Group buying AXA companies in Serbia (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) is acquiring AXA’s life and non-life companies in Serbia. The purchase will increase VIG’s …

    4 lipca 2016

    Zmiany w zarządach spółek serwisowych VIG Polska

    Rady nadzorcze spółek serwisowych VIG Polska podczas posiedzeń odbytych w dniach    21-22.06.2016r. zatwierdziły następu…

    24 maja 2016

    Vienna Insurance Group in 1st quarter of 2016: Premium growth of 3.2 percent excluding single-premium business (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group performed as expected in the 1st quarter of 2016. A premium volume of EUR 2.7 billion was recorde…

    27 kwietnia 2016

    VIG kontynuuje strategię selektywnego wzrostu i poprawia wyniki finansowe w Polsce o 36%

    W 2015r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 007 mln zł. Na…

    7 kwietnia 2016

    VIENNA INSURANCE GROUP WITH STABLE PREMIUM DEVELOPMENT IN 2015 (ENGLISH)

    Vienna Insurance Group (VIG) records solid premium performance in 2015. EUR 9.0 billion in gross written premiums. The 1…

    25 marca 2016

    Prof. Stadler w radach nadzorczych polskich spółek grupy VIG

    W dniach 16 oraz 18 marca bieżącego roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Vienna Insuranc…

    17 marca 2016

    Grupa Vienna Insurance Group ma apetyt na więcej

    W najbliższych miesiącach Grupa Vienna Insurance (VIG) będzie badała rynki od państw bałtyckich do Morza Czarnego pod ką…

    2 grudnia 2015

    Vienna Insurance Group: changes to the Management Group (English)

    Due to differences in opinion regarding the future strategic orientation and steering of the Group, Peter Hagen will be …

    5 listopada 2015

    VIG Ekspert rozszerza zakres działalności o obsługę roszczeń życiowych

    W dniu 01.11.2015 r. do grona członków Spółdzielni VIG Ekspert dołączyły spółki: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insura…

    30 października 2015

    Fuzja Compensy i Benefii ukończona

    W dniu 30 października 2015r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano projekt fuzji spółek Compensa T…

    8 września 2015

    Vienna Insurance Group expands its Managing Board (English)

    In its meeting today, the Supervisory Board of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe decided to expand it…

    1 września 2015

    VIG kontynuuje strategię selektywnego wzrostu w Polsce po 2 kwartałach 2015 roku

    1,9 mld zł składki przypisanej brutto; Wynik finansowy brutto wg. MSSF na poziomie 105 mln zł; 5% wzrost w ubezpieczenia…

    10 czerwca 2015

    Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale 2015 roku

    Po 1 kwartale 2015r. majątkowe spółki VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 531,2 mln zł. Najwyższy p…

    29 maja 2015

    Vienna Insurance Group Annual General Meeting 2015 (English)

    The 24th Annual General Meeting of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe was held on 29 May 2015 at the A…

    20 maja 2015

    Vienna Insurance Group – mocny start w 2015 roku

    W pierwszym kwartale 2015 roku, Vienna Insurance Group odnotowała skonsolidowaną składkę w wysokości około 2,8 mld EUR, …

    27 kwietnia 2015

    VIG Re posts results for 2014 (English)

    Since its foundation in 2008 VIG Re has been successfully established in the region as an expert in risk transfer and ca…

    16 kwietnia 2015

    Vienna Insurance Group – znacznie lepsze wyniki za 2014 rok.

    Zysk (przed opodatkowaniem) wzrasta o 46,0 procent do 518,4 mln euro; Znacznie lepszy wynik na 1 akcję: wzrost o 75,5 pr…

    27 stycznia 2015

    VIENNA INSURANCE GROUP PRELIMINARY PREMIUMS 2014: DYNAMIC GROWTH IN MANY MARKETS (ENGLISH)

    Premiums at favourable EUR 9.4 bilion; 2.6 percent premium increase without special effects; High growth dynamic in many…

    28 listopada 2014

    VIG Polska powołała nową spółkę dystrybucyjną Compensa Dystrybucja

    W dniu 28 listopada 2014 r. – wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – powołano spółkę Compensa Dystrybucja Sp. z …

    24 listopada 2014

    Vienna Insurance Group Polska po III kwartałach 2014 r.

    Stabilne wyniki: 3,6 mld zł składki przypisanej brutto i zysk brutto na poziomie 171,2 mln zł; Utworzenie jednej z najwi…

    18 listopada 2014

    STRONG RESULT INCREASE IN THE FIRST THREE QUARTERS OF 2014 (ENGLISH)

    Profit increases 36.4% to EUR 430.8 million; Earnings per share grow by 65.5% to EUR 3.26; Premiums stable at around EUR…

    2 września 2014

    Stabilne wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2014 r.

    Po dwóch kwartałach 2014 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysok…

    26 sierpnia 2014

    TOP PERFORMANCE IN FIRST HALF-YEAR OF 2014: OUTSTANDING RATING OF A+ WITH STABLE OUTLOOK CONFIRMED (ENGLISH)

    Profit increased by 41.4% to EUR 290.9 million; Premiums stable at around EUR 5.0 billion; Combined ratio reduced to 97….

    24 lipca 2014

    Kids Camp 2014: Wspólna radość z lata dla 500 dzieci pracowników VIG

    W niedzielę 26 lipca dla niemal 500 dzieci zaczynają się dwa urozmaicone tygodnie radości i zabaw. Koncern Wiener Städti…

    12 czerwca 2014

    Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale 2014

    Po 1 kwartale 2014 r., majątkowe spółki VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 631,5 mln zł. Najwyższy…

    11 czerwca 2014

    VIENNA INSURANCE GROUP W POLSCE

    3 miejsce na polskim rynku ubezpieczeniowym; Największy rynek kluczowy VIG; Strategiczne przejęcie Skandia Życie wzmacni…

    6 czerwca 2014

    Vienna Insurance Group Annual General Meeting 2014

    In light of the Group’s exceptionally strong capital base and its robust operating performance in the financial year 201…

    3 czerwca 2014

    Vienna Insurance Group in Hungary

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has acquired a 100% stake in Hungarian life insurance company AXA B…

    30 maja 2014

    Vienna Insurance Group w Polsce: Finalizacja przejęcia firmy Skandia Życie

    Grupa ubezpieczeniowa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe nabyła 100 procent akcji w polskim towarzystw…

    26 maja 2014

    PROFITS EARNED IN ALL SEGMENTS AND MARKETS IN THE 1ST QUARTER OF 2014 (ENGLISH)

    Solid premium growth to EUR 2.7 billion (+1.0 %); Robust profit (before taxes) of EUR 152 million (-4.7 %); Combined rat…

    10 kwietnia 2014

    VIENNA INSURANCE GROUP IN 2013 (ENGLISH)

    Premiums reach EUR 9.2 billion; Premiums adjusted for special effects increase by 2.8 percent; Profit (before taxes) EUR…

    3 kwietnia 2014

    Acquisition of the Moldovan insurer Donaris completed (English)

    The Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has acquired approximately 94 percent of shares in the insuranc…

    27 lutego 2014

    Silna pozycja Vienna Insurance Group w Polsce

    VIG już na 3. miejscu wśród firm ubezpieczeniowych na największym rynku ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej; Łączna k…

    31 stycznia 2014

    Vienna Insurance Group enters a new market (English)

    The Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has signed an agreement to acquire approximately 94 percent of …

    29 stycznia 2014

    VIENNA INSURANCE GROUP PRELIMINARY PREMIUMS 2013* (ENGLISH)

    Premiums amount to about EUR 9.4 billion (-4.9 percent) – adjusted for special effects, premiums increased by 2.2 percen…

    28 listopada 2013

    VIENNA INSURANCE GROUP: 1ST-3RD QUARTER OF 2013 (ENGLISH)

    Positive development of the Group’s result affected by heavy losses in Romania and Italy; Premiums of about EUR 7.1 bill…

    12 listopada 2013

    Vienna Insurance Group umacnia swoją pozycję w Polsce. Przejęcie towarzystwa ubezpieczeń Skandia Życie

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) zawarła umowę przejęcia 100% akcji polskiego towarzystwa ubez…

    29 sierpnia 2013

    VIENNA INSURANCE GROUP IN THE FIRST HALF-YEAR OF 2013 (ENGLISH)

    Operating result increases sharply to EUR 330.7 million (+9.5 percent). Profit before taxes amounts to EUR 205.7 million…

    21 sierpnia 2013

    Vienna Insurance Group in Macedonia – integration of Makedonija Osiguruvanje successfully completed (English)

    The official renaming of the new Vienna Insurance Group (VIG) company in Macedonia to Akcionersko Društvo za Osiguruvanj…

    21 czerwca 2013

    Vienna Insurance Group: Dyrektor zarządu Franz Fuchs mianowany radcą handlowym

    Franz Fuchs, członek zarządu spółki Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe za swoje zasługi w branży ubezp…

    28 maja 2013

    VIENNA INSURANCE GROUP IN THE 1ST QUARTER OF 2013 (ENGLISH)

    Profit before taxes grew to EUR 159.4 million (+ 5.2 percent); CEE share in the profit rose to 51.5 percents Versicherun…

    9 kwietnia 2013

    Acquisition of QBE Makedonija completed. Vienna Insurance Group new market leader in Macedonia (English)

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) has concluded the acquisition of a majority stake in QBE Make…

    3 kwietnia 2013

    RECORD RESULT OF VIENNA INSURANCE GROUP IN 2012 (ENGLISH)

    (after taxes and minorities) grew by 9.7 percent to EUR 446.2 million; Increase in premiums to EUR 9.7 billion (+ 9.0 pe…

    24 stycznia 2013

    PRELIMINARY DEVELOPMENT OF VIENNA INSURANCE GROUP IN 2012 (ENGLISH)

    VIENNA INSURANCE GROUP ACHIEVES RECORD RESULT; Premiums climb to about EUR 9.9 billion (plus 9.5 percent); CEE share in …

    29 listopada 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP: extends Managing Board appointments (English)

    The Supervisory Board of Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe has renewed the Managing Board contracts o…

    27 listopada 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP ROZBUDOWUJE POZYCJĘ LIDERA RYNKU

    Vienna Insurance Group konsekwentnie rozbudowuje swoją pozycję lidera na rynkach przyszłości w krajach Europy Środkowo-W…

    17 września 2012

    Vienna Insurance Group in Macedonia: Market leader due to Acquisition of QBE Makedonija (English)

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) has signed an agreement to take a majority stake in Macedonia…

    22 sierpnia 2012

    FIRST HALF-YEAR OF 2012: RECORD RESULT OF VIENNA INSURANCE GROUP (ENGLISH)

    Group premiums grew to about EUR 5.3 billion (plus 11.7 percent); Group profit (before taxes) surpasses the 300-million-…

    1 sierpnia 2012

    Optymizacja wizerunku na polskim rynku: Fuzja InterRisk i PZM zakończona

    Wraz z zakończeniem fuzji należących do koncernu spółek InterRisk oraz PZM Polska staje się jednym z rynków strategiczny…

    28 czerwca 2012

    Zakończono przejęcie towarzystwa ubezpieczeń na życie Polisa

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe jest nowym właścicielem polskiego  Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie…

    29 maja 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP NA SOLIDNYM FUNDAMENCIE:

    Ciągłość w kierownictwie koncernu gwarantem stabilności Dr Peter Hagen przejmuje pałeczkę od dra Güntera Geyera Rozdanie…

    23 maja 2012

    VIENNA INSURANCE GROUP STAYS ON COURSE IN 1ST QUARTER OF 2012 (ENGLISH)

    Group premiums grew by 5.5 percent to more than EUR 2.7 billion; Increase in Group profit (before taxes) by 6.0 percent …

    29 marca 2012

    Record result of Vienna Insurance Group in 2011 (English)

    Standard & Poor’s confirms excellent rating: “A+” with stable outlook; Outstanding increase in Group profit (before taxe…

    24 stycznia 2012

    Preliminary development of Vienna Insurance Group in 2011 (English)

    Excellent corporate data despite a generally difficult economic situation. Premiums written: growing by 3.4 percent to E…

    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large