• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu

Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra

Pracowników firmy

Siebie

Siebie i bliskich

Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż

Zdrowie i życie

Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne

Opieka ginekologiczna

Rehabilitacja

Świadczenie operacyjne

Wizyty domowe

Zasiłek szpitalny

Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensa.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Vienna Insurance Group
     3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta.
    2. Reklamacja może stać złożona przez Klienta w formie:
     1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej albo listownie,
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce wskazanej w ust. 1 powyżej,
     3) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensazycie.com.pl. Towarzystwo zastrzega, że środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do składania reklamacji w formie elektronicznej, nie jest żaden inny środek poza wskazanym powyżej mailem posiadającym adres: reklamacje@compensazycie.com.pl. W szczególności środkami takimi nie są jakiekolwiek media społecznościowe, w tym portal społecznościowy Facebook.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
    4. Na żądanie Klienta, Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Reklamacji na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
    7. Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
    8. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
     1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
     2)niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
    9. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl/).
    10. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania Skargi dotyczących usług świadczonych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    Definicje
     1. Klient – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą inną niż osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej).
     2. Towarzystwo – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
     3. Skarga – każde wystąpienie, w tym zażalenie Klienta, kierowane do Towarzystwa, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo lub wykonywanej przez Towarzystwo działalności, objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
    Informacje dotyczące składania i rozpatrywania Skargi
    1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Skargi. Skarga złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
    2. Skarga może zostać złożona w formie:
     1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa (Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) lub w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta;
     2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00.
    3. Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, adres korespondencyjny, PESEL/REGON, informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak ? adres e-mail, numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
    4. Na żądanie Klienta Towarzystwo potwierdza fakt złożenia Skargi na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
    5. Odpowiedź na Skargę Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
    6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo zobowiązane jest do poinformowania osoby skarżącej o:
     1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
     2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
     3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia otrzymania Skargi.
    7. Odpowiedź na Skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
    8. Po otrzymaniu odpowiedzi na Skargę rozpatrzoną negatywnie Klient ma prawo odwołać się do Towarzystwa.
    9. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

    Obsługa ubezpieczeń

    W tym miejscu znajdziesz druki i formularze, które w łatwy sposób pozwolą Ci na dokonanie zmian w Twoim ubezpieczeniu.

    Ubezpieczenie mieszkania

    Rezygnacja z automatycznego wznowienia polisy Compensa Mój Dom

    Rezygnację składa posiadacz ubezpieczenia mieszkania Compensa Mój Dom, który nie chce, aby jego polisa wznowiła się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, na mocy klauzuli numer 13 – automatyczna kontynuacja umowy.

    Złożenie rezygnacji skutkuje tym, że polisa nie wznowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, a obecna umowa będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta.

    Pobierz i wypełnij rezygnację ze wznowienia polisy domu/mieszkania.Prześlij skan wypowiedzenia na adres korespondencja@compensa.pl lub oryginał na adres:

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
    Al. Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa

    Rezygnacja z automatycznego wznowienia polisy Compensa Rodzina

    Rezygnację składa posiadacz ubezpieczenia mieszkania Compensa Rodzina, który nie chce, aby jego polisa wznowiła się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, na mocy klauzuli numer 13 – automatyczna kontynuacja umowy.

    Złożenie rezygnacji skutkuje tym, że polisa nie wznowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, a obecna umowa będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta.

    Pobierz i wypełnij rezygnację ze wznowienia polisy mieszkania. Prześlij skan wypowiedzenia na adres korespondencja@compensa.pl lub oryginał na adres:

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
    Al. Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa

    Ubezpieczenie rolne

    Zawiadomienie o zbyciu gospodarstwa i wniosek o zwrot składki

    Zawiadomienie składa posiadacz gospodarstwa rolnego i budynków rolniczych, który zbył, wyrejestrował lub przekazał gospodarstwo w postaci darowizny. Dodatkowo formularz pozwala na wypełnienie wniosku o ewentualny zwrot składki, o ile warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość.

    Pobierz i wypełnij zawiadomienie o zbyciu gospodarstwa . Prześlij skan wypowiedzenia na adres korespondencja@compensa.pl lub oryginał na adres:

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
    Al. Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa

    Grupowe ubezpieczenie na życie

    Dokonywanie zmian w umowie ubezpieczenia

    W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może zgłosić:

    • zmianę nazwy firmy
    • zmianę adresu firmy

    W rocznicę polisy Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej oraz zmianę zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczający potwierdza podpisem złożonym przez osobę reprezentującą zakład pracy, zmiany, które chce wprowadzić w umowie ubezpieczenia.

    W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo zgłosić do Towarzystwa min.:

    • zmianę osób uposażonych na polisie
    • zmianę adresu zameldowania
    • zmianę adresu do korespondencji
    • zmianę numeru dowodu osobistego

    W celu dokonania tych zmian należy przesłać pisemne oświadczenie dotyczące zmian na polisie.

    Pobierz formularz zmiany danych osobowych lub formularz dotyczący zmian Uposażonych.

     

    Zgłaszanie osób przystępujących do ubezpieczenia

    W celu zgłoszenia nowych osób do polisy grupowego ubezpieczenia na życie należy:

    Zarówno wykaz osób przystępujących jak i deklaracja przystąpienia powinna wpłynąć do Compensy do końca miesiąca poprzedzającego wnioskowaną datę przystąpienia do ubezpieczenia na adres:

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
    Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych
    Aleje Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa

    Zgłaszanie osób występujących z ubezpieczenia

    Zgłoszenie osób występujących z polisy grupowego ubezpieczenia na życie jest możliwe po wypełnieniu i przesłaniu do Compensy wykazu osób występujących z grupowego ubezpieczenia na życie z podaniem daty wystąpienia (ostatni dzień miesiąca za jaki została potrącona składka za tę osobę przez zakład pracy).

    Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
    Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych
    Aleje Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa

    Wniosek o objęcie indywidualnym kontynuowaniem Grupowego Ubezpieczenia na Życie

    Wniosek o objęcie indywidualnym kontynuowaniem Grupowego Ubezpieczenia na Życie powinien zostać przekazany pracownikowi, który:

    Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
    Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych
    Aleje Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa

    Rezygnacja z ubezpieczenia

    Rezygnacja z umowy Ubezpieczenia możliwa jest z zachowaniem postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie i powinna zostać zgłoszona do Compensy w formie pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o rezygnacji z ubezpieczenia oraz wykazu osób występujących z grupowego ubezpieczenia na życie.

    Wypełnione oświadczenie i wykaz należy przesłać na adres:

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
    Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych
    Aleje Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa 

    Indywidualne ubezpieczenie na życie

    Częściowy wykup

    Częściowy wykup polega na wypłacie części zgromadzonych środków w czasie trwania umowy ubezpieczenia. W ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym może być on pomniejszony o opłatę określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualny podatek od zysków kapitałowych.

    Termin i warunki na jakich może być dokonany częściowy wykup określają ogólne warunki ubezpieczenia. Z dokonaniem częściowego wykupu nie wiąże się rezygnacja z umowy.

    Wniosek o częściowy wykup jednostek powinien być złożony wraz z wypisem z dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Możesz dokonać częściowego wykupu ubezpieczenia w wybrany przez Ciebie sposób:

    Zmiana częstotliwości opłacania składki

    Jako Ubezpieczający możesz zmienić częstotliwość opłacania składek. Składkę regularną możesz opłacać z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną bądź miesięczną od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

    Zmiana częstotliwości może nastąpić w każdą rocznicę ubezpieczenia.

    Możesz zmienić Uposażonego w wybrany przez Ciebie sposób:

    • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
    • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
    • Odwiedź naszą Placówkę

    Zmiana sumy ubezpieczania/wysokości składki

    W każdą rocznicę umowy Ubezpieczenia możesz dokonać zmiany:

    • Wysokości sumy ubezpieczenia*
    • Wysokości składki*

    Zmiana sumy Ubezpieczenia:

    Sumę ubezpieczenia ustalasz podczas podpisywania umowy. Jest to kwota, którą wypłacimy w sytuacjach określonych w umowie.

    Zmiana wysokości składki:

    Wysokość składki ustalasz podczas podpisywania umowy. Jest to kwota należna z tytułu umowy  Ubezpieczenia za okresy: miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne, według potwierdzenia w polisie.

    Wysokość składki może ulec zmianie w wyniku indeksacji, które może zostać zaproponowana w rocznicę Ubezpieczenia.

    Możesz zmienić sumę ubezpieczenia/wysokość składki w wybrany przez Ciebie sposób: 

    • Wydrukuj wniosek dotyczący zmian na polisie albo wniosek o obniżenie wysokości składki regularnej**,  wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
    • Odwiedź naszą Placówkę
    • Rezygnacja z indeksacji – napisz e-mail: mojacompensa@compensazycie.com.pl

    Jeśli chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia/składkę (poza zwiększeniem składki na fundusz kapitałowy) wypełnij ankietę medyczną

    * Dotyczy produktów, w których ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość
    ** Dotyczy tylko ubezpieczenia Gwarancja Renta

    Zmiana Uposażonego

    Zmianę Uposażonego możesz zgłosić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.

    Pamiętaj, aby do wniosku o zmianę Uposażonego obowiązkowo dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości osoby Uprawnionej do dokonywania zmiany.

    Możesz zmienić Uposażonego w wybrany przez Ciebie sposób:

    • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
    • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
    • Odwiedź naszą Placówkę

    Zmiana danych osobowych

    Zmianę danych osobowych możesz zgłosić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.

    Dlaczego warto aktualizować dane osobowe?

    • Dokumenty dotrą na poprawny adres.
    • Na bieżąco otrzymasz informację o swojej polisie.
    • Unikniesz ewentualnych zaległości na polisie.

    Możesz zmienić swoje dane osobowe lub kontaktowe w wybrany przez Ciebie sposób: 

    • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
    • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
    • Odwiedź naszą Placówkę

    Przeniesienia praw i obowiązków Ubezpieczającego

    W każdym czasie trwania zawartej umowy ubezpieczenia możesz przenieść prawa i obowiązki Ubezpieczającego.*

    Zmiana taka wymaga pisemnej formy oraz zgody stron na dokonanie zmian.

    Możesz złożyć zlecenie zmiany umowy w formę bezskładkową w wybrany przez Ciebie sposób:

    • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
    • Odwiedź naszą Placówkę.

    Dokonywanie zmian na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa

    Zmiany alokacji składki/konwersji jednostek są możliwe do dokonania w przypadku posiadania ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

    W każdym czasie trwania umowy możesz zmienić udział procentowy każdej następnej składki regularnej w poszczególnych funduszach (zmiana alokacji), jak również możesz przenosić środki pomiędzy funduszami (konwersja jednostek).

    Dlaczego warto dokonać zmian w funduszach?

    • Reagujesz na zmiany na rynkach finansowych

    Zmiana alokacji składki

    Zmiana alokacji składki to zlecenie, dzięki któremu decydujesz, w jakie fundusze mamy inwestować pieniądze, które wpłacasz. Oznacza to, że każdą wpłatę dokonaną po z łożeniu  zlecenia, zainwestujemy zgodnie z nowym podziałem składki pomiędzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

    Konwersja

    Konwersja to operacja, przy pomocy której na podstawie jednego zlecenia, w danym dniu -po cenach obowiązujących w tym dniu dokonuje się umorzenia jednostek danego funduszu, a za uzyskane w ten sposób środki nabywa się jednostki w innym wskazanym przez Ciebie funduszu.

    Sprawdź jak pracują nasze fundusze

    Możesz złożyć zlecenie zmiany alokacji składki/konwersji w wybrany przez Ciebie sposób:

    Dokonanie powyższych zmian może się wiązać z opłatami. Wysokości opłat określone są na polisie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Zgłoszenie wpłaty składki dodatkowej

    W każdej chwili trwania umowy możesz dokonać wpłaty składki dodatkowej*

    Wydrukuj zgłoszenie wpłaty składki dodatkowej.

    Dlaczego warto wpłacać składki dodatkowe:

    • Dodatkowa inwestycja to możliwość większych zysków.
    • W produktach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w każdej chwili możesz wykupić zainwestowaną składkę w dowolnej wysokości.

    Wpłata dodatkowa to dobrowolna kwota pieniężna wpłacona przez Ubezpieczającego na rachunek bankowy Towarzystwa, niezależnie od składki regularnej, która powiększa wartość Twoich przyszłych świadczeń.

    W ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wpłaty dodatkowe inwestowane są zgodnie z obowiązującą alokacją składki regularnej. Możesz wskazać odmienną alokację składki. Jednak w tym celu należy pisemnie poinformować Towarzystwo przed zapłatą składki dodatkowej.

    W przypadku produktów SuperFundusz oraz SuperFundusz Plus wpłata składki dodatkowej powinna być poprzedzona zgłoszeniem wpłaty składki dodatkowej

     

    * Dotyczy produktów, w których ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość

    Uruchomienie usługi polecenia zapłaty

    Polecenie zapłaty to jedna z możliwości opłacania składek za umowę ubezpieczenia. W celu jej uruchomienia Ubezpieczający nie później niż na 3 tygodnie przed terminem wymagalności składki powinien przesłać wypełniony i podpisany formularz zgody do obciążania rachunku.

    Podpis na formularzu powinien być zgodny ze wzorem na karcie wzoru podpisu złożonym w banku. Jeśli podpis będzie odbiegał od tego na wzorze, bank może nie autoryzować usługi.

    Uruchomienie usługi polecenia zapłaty Towarzystwo potwierdza pisemnie.

    Prosimy o sprawdzenie czy Państwa bank prowadzący rachunek bankowy należy do instytucji oferujących usługę polecenia zapłaty.

    Możesz również w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia odwołać zgodę do obciążania rachunku. W tym celu należy przesłać wypełniony i podpisany formularz odwołania zgody do obciążania rachunku.

    Możesz dokonać zgody/odmowy  zgody do obciążenia rachunku w wybrany przez Ciebie sposób:

    Przekształcenie umowy na ubezpieczenie bezskładkowe

    Z chwilą zmiany umowy ubezpieczenia na umowę bezskładkową z ograniczonym zakresem odpowiedzialności, wygasa obowiązek opłacania składek regularnych, a suma ubezpieczenia może ulegać redukcji, jeśli przewidują to ogólne warunki ubezpieczenia. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ubezpieczeń  dodatkowych jest wyłączona.

    Szczegółowe warunki umożliwiające zmianę na ubezpieczenie bezskładkowe regulują ogólne warunki ubezpieczenia.

    Możesz złożyć zlecenie zmiany umowy w formę bezskładkową w wybrany przez Ciebie sposób:

    • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
    • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
    • Odwiedź naszą Placówkę

    Zawieszenie opłacania składek funduszowych

    Zawieszenie opłacania składek jest możliwe jeśli przewidują to ogólne warunki ubezpieczenia. Najczęściej jest to okres do 12 miesięcy. Po zakończeniu ustalonego okresu zawieszenia, składka regularna staje się należną w wysokości jak przed okresem zawieszenia.

    W jakich sytuacjach możesz skorzystać z zawieszenia opłacania składek?

    • Jeśli z jakiś powodów nie możesz opłacić składki ubezpieczeniowej.
    • Nie chcesz całkowicie rezygnować z posiadania polisy.

    Możesz złożyć zlecenie zmiany umowy w formę bezskładkową w wybrany przez Ciebie sposób:

    • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
    • Zaloguj się do portalu mojaCompensa i wyślij wiadomość korzystając z formularza kontaktowego
    • Odwiedź naszą Placówkę

    Rezygnacja z umowy ubezpieczenia

    W terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia przysługuje Ci prawo do odstąpienia. Ubezpieczający będący przedsiębiorcą może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku Towarzystwo dokona wypłaty zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

    W każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia jest możliwość rezygnacji z polisy. Następstwem rezygnacji jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia oraz wypłata wartości wykupu lub świadczenia inwestycyjnego jeżeli przewidują to ogólne warunki ubezpieczenia.

    Rezygnacja z umowy ubezpieczenia powinna być złożona w formie pisemnej wraz z wypisem potwierdzającym tożsamość.

    W przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia nie przysługuje zwrot składek zapłaconych za okres, w którym Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność.

    Możesz zrezygnować z ubezpieczenia w wybrany przez Ciebie sposób: 

    * Dotyczy umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
    ** Dotyczy umów kapitałowych

    Wznowienie umowy ubezpieczenia

    W przypadku, gdy ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość możesz wznowić swoją umowę ubezpieczenia.

    Wyrażenie zgody na wznowienie umowy ubezpieczenia Towarzystwo uzależni od wyników ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

    Jeśli Towarzystwo wyrazi zgodę na wznowienie umowy ubezpieczenia, poinformuje o tym Ubezpieczającego pisemnie, podając warunki dokonania wznowienia oraz wyznaczając termin ważności proponowanych warunków.

    Możesz dokonać wznowienia umowy w wybrany przez Ciebie sposób:

    • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
    • Odwiedź naszą Placówkę
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large