Proste i szybkie zgłoszenie wszelkich zmian w Twojej polisie!

Obsługa Ubezpieczeń

Obsługa ubezpieczeń to miejsce gdzie odnajdziesz wszelkie druki i formularze, które w łatwy sposób pozwolą Ci na dokonanie zmian w Twoim ubezpieczeniu samochodu, mieszkania, życia i innych.

Wybierz poniżej rodzaj interesującego Cię ubezpieczenia a następnie rodzaj zmiany jaką chciałbyś zgłosić.

Rezygnację składa posiadacz ubezpieczenia mieszkania Compensa Mój Dom, który nie chce, aby jego polisa wznowiła się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, na mocy klauzuli numer 13 - automatyczna kontynuacja umowy.

Złożenie rezygnacji skutkuje tym, że polisa nie wznowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, a obecna umowa będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta.

Pobierz i wypełnij rezygnację ze wznowienia polisy domu/mieszkania.Prześlij skan wypowiedzenia na adres korespondencja@compensa.pl lub oryginał na adres:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162 
02-342 Warszawa

Rezygnację składa posiadacz ubezpieczenia mieszkania Compensa Rodzina, który nie chce, aby jego polisa wznowiła się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, na mocy klauzuli numer 13 - automatyczna kontynuacja umowy.

Złożenie rezygnacji skutkuje tym, że polisa nie wznowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, a obecna umowa będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta.

Pobierz i wypełnij rezygnację ze wznowienia polisy mieszkania. Prześlij skan wypowiedzenia na adres korespondencja@compensa.pl lub oryginał na adres:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Zawiadomienie składa posiadacz gospodarstwa rolnego i budynków rolniczych, który zbył, wyrejestrował lub przekazał gospodarstwo w postaci darowizny. Dodatkowo formularz pozwala na wypełnienie wniosku o ewentualny zwrot składki, o ile warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość.

Pobierz i wypełnij zawiadomienie o zbyciu gospodarstwa . Prześlij skan wypowiedzenia na adres korespondencja@compensa.pl lub oryginał na adres:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa


W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może zgłosić:

 • zmianę nazwy firmy
 • zmianę adresu firmy

W rocznicę polisy Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej oraz zmianę zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczający potwierdza podpisem złożonym przez osobę reprezentującą zakład pracy, zmiany, które chce wprowadzić w umowie ubezpieczenia.

W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo zgłosić do Towarzystwa min.:

 • zmianę osób uposażonych na polisie
 • zmianę adresu zameldowania
 • zmianę adresu do korespondencji
 • zmianę numeru dowodu osobistego

W celu dokonania tych zmian należy przesłać pisemne oświadczenie dotyczące zmian na polisie.

Pobierz formularz zmiany danych osobowych.

W celu zgłoszenia nowych osób do polisy grupowego ubezpieczenia na życie należy:

 • opłacić składkę za zgłaszaną osobę


Zarówno wykaz osób przystępujących jak i deklaracja przystąpienia powinna wpłynąć do Compensy do końca miesiąca poprzedzającego wnioskowaną datę przystąpienia do ubezpieczenia na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Zgłoszenie osób występujących z polisy grupowego ubezpieczenia na życie jest możliwe po wypełnieniu i przesłaniu do Compensy wykazu osób występujących z grupowego ubezpieczenia na życie z podaniem daty wystąpienia (ostatni dzień miesiąca za jaki została potrącona składka za tę osobę przez zakład pracy).

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Wniosek o objęcie indywidualnym kontynuowaniem Grupowego Ubezpieczenia na Życie powinien zostać przekazany pracownikowi, który:


Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Rezygnacja z umowy Ubezpieczenia możliwa jest z zachowaniem postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie i powinna zostać zgłoszona do Compensy w formie pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o rezygnacji z ubezpieczenia oraz wykazu osób występujących z grupowego ubezpieczenia na życie.

Wypełnione oświadczenie i wykaz należy przesłać na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa 


Częściowy wykup polega na wypłacie części zgromadzonych środków w czasie trwania umowy ubezpieczenia. W ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym może być on pomniejszony o opłatę określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualny podatek od zysków kapitałowych.

Termin i warunki na jakich może być dokonany częściowy wykup określają ogólne warunki ubezpieczenia. Z dokonaniem częściowego wykupu nie wiąże się rezygnacja z umowy.

Wniosek o częściowy wykup jednostek powinien być złożony wraz z wypisem z dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Możesz dokonać częściowego wykupu ubezpieczenia w wybrany przez Ciebie sposób:


Jako Ubezpieczający możesz zmienić częstotliwość opłacania składek. Składkę regularną możesz opłacać z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną bądź miesięczną od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zmiana częstotliwości może nastąpić w każdą rocznicę ubezpieczenia.

Możesz zmienić Uposażonego w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
 • Odwiedź naszą Placówkę


W każdą rocznicę umowy Ubezpieczenia możesz dokonać zmiany:

 • Wysokości sumy ubezpieczenia*
 • Wysokości składki*

Zmiana sumy Ubezpieczenia:
Sumę ubezpieczenia ustalasz podczas podpisywania umowy. Jest to kwota, którą wypłacimy w sytuacjach określonych w umowie.

Zmiana wysokości składki:
Wysokość składki ustalasz podczas podpisywania umowy. Jest to kwota należna z tytułu umowy  Ubezpieczenia za okresy:miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne, według potwierdzenia w polisie.

Wysokość składki może ulec zmianie w wyniku indeksacji, które może zostać zaproponowana w rocznicę Ubezpieczenia.

Możesz zmienić sumę ubezpieczenia/wysokość składki w wybrany przez Ciebie sposób: 

 • Wydrukuj wniosek dotyczący zmian na polisie albo wniosek o obniżenie wysokości składki regularnej**,  wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Odwiedź naszą Placówkę
 • Rezygnacja z indeksacji - napisz e-mail: mojacompensa@compensazycie.com.pl 

Jeśli chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia/składkę (poza zwiększeniem składki na fundusz kapitałowy) wypełnij ankietę medyczną

* Dotyczy produktów, w których ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość
** Dotyczy tylko ubezpieczenia Gwarancja Renta


Zmianę Uposażonego możesz zgłosić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.

Pamiętaj, aby do wniosku o zmianę Uposażonego obowiązkowo dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości osoby Uprawnionej do dokonywania zmiany.

Możesz zmienić Uposażonego w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
 • Odwiedź naszą PlacówkęZmianę danych osobowych możesz zgłosić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.

Dlaczego warto aktualizować dane osobowe? 

 • Dokumenty dotrą na poprawny adres
 • Na bieżąco otrzymasz informację o swojej polisie
 • Unikniesz ewentualnych zaległości na polisie 

Możesz zmienić swoje dane osobowe lub kontaktowe w wybrany przez Ciebie sposób: 

 • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
 • Odwiedź naszą Placówkę


W każdym czasie trwania zawartej umowy ubezpieczenia możesz przenieść prawa i obowiązki Ubezpieczającego.*

Zmiana taka wymaga pisemnej formy oraz zgody stron na dokonanie zmian.

Możesz złożyć zlecenie zmiany umowy w formę bezskładkową w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Odwiedź naszą Placówkę


Zmiany alokacji składki/konwersji jednostek są możliwe do dokonania w przypadku posiadania ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W każdym czasie trwania umowy możesz zmienić udział procentowy każdej następnej składki regularnej w poszczególnych funduszach (zmiana alokacji), jak również możesz przenosić środki pomiędzy funduszami (konwersja jednostek).

Dlaczego warto dokonać zmian w funduszach?

 • Reagujesz na zmiany na rynkach finansowych


Zmiana alokacji składki

Zmiana alokacji składki to zlecenie, dzięki któremu decydujesz, w jakie fundusze mamy inwestować pieniądze, które wpłacasz. Oznacza to, że każdą wpłatę dokonaną po z łożeniu  zlecenia, zainwestujemy zgodnie z nowym podziałem składki pomiędzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.


Konwersja

Konwersja to operacja, przy pomocy której na podstawie jednego zlecenia, w danym dniu -po cenach obowiązujących w tym dniu dokonujesię umorzenia jednostek danego funduszu, a za uzyskane w ten sposób środki nabywa się jednostki w innym wskazanym przez Ciebie funduszu.

Sprawdź jak pracują nasze fundusze

Możesz złożyć zlecenie zmiany alokacji składki/konwersji w wybrany przez Ciebie sposób:


Dokonanie powyższych zmian może się wiązać z opłatami. Wysokości opłat określone są na polisie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.W każdej chwili trwania umowy możesz dokonać wpłaty składki dodatkowej*

Wydrukuj zgłoszenie wpłaty składki dodatkowej.

Dlaczego warto wpłacać składki dodatkowe:

 • Dodatkowa inwestycja to możliwość większych zysków
 • W produktach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w każdej chwili możesz wykupić zainwestowaną składkę w dowolnej wysokości

Wpłata dodatkowa to dobrowolna kwota pieniężna wpłacona przez Ubezpieczającego na rachunek bankowy Towarzystwa, niezależnie od składki regularnej, która powiększa wartość Twoich przyszłych świadczeń.

W ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wpłaty dodatkowe inwestowane są zgodnie z obowiązującą alokacją składki regularnej. Możesz wskazać odmienną alokację składki. Jednak w tym celu należy pisemnie poinformować Towarzystwo przed zapłatą składki dodatkowej.

W przypadku produktów SuperFundusz oraz SuperFundusz Plus wpłata składki dodatkowej powinna być poprzedzona zgłoszeniem wpłaty składki dodatkowej

* Dotyczy produktów, w których ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość


Polecenie zapłaty to jedna z możliwości opłacania składek za umowę ubezpieczenia. W celu jej uruchomienia Ubezpieczający nie później niż na 3 tygodnie przed terminem wymagalności składki powinien przesłać wypełniony i podpisany formularz zgody do obciążania rachunku.

Podpis na formularzu powinien być zgodny ze wzorem na karcie wzoru podpisu złożonym w banku. Jeśli podpis będzie odbiegał od tego na wzorze, bank może nie autoryzować usługi.

Uruchomienie usługi polecenia zapłaty Towarzystwo potwierdza pisemnie.

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa bank prowadzący rachunek bankowy należy do instytucji oferujących usługę polecenia zapłaty.

Możesz również w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia odwołać zgodę do obciążania rachunku. W tym celu należy przesłać wypełniony i podpisany formularz odwołania zgody do obciążania rachunku.

Możesz dokonać zgody/odmowy  zgody do obciążenia rachunku w wybrany przez Ciebie sposób:


Z chwilą zmiany umowy ubezpieczenia na umowę bezskładkową z ograniczonym zakresem odpowiedzialności, wygasa obowiązek opłacania składek regularnych, a suma ubezpieczenia może ulegać redukcji, jeśli przewidują to ogólne warunki ubezpieczenia. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ubezpieczeń  dodatkowych jest wyłączona.

Szczegółowe warunki umożliwiające zmianę na ubezpieczenie bezskładkowe regulują ogólne warunki ubezpieczenia.

Możesz złożyć zlecenie zmiany umowy w formę bezskładkową w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Zaloguj się do portalu mojaCompensa
 • Odwiedź naszą Placówkę


Zawieszenie opłacania składek jest możliwe jeśli przewidują to ogólne warunki ubezpieczenia. Najczęściej jest to okres do 12 miesięcy. Po zakończeniu ustalonego okresu zawieszenia, składka regularna staje się należną w wysokości jak przed okresem zawieszenia.

W jakich sytuacjach możesz skorzystać z zawieszenia opłacania składek?

 • Jeśli z jakiś powodów nie możesz opłacić składki ubezpieczeniowej 
 • Nie chcesz całkowicie rezygnować z posiadania polisy


Możesz złożyć zlecenie zmiany umowy w formę bezskładkową w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Zaloguj się do portalu mojaCompensa i wyślij wiadomość korzystając z formularza kontaktowego
 • Odwiedź naszą Placówkę

W terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia przysługuje Ci prawo do odstąpienia. Ubezpieczający będący przedsiębiorcą może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku Towarzystwo dokona wypłaty zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

W każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia jest możliwość rezygnacji z polisy. Następstwem rezygnacji jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia oraz wypłata wartości wykupu lub świadczenia inwestycyjnego jeżeli przewidują to ogólne warunki ubezpieczenia.

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia powinna być złożona w formie pisemnej wraz z wypisem potwierdzającym tożsamość.

W przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia nie przysługuje zwrot składek zapłaconych za okres, w którym Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność.

Możesz zrezygnować z ubezpieczenia w wybrany przez Ciebie sposób: 

* Dotyczy umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

** Dotyczy umów kapitałowych


W przypadku, gdy ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość możesz wznowić swoją umowę ubezpieczenia.

Wyrażenie zgody na wznowienie umowy ubezpieczenia Towarzystwo uzależni od wyników ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jeśli Towarzystwo wyrazi zgodę na wznowienie umowy ubezpieczenia, poinformuje o tym Ubezpieczającego pisemnie, podając warunki dokonania wznowienia oraz wyznaczając termin ważności proponowanych warunków.  

Możesz dokonać wznowienia umowy w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Odwiedź naszą Placówkę

Infolinia 22 501 61 00